CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST / THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT / POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

 

Call for Expression of Interes 

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children in Kosova/o (SCiK) works on direct interventions and the establishment of good practices, capacity building of civil society and local duty bearers to respond to the needs of children. We also advocate for legislation and policies that will incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long lasting positive changes for all children.

The project “Regional CSO Strengthening 2017-2021”, funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) is a regional replication of its sister project in Kosovo, which aims to ensure children's protection through establishment of responsive Child Protection (CP) systems and supporting Child Rights Governance (CRG) systems and mechanisms to be put in place regionally, namely in Moldova, Ukraine, Serbia and Macedonia. These efforts are mirrored in the main project objectives:

 • 1: Children are protected by a responsive child protection system, supported by a strong legislation.
 • 2: Systems, structures and mechanisms for implementing children´s rights are in place in program countries and governments are including CSOs’ and children’s voices in these processes

We are seeking for “Expressions of Interest” from suitably qualified and experienced Civil Society Organizations to be considered our partners to implement project in the field of Child Rights Governance and Child Protection, in Macedonia.

Documents to be submitted:

 • Legal registration  (NGO Unit Certificate)
 • A description of the organization’s vision and mission (the organization’s overall objective and how the organization work to achieve it)
 • A brief description of your organization’s work carried out with and for children, in your past experience (including current experience)
 • Statute (By laws) of the organization
 • Description of organizational structure 
 • One reference from an organization/donor

Eligible are:

 • Organizations of a non-profit or cooperative character such as NGOs, networks/coalitions, community based organizations/groups, associations, and children’s organizations/child led initiatives.
 • Based on democratic values, characterized by transparency and responsibility, and agree with the principles in the Convention on the Rights of the Child, especially the general principles of survival and development, non-discrimination, best interest of the child and a child’s right to be heard in matters that affect him or her.
 • Civil society organizations with no political affiliation

Non eligible:

 • Government partners such as Ministries and Authorities or political parties
 • Private enterprises and corporate partners.
 • Other International NGOs

Save the Children Child Safeguarding Policy:

As a condition of entering into a partnership, the CSO (on behalf of all engaged organizational staff) must sign the Save the Children International Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof.

Submission of Documents required:

Interested local CSO’s should submit the required documents in any of the preferred languages (Albanian, Serbian, English) at Save the Children Country Office  in Kosova/o with the address Gazmend Zajmi no.1, Pristina, Kosova/o or email scik@savethechildren.org by 30th  November 2017.

Save the Children International in Kosova/o will undertake a partner assessment for the short listed CSOs.

 

Thirrje për shprehje të interesimit 

“Save the Children” është organizatë e pavarur për fëmijë, lidere në botë. Ne punojmë me rreth 120 vende për të inspiruar ndryshime në mënyrën se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe afatgjata në jetën e tyre.  

“Save the Children” në Kosovë - (SCiK) punon në investime direkte dhe në krijimin e praktikave të mira, ndërtimin e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe të përgjegjësve lokalë për t’iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne po ashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që do të përfshinin praktika gjithëpërfshirëse dhe mekanizma financiarë të duhur për të mbështetur reagimet sistematike, dhe në këtë mënyrë për të arritur ndryshime pozitive afatgjata për të gjithë fëmijët. 

Projekti “Fuqizimi rajonal i OSHC-ve 2017-2021”, i financuar nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim (SIDA) është një përsëritje e projektit të saj të ngjashëm në Kosovë, i cili ka për qëllim të sigurojë mbrojtjen e fëmijëve përmes krijimit të sistemeve reaguese për Mbrojtjen e Fëmijëve (MF) dhe mbështetjen e sistemeve dhe mekanizmave për Qeverisjen e të Drejtave të Fëmijëve (QDF), në mënyrë që të kenë vend edhe në rajon, respektivisht në Moldavi, Ukrainë, Serbi dhe Maqedoni. Këto përpjekje pasqyrohen në objektivat kryesore të projektit, si në vijim:

 • 1: Fëmijët mbrohen me anë të një sistemi reagues për mbrojtjen e fëmijëve, i mbështetur në një legjislacion të fuqishëm.
 • 2: Krijimi i sistemeve, strukturave dhe mekanizmave për zbatimin e të drejtave të fëmijëve në vendet e programit dhe në qeveritë, përfshirë këtu zërin e OSHC-ve dhe fëmijëve në këto procese. 

Ne po kërkojmë “Shprehje të interesimit” nga ana e Organizatave të Shoqërisë Civile, të kualifikuara dhe me përvojë, që do të mund të konsideroheshin partnerët tanë në zbatimin e projektit në fushën e Qeverisjes së të Drejtave të Fëmijëve dhe Mbrojtjes së Fëmijëve, në Maqedoni.

Dokumentet që duhet të dorëzohen:

 • Regjistrimi ligjor (Certifikata e regjistrimit të OJQ-së)
 • Një përshkrim i vizionit dhe misionit të organizatës (objektiva e përgjithshme e organizatës dhe mënyra se si funksionon organizata për arritjen e asaj objektive)
 • Një përshkrim i shkurtër i punës së organizatës suaj me fëmijët dhe për fëmijët, në përvojën tuaj të mëparshme (përfshirë përvojën e tanishme)
 • Statuti (aktet nënligjore) të organizatës
 • Përshkrim i strukturës organizative   
 • Një referencë nga një organizatë/donator 

Të pranueshme janë:

 • Organizatat e karakterit jofitimprurës ose bashkëpunues, si OJQ-të, rrjetet/koalicionet, organizatat/grupet me bazë në komunitet, asociacionet dhe organizatat e fëmijëve/iniciativat e udhëhequra nga fëmijët.
 • Të bazuara në vlerat demokratike, të karakterizuara me transparencë dhe përgjegjësi dhe që pajtohen me parimet e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, veçanërisht me parimet e përgjithshme të mbijetesës dhe zhvillimit, mos-diskriminimit, interesit më të mirë të fëmijës dhe në mënyrë që të drejtat e fëmijëve të dëgjohen lidhur me çështjet që i prekin ata.  
 • Organizatat e shoqërisë civile që nuk janë të lidhura politikisht.

Jo të pranueshme:

 • Partnerët qeveritarë, si Ministritë dhe Autoritetet ose partitë politike
 • Ndërmarrjet private dhe partnerët korporativë
 • OJQ-të e tjera ndërkombëtare

Politika e “Save the Children” për Mbrojtjen e Fëmijëve:

Si kusht për të hyrë në partneritet, OSHC-të (në emër të të gjithë personelit organizativ të angazhuar) duhet të nënshkruajnë Politikën e “Save the Children International” për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të jenë në përputhje me kushtet dhe afatet e saj.  

Dorëzimi i dokumenteve të kërkuara:

OSHC-të e interesuara lokale duhet të dorëzojnë dokumentet te kërkuara në cilëndo gjuhë të preferuar (Shqip, Serbisht, Anglisht) në Zyrën e “Save the Children” në Kosovë , me adresën Rr. “Gazmend Zajmi” nr.1, Prishtinë, Kosovë ose në email scik@savethechildren.org deri më 30  nëntor 2017.

“Save the Children International” në Kosovë do të bëjë një vlerësim të partnerëve për OSHC-të që hyjnë në listën e ngushtë. 

 

Повик за изразување на интерес

 

“Save the Children” е независна детска организација, лидер во светот. Ние работиме со околу 120 земји за инспирирање на промени во тоа како светот ги третира децата и за постигување на итни и долгорочни промени во нивниот живот.

 

- “Save the Children” во Косово - (SCiK) работи во директни инвестиции и во создавање на најдобрите практики, градење на капацитетот на граѓанското општество и одговорните локални, за да одговорат на потребите на децата. Ние, исто така, се залагаме за законодавство и политики кои ќе вклучуваат сеопфатни практики и соодветни финансиски механизми за поддршка на системските реакции, а со тоа да се постигнат долготрајни позитивни промени за сите деца.

Проектот "Јакнење на регионалната ГО 2017-2021", финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (СИДА) е повторување на неговиот сличен проект во Косово, која има за цел да се обезбеди заштита на децата преку создавање на реактивни системи за заштита на децата (МФ) и подршката на системите и механизмите за управување на правата на децата (CCHR), со цел да има место во регионот, односно во Молдавија, Украина, Србија и Македонија. Овие напори се рефлектираат во главнитецели на проектот, итоа:

  1: Децата се заштитени преку систем за заштита на децата, врз основа на моќнизакони.

  2: Создавање на системи, структури и механизми за спроведување на правата надецата во земјите на програмата и владите, вклучувајќи глас на ГО и на децата во овиепроцеси.

 

Ние бараме "изразување на интерес" од страна на граѓанските општествени организации квалификувани и искусни, кои би можело да се сметаат за партнери во спроведувањето на проектот во областа на управување со правата на децата и заштита на децата во Република Македонија .

 

Документите што треба да се достават:

   Правна регистрација (сертификат за регистрација наНВО)

  Опис на визијата и мисијата на организацијата ( севкупнaтa цел на организацијатаи начинот како организацијата функционира  за да се постигне респективнатацел)

  Краток опис на работата на вашата организација со децата и за децата, вопретходното ваше искуство (вклучувајќи го и сегашнотоискуство)

   Подзаконски акти наорганизацијата

   Опис на организацискатаструктура

   Референца од организација /донатор

 

Прифатливи се:

  Организациите со непрофитен карактер или кооперативни организации, како што се невладините организации, мрежите / коалициите, организациите / групите возаедницата, здруженија и детски организации / иницијативи управени оддецата.

  Врз основа на демократските вредности, кои се карактеризираат со транспарентност и одговорност и во согласност со принципите на Конвенцијата за правата на децата, особено со општите принципи за опстанок и развој, недискриминацијата, најдобрите интереси на децата и натој начин да детските права да се слушнат во врска со прашањата што гизасегаат.

   Организации на граѓанското општество кои не се политичкиповрзани.

Неприфатливи се:

   Владините партнери, како што се министерствата и властите или политичкитепартии

   Приватни претпријатија и корпоративнипартнери

   Други меѓународни невладиниорганизации

Политиката “Save the Children” за заштита на децата:

Како услов за склучување партнерство, граѓанските организации (во име на сите ангажирани организациски кадри) треба да ја потпишат Меѓународната политика на “Save the Children International” за заштита на децата и да се совпаѓат со нејзините услови и рокови.

Поднесувањето на потребни документи:

Локалните заинтересирани граѓански општецтвени организации треба да ги достават бараните документи на било кој јазик (албански, српски, англиски) до Канцеларијата на “Save the Children” во Косово, обратете се на адресата улица "Газменд Зајми" бр.1, Приштина, Косово или е-маил: scik@savethechildren.org  до 30 ноември 2017 година.

 

“Save the Children International во Косово ќе направи проценка на партнери за ГО кои се наоѓаат на шорт листата.

Повик за изразување на интерес

“Save the Children” е независна детска организација, лидер во светот. Ние работиме со околу 120 земји за инспирирање на промени во тоа како светот ги третира децата и за постигување на итни и долгорочни промени во нивниот живот.   - “Save the Children” во Косово - (SCiK) работи во директни инвестиции и во создавање на најдобрите практики, градење на капацитетот на граѓанското општество и одговорните локални, за да одговорат на потребите на децата. Ние, исто така, се залагаме за законодавство и политики кои ќе вклучуваат сеопфатни практики и соодветни финансиски механизми за поддршка на системските реакции, а со тоа да се постигнат долготрајни позитивни промени за сите деца.   Проектот "Јакнење на регионалната ГО 2017-2021", финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (СИДА) е повторување на неговиот сличен проект во Косово, која има за цел да се обезбеди заштита на децата преку создавање на реактивни системи за заштита на децата (МФ) и подршката на системите и механизмите за управување на правата на децата (CCHR), со цел да има место во регионот, односно во Молдавија, Украина, Србија и Македонија. Овие напори се рефлектираат во главнитецели на проектот, итоа:     1: Децата се заштитени преку систем за заштита на децата, врз основа на моќнизакони.     2: Создавање на системи, структури и механизми за спроведување на правата надецата во земјите на програмата и владите, вклучувајќи глас на ГО и на децата во овиепроцеси.   Ние бараме "изразување на интерес" од страна на граѓанските општествени организации квалификувани и искусни, кои би можело да се сметаат за партнери во спроведувањето на проектот во областа на управување со правата на децата и заштита на децата во Република Македонија .  

Документите што треба да се достават:

     Правна регистрација (сертификат за регистрација наНВО)   Опис на визијата и мисијата на организацијата ( севкупнaтa цел на организацијатаи начинот како организацијата функционира  за да се постигне респективнатацел)   Краток опис на работата на вашата организација со децата и за децата, вопретходното ваше искуство (вклучувајќи го и сегашнотоискуство)    Подзаконски акти наорганизацијата    Опис на организацискатаструктура    Референца од организација /донатор


Прифатливи се:

 

 

Организациите со непрофитен карактер или кооперативни организации, како што се невладините организации, мрежите / коалициите, организациите / групите возаедницата, здруженија и детски организации / иницијативи управени оддецата.  

 

Врз основа на демократските вредности, кои се карактеризираат со транспарентност и одговорност и во согласност со принципите на Конвенцијата за правата на децата, особено со општите принципи за опстанок и развој, недискриминацијата, најдобрите интереси на децата и натој начин да детските права да се слушнат во врска со прашањата што гизасегаат.

  

Организации на граѓанското општество кои не се политичкиповрзани. 

Неприфатливи се:

 

  

Владините партнери, како што се министерствата и властите или политичкитепартии

  

Приватни претпријатија и корпоративнипартнери

  

Други меѓународни невладиниорганизации   Политиката “Save the Children” за заштита на децата: Како услов за склучување партнерство, граѓанските организации (во име на сите ангажирани организациски кадри) треба да ја потпишат Меѓународната политика на “Save the Children International” за заштита на децата и да се совпаѓат со нејзините услови и рокови. 

Поднесувањето на потребни документи:

Локалните заинтересирани граѓански општецтвени организации треба да ги достават бараните документи на било кој јазик (албански, српски, англиски) до Канцеларијата на “Save the Children” во Косово, обратете се на адресата улица "Газменд Зајми" бр.1, Приштина, Косово или е-маил: scik@savethechildren.org  до 30 ноември 2017 година.   “Save the Children International во Косово ќе направи проценка на партнери за ГО кои се наоѓаат на шорт листата.

 

Location: Skopje, Kosovo

Contract - Full-Time

Closing date: Thursday 30 November 2017

All jobs close at midnight UK time on the date specified

Know anyone else who might be interested in this job?
Why not share it with them?