27 NGOs OFFERING QUALITY SOCIAL SERVICES TO VULNERABLE GROUPS IN KOSOVO AWARDED WITH EU-FUNDED SUB-GRANTS

Wednesday 25 July 2018

27 Non-governmental Organizations Offering Quality Social Services to Vulnerable Groups in Kosovo Awarded with EU-Funded Sub-grants

 

Pristina, 25 July 2018

Today, on July 25, Save the Children in Kosovo held the launching event for the EU sub-grants awarded to twenty-seven local NGOs offering social services to the most vulnerable groups in Kosovo. Present at the event were the Chief of Cooperation Section at the European Union, Mr. Luigi Brusa, Minister of Labor and Social Welfare Mr. Skender Reçica, and Save the Children’s Country Director, Mr. Ahmet Kryeziu who congratulated the awarded organizations and offered them their full support in ensuring that better quality social services are delivered to those in need nationwide.

 

This support is provided through the project “Support for better social services for the most vulnerable groups in Kosovo” project, funded by the European Union Office in Kosovo, and co-funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), and implemented by Save the Children Kosovo in cooperation with the European Centre for Social Welfare Policy and Research. The total value of the awards is 1.500,000 €. The overall goal of the project is to contribute to an effective transformation of the social service system in Kosovo by working to strengthen the capacities of local non-governmental organizations in improving the quality, availability, and sustainability of the local social and community-based services for children and vulnerable people living at social risk.

   

The sub-granted NGOs will work with and support the municipalities, local stakeholders, Centers for Social Work and other NGOs in providing a variety of quality and enhanced social services to vulnerable groups. In addition to the sub-grant awards, the project is also supporting local and central authorities, such as the Ministry of Labor and Social Welfare, Centers for Social Work, and non-governmental organizations to enhance their capacities and expand the reach and enhance the quality of social service delivery in Kosovo. A costing analysis for three types of social services (children with disabilities, the elderly, and victims of domestic violence and trafficking) has been undertaken to provide the MLSW and relevant authorities with up-to-date information about the cost of providing such services for both public and non-public providers.

 

A Financing Formula is in the process of being developed by international experts engaged within the project which will, when adopted and included in the Law on Local Government Finance, provide for a stable and sustainable financing mechanism for social services. The project is also supporting the MLSW with experts to enhance the Kosovo Social Services Information System, used to monitor and evaluate the delivery of social services by Centres for Social Work, with new features and functionality designed to improve the collection of data, enhancing case management, and improving the analysis and dissemination of data about vulnerable groups and clients. A comprehensive Monitoring and Evaluation methodology will also be developed and key MLSW and CSW staff trained in utilizing the module during 2018 and 2019. Municipal Action Plans for social service delivery will also be developed, in cooperation with the municipalities, and supported by experts engaged within the scope of the project.

   

 Furthermore, from April 26th – May 31st 2018, the project offered a training for social workers from the public and NGO sector in order to increase their skills in offering social services, improve and enhance the quality of services provided by the public and non-public sector social workers, and enhance their capacities to provide preventive services for vulnerable groups. At the end of these trainings, social workers will be certified and licensed by the relevant authority as social workers thereby enhancing the capacity of the social services sector to enhance the quality and expand the reach of social services to target vulnerable groups in Kosovo.

   

 The list of awarded NGOs is as follows:

1.    NGO “Centre for Independent Life” (Pejë/Peć)

2.    NGO "Hands Full of Mercy" (Pejë/Peć)

3.    Centre to Protect Victims and Prevent Trafficking in Human Beings – Prishtinë/Priština

4.    NGO "Humanity" (Rahovec/Orahovac)

5.    Handikos Pejë (Pejë/Peć)

6.    NGO “Safe House”

7.    Center for Society Orientation (COD) Kosovo (Mitrovica North/Severna Mitrovica)

8.    NGO "The Wish Club" (Prishtinë/Priština)

9.    NGO "DEA Kosovo" (Motrovica North/Severna Mitrovica)

10.  Network of Peace Movement (Kamenicë/Kamenica)

11.  Mother Teresa Association (Prishtinë/Priština)

12.  NGO "The Hope and House of Children" (Prishtinë/Priština)

13.  Caritas Kosova (Ferizaj/Uroševac)

14.  Center for Protection of Women and Children – Liria (Gjilan/Gnjilane) 

15.  The Organization for Children Without Parental Care (OFAP) (Prishtinë/Priština)

16.  Day-Care Centre “Pema” (Prishtinë/Priština)

17.  Carita Umbria Association (Klinë/Klina)

18.  SOS Children’s Villages (Prishtinë/Priština)

19.  Kosovo Association of the Blind Prishtinë/Priština)

20.  Public Organization for Local Initiatives and Support – POLIS (Lipjan/Lipljan)

21.  Centre for Protection of Women and Children "My Home" (Ferizaj/Uroševac)

22.  Handikos Prishtinë (Prishtinë/Priština)

23.  Down Syndrome Kosova (Prishtinë/Priština)

24.  Handikos Ferizaj (Ferizaj/ Uroševac)

25.  Handikos Gjakovë (Gjakovë/Ðakovica)

26.  National Association of Autism in Kosovo (Prishtinë/Priština)

27.  Small Business Development Center Gračanica (Graçanicë/Gračanica)

________________

 

27 Organizata Jo-qeveritare që ofrojnë shërbime sociale cilësore për grupet më të cenushme në Kosovë, shpërblehen me nën-grante nga Bashkimi Evropian

 

Prishtinë, 25 korrik 2018

 

Sot më datë 25 Korrik, “Save the Children” në Kosovë mbajti ngjarjen lansuese të nën-granteve të Bashkimit Evropian, ofruar njëzet e shtatë organizatave jo-qeveritare të cilat ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cenushme në Kosovë. Prezent në këtë ngjarje ishte Shefi i Sektorit për Bashkëpunim në BE, Z. Luigi Brusa, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Z. Skender Reçica, si dhe Drejtori Vendor i Save the Children në Kosovë, Z. Ahmet Kryeziu, të cilët përgëzuan të gjitha 27 organizatat e zgjedhura që do të përfitojnë nga nën-grantet dhe premtuan se do u ofrojnë atyre mbështetje në ofrimin e shërbimeve sa më cilësore për ata që janë më së shumti në nevojë.

 

Kjo mbështetje ofrohet përmes projektit “Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë”, i financuar ky nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe i bashkë-financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA), dhe i zbatuar nga “Save the Children” në Kosovë, në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për Politika të Mirëqenies Sociale dhe Kërkim. Vlera e përgjithshme e këtyre granteve është 1.500,000 €. Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është kontributi në një transformim efektiv të sistemit të shërbimeve sociale në Kosovë, duke punuar kështu në fuqizimin e kapaciteteve të organizatave jo-qeveritare lokale në përmirësimin e cilësisë, disponueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së shërbimeve sociale lokale dhe atyre me bazë në komunitet për fëmijët dhe personat e cenueshëm që jetojnë në rrezik social.  

OJQ-të që kanë fituar nën-grante do të mbështesin dhe do të punojnë me komuna, palë të interesit lokalë, Qendra për Punë Sociale dhe OJQ të tjera në ofrimin e një numri shërbimesh sociale cilësore dhe të zgjeruara për grupet e cenueshme. Përveç dhënies së nën-granteve, projekti po mbështet edhe autoritetet lokale dhe qendrore, si Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenies Sociale, Qendrat për Punë Sociale dhe organizatat jo-qeveritare në rritjen e kapaciteteve të tyre dhe zgjerimin e shtrirjes dhe në përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve sociale në Kosovë. Analiza e kostos për tre llojet e shërbimeve sociale (fëmijët me aftësi të kufizuara, të moshuarit dhe viktimat e dhunës në familje dhe të trafikimit) do të bëhet nga MPMS dhe autoritetet përkatëse, duke ofruar informata të përditësuara për koston e ofrimit të shërbimeve të tilla si për ofruesit publikë, ashtu edhe ata jopublikë.   

Një formulë financiare është në proces të zhvillimit nga ekspertë ndërkombëtarë, që janë angazhuar në kuadër të këtij projekti, e cila, pas miratimit dhe përfshirjes në Ligjin për Financat e Vetëqeverisjes Lokale, do të sigurojë një mekanizëm financues të qëndrueshëm dhe stabil për shërbime sociale. Ky projekt po e mbështet po ashtu MPMS-në me ekspertë për të zgjeruar Sistemin Informativ të Shërbimeve Sociale të Kosovë, i cili përdoret për të monitoruar dhe për të vlerësuar ofrimin e shërbimeve sociale nga Qendrat për Punë Sociale, me veçori dhe funksionalitet të disejnuar për të përmirësuar mbledhjen e të dhënave, rritjen e menaxhimit të rasteve dhe përmirësimin e analizës dhe përhapjen e të dhënave për grupet e cenueshme dhe për klientët. Do të zhvillohet po ashtu një metodë bashkëkohore për monitorim dhe vlerësim dhe do të trajnohet edhe personeli kryesor i MPMS-s dhe QPS-ve në përdorimin e këtij moduli gjatë vitit 2018 dhe 2019. Do të përgatiten edhe planet e veprimit komunale për ofrimin e shërbimeve sociale, në bashkëpunim me komuna, dhe ato do të mbështeten nga ekspertë që janë angazhuar në kuadër të fushëveprimit të këtij projekti. 

Për më tepër, nga data 16 Prill deri më 31 Maj, në kuadër të projektit është mbajtur trajnimi i punëtorëve socialë nga sektori publik dhe i OJQ-ve, me qëllim që të rriten shkathtësitë e tyre në ofrimin e shërbimeve sociale, në përmirësimin dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve që ofrohen nga punëtorët socialë të sektorit publik ose jopublik, dhe që të rriten kapacitetet e tyre në ofrimin e shërbimeve parandaluese për grupet e cenueshme. Në fund të këtyre trajnimeve, punëtorët socialë do të certifikohen dhe do të licencohen nga autoriteti përkatës si punëtorë socialë, duke rritur kështu kapacitetin e sektorit të shërbimeve sociale me përmirësim të cilësisë dhe duke rritur shtrirjen e shërbimeve sociale deri te grupet e cenueshme të synuara në Kosovë.   

Lista e OJQ-ve të zgjedhura përfituese të nën-grante është si në vijim:

1.    OJQ “Qendra për Jetë të Pavarur” (Pejë)

2.    OJQ "Duart plot Mëshirë" (Pejë)

3.    Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore – Prishtinë

4.    OJQ "Humaniteti" (Rahovec)

5.    Handikos Pejë (Pejë)

6.    OJQ “Shtëpia e Sigurtë”

7.    Qendra për Orientim të Shoqërisë (COD) Kosovë (Mitrovicë e Veriut)

8.    OJQ "Klubi Dëshira" (Prishtinë)

9.    OJQ "DEA Kosovë" (Mitrovicë e Veriut)

10.  Rrjeti i Lëvizjes Paqësore (Kamenicë)

11.  Shoqata “Nëna Terezë” (Prishtinë)

12.  OJQ "Shpresë dhe Shtëpi për fëmijët" (Prishtinë)

13.  Caritas Kosova (Ferizaj)

14.  Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe të Fëmijëve – Liria (Gjilan) 

15.  Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindëror (OFAP) (Prishtinë)

16.  Qendra e kujdesit ditor “Pema” (Prishtinë)

17.  Shoqata “Carita Umbria”(Klinë)

18.  SOS Fshatrat e Fëmijëve (Prishtinë)

19.  Shoqata e të verbërve tw Kosovës (Prishtinë)

20.  Organizata Publike për Iniciativa Lokale dhe Mbështetje – POLIS (Lipjan)

21.  Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe të Fëmijëve “Shtëpia ime" (Ferizaj)

22.  Handikos Prishtinë (Prishtinë)

23.  Down Syndrome Kosova (Prishtinë)

24.  Handikos Ferizaj (Ferizaj)

25.  Handikos Gjakovë (Gjakovë)

26.  Shoqata Kombëtare e Autizmit në Kosovë (Prishtinë)

27. Qendra për Zhvillimin e Bizneseve të Vogla Graçanicë (Graçanicë)

 

______________

 27 NVO-a koje pružaju kvalitetne socijalne usluge ugroženim grupama na Kosovu su nagrađeni pod-grantovima finansiranih od strane EU

 

Priština, 25. Jul 2018.

 

Danas, 25. Jula, Save the Children na Kosovu je održao dogadjaj lansiranja projekta  EU pod-grantova dodeljenih za dvadeset sedam lokalnih NVO-a koje pružaju socijalne usluge za najosetljivije grupe na Kosovu. Ovom dogadjaju su prisustvovali Šef odseka za saradnju pri kancelariji Evropske unije na Kosovu, g-din Luigi Brusa, Ministar rada i socijalne zaštite, g-din Skender Reçica i direktor Save the Children-a, g-din Ahmet Kryeziu koji je čestitao nagrađenim organizacijama i ponudio im  njihovu potpunu podršku u obezbeđivanju boljeg kvaliteta socijalnih usluga onima kojima je potrebna širom zemlje.

 

Ova podrška je omogućena preko projekta „Podrška za bolje socijalne usluge najosetljivijim grupama na Kosovu“, finansiran od strane Kancelarije Evropske unije na Kosovu, i kofinansiran od starne Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a realizuje  Save the Children na Kosovu u saradnji sa Evropskim centrom za istraživanje i politiku socijalne zaštite. Ukupna vrednost grantova je 1.500.000 €.      

 

Opšti cilj projekta je doprineti delotvornoj transformaciji sistema socijalnih usluga na Kosovu, radeći na jačanju kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija kako bi poboljšale kvalitet, dostupnost i održivost socijalnih i usluga u zajednici za decu i ugrožena  lica koja žive u socijalnim riziku.

Nevladine organizacije dobitnice pod-grantova će sa opštinama, lokalnim akterima, centrima za socijalni rad i drugim NVO raditi na pružanju raznovrsnih i poboljšanih socijalnih usluga ugroženim  grupama. Pored dodeljivanja podgrantova, projekat takođe podržava lokalne i centralne organe, kao što su Ministarstvo rada i socijalne zaštite, centri za socijalni rad i nevladine organizacije kako bi poboljšali svoje kapacitete i povećali  proširivanje i poboljšali kvalitet pruženih socijalnih usluga na Kosovu. Sprovedena je analiza troškova za tri vrste socijalnih usluga (deca sa invaliditetom, starije i žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima) kako bi se MRSZ i relevantnim vlastima pružile ažurne informacije o troškovima za pružanje ovih usluga, kako za javne tako i za nejavne pružaoce usluga.

Međunarodni eksperti angažovani na projektu trenutno rade na izradi  formule finansiranja koja će, kada bude usvojena i uključena u Zakon o finansiranju lokalnih uprava, pružiti stabilan i održiv mehanizam finansiranja socijalnih usluga. Projekat takođe pruža podršku  MRSZ u  stručnom kadru kako bi se poboljšao informacioni sistem o socijalnim uslugama na Kosovu koji se koristi za praćenje i ocenjivanje pružanja socijalnih usluga od strane centara za socijalni rad, sa novim sadržajima i funkcionalnostima osmišljenim da se poboljša prikupljanje podataka, popravi upravljanje slučajevima/predmetima i poboljša analiza i distribucija podataka o ugroženim  grupama i klijentima. Takođe  će  biti izrađena sveobuhvatna metodologija praćenja i ocenjivanja a ključno osoblje MRSZ i CSR će tokom 2018. i 2019. godine biti obučeno za korišćenje modula. U saradnji sa opštinama a uz podršku eksperata angažovanih u okviru domena projekta, će  takođe, biti izrađen opštinski akcioni plan za pružanje socijalnih usluga. 

Pored toga, u periodu od 26 Aprila-31 Maja 2018 ovim projektom su odrzani treninzi/obuke za socijalne radnike iz javnog i NVO sektora kao bi se povećale njihove veštine za pružanje socijalnih usluga, poboljšao i popravio kvalitet usluga koje pružaju socijalni radnici iz javnog i nejavnog sektora i poboljšali njihovi kapaciteti za pružanje preventivnih usluga ugroženim grupama. Na kraju ovih obuka, socijalni radnici će biti sertifikovani i licencirani od strane relevantnih organa, čime će se poboljšati kapacitet sektora socijalnih usluga za poboljšanje kvaliteta i povećati proširivanje pružanja socijalnih usluga ciljnim ugroženim grupama na Kosovu. 

Spisak NVO-a kojima su dodeljeni pod-grantovi je sledeći:

1.    NVO „Centar za samostalan život“ (Peć)

2.    NVO „Ruke pune milosrđa“ (Peć)

3.    Centar za zaštitu žrtava i sprečavanje trgovine ljudima – Priština

4.    NVO „Humanist“ (Orahovac)

5.    „Handikos“ Peć (Peć)

6.    NVO „Sigurna kuća“

7.    Centar za društvenu orijentaciju (COD) Kosovo (Severna Mitrovica)

8.    NVO „Klub želja“ (Priština)

9.    NVO „DEA Kosovo“ (Severna Mitrovica)

10.  Mreža mirovnog pokreta (Kamenica)

11.  Udruženje „Majka Tereza“ (Priština)

12.  NVO „Nada i dom za decu“ (Priština)

13.  „Caritas“ Kosovo (Uroševac)

14.  Centar za zaštitu žena i dece – „Liria“ (Gnjilane) 

15.  Organizacija za decu bez roditeljskog staranja (OFAP) (Priština)

16.  Centar za dnevni boravak „Pema“ (Priština)

17.  Udruženje „Carita Umbria“ (Klina)

18.  SOS Dečija sela (Priština)

19.  Udruženje slepih Kosova (Priština)

20.  Javna organizacija za lokalne inicijative i podršku – POLIS (Lipljan)

21.  Centar za zaštitu žena i dece „Moj dom“ (Uroševac)

22.  „Handikos“ Priština (Priština)

23.  Daunov sindrom Kosovo (Priština)

24.  „Handikos“ Uroševac (Uroševac)

25.  „Handikos“ Đakovica (Ðakovica)

26.  Nacionalno udruženje osoba sa autizmom na Kosovu (Priština)

27. Centar za razvoj malih preduzeća Gračanica (Gračanica)