Call for Expression of Interest / Thirrje për shprehjen e interesimit / Poziv za iskazivanje interesa

Friday 9 June 2017

Call for Expression of Interest

 Save the Children has worked in Kosova/o since 1997 and is part of Save the Children International, working for children’s rights in 120 countries over the world. We implement programs throughout Kosova/o in Child Protection, Education, Child Rights Governance and Health and Nutrition thematic areas.  Our programme approach is based on direct interventions and the establishment of good practices, working in partnership with civil society and local duty bearers to respond to the needs of children. We also advocate for legislation and policies that will incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long lasting positive changes for all children.

We are seeking “Expressions of Interest” from suitably qualified and experienced Civil Society Organizations to be considered our partners to Advocacy Components of our program on Child Protection and Child Rights Governance.

Local to Global component is a methodology integrated within our overall holistic programing of Save the Children in Kosova/o (SCiK) in the field of Child Protection and Child Right Governance. SCiK will engage local CSOs at local and national level to advocate and promote the right to child protection and violence against children in Kosova/o, with most of the activities implemented through partnership with CSOs, at both community and national level. The aim of local to global advocacy is to ensure the linkages across different levels at national, regional and global level, through direct engagement of partners and children at national, regional and global platforms, feeding the messages from children and the evidence from programs into national, regional and international policy platforms.

 As part of the Local to Global initiative, we aim to improve advocacy and campaigning work carried out on Physical and Humiliating Punishment, with continued work toward legal reform in prohibiting corporal punishment in all settings, raising awareness on child rights/protection and the effects of corporal punishment on children.

 Documents to be submitted:

Legal registration  ( NGO Unit Certificate)

A description of the organizations vision and mission (basically what is the organization’s overall objective and how does the organization work to achieve it)

·         A brief description of advocacy work carried out with and for children, in your past experience

·         Statute (By laws)of the organization Description of the organization Structure 

·         One reference from an organization/donor

 Eligible are:

•       Organizations of a non-profit or cooperative character such as NGOs, networks/coalitions, community based organizations/groups, associations and children’s organizations/child led initiatives.

•       Based on democratic values, characterized by transparency and responsibility and agree with the principles in the Convention on the Rights of the Child, especially the general principles of survival and development, non-discrimination, best interest of the child and a child’s right to be heard in matters that affect him or her.

•       Civil society organizations not being politically affiliated

 Non eligible:

 •       Government partners such as Ministries and Authorities or political parties

•       Private enterprises and corporate partners.

•       Other International NGOs

 Submission of Documents required:

 

Interested local CSO submit the required documents in any of the preferred languages (Albanian, Serbian, English) at Save the Children Country Office in Kosova/o with the address Gazmend Zajmi no.1, Pristina, Kosova/o or email scik@savethechildren.org by 20th of June 2017. Save the Children International in Kosova/o will undertake a partner assessment for the short listed CSO.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thirrje për shprehjen e interesimit

 

“Save the Children” ka punuar në Kosovë që nga viti 1997 dhe është pjesë e  “Save the Children International”, duke punuar për të drejtat e fëmijëve në 120 vende në mbarë botën. Ne implementojmë programet në fushat tematike në mbarë Kosovën, si mbrojtja e fëmijëve, arsimi, qeverisja e të drejtave të fëmijëve, dhe shëndetësia dhe të ushqyerit. Qasja jonë e programit bazohet në intervenime të drejtpërdrejta dhe në krijimin e praktikave të mira, duke punuar në partneritet me shoqërinë civile dhe përgjegjësit lokal për detyra, për t’u përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne po ashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që do të inkorporojnë praktikat gjithëpërfshirëse dhe kanë mekanizma financiarë për të mbështetur reagimet sistemike dhe në këtë mënyrë për të arritur ndryshime pozitive afatgjata për të gjithë fëmijët.

Ne po kërkojnë “Shprehje të interesimit” nga Organizatat e shoqërisë  (OshC) të kualifikuara dhe me përvojë, që do të konsiderohen si partnerët tanë në komponentët për avokim për programin tonë në Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Qeverisjen e të Drejtave të Fëmijëve. 

Komponenti Lokal në atë Global është një metodologji në kuadër të programit të përgjithshëm të “Save the Children” në Kosovë (SCiK) në fushën e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe të Qeverisjes së të Drejtave të Fëmijëve. SCiK do të angazhojë OShC-të në nivel lokal dhe kombëtar për të promovuar të drejtën për mbrojtjen e fëmijëve dhe për të avokuar për dhunën kundër fëmijëve në Kosovë, ku shumica e aktiviteteve janë implementuar përmes partneritetit me OShC, si në nivel të komunitetit ashtu edhe në atë kombëtar. Qëllimi i avokimit lokal në avokim global është të sigurohen lidhje nëpër nivele të ndryshme në nivel kombëtar, rajonal dhe global, përmes angazhimit të drejtpërdrejtë të partnerëve dhe fëmijëve në platformat kombëtare, rajonale dhe globale, duke shfrytëzuar mesazhet nga fëmijët dhe dëshmitë prej programeve në platforma të politikave kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare.

Si pjesë e iniciativës Lokale në Globale, ne synojnë të përmirësojmë punën në avokim dhe fushatën që bëhet për Ndëshkimin fizik dhe turpërimin, me punë të vazhdueshme drejt reformës ligjore në parandalimin e ndëshkimeve korporative në të gjitha rrethanat, duke ngritur vetëdijesimin për të drejtat/mbrojtjen e fëmijëve dhe efektet e ndëshkimit korporativ për fëmijë.

Dokumentet që do të dorëzohen:

Regjistrimi ligjor (Certifikata e njësisë për OJQ)

Një përshkrim i vizionit dhe misionit të organizatave (në fakt, cila është objektiva e përgjithshme e organizatës dhe se si punon organizata për arritjen e saj)

·        Një përshkrim i shkurtër i punës avokuese që bëhet me dhe për fëmijët, në përvojën tuaj të kaluar

·        Statusi (akti i themelimit) i organizatës; Përshkrimi i strukturës organizative 

·        Një referencë nga një organizatë/donator

 

Të pranueshme janë:

•       Organizatat e një karakteri jofitimprurës ose bashkëpunues, si OJQ-të, rrjetet/koalicionet, organizatat e bazuara në komunitete/grupe, asociacionet dhe organizatat e fëmijëve/iniciativat që drejtohen kah fëmijët.

•       Bazuar në vlerat demokratike, që karakterizohen me transparencë dhe përgjegjësi dhe pajtueshmëri me parimet në Konventën për të drejtat e fëmijëve, veçanërisht me parimet e përgjithshme të mbijetesës dhe zhvillimit, jo-diskriminimit, për interesat më të mira të fëmijëve, dhe që të drejtat e fëmijëve të dëgjohen në çështjet që i prekin ata.  

•       Organizatat e shoqërisë civile nuk janë të lidhura politikisht.

 Jo të pranueshme:

•       Partnerët qeveritarë, si Ministritë dhe autoritetet ose partitë politike 

•       Ndërmarrjet private dhe partnerët e korporatave

•       OJQ-të e tjera ndërkombëtare

 Dorëzimi i dokumenteve të kërkuara:

 

OShC-të e interesuara lokale i dorëzojnë dokumentet e kërkuara në cilëndo prej gjuhëve të preferuara (Shqip, Serbisht, Anglisht) në Zyrën e “Save the Children” në Kosovë, me adresë në Rr. “Gazmend Zajmi” nr.1, Prishtinë, Kosovë ose në email-in scik@savethechildren.org deri më 20 qershor 2017. “Save the Children International” në Kosovë do të bëjë një vlerësim të partnerëve për OSHC-të që hyjnë në listën e ngushtë. 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poziv za iskazivanje interesa

 „Save the Children“ radi na Kosovu od 1997. godine i deo je „Save the Children International“ koji radi na dečijim pravima u 120 zemalja sveta. Mi širom Kosova realizujemo programe za zaštitu deteta, obrazovanje, upravljanje pravima deteta i tematskim oblastima zdravlja i ishrane. Naš programski pristup se zasniva na neposrednim intervencijama i uspostavljanju dobrih praksi, radu u partnerstvu sa civilnim društvom i lokalnim nosiocima funkcija kako bi se odgovorilo na potrebe dece. Mi se takođe zalažemo za zakonodavstvo i politike koje će ugraditi inkluzivne prakse i imati odgovarajuće finansijske mehanizme za podršku sistemskim odgovorima i samim tim postizati dugotrajne promene za svu decu.   

Objavljujemo poziv za „iskazivanje interesa“ kvalifikovanih i iskusnih organizacija civilnog društva koje će biti smatrane našim partnerima u komponenti zastupanja pri našem programu a koja se tiče zaštite deteta i upravljanja pravima deteta. 

Komponenta Od lokalnog do globalnog je metodologija integrisana u našem sveukupnom holističkom programiranju „Save the Children“ na Kosovu (SCiK) u oblasti zaštite deteta i upravljanja pravima deteta. „Save the Children“ na Kosovu će angažovati lokalne OCD na lokalnom i nacionalnom nivou za zastupanje i unapređenje prava na dečiju zaštitu i nasilja protiv dece na Kosovu a najveći deo aktivnosti će biti realizovan putem partnerstva sa OCD, kako na nivou zajednice tako i na nacionalnom nivou. Cilj od lokalnog do globalnog zastupanja je obezbediti veze širom različitih nivoa na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou, preko direktnog angažovanja partnera i dece u nacionalnim, regionalnim i globalnim platformama, snabdevanjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih političkih platformi porukama dece i dokazima iz programa. 

 Kao deo inicijative Od lokalnog do globalnog mi imamo za cilj poboljšanje zastupanja i kampanjskog rada sprovedenog u pogledu fizičkog i unižavajućeg kažnjavanja, uz neprekidan rad ka zakonskoj reformi za zabranu telesnog kažnjavanja u svakom okruženju, povećanje svesti o pravima/zaštiti deteta i uticajima telesnog kažnjavanja na decu. 

Dokumenta koja je potrebno podneti:

 Pravna registracija (Uverenje jedinice za NVO)

Opis vizije i misije organizacije (u suštini koji je opšti cilj organizacije i kako organizacija radi da taj cilj postigne)

·         Kratki opis rada na zastupanju koji je sproveden sa decom i za njih, u vašem ranijem iskustvu

·         Statut organizacije, opis organizacione strukture 

·         Jedna preporuka organizacije /donatora

 

Kvalifikovani su:

•       Organizacije neprofitnog ili kooperativnog karaktera kao što su NVO, mreže/koalicije, organizacije/grupe u zajednici, asocijacije i dečije organizacije/inicijative koje vode deca.

•       Da budu zasnovani na demokratskim vrednostima, da ih karakteriše transparentnost i odgovornost i saglasnost sa načelima Konvencije o pravima deteta, naročito opšte načelo preživljavanja i razvoja, nediskriminacije, da se o najboljim interesima deteta i prava deteta čuje u svim stvarima koje se tiču deteta.

•       Organizacije civilnog društva bez političke pripadnosti.

Nisu kvalifikovani:

 •       Vladini partneri kao što su ministarstva ili uprave ili političke partije

•       Privatna preduzeća i korporativni partneri.

•       Ostale međunarodne NVO

 Podnošenje potrebnih dokumenata:

 

Zainteresovane lokalne OCD podnose potrebna dokumenta na jeziku po svom izboru (albanski, srpski, engleski) nacionalnoj kancelariji „Save the Children“ na Kosovu na adresu Gazmend Zajmi 1, Priština, Kosovo ili na e-mail scik@savethechildren.org do 20. juna 2017. godine. „Save the Children International“ na Kosovu će obaviti procenu partnera za OCD iz užeg izbora.