CALL FOR PROPOSALS/ THIRRJE PËR PROPOZIME/ POZIV ZA PODNOSENJE PREDLOGA

Monday 7 February 2022

CALL FOR PROPOSALS

Save the Children Kosova/o is pleased to announce the Call for Proposals within the project “Strengthening Social Service Provision for the most Vulnerable Groups in Kosovo in Response to Covid-19” financed by the European Union, office in Kosovo. The aim of the project, implemented by Save the Children Kosova/o and Save the Children Sweden, is to strengthen the capacity of social service providers to deliver accessible, quality, and sustainable services and to improve access to services for vulnerable groups in Kosovo, including children and persons in need.

The current Call for Proposals, effective as of February 7th, 2022, is launched under the Enhancing Social Services for Vulnerable Groups in Response to Covid-19 Scheme representing one of the main components of the Project.  The aim of the scheme is to strengthen the delivery of, and increase access to, quality social services for children and adults with disabilities, victims of domestic violence and/or trafficking, the elderly in need of services, adults and children in need, and people living at risk of social exclusion, through the financing of the best proposals that will address and improve the delivery of social services to each community member. The Call also provides an opportunity for organisations that provide social services to further strengthen their capacities to transform the needs of their beneficiaries into concrete actions, thereby contributing to improved community-based, essential social services for the most vulnerable communities.

The total project budget for any financial support requested under this Call for Proposals must fall between the following minimum and maximum amounts:

·       Minimum 40,000 EUR 

·       Maximum 60,000 EUR

The deadline for the submission of applications is March 7th, 2022 at 16:00.

The rules applicable for the selection and implementation of the projects to be financed are described in the Guidelines for Applicants and accompanying documents, available for download at the following address here

_________________

THIRRJE PËR PROPOZIME

Save the Children Kosova/o ka kënaqësinë të hap Thirrjen për Propozime, në kuadër të projektit “Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë, në reagimin ndaj COVID-19”, i financuar nga Bashkimi Evropian zyra në Kosovë. Qëllimi i projektit, i implementuar nga Save the Children Kosova/o dhe Save the Children Suedi, është të fuqizojë kapacitetet e ofruesve të shërbimeve sociale për ofrimin e shërbimeve cilësore, të qëndrueshme, si dhe të përmirësojë qasjen në shërbime për grupet më të cenueshme në Kosovë, përfshirë këtu fëmijët dhe personat në nevojë.

Thirrja e tanishme për propozime, e cila hyn në fuqi prej datës 7 Shkurt 2022, lansohet në kuadër të Skemës për zgjerimin e shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme, e cila përbën një prej komponentëve kryesorë të projektit. Qëllimi i kësaj Skeme është të fuqizojë ofrimin dhe të rrisë qasjen në shërbime cilësore sociale për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara, viktimat e dhunës në familje dhe/ose trafikimit, të moshuarit në nevojë të shërbimeve, të rriturit dhe fëmijët në nevojë dhe personat që jetojnë në rrezik të përjashtimit social, përmes financimit të propozimeve më të mira që do të adresojnë dhe do të përmirësojnë ofrimin e shërbimeve sociale për secilin anëtar të komunitetit. Kjo po ashtu ofron një mundësi për organizatat që ofrojnë shërbime sociale që të fuqizojnë më tej kapacitetet e tyre për të transformuar nevojat e përfituesve të tyre në veprime konkrete, duke kontribuuar kështu në përmirësimin e shërbimeve sociale themelore, me bazë në komunitet, për komunitetet më të cenueshme.

Buxheti i përgjithshëm i projektit për çdo mbështetje financiare që kërkohet në kuadër të kësaj Thirrjeje për Propozime duhet të jetë midis kufijve financiarë të mëposhtëm:

·       Minimumi       40,000 EUR 

·       Maksimumi     60,000 EUR

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 7 Mars 2022, në ora 16:00.

Rregullat që zbatohen për përzgjedhjen dhe zbatimin e projekteve që do të financohen janë përshkruar në Udhëzimin për Aplikues, që është në dispozicion për shkarkim në adresën vijuese ketu. 

_________________

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA

Save the Children Kosova/o sa zadovoljstvom objavljuje poziv za podnošenje predloga projekata u okviru projekta „Jačanje pružanja socijalnih usluga za najranjivije grupe na Kosovu kao odgovor na Covid-19“ koji finansira Evropska kancelarija na Kosovu. Cilj projekta, koji sprovode Save the Children Kosova/o i Save the Children Sveden, je jačanje kapaciteta pružalaca socijalnih usluga za pružanje dostupnih, kvalitetnih i održivih usluga i poboljšanje pristupa uslugama za osetljive grupe u Kosovo, uključujući decu i osobe u potrebi.

Ovaj Poziv za podnošenje predloga, stupa na snazi od 07. februar, 2022 godine, pokrenut je u okviru Šeme za poboljšanje socijalnih usluga za osetljive grupe, kao odgovor na COVID-19, koja predstavlja jednu od glavnih komponenata projekta. Cilj šeme je Ojačati pružanje i povećati pristup kvalitetnim socijalnim uslugama za decu i odrasle sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja i / ili trgovine ljudima. stariji kojima su potrebne usluge, odrasli i deca kojima je potrebna i ljudi koji žive u riziku od socijalne isključenosti. putem finansiranja najboljih predloga koji će se baviti i poboljšati pružanje socijalnih usluga svakom članu zajednice. Ona takođe pruža priliku organizacijama da pruže socijalne usluge za dalje jačanje njihovih kapaciteta kako bi transformisale potrebe svojih korisnika u konkretne akcije čime će doprineti postizanju poboljšanih osnovnih socijalnih usluga u zajednici za najosetljivije zajednice.   

Ukupan budžet za svaku finansijsku podršku potraživanu u okviru ovog Poziva za podnošenje predloga mora biti između minimalnog i maksimalnog iznosa:

·       Minimalni iznos 40.000 EUR 

·       Maksimalni iznos 60.000 EUR

Rok za podnošenje prijava je 07 mart 2022 godine u 16.00 časova.

Pravila koja važe za izbor i realizaciju projekata koji će biti finansirani opisana su u Smernicama za podnošenje prijava dostupnim za preuzimanje na sledećoj adresi kliknajte ovu.