Child Protection

Thursday 31 January 2019

Project Management Cycle Training

Training on Project Cycle Management (PCM), organizational skills, budgeting and financial sustainability for 27 non-governmental organizations providing social services to vulnerable children, adults, victims of trafficking and domestic violence and the elderly through European Union-funded sub-grants.

Wednesday 21 November 2018

"YES, CHILDREN CAN!": OUR CALL FOR PROMOTING THE RIGHTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN KOSOVO / "PO, FËMIJËT MUNDEN!": THIRRJA JONË DREJT PROMOVIMIT TË TË DREJTAVE TË FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË KOSOVË

OUR WORK IN PROMOTING THE RIGHTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN KOSOVO 

 

PUNA JONË DREJT PROMOVIMIT TË TË DREJTAVE TË FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË KOSOVË

Friday 2 November 2018

Call for Applicants: Local Consultant or Company to develop documentation of community-based services model for children with disabilities and cost analysis for sustainable funding of such services

 

Terms of Reference 

Local Consultant or Company to develop documentation of community-based services model for children with disabilities and cost analysis for sustainable funding of such services

 

Background

Friday 19 October 2018

Call for Applicants: Local expert for monitoring the performance of 27 NGOs / Thirrje për Aplikim: Ekspert vendor për monitorim në terren të performancës së 27 OJQ-ve / Poziv za Apliciranje: Domaći stručnjak za praćenje učinka na terenu 27 korisnika

Terms of Reference

Local expert for field monitoring of the performance of 27 beneficiaries of the sub-grants within the project "Support to Better Social Services for the Most Vulnerable Groups in Kosovo”

1.    Background     

Tuesday 16 October 2018

Ri-shpallje: Thirrje për aplikim - Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale / Re-advertisement: Call for Applicants - Local Social Services Expert / Poziv za apliciranje: Domaći stručnjak iz oblasti socijalnih

Termat e Referencës 

Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale për ofrimin e një trajnimi njëditor në fushën e ndërmarrësisë sociale – konceptin dhe praktikueshmërinë në Kosovë, për përfaqësuesit e 27 organizatave jo-qeveritare që ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë

                                                                   

1. Historiku     

Pages