Child Protection

Tuesday 16 October 2018

Ri-shpallje: Thirrje për aplikim - Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale / Re-advertisement: Call for Applicants - Local Social Services Expert / Poziv za apliciranje: Domaći stručnjak iz oblasti socijalnih

Termat e Referencës 

Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale për ofrimin e një trajnimi njëditor në fushën e ndërmarrësisë sociale – konceptin dhe praktikueshmërinë në Kosovë, për përfaqësuesit e 27 organizatave jo-qeveritare që ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë

                                                                   

1. Historiku     

Thursday 4 October 2018

Thirrje për aplikim: Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale / Call for Applicants: Local Social Services Expert / Poziv za apliciranje: Domaći stručnjak iz oblasti socijalnih

 

Termat e Referencës 

Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale për ofrimin e një trajnimi njëditor në fushën e ndërmarrësisë sociale – konceptin dhe praktikueshmërinë në Kosovë, për përfaqësuesit e 27 organizatave jo-qeveritare që ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë

                                                                   

1. Historiku     

Tuesday 25 September 2018

Consultant: rights and needs of children with disabilities

 

TERMS OF REFERENCE

 

Background

Friday 21 September 2018

Call for Applicants: Local consultant expert for drafting the Concept Paper on social and family services for the needs of Ministry of Labour and Social Welfare

 Terms of Reference

Local consultant expert for drafting the Concept Paper on social and family services for the needs of Ministry of Labour and Social Welfare

                                                                             

 1.    Background             

Wednesday 29 August 2018

EASTERN EUROPE: TERMS OF REFERENCE FOR CONSULTANT/S TO CONDUCT EXTERNAL FINAL EVALUATION OF “COMMUNITY-BASED SERVICES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES” EASTERN EUROPEAN REGIONAL PROJECT

Pages