Child Rights Governance

Tuesday 30 November 2021

Rishpallje: Termat e Referencës/ Projektni zadatak

 

Ri-shpallje: Termat e Referencës

Kompani/individ(ë) për zhvillim e pakos së të drejtave të fëmijëve

(Mjetet dhe praktikat e mira për Programet e të Drejtave të Fëmijëve dhe Mbrojtjen e Fëmijëve për OSHC-të partnere)

I. Historiku

Thursday 4 November 2021

Re-advertisement: TOR/ TeR: Fundraising Strategies

                                    Re-Advertisement: Terms of Reference

Consultant/Local Company to assess needs for funding and support development of fundraising strategies of regional programme partners

 

I. Background

Tuesday 19 October 2021

Termat e Referencës/ Terms of Reference

Terms of Reference

Consultant/Local Company to assess needs for funding and support development of fundraising strategies of regional programme partners

IBackground

Friday 1 October 2021

Ri-shpallje: Termat e Referencës/ Re-advertisement: Terms of Reference/ Ponovno oglašavanje: Opis zadatka

 

Ri-shpallje: Termat e Referencës

Kompani vendore për ta krijuar një platformë të përshtatshme për fëmijët në internet për të mundësuar mësimnxënien dhe angazhimin e grupeve të udhëhequra nga fëmijët në proceset e vendimmarrjes për çështjet me ndikim në jetën e tyre

Friday 24 September 2021

TERMS OF REFERENCE/TERMAT E REFERENCËS/OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

Terms of Reference

 

Local company to develop a child friendly web platform to enable learning and engagement of child-led groups in decision-making processes for matters impacting them

1.  Background

Pages