Child Rights Governance

Wednesday 1 June 2022

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE: Save the Children Kosova/o promoviše stavove dece na Kosovu kroz izveštaj "Glasovi mladih"

 

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Save the Children Kosova/o promoviše stavove dece na Kosovu kroz izveštaj "Glasovi mladih"

 

Wednesday 1 June 2022

PRESS RELEASE: Save the Children Kosova/o promotes the views of children in Kosovo through the report "Young Voices"

 

 

PRESS RELEASE

Save the Children Kosova/o promotes the views of children in Kosovo through the report "Young Voices"

 

Wednesday 1 June 2022

KOMUNIKATË PËR MEDIA: Save the Children Kosova/o promovon pikëpamjet e fëmijëve në Kosovë përmes raportit “Zërat e Rinj”

 

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Save the Children Kosova/o promovon pikëpamjet e fëmijëve në Kosovë  përmes raportit “Zërat e Rinj

Tuesday 30 November 2021

Rishpallje: Termat e Referencës/ Projektni zadatak

 

Ri-shpallje: Termat e Referencës

Kompani/individ(ë) për zhvillim e pakos së të drejtave të fëmijëve

(Mjetet dhe praktikat e mira për Programet e të Drejtave të Fëmijëve dhe Mbrojtjen e Fëmijëve për OSHC-të partnere)

I. Historiku

Thursday 4 November 2021

Re-advertisement: TOR/ TeR: Fundraising Strategies

                                    Re-Advertisement: Terms of Reference

Consultant/Local Company to assess needs for funding and support development of fundraising strategies of regional programme partners

 

I. Background

Pages