Education

Tuesday 12 May 2020

Save the Children dhe MASHTI lansojnë platformen Arsimi Gjithëpërfshirës në distancë

Save the Children mbështet Ministrinë e Edukimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në lansimin e platformës më të re “Arsimi gjithëpërfshirës” (arsimigjitheperfshires.rks-gov.net), me qëllim të ofrimit të mundësive për zhvillim socio-emocional dhe njohës të fëmijëve me nevoja të veçanta. Platforma ofron aktivitete mësimore për fëmijë dhe materiale ndihmëse për prindër/kujdestarë ligjor, mësimdhënës dhe asistentë të fëmijëve me nevoja të veçanta. 

Thursday 20 February 2020

A story of success and holistic progress in Suhodoll, Mitrovica

Meet Erson (4) and his brother Taulant (6). They have been enrolled at the Early Childhood Care and Development centre which opened its doors in September 2018 in Suhodoll, Mitrovica where for the first time such a preschool education has been available.

Friday 1 November 2019

Terms of Reference - Midterm review report for the “Action for Inclusive Education” project

Researcher for conducting the midterm review report for the “Action for Inclusive Education” project

 1.     BACKGROUND  

 Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Tuesday 28 May 2019

TOR: Inclusive Education Facilitator/ Lehtesues i arsimit gjithëpërfshirës

 

Termat e Referencës

Vlerësimi për Arsim Gjithëpërfshirës 2018-2020

Profesionist për të lehtësuar punëtorinë për ngritjen e kapaciteteve të Drejtorive Komunale të Arsimit në menaxhimin dhe ofrimin e arsimit gjithëpërfshirës

 

 

Historiku  

 

Wednesday 22 May 2019

Big leaps of success, one word at a time

Pages