Education

Monday 3 September 2018

Thirrje për aplikim: Ekspert vendor për hartimin e një moduli trajnues njëditor për 'Aktivitetet stimuluese për fëmijët e moshës 0-3 vjeç', për mësimdhënësit parashkollorë

Termat e Referencës

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së Zhvillimit dhe Kujdesit në Fëmijëri të Hershme (ZhKFH) në Kosovë

Ofrues vendor i shërbimeve për hartimin e një moduli trajnues njëditor për Aktivitetet stimuluese për fëmijët e moshës 0-3 vjeç, me përmbajtje për përdorimin e materialeve që mund të qasen lehtë për mësimdhënësit parashkollorë që punojnë me fëmijët e moshës 0-3 vjeç

 

Friday 31 August 2018

Call for Applicants: Local/Cross-border Trainer

Terms of Reference

 

Improving access and quality to Early Childhood Care and Development (ECCD) in Kosovo

– Local/Cross-border Trainer for delivery of training modules on Pedagogical Methodologies in ECCD

for preschool teachers and community mobilizers

 

Friday 31 August 2018

Thirrje për aplikim: Konsulent vendor për të udhëhequr dhe përgatitur një udhëzues për praktikat më të mira arsimore gjithëpërfshirëse në shkolla

  

Termat e Referencës 

Veprimi për Arsimin Gjithëpërfshirës 2018-2020

Konsulent vendor për të udhëhequr dhe përgatitur një udhëzues për praktikat më të mira arsimore gjithëpërfshirëse në shkolla

 

Historiku

Friday 31 August 2018

Thirrje per Aplikim: Mobilizues i Komunitetit / Call for Applicants: Community Mobilizer

Termat e Referencës

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së Zhvillimit dhe Kujdesit në Fëmijëri të Hershme (ZhKFH) në Kosovë 

Mobilizues i Komunitetit për ZHKFH

 

I. Historiku

Wednesday 29 August 2018

Call for Applicants: International facilitator to lead and facilitate workshop on capacity building of CSO/DSOs toward a joint vision of Inclusive Education and integrated advocacy strategy and action plan

 

 Terms of Reference

Action for Inclusive Education 2018-2020

 

International facilitator to lead and facilitate workshop on capacity building of CSO/DSOs toward a joint vision of Inclusive Education and integrated advocacy strategy and action plan

 

Background

Pages