Thirrje për aplikim: Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale / Call for Applicants: Local Social Services Expert / Poziv za apliciranje: Domaći stručnjak iz oblasti socijalnih

Thursday 4 October 2018

 

Termat e Referencës 

Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale për ofrimin e një trajnimi njëditor në fushën e ndërmarrësisë sociale – konceptin dhe praktikueshmërinë në Kosovë, për përfaqësuesit e 27 organizatave jo-qeveritare që ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë

                                                                   

1. Historiku     

“Save the Children” është organizatë e pavarur për fëmijë, lidere në botë. Ne punojmë në rreth 120 vende për të inspiruar ndryshime në mënyrën se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe afatgjata në jetën e tyre.

 

2. Informata të përgjithshme për projektin

Projekti “Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë” është një projekt dy-vjeçar i financuar ky nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe i bashkë-financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA), dhe i zbatuar nga “Save the Children” në Kosovë, në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për Politika të Mirëqenies Sociale dhe Kërkim. Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është kontributi në një transformim efektiv të sistemit të shërbimeve sociale në Kosovë, duke punuar kështu në fuqizimin e kapaciteteve të organizatave jo-qeveritare lokale në përmirësimin e cilësisë, disponueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së shërbimeve sociale lokale dhe atyre me bazë në komunitet për fëmijët dhe personat e cenueshëm që jetojnë në rrezik social.  

 

3. Fushëveprimi i detyrës

SCiK kërkon të angazhojë një (1) ekspert:

1.   Për të hartuar dhe udhëhequr një trajnim njëditor lidhur me ndërmarrësinë sociale, konceptin, funksionin dhe aplikimin e standardeve të punës brenda ndërmarrjeve sociale,për përfaqësues që punojnë në organizata jo-qeveritare të cilat ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë.

 

4. Rezultatet e pritura nga konsulenti:

·          Përgatitja e përmbajtjes së përgjithshme të modulit të trajnimit në shërbim lidhur me Ndërmarrjet Sociale në përgjithësi si dhe Ndërmarrjet Sociale në Kosovë, duke përfshirë strukturën, përmbajtjen dhe metodologjinë e qartë;

·          Ofrimi i një trajnimi të suksesshëm, duke përfshirë:

o   Titullin e programit trajnues;

o   Rezultatet e pritura dhe objektivat e programit trajnues;

o   Përmbajtja e programit trajnues (jo më shumë se 300 fjalë për programin trajnues);

o   Agjenda e trajnimit

o   Materialet trajnuese (përfshirë prezantimin dhe materialet e tjera për pjesëmarrës)

o   Lista e burimeve të informatave që përdoren në përgatitjen e modulit trajnues

o   Raporti i trajnimit pas përfundimit të suksesshëm të angazhimit

 

6. Kohëzgjatja dhe afati i konsulencës

Konsulenca do të realizohet nga 15 tetori deri më 20 nëntor, 2018. Angazhimi maksimal do të jetë 2 ditë pune. Të gjitha përgatitjet dhe punët duhet përfundojnë brenda afatit të theksuar.

 

7. Kualifikimet e kërkuara

 

Individët e interesuar për kryerjen e kësaj detyre duhet të kenë këto kualifikime:

 

·         Përvojë e dëshmuar në fushën e ndërmarrjeve sociale dhe shërbimeve sociale duke përfshirë përgatitjen dhe ofrimin e trajnimeve;

·         Të ketë të përfunduar studimet në shkencat sociale, ekonomike, juridike (studimet e avancuara do të ishin përparësi).

·         Aftësi e dëshmuar në mbështetjen e grupeve punuese dhe komunikimin me akterët e involvuar;

·         Njohje e shkëlqyeshme të gjuhës angleze dhe gjuhës shqipe (në të shkruar/folur). Serbishtja do të ishte përparësi;

·         Aftësi të dëshmuara në njohjen e kontektsit ndërkombëtar dhe vendor të parimeve të të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës;

·         Aftësi të dëshmuara ndërpersonale;

·         Aftësi për të dorëzuar raporte të shkruara mirë, në format që është i lehtë për lexim, duke dëshmuar aftësi analitike të shkëlqyeshme dhe aftësi komunikimi.

 

8. Pagesa:

SCiK do të paguajë ofrimin e trajnimit me një tarifë ditore bruto, nga e cila do të zbriten dhe paguhen tatimet në të ardhura dhe kontributet pensionale, në bazë të Ligjit të Kosovës. Kushtet e pagesës janë sipas politikës për pagesë të “Save the Children International”. Të gjitha pagesat do të bëhen përmes transferit bankar brenda Kosovës në valutën Euro. SCiK do ta bëjë pagesën përmes transferit bankar në llogarinë bankare të ofruesit të shërbimit brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve të punës pas pranimit të faturës së kënaqshme të ofruesit të trajnimit.

 

9. Politika e “Save the Children” për mbrojtjen e fëmijëve:

Si kusht për të hyrë në një marrëveshje konsulence, konsulenti (në emër të të gjithë stafit të kompanisë së angazhuar) duhet të nënshkruajë Politikën e “Save the Children International” për Mbrojtjen e Fëmijës dhe duhet të pranojë kushtet dhe udhëzimet e saj.

 

10. Aplikimi:

Kandidatët e interesuar ftohen të dorëzojnë dokumentet vijuese për aplikim jo më vonë se 11.10.2018 në ora 16:30 në scik@savethechildren.org:

·         CV-në që tregon sfondin e arsimimit dhe përvojës, dhe një listë të detyrave të ngjashme të përfunduara

·         Propozim i shkurtër (një faqe) për strukturën, përmbajtjen dhe metodologjinë e trajnimit

·         Ofertën financiare që përmban tarifën ditore bruto, mbi të cilën aplikohen edhe zbritjet tatimore (pa TVSH)

 _________________________________________________________________________________________________________

Terms of Reference

Local Social Services Expert to provide a One-day Training in Social Entrepreneurship – the concept and practicability in Kosovo, for representatives of 27 non-governmental organizations that provide social services for the most vulnerable groups in Kosovo

                                                                            

1. Background  

 

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

 

2. General Information about the Project

The project: Support to better social services for the most vulnerable group is a two year project, financed by European Union Office in Kosovo and co-financed by Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), and implemented by Save the Children Kosovo in cooperation with European Center for Social Welfare Policy and Research. The general objective of the project is to contribute to an effective transformation of the social service system in Kosovo, thus strengthening the capacities of local non-governmental organizations to improve quality and availability of the local social and community based services for children and vulnerable people living at social risk.  

 

3. Scope of the Assignment

SCiK seeks to engage one (1) expert:

1.    To design and conduct an one-day training on social entrepreneurship, concept, function and application of working standards within social enterprises for representatives working in non-governmental organizations that provide social services to the most vulnerable groups in Kosovo.

 

4. Expected Deliverables:

·          Preparation of the overall content of the training module related to Social Enterprises in general as well as Social Enterprises in Kosovo, including a clear structure, content and methodology;

·          Providing the trainings successfully, including:

o   Title of the training program;

o   Expected results and training program objectives;

o   Content of the training program (not more than 300 words on the training programs);

o   Training agenda

o   Training materials (including presentation and other materials for participants)

o    List of sources of information used in drafting the training module

o   Training report after the successful completion of the assignment

 

6. Consultancy Duration and Timeframe

The consultancy must be completed between October 15th and November 20th 2018. Maximum engagement of the assignment will be 2 working days. All preparations and duties must be completed within the stated timeframe.

 

7. Qualifications required

 

Interested candidates to perform this assignment should have the following qualifications:

 

·         Proven experience in the field of social services and social services including drafting  of and providing trainings;

·         To have completed studies in social economic and law sciences (post graduate studies do would be a priority).

·         Proven ability to support working groups and communication with involved actors;

·         Excellent command of English and Albanian (in writing/verbal). Serbian would be an asset;

·         Proven ability to understand local and international context of the principles of child protecti9on and rights;

·         Proven interpersonal skills;

·         Ability to produce well-written reports, in reader-friendly format, demonstrating excellent analytical and communication skills.

 

8. Payment:

SCIK will compensate for the training with a gross daily fee, from which pyable income taxes and pension contributions will be deducted and paid, according to the Kosovo Law. Terms of payment are subject to Save the Children International Compensation Policy. All payments will be made via bank transfer in Euro currency within Kosovo. SCIK will make the payment through bank transfer to the service provider's bank account within fourteen (14) business days upon receiving the satisfactory invoice of the services provider.

 

9. Save the Children Child Safeguarding Policy:

As a condition of entering into a consultancy agreement, the consultant (on behalf of all engaged company staff) must sign Save the Children International Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof.

 

10. Application

Interested candidates are welcome to apply by sending their application no later than 11.10.2018 at 16:30h to scik@savethechildren.org:

 

·         CV-outlining the education background and work experience as well as a list of similar assignments completed  

·         A short proposal (one page) on the training structure, content and methodology 

·         Financial Offer that contains a gross daily fee, which is subject to tax deductions 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Opšti uslovi

Domaći stručnjak iz oblasti socijalnih usluga za pružanje jednodnevne obuke na polju socijalnog preduzetništva koncept i izvodljivost na Kosovu, za predstavnike 27 nevladinih organizacija koje pružaju socijalne usluge najugroženijim grupama na Kosovu

                                                                             

1        Istorijat           

„Save the Children“ je vodeća nezavisna organizacija za decu u svetu. Mi radimo u oko 120 zemalja kako bismo inspirisali promene u načinu na koji svet tretira decu i kako bismo postigli momentalne i dugoročne promene u njihovom životu.

 

II          Opšte informacije o projektu 

Putem projekta „Podrška za bolje socijalne usluge za najugroženije grupe“, je dvogodišnji projekat koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu uz sufinansiranje Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), a koji sprovodi „Save the Children International“ na Kosovu u saradnji sa Evropskim centrom za politike socijalne zaštite i istraživanja. Opšti cilj projekta jeste doprinos efikasnoj transformaciji sistema socijalnih usluga na Kosovu,   radeći na jačanju lokalnih nevladinih organizacionih kapaciteta u poboljšanju kvaliteta, raspoloživosti i stabilnosti lokalnih socijalnih usluga i onih zasnovanih na zajednici za ugroženu decu i lica koja žice u socijalnoj opasnosti.

 

3. Delokrug zadatka

SCiK traži da angažuje jednog (1) stručnjaka:

1.   Koji će sastaviti i voditi jednodnevnu obuku u vezi sa socijalnim preduzetništvom, konceptom, funkcionisanjem i primenom standarda rada unutar socijalnih preduzeća, za predstavnike koji rade u nevladinim organizacijama, a koje pružaju socijalne usluge najugroženijim grupama na Kosovu.

 

4. Rezultati koji se očekuju od konsultanta:

·          Priprema opšteg sadržaja modula obuke u službi vezano za socijalna preduzeća uopšteno kao i za socijalna preduzeća na Kosovu, obuhvatajući i jasnu strukturu, sadržaj i metodologiju;

·          Pružanje uspešne obuke, obuhvatajući:

o   Naziv programa obuke;

o   Očekivane rezultate i ciljeve programa obuke;

o   Sadržaj programa obuke (ne više od 300 reči po programu obuke);

o   Agendu obuke;

o   Materijale za obuku (obuhvatajući prezentaciju i ostale materijale za učesnike)

o   Listu izvora informacija koje se koriste u pripremi modula obuke

o   Izveštaj o obuci nakon uspešnog završetka angažovanja

 

6. Trajanje i vremenski rok konsultantskog posla

Konsultantski posao će se ostvariti od od 15. oktobra do 20. novembra2018 godine. Maksimalno angažovanje će biti dva radna dana. Sve pripreme i poslovi moraju se završiti u gore istaknutom roku.

 

7. Tražene kvalifikacije

 

Zainteresovani pojedinci za vršenje ove dužnosti treba da imaju ove kvalifikacije:

 

·         Dokazano radno iskustvo na polju socijalnih preduzeća i socijalnih usluga, obuhvatajući i pripremanje i pružanje obuka:

·         Završene studije iz oblasti socijalnih nauka, ekonomije, prava (napredni nivo studija je prednost)

·         Dokazano iskustvo u pružanju podrške radnim grupama i u komunikaciji sa obuhvaćenim akterima;

·         Sjajno poznavanje engleskog i albanskog jezika (pisanje/ govor). Poznavanje srpskog jezika je prednost;

·         Dokazano iskustvo u poznavanju međunarodnog i domaćeg konteksta principa dečijih prava i njihove zaštite;

·         Dokazane interpersonalne sposobnosti;

·         Sposobnost predaje dobro napisanih izveštaja u oblicima koji su laki za čitanje, dokazujući izuzetnu analitičku sposobnost i sposobnost komuniciranja.

 

8. Plaćanje:

SCiK će platiti pružanje obuke jedom bruto dnevnom tarifom, od koje će se oduzeti i platiti porez na prihode i penzioni doprinos, na osnovu Zakona na Kosovu. Uslovi plaćanja su u skladu sa politikama plaćanja „Save the Children International“. Sve isplate se vrše putem bankarskog transfera unutar Kosova u valuti evro. SCiK će izvršiti uplatu putem bankarskog transfera na bankarski račun pružaoca usluge u roku od četrnaest (14) radnih dana, od prijema zadovoljavajućeg računa od strane pružaoca obuke.

 

9. Politika  “Save the Children” o zaštiti dece:

Kao uslov za stupanje u konsultantski ugovor, konsultant (u ime celog osoblja angažovane kompanije) mora da potpiše Politiku „Save the Children“ o zaštiti deteta i mora da prihvati njene uslove i uputstva.

 

10. Prijavljivanje

Zainteresovani kandidati su dobrodošli da se prijave slanjem aplikacije najkasnije do 11.10.2018, 16:30h na e-mail adresu: scik@savethechildren.org:

·         CV koji pokazuje pozadinu obrazovanja i iskustva, kao i listu sličnih obavljenih dužnosti

·         Kratak predlog (jedna strana) o strukturi, sadržaju i metodologiji obuke

·         Finansijsku ponudu koja sadrži dnevnu bruto tarifu, na koju će se primeniti i od koje će se oduzeti porezi (bez PDV-a)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dokumentet/Documents/Dokumenti:

1. Terms of Reference (English)

2. Termat e Referencës (Shqip)

3. Opšti uslovi (Srpski)