Ftesë për aplikim

Wednesday 30 September 2020

FTESË PËR APLIKIM

Një ofrues shërbimi lokal për rishikimin, redaktimin dhe lekturimin e aktiviteteve edukative të zhvilluara si pjesë e platformës së Ministrisë së Arsimit për mësim në distancë të fëmijëve me aftësi të kufizuara

I.              Sfondi

Save the Children në Kosovë (SCiK) në fushën e arsimit, fokusohet në zhvillimin dhe kujdesit gjatë fëmijërisë së hershme, dhe në arsimin bazik. Deri më sot, SCiK ka bërë përpjekje të mëdha për të përmirësuar aspekte të ndryshme të sistemit të arsimit në Kosovë, fillimisht në cilësinë e praktikave gjithëpërfshirëse në institucione parashkollore, klasa parafillore dhe shkolla fillore, dhe është një avokat i fuqishëm për promovimin e arsimit gjithëpërfshirës në një aspekt më të gjerë.

Me qëllim që të sigurojmë që nxënësit mund të vazhdojnë të mësojnë përgjtë mbylljes së shkollave, SCiK ka mbështetur Ministrinë e Arsimit të zhvillojë një platfomë online që t’iu mundësojë mësimin dhe të ofrojë mbështetje socio-emocionale për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe vështirësi në të nxënë. Platforma (http://arsimigjitheperfshires.rks-gov.net/) është e qasshme në internet përmes kompjuterëve apo tabletëve dhe përmbanë materiale dhe aktivitete mësimore të dizajnuara për të mundësuar mësimin në distancë për fëmijët me aftësi të kufizuara.

SCiK synon që të vazhdojë të mbështesë Ministinë e Arsimit për të adresuar nevojat për vazhdimin e mësimit dhe komunikimit ndërmjet mësimdhënësve, fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, përmes përmirësimeve në platformën ekzistuese për mësimin në distancë të fëmijëve me aftësi të kufizuara (http://arsimigjitheperfshires.rks-gov.net/). SCiK synon të mbështes Ministrinë e Arsimit që të bëjë këtë platformë, qendren krysore burimore online, për të mundësuar arsimin dhe ofrimin e përkrahjes socio-emocionale për fëmijët me aftësi të kufizuara, edhe përtej kohëzgjatjes së pandemisë COVID-19.

 

II.             Objektiva

Ofruesi i shërbimit do të rishikoj, redaktoj dhe lekturoj aktivitetet edukative ekzistuese dhe të reja për fëmijët me aftësi të kufizuara (në gjuhën shqipe), të cilat do t’i ofrohen. Më konkretisht, ofruesi i shërbimit pritet që të siguroj që udhëzimet për realizimin e aktiviteteve dhe rezultatet e pritura të aktiviteteve janë të kuptueshme për përdoruesit për të cilët është e dedikuar platforma. Shembuj të aktiviteteve edukative që do të redaktohen dhe lekturohen mund t’i gjeni në platformën http://arsimigjitheperfshires.rks-gov.net/.

 

III.           Detyrat, përgjegjësitë dhe afatet kohore

Pesëmbëdhjetë (15) ditë pune përgjatë periudhës nga 12 tetori deri më 11 dhjetor 2020.

Nr.

Detyra:

Nr. i ditëve:

Afati kohor:

1

Rishikon, redakton dhe lekturon rreth 25 aktivitete edukative për ditë pune.

14

Tetor – dhjetor 2020

2

Përpilon një dokument me të gjitha aktivitetet e redaktuara dhe lekuruara, dhe e dorëzon tek SCiK.

1

Dhjetor 2020

 

Gjithsej ditë pune:

15

 

 

 IV.           Pagesa/kushtet e pagesës

 SCiK do të paguajë ofruesin e shërbimit me tarifë bruto ditore, nga e cila do të zbriten dhe paguhen taksat mbi të ardhurat dhe kontributet pensionale, në bazë të Ligjit të Kosovës. Pagesa do të bëhet përmes transferit bankar brenda Kosovës.

 SCiK do të bëjë pagesën përmes transferit bankar në llogarinë bankare të ofruesit të shërbimit brenda shtatë (7) ditëve të punës pas pranimit të dokumentit me aktivitetet e redaktuara dhe lekturuara, si dhe dorëzimit të faturës nga ana e ofruesit të shërbimit.

 V.            Profili i ofruesit të shërbimit

 Ofruesi i shërbimit duhet të ketë aftësitë dhe njohuritë thelbësore vijuese:

§  Përvojë e dëshmuar në rishikimin, redaktimin dhe lekturimin e teksteve në gjuhën shqipe, si dhe hartimin rezultatet e pritura.

§  Njohuri të thella për kontekstin kosovar dhe posaçërisht lidhur me ofrimin e arsimit gjithëpëtfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

 

VI.          Aplikimi:

Ju lutem dergoni aplikacionin tuaj me e-mail në scik@savethechildren.org me titull: “Redaktor/e i aktiviteteve edukative për fëmijët me aftësi të kufizuara”. Afati i fundit për aplikim, është më 8 tetor 2020, në ora 16:30.

 Aplikacioni juaj duhet të përmbajë:

1.     Propozimin financiar me shumën bruto (para zbritjeve ligjore) për një ditë pune.

2.     Rezymenë.

3.     Dëshmi të punëve të ngjashme paraprake.

_________________________

 

CALL FOR APPLICATIONS

 

One local service provider to review, edit and proofread educational activities developed as part of the Ministry of Education’s distance learning platform for children with disabilities

I.              Background

Save the Children in Kosovo (SCiK) in the field of education, focuses on early childhood, care and development, and basic education. Up to date SCiK made big efforts to improve various aspects of the Kosovar education system, primarily the quality of inclusive practices in pre-school institutions, pre-primary classes and primary schools, and is a strong advocate for the promotion of inclusive education in a broader and more comprehensive scope.

In order to ensure that all students can continue to learn during the school closure, SCiK has supported the Ministry of Education to develop an online platform to enable learning and provide socio-emotional support for children with disabilities and learning difficulties. The platform (http://arsimigjitheperfshires.rks-gov.net/) is accessible via the internet through computers or tables and contains learning materials and activities designed to enable distancing learning for children with disabilities.

SCiK aims to continue supporting Ministry of Education to address the need for continuation of education and communication between teachers, children with disabilities and their parents, through improvements in the existing online / distance learning platform for children with disabilities (http://arsimigjitheperfshires.rks-gov.net/). SCiK is aiming to support the Ministry of Education in making this platform the main inclusive education online resource centre, to enable learning and provide socio-emotional support for children with disabilities and learning difficulties, even beyond the duration of COVID-19 pandemic. Examples of educational activities that will be edited and proofread can be found in the platform: http://arsimigjitheperfshires.rks-gov.net/.

 

II.             Objective

The service provider will review, edit and proofread existing and newly drafted educational activities (in Albanian language) for children with disabilities, which will be provided. More specifically, the service provider is expected to ensure that the instructions and expected results of activities are understable to users for whom the platform is dedicated. 

 

III.           Tasks, responsibilities and timeframes

Fifteen (15) working days throughout the period from 19 October until 11 December 2020.

No.

Task:

No of days:

Delivery timeframe:

1

Review, edit and proofread around 25 educational activities per working day.

14

Oct. – Dec. 2020

2

Compile a document with all edited and proofread activities and submit to SCiK.

1

Dec. 2020

 

Total number of days:

15

 

 

IV.           Remuneration / terms of payment

SCiK will remunerate the service provider on daily gross fee, from which the income taxes and pension contribution will be withheld and paid, based on Kosovo Law. Payment will be made through bank transfer within Kosovo.

SCiK will make the payment through bank transfer in service provider’s bank account within seven (7) working days upon receiving the document with edited and proofread activities and satisfactory invoice from the service provider.

 

V.            Service provider’s profile

The service provider should have the following essential skills and knowledge:

§  Proven experience in reviewing, editing and proofreading texts in Albanian language, as well as drafting expected results.

§  In-depth understanding of Kosovan context and specifically the delivery of inclusive education for children with disabilities.

 

VI.          Application:

Please send your application by e-mail at scik@savethechildren.org with subject: “Editor of educational activities for children with disabilities”. Deadline for application is 8 October 2020, at 16:30 CET.

Your application should include:

1.     Financial proposal including offer in gross amount (before any legal deductions) for working day.

2.     Curriculum Vitae.

3.     Evidence of similar previous work.