Other

Thursday 17 September 2020

TeR: Ekspert ligjor për mbështetje të grupit punuës/ ToR: Legal expert to support working group/ Projekt Zadatak: Pravni ekspert :

 

Termat e referencës 

Angazhimi i dy (2) ekspertëve (një ekspert tematik dhe një ekspert ligjor) për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimi Administrativ për rregullimin e strukturave dhe mekanizmave institucional për bashkepunim me organizata joqeveritare për të drejtat dhe ofrimin e shërbimeve për mbrojtje të fëmijve, bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës;

1.    Informata

Thursday 17 September 2020

TER: Ekspert ligjor / TOR: Legal expert/ Projektni zadatak: Pravni ekspert

Termat e referencës 

Angazhimi i dy (2) ekspertëve (një ekspert tematik dhe një ekspert ligjor) për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimi Administrativ për ofrimin e shërbimeve sociale, edukative, dhe shëndetësore për fëmijët me aftësi të kufizuara, bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve.

1.    Informata 

Thursday 3 September 2020

A new way of care and education for children of Kosovo during the COVID-19 pandemic

A new way of care and education  for children of Kosovo

during the COVID-19 pandemic

Monday 15 June 2020

TOR: Ndërtimtar/arkitekt për të vlerësuar dhe mbikëqyrur punimet e rehabilitimit dhe rinovimit të pesë klasave parashkollore/parafillore

Ndërtimtar/arkitekt për të vlerësuar dhe mbikëqyrur punimet e rehabilitimit dhe rinovimit të pesë klasave parashkollore/parafillore

 Historiku:

Thursday 4 June 2020

TOR: Kompani / individ(ë) për kryerjen e një vlerësimi të nevojave për shëndetin mendor dhe mbështetje psiko-sociale (ShMMPS) për grupe të ndryshme të synuara dhe për të hartuar intervenime/trajnime për ndërtimin e kapaciteteve

                                                                         Termat e Referencës

Kompani / individ(ë) për kryerjen e një vlerësimi të nevojave për shëndetin mendor dhe mbështetje psiko-sociale (ShMMPS) për grupe të ndryshme të synuara dhe për të hartuar intervenime/trajnime për ndërtimin e kapaciteteve

I. Historiku

Pages