Other

Monday 20 June 2022

Terms of Reference (ToR): Local Company/Individual/s to redesign SCK’s existing website

 

Terms of Reference (ToR)

Local Company/Individual/s to redesign SCK’s existing website 

Background on Save the Children

Thursday 16 June 2022

Re-Advertisment - Terms of Reference (ToR) – Local Expert to develop a protocol for Centers for Social Work and Non-Governmental Organizations (service providers)

 

Strengthening social services provision for the most vulnerable groups in Kosovo, in response to COVID-19

Re-Advertisment - Terms of Reference (ToR) – Local Expert to develop a protocol for Centers for Social Work and Non-Governmental Organizations (service providers)

 

·         Background on Save the Children

Monday 13 June 2022

Re-advertisement: Local Expert to Develop Operational Manuals for Case Management based on Administrative Instructions

 Strengthening social services provision for the most vulnerable groups in Kosovo, in response to COVID-19

 Terms of Reference (ToR)

Background on Save the Children

Thursday 26 May 2022

TeR: Ekspert/Kompani qe të lehtësojë procesin e krijimit të një programi/protokolli për asistencë reciproke të QPS-ve dhe OJQ-ve ofruese të shërbimeve sociale

 

Pëmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë, si reagim ndaj pandemisë COVID-19

Termat e Referencës (TeR)

·         Historiku i Save the Children

Wednesday 25 May 2022

Local Expert to Develop Operational Manuals for Case Management based on Administrative Instructions

 

 Terms of Reference (ToR)

Strengthening social services provision for the most vulnerable groups in Kosovo, in response to COVID-19

Background on Save the Children

Pages