Other

Wednesday 7 October 2020

Thirrje për aplikim: Ekspert/Kompani hulumtuese

 

TERMAT E REFERENCËS

 

Konsulent vendor / Kompani hulumtuese për një analizë gjithëpërfshirëse të situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuara gjatë COVID-19 në Kosovë

 

INFORMATA RRETH PROJEKTIT

Tuesday 6 October 2020

Rishpallje: Ekspert tematik (edukimi gjitheperfshires)

 

Rishpallje

Termat e referencës 

Ekspert tematik për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimit Administrativ për ofrimin e shërbimeve sociale, edukative, dhe shëndetësore për fëmijët me aftësi të kufizuara (sipas nenit 46 të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës), për nevojat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

               

Tuesday 6 October 2020

Rishpallje: Ekspert tematik

 Rishpallje

Termat e referencës 

Ekspert tematik për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimit Administrativ për rregullimin e strukturave dhe mekanizmave institucional per bashkepunim me organizata joqeveritare (OJQ) per te drejtat dhe ofrimin e sherbimeve per mbrojtje te femijeve (sipas nenit 9, paragrafit 4 të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës); për nevojat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Thursday 1 October 2020

TeR: Konsulent/Kompani vendore

TERMAT E REFERENCËS

Konsulent vendor / Kompani hulumtuese për Vlerësimin përfundimtar të Projektit të Aksionit për Arsimin Gjithëpërfshirës

Informata rreth projektit

Wednesday 30 September 2020

Ftesë për aplikim

FTESË PËR APLIKIM

Një ofrues shërbimi lokal për rishikimin, redaktimin dhe lekturimin e aktiviteteve edukative të zhvilluara si pjesë e platformës së Ministrisë së Arsimit për mësim në distancë të fëmijëve me aftësi të kufizuara

I.              Sfondi

Pages