Other

Monday 15 June 2020

TOR: Ndërtimtar/arkitekt për të vlerësuar dhe mbikëqyrur punimet e rehabilitimit dhe rinovimit të pesë klasave parashkollore/parafillore

Ndërtimtar/arkitekt për të vlerësuar dhe mbikëqyrur punimet e rehabilitimit dhe rinovimit të pesë klasave parashkollore/parafillore

 Historiku:

Thursday 4 June 2020

TOR: Kompani / individ(ë) për kryerjen e një vlerësimi të nevojave për shëndetin mendor dhe mbështetje psiko-sociale (ShMMPS) për grupe të ndryshme të synuara dhe për të hartuar intervenime/trajnime për ndërtimin e kapaciteteve

                                                                         Termat e Referencës

Kompani / individ(ë) për kryerjen e një vlerësimi të nevojave për shëndetin mendor dhe mbështetje psiko-sociale (ShMMPS) për grupe të ndryshme të synuara dhe për të hartuar intervenime/trajnime për ndërtimin e kapaciteteve

I. Historiku

Monday 1 June 2020

Ftesë për aplikim

FTESË PËR APLIKIM

Ekspert/e për të zhvilluar një Instrument vëzhgimi për fëmijët e moshave 0-3 vjeç 

I. Historiku 

Thursday 13 February 2020

INVITATION FOR OFFER

 

INVITATION FOR OFFER  

Namely Save the Children in Kosova/o is planning to rent a premise for the office needs in Pristina.

Wednesday 22 January 2020

EMA students visit Save the Children in Kosovo

Ishte kenaqesi qe sot ti mirëpresim diku rreth 20 studente në zyrën tonë në Prishtinë.

Këta studentë janë pjesë e programit EMA në Vjenë të Austrisë ku ata studiojnë Të Drejta të Njeriut dhe Demokratizim.

Ne ndamë me ata njohuritë dhe përvojën tonë në punën me të drejta të fëmijës duke u bazuar në punën tonë në këtë fushë në Kosovë dhe në regjion.

Pages