Pyetje dhe Pergjigje/ Questions and Answers/ Pitanja i Odgovori

Tuesday 20 April 2021

 

QUESTIONS AND ANSWERS 

Enhancing Social Services for Vulnerable Groups in Kosovo, in Response to COVID-19 – Sub-Granting Scheme

Reference: IPA2020/420-836 

On April 1st 2021, Save the Children International in Kosova/o launched the EU funded Open Call for Proposals under the Sub-Grant Scheme Enhancing Social Services for Vulnerable Groups in Response to COVID-19, part of EU-funded project ‘Strengthening Social Service Provision for the most Vulnerable Groups in Kosovo in Response to Covid-19’.  As part of this Call, Save the Children International in Kosova/o organized three (3) Online Information Sessions on April, 14th, 15th 16th 2021 during which prospective applicants had the chance to ask questions on any aspect of the Call. In addition to the three (3) online Information Sessions, prospective applicants also had the chance to pose questions via e-mail by April, 16th 2021. The following are questions posed during the information sessions and via e-mail, the answers to which are provided as follows:

 

 Q1. Organisations that are currently in partnership with Save the Children, are they eligible to apply for this Call?

A1. Yes, all NGO-s/SCO-s that fulfil the criteria under section 2.1 within Guidelines for Applicants are eligible to apply for the Call.

Q2. Certified staff for provision of services of Portage Plan, can they monitor the field staff on provision of services of Portage Plan?

A2. Please refer to Guidelines for applicants, Section 2.1 (point 12).

Q3. How can we apply for License of provision of social and family services?

A3. All interested applicants must follow guidelines and procedures described by Ministry of Labor and Social Welfare / Department of Social and Family Policies.

Q4. Do the non-licensed organisations have the right to apply?

A4. Please refer Section 2.1 (point 3).

Q5. Can individuals apply to the Open Call?

A5. No, for further details please refer to Section 2.1 within Guidelines for Applicants.

Q6. Newly registered organizations, are they eligible to apply in this Call for Proposals?

A6. Yes, but they need to provide short explanation in writing that they are newly registered and have not undergone auditing and do not poses such reports. The explanation should be included together with the application.

Q7. Can we allocate funds for office maintenance?

A7. Yes, if are well explained and reflect directly to the implementation of proposed actions.

Q8. If yes (to question no. 7), is there any limit of percentage?

A8. There is no hard limit in percentage.

Q9. Our organization it’s established and registered on 2020, therefore we do not have audit report for a period from two (2) years either the experience, are we eligible to apply in the Call?

A9. Yes, but they need to provide short explanation in writing that they are newly registered and have not undergone auditing and do not poses such reports. The explanation should be included together with the application.

Q10. Are co-financing acceptable, when the organization accept them during the implementation of the project?

A20. Yes, yet we do not require any kind of co-funding. The project will cover 100% of eligible costs.

Q11. Are acceptable allocation of funds for audit?

A11. No, organizations must not allocate funds for auditing of their projects, overall audit of the project will be covered by Save the Children International in Kosova/o.

Q12. Is there any limitation on allocated percentage on human recourses?

A.12 No, there are no hard limitation on percentage allocated to human recourses. Costs related to HR need to be reasonable and directly related to the implementation of activities and delivery of services. We would like to note that one of the Evaluation Criteria is the cos-effectiveness of the project proposal.

Q13. The starting date of project implementation will remain May, 31 2021?

A13. Yes, for any potential changes we will inform all prospective applicants.

Q14. Does purchase of vehicle or renting one for purposes of activities counts as eligible cost?

A.14 No, this is part of ineligible costs. Applicants could allocate funds for transportation for purposes of activities.

Q15. Our organization is not licensed for provision of social and family services but our staff is, are we eligible to apply in the Call?

A15. Please refer to section 2.1 in the Guidelines for Applicants (point 3).

Q16. If our organization will apply in the Call in partnership with a Psychologic Clinic, licensed from Ministry of Health, are we considered as eligible applicants?

A16. Organizations must have updated License for provision of social and family services, issued by Ministry of Labor and Social Welfare. Please refer to Section 2.1 within Guidelines for Applicants for more details.

Q17. Our organization is licensed for provision of social and family services, but not the partner organization, are we considered as eligible applicants?

A17. Organizations must provide license for provision of social and family services issued by MLSW or Formal request that organization is in the process of getting their license. Please refer to Section 2.1 within Guidelines for Applicants for more details.

Q18. Are considered as eligible costs, expenses for centre’s renovation, re-construction or wall painting?

A18. Minor renovations are eligible and only if they are necessary for the activity implementation and have the direct impact to beneficiaries.

Q19. Staff who will work for certain days, is it better to be paid on monthly or daily basis?

A19. Both types of the payment are allowed. Example, if you hire a specialist to contribute to your activities only two days per month, then you should budget per day.  

Q20. Are eligible only services provided within Centres, or should we provide those on the field / homes?

A20. Both types of services are eligible, depends on the Lot that is selected by Applicant.

Q21. Is provision of mediation in conflict resolution and increase security in schools considered as social service?

A21. Please refer to the list of services within the package of social and family services – DSFP/MLSW.

Q22. Can we involve in the human recourses section, project management team and experts to be engaged?

A22. Yes

___________

PYETJE DHE PËRGJIGJE 

Përmirësimi i shërbimeve sociale për grupet e cenuara në Kosovë, si reagim ndaj pandemisë COVID-19 - Skema e Nën-Granteve

 

Referenca: IPA2020/420-836 

Më 1 prill 2021, Save the Children International në Kosovë lansoi Thirrjen Publike për Propozime të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në kuadër të Skemës së Nën-Granteve për Përmirësimin e Shërbimeve Sociale për Grupet e Cenuara si reagim ndaj COVID-19, pjesë e projektit të financuar nga BE-ja 'Përmirësimi i Ofrimit të Shërbimeve Sociale për Grupet më të Cenuara në Kosovë si reagim ndaj Covid-19 '. Si pjesë e kësaj Thirrjeje, Save the Children International në Kosovë organizoi tre (3) Sesione Informuese Virtuale më 14, 15 dhe 16 prill 2021 gjatë të cilave aplikantët potencial patën mundësinë të shtrojnë pyetje për çdo aspekt të Thirrjes. Përveç tre (3) Sesioneve Informuese Virtuale, aplikantët potencial gjithashtu patën mundësi të parashtrojnë pyetje përmes e-mail deri më datën 16 prill 2021. Më poshtë janë paraqitur pyetjet e parashtruara gjatë sesioneve informuese dhe ato përmes e-mail, të cilave u janë dhënë përgjigjet si në vijim:


Pyetja 1. A kanë të drejtë të aplikojnë për këtë Thirrje organizatat që aktualisht janë në partneritet me Save the Children?

Përgjigja 1. Po, të gjitha OJQ-të / OSHC-të që i përmbushin kriteret sipas kapitullit 2.1 të Udhëzimeve për Aplikantët kanë të drejtë të aplikojnë për këtë Thirrje.

Pyetja 2. A mund ta monitorojë stafi i çertifikuar për ofrimin e shërbimeve të Planit Portage stafin në terren për ofrimin e shërbimeve të Planit Portage?

Përgjigja 2. Luteni t’iu referoheni Udhezuesit për Aplikant, kapitulli 2.1 (pika 12).

Pyetja 3. Si mund të aplikojmë për licencë të ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare?

Përgjigja 3. Të gjithë aplikantët e interesuar duhet t’i ndjekin udhëzimet dhe procedurat e përcaktuara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale / Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjare.

Pyetja 4. A kanë të drejtë të aplikojnë organizatat e palicensuara?

Përgjigja 4. Ju lutemi referojuni Kapitullit 2.1 (pika 3).

Pyetja 5. A mund të aplikojnë individët në Thirrjen Publike?

Përgjigja 5. Jo, për detaje të mëtejshme ju lutemi referojuni Kapitullit 2.1 në kuadër të Udhëzimeve për Aplikantët.

Pyetja 6. A kanë të drejtë organizatat e saporegjistruara të aplikojnë në këtë Thirrje për Propozime?

Përgjigja 6. Po, por ato organizata duhet të japin shpjegim të shkurtër me shkrim ku tregojnë se janë regjistruar rishtas dhe nuk iu janë nënshtruar auditimit dhe se nuk posedojnë raporte të tilla. Shpjegimi duhet të bashkangjitet së bashku me aplikacionin.

Pyetja 7. A mund të ndajmë fonde për mirëmbajtjen e zyrave?

Përgjigja 7. Po, nëse jepet një shpjegim i arsyeshëm dhe nëse kjo reflekton drejtpërdrejt në zbatimin e veprimeve të propozuara.

Pyetja 8. Nëse përgjigja është po (në pyetjen nr. 7), a ka ndonjë kufizim në përqindje?

Përgjigja 8. Nuk ka asnjë kufizim në përqindje.

Pyetja 9. Organizata jonë është themeluar dhe regjistruar në vitin 2020, prandaj nuk kemi raport auditimi për një periudhë prej dy (2) vitesh, e as përvojën e nevojshme, a kemi të drejtë të aplikojmë në Thirrje?

Përgjigja 9. Po, por ato organizata duhet të japin shpjegim të shkurtër me shkrim ku tregojnë se janë regjistruar rishtas dhe nuk i janë nënshtruar auditimit dhe se nuk posedojnë raporte të tilla. Shpjegimi duhet të bashkangjitet së bashku me aplikacionin.

Pyetja 10. A pranohen bashkëfinancimet, kur organizata i pranon ato gjatë zbatimit të projektit?

Përgjigja 10. Po, megjithatë nuk kërkohet bashkëfinancimi. Projekti do t’i mbulojë 100% të kostove të pranueshme.

Pyetja 11. A pranohet alokimi i fondeve për auditim?

Përgjigja 11. Jo, organizatat nuk duhet të alokojnë fonde për auditimin e projekteve të tyre. Auditimi i përgjithshëm i projektit do të mbulohet nga Save the Children International në Kosovë.

Pyetja 12. A ka ndonjë kufizim në përqindjen e alokuar për burimet njerëzore?

Përgjigja .12 Jo, nuk ka kufizime të caktuara në përqindjen e alokuar për burimet njerëzore. Kostot që ndërlidhen me Burimet Njerëzore duhet të jenë të arsyeshme dhe të lidhen drejtpërdrejt me zbatimin e aktiviteteve dhe ofrimin e shërbimeve. Dëshirojmë të theksojmë se një nga kriteret e vlerësimit është kostoja efektive e projekt-propozimit.

Pyetja 13. A mbetet data 31 maj 2021 si datë e fillimit të zbatimit të projektit?

Përgjigja 13. Po, për çdo ndryshim të mundshëm ne do t’i informojmë të gjithë aplikantët potencialë.

Pyetja 14. A konsiderohet blerja ose marrja me qira e një automjeti për qëllime të zbatimit të taktiviteteve si kosto e pranueshme?

Përgjigja .14 Jo, kjo është pjesë e kostove të papranueshme. Aplikantët mund të caktojnë fonde për transport për qëllime të zbatimit të aktiviteteve.

Pyetja 15. Organizata jonë nuk është e licencuar për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare por stafi ynë është, a kemi të drejtë të aplikojmë në Thirrje?

Përgjigja 15. Luteni t’iu referoheni Kapitullit 2.1 në Udhëzimet për Aplikantët (pika 3).

Pyetja 16. Nëse organizata jonë aplikon në Thirrje në partneritet me një Klinikë Psikologjike, të licencuar nga Ministria e Shëndetësisë, a konsiderohemi si organizatë që i përmbushim kriteret për aplikim?

Përgjigja 16. Organizatat duhet të kenë licensë të përditësuar për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare, e lëshuar nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale. Luteni t’iu referoheni Kapitullit 2.1 në Udhëzuesin për Aplikantë për më shumë detaje.

Pyetja 17. Organizata jonë është e licencuar për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare, por jo edhe organizata partnere, a konsiderohemi si aplikantë që i përmbushim kriteret për aplikim?

Përgjigja 17. Organizatat duhet të kenë licensë të përditësuar për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare, e lëshuar nga MPMS apo kërkesën zyrtare që dëshmon që Organizata është në proces të licensimit. Luteni t’iu referoheni Kapitullit 2.1 në Udhëzuesin për Aplikantë për më shumë detaje.

Pyetja 18. A konsiderohen si kosto të pranueshme shpenzimet për rinovimin e qendrës, rindërtimin ose ngjyrosjen e mureve?

Përgjigja 18. Renovime të vogla janë të pranueshme dhe vetëm atëherë kur ato janë të domosdoshme për implementimin e aktiviteteve dhe kanë impakt të drejtëpërdrejtë tek përfituesit.

Pyetja 19. Stafi që do të punojë për ditë të caktuara, a është më mirë të paguhet në baza mujore apo ditore?

Përgjigja 19. Të dyja llojet e pagesës lejohen. Shumbull, nëse angazhoni një specialist për të kontribuar në aktivitetet e juaja për vetëm dy ditë përgjatë muajit, atëherë duhet të buxhetoni për ditë.

Pyetja 20. A pranohen vetëm shërbimet e ofruara brenda qendrave, apo duhet t'i ofrojmë ato shërbime edhe në terren / shtëpi?

Përgjigja 20. Të dy llojet e shërbimeve janë të pranueshme, varet nga Lloti i përcaktuar nga Aplikanti.

Pyetja 21. A konsiderohet ofrimi i ndërmjetësimit në zgjidhjen e konflikteve dhe rritja e sigurisë në shkolla si shërbim social?

Përgjigja 21. Ju lutemi referojuni listës së shërbimeve brenda pakos së shërbimeve sociale dhe familjare - Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.

Pyetja 22. A mund t’i përfshijmë në sektorin e burimeve njerëzore ekipin e menaxhimit të projektit dhe ekspertët që do të angazhohen?

Përgjigja 22. Po.

 ------------

PITANJA I ODGOVORI

 

Osnaživanje socijalnih usluga za osetljive grupe na Kosovu, kao odgovor na COVID-19 – Shema pod grantova

 

Referenca: IPA2020/420-836

 1. aprila 2021, Save the Children International na Kosovu lansirao je Otvoreni poziv za predloge pod shemom pod grantova za osnaživanje socijalnih usluga za osetljive grupe na Kosovu kao odgovor na  COVID-19, finansiran od strane EU. Kao deo ovog poziva, Save the Children International na Kosovu organizovao je tri (3) onlajn informativne sesije, 14. 15. i 16 aprila 2021, tokom kojih su prospektivni podnosioci zahteva imali priliku da postave pitanja o bilo kom aspektu poziva. Pored ove tri (3) onlajn informativne sesije, prospektivni podnosioci zahteva imali su takođe priliku da pošalju pitanju i putem elektronske pošte do 16. aprila 2021. Ovo su pitanja koja su postavljena tokom sesija i putem elektronske pošte, a njihovi odgovori su u nastavku:  

Pitanje1. Da li su organizacije koje su trenutno u partnerstvu sa Save the Children, kvalifikovane da se jave na ovaj poziv?

 

Odgovor1. Da, sve NGO/SCO koje ispunjavaju kriterijume pod odeljkom 2.1 Smernica za podnosioce zahteva kvalifikovane su da se odazovu pozivu.

Pitanje2. Da li može sertifikovano osoblje za pružanje usluga Plana za prevoz da nadgleda terensko osoblje u pružanju usluga Plana za prevoz?

Odgovor 2. Pogledajte odeljak 2.1 (tačka 12). 

Pitanje3. Kako možemo da se prijavimo za licencu za pružanje socijalnih i porodičnih usluga?

Odgovor 3. Svi zainteresovani moraju pratiti smernice i procedure opisane od strane Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu/Odsek za socijalnu i porodičnu politiku.

Pitanje 4. Da li nelicencirane organizacije imaju pravo da apliciraju?

Odgovor 4. Pogledajte odeljak 2.1 (tačka 3).  

Pitanje 5. Da li pojedinci mogu da se odazovu otvorenom pozivu?

Odgovor 5. Ne, za više detalja pogledajte odeljak 2.1 u smernicama za podnosioce zahteva.

Pitanje 6. Da li su novootvorene organizacije kvalifikovane da se odazovu pozivu za predloge?

Odgovor 6. Da, ali treba da daju kratko objašnjenje napismeno da su novoregistrovani i nisu prošli kroz reviziju i ne poseduju takve izveštaje. Ovo objašnjenje mora biti predato uz zahtev.

Pitanje 7. Da li možemo da odvojimo fond za održavanje kancelarije?

Odgovor 7. Da, ako dobro objasnite i direktno obrazložite sprovođenje predloženih aktivnosti.

Pitanje 8. Ako je odgovor da, (na pitanje br. 7), da li postoji granica u procentima?

Odgovor 8. Ne postoji čvrsta granica u procentima.

Pitanje 9. Naša organizacija je uspostavljena i registrovana 2020, zato nemamo revizorski izveštaj za period od dve (2) godine o iskustvu, da li možemo da se odazovemo pozivu?

Odgovor 9. Da, ali treba da date kratko objašnjenje napismeno da su novoregistrovani i nisu prošli kroz reviziju i ne poseduju takve izveštaje. Ovo objašnjenje mora biti predato uz zahtev.

Pitanje10. Da li je sufinansiranje prihvatljivo, kad organizacija prima finansije tokom sprovođenja projekta?

Odgovor 20. Da, ali ne zahtevamo bilo kakvo sufinansiranje. Projekat će pokriti 100% opravdane troškove..

Pitanje11. Da li se prihvataju odvajanja fondova za reviziju?

Odgovor11. Ne, organizacije ne mogu da odvajaju fovdove za reviziju svojih projekata, celokupna revizija će biti pokrivena od strane Save the Children International na Kosovu.

Pitanje12.Da li postoji ograničenje u odvojenom procentu za ljudske resurse?

Odgovor.12 Ne, nema čvrstog ograničenja procenta za ljudske resurse. Rashodi u vezu sa LJR treba da budu razumni i u direktnoj vezi sa sprovođenjem aktivnosti I pružanjem usluga. Želimo da napomenemo da je jedan od kriterijuma procene i efikasnost rashoda predloga projekta.

Pitanje13. Da li je i dalje datum početka projekta 31. maj, 2021?

Odgovor13. Da, obavestićemo sve prospektivne podnosice zahteva o svim potencijalnim promenama.

Pitanje14. Da li je kupovina ili rentiranje vozila u svrhu akivnosti projekta opravdan rashod?

Odgovor.14 Ne, ovo nije opravdan rashod. Podnosioci zahteva mogu da odvoje fondove za prevoz u svrhu aktivnosti.

Pitanje15. Naša organizacija nije licencirana za pružanje socijalnih i porodičnih usluga ali naše osoblja jeste, da li smo kvalifikovani da se odazovemo pozivu?

Odgovor15. Pogledajte odeljak 2.1 u smernicama za podnosioce zahteva (tačka 3). 

Pitanje16. Ako naša organizacija podnese zahtev u pozivu u saradnji sa klinikom za psihologiju, licenciranu od strane Ministarstva zdravlja, da li se smatramo kvalifikovanima?

A16. Organizacije moraju imati ažuriranu licencu za pružanje socijalnih i porodičnih usluga koju je izdalo Ministrstva za rad I socijalnu zaštita. Za više detalja pogledajte odeljak 2.1 u Smernicama za podnosioce zahteva.

Pitanje 17. Naša organizacija je licencirana za pružanje socijalnih i porodičnih usluga, ali ne i partnerska organizacija, da li se smatramo kvalifikovanima?

Odgovor 17. Organizacije moraju da obezbede licencu za pružanje socijalnih i porodičnih usluga koju izdaje MRSZ ili Formalni zahtev da je ta organizacija u procesu dobijanja njihove licence. Za više detalja pogledajte odeljak 2.1 u Smernicama za podnosioce zahteva.

Pitanje 18. Da li se smatraju opravdanim rashodima troškovi renoviranja centra, rekonstrukcije ili krečenja?

Odgovor 18. Manje obnove su prihvatljive i samo ako su neophodne za sprovođenje aktivnosti i imaju direktan uticaj na korisnike.

Pitanje 19. Osoblje koje će raditi određenih dana da li je bolje da se plaća mesečno ili dnevno?

Odgovor19. Obe vrste plaćanja su dozvoljene. Na primer, ako unajmite stručnjaka koji će doprineti vašim aktivnostima samo dva dana mesečno, onda treba da planirate dan.

Pitanje 20. Da li su kvalifikovane samo Usluge koje se pružaju u centrima, ili treba da pružamo i na terenu /u kućama?

Odgovor 20. Obe vrste usluga su kvalifikovane, zavisi od lota koji je odabrao podnosilac zahteva.

Pitanje21. Da li se pružanje posredovanja u rešavanju sukoba i pojačavanju sigurnosti u školama smatra socijalnom uslugom?  

Odgovor21. Molimo, pogledajte listu usluga u okviru paketa socijalnih i porodičnih usluga – Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu.

Pitanje22. Da li možemo u odsek za ljudske resurse da uključimo tim menadžmenta projekta i angažovane eksperte?

Odgovor 22. Da.

###