RI-SHPALLJE: TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

Friday 27 August 2021

 

TERMAT E REFERENCËS

Ri-shpallje: Konsulencë për përgatitjen e një raporti mbi modelet e praktikave më të mira në pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimmarrje

 

 I. Informata të përgjithshme

Save the Children është organizata e pavarur lidere në botë për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime drejt mënyrave se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre. Në Kosovë, Save the Children punon me anë të ndërhyrjeve direkte dhe partneriteteve për të krijuar praktika të mira dhe për t’i ngritur kapacitetet e bartësve të detyrave dhe organizatave të shoqërisë civile për t’iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Poashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që përfshijnë praktika gjithëpërfshirëse dhe që i kanë mekanizmat e duhur financiar për t’i mbështetur reagimet sistematike dhe për të arritur rezultate për të gjithë fëmijë.

Përhapja e COVID-19 dhe kufizimet e politikat pasuese kanë rezultuar në ndërprerje dhe sfida në zbatimin e programit rajonal të SCnK dhe në arritjen e objektivave të tij. Ndikimi i ndërhyrjeve të shteteve për ta parandaluar përhapjen e COVID-19 është ndjerë dhe vazhdon të ndjehet në tërë botën, duke i përkeqësuar pabarazitë dhe duke e vështirësuar progresin për të drejtat e fëmijëve. Poashtu, hapësira për shoqërinë civile po tkurret edhe më tej në të gjitha nivelet, të drejtat civile dhe politike po humbin nën petkun e shëndetësisë dhe sigurisë publike dhe kufizime të reja po paraqiten në angazhimin e shoqërisë civile në proceset globale. Trendi i ri në mënyrën si reagojnë qeveritë ndaj COVID-19 tregon se jemi duke e parë një përmbysje në llogaridhënie dhe transparencë. Në të njëjtën kohë, pandemia ka ofruar edhe mundësi të reja për pjesëmarrjen e OSHC-ve, duke përfshirë krijimin e hapësirave virtuale për t’i lidhur proceset globale me një gamë më të gjerë akterësh, duke iu mundësuar më shumë partnerëve lokalë të angazhohen dhe duke mundësuar pjesëmarrje më gjithëpërfshirëse të fëmijëve.

E drejta e fëmijëve për të marrë pjesë në vendimmarrje në të gjitha çështjet me ndikim në jetën e tyre është parim ligjor i njohur mirë dhe element kritik i rindërtimit më të mirë të jetës. Prandaj, fëmijët duhet të përfshihen në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e të gjitha ligjeve, politikave, shërbimeve dhe programeve relevante me ndikim në jetën e tyre dhe në nivel të komunitetit, lokal, shtetëror dhe global. Shoqëria civile luan rol thelbësor në mbështetjen e fëmijëve përmes këtyre proceseve. Pandemia ka gjasë ta prekë punën e Save the Children dhe akterëve të shoqërisë civile, duke përfshirë fëmijët, në afat më të gjatë. Është sa sfiduese poashtu edhe një mundësi për të gjetur mënyra të reja të përfshirjes së fëmijëve në sistemet e vendimmarrjes në vendet e programit drejt një angazhimi më të sigurt, gjithëpërfshirës, domethënës dhe sistematik në të gjitha proceset e vendimmarrjes.

Save the Children në Kosovë, si pjesë e projektit “Fuqizimi i OSHC-ve rajonale 2017-2021”, i financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA) është duke kërkuar një Konsulent Lokal për ta hartuar një raport duke i mbledhur praktikat më të mira në zhvillimin e kapaciteteve të fëmijëve për të ndikuar në vendimmarrje si pjesë e programit rajonal të Zyrës së Save the Children në Kosovë në Moldavi, Maqedoni, Serbi dhe Ukrainë duke përfshirë rekomandime për mënyrat si mund të përdoren këto praktika për t’i rindërtuar më mirë sistemet e pjesëmarrjes së fëmijëve në vendet e programit rajonal (Ukrainë, Maqedoni, Serbi dhe Moldavi).

II. Informata të përgjithshme rreth projektit

Projekti “Fuqizimi i OSHC-ve rajonale 2017-2021”, i zbatuar nga Save the Children në Kosovë dhe i financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA) është replikim rajonal i projektit të tij simotër në Kosovë, që synon të sigurojë mbrojtjen e fëmijëve përmes themelimit të sistemeve reaguese të Mbrojtjes së Fëmijëve (MF) dhe duke i mbështetur sistemet e mekanizmat e Qeverisjes me të Drejta të Fëmijëve që do të krijohen në rajon, përkatësisht në Moldavi, Ukrainë, Serbi dhe Maqedoni. Këto përpjekje pasqyrohen në objektivat kryesorë të projektit: 

·        Fëmijët mbrohen nga një system reagues i mbrojtjes së fëmijëve, i mbështetur nga një legjislacion i fuqishëm.

·        Ekzistojnë sisteme, struktura dhe mekanizma për zbatimin e të drejtave të fëmijëve në vendet e programit dhe qeveritë janë duke e përfshirë zërin e OSHC-ve dhe të fëmijëve në këto procese.

III. Qëllimi

Hulumtimi do t’i studiojë modalitetet, praktikat, barrierat (formale dhe joformale) dhe mundësitë për pjesëmarrje domethënëse dhe të sigurt, direkte dhe indirekte të fëmijëve në Kosovë, Maqedoni, Ukrainë, Serbi dhe Moldavi përgjatë zbatimit të projektit “Fuqizimi i organizatave rajonale të shoqërisë civile”, kjo për të informuar se si Save the Children dhe partnerët mund ta përmirësojnë dhe përshtasin mbështetjen e tyre ndaj pjesëmarrjes së fëmijëve në proceset lokale, shtetërore dhe globale të vendimmarrjes dhe monitorimit. Për më tepër, studimi do të shqyrtojë se si është ndikuar pjesëmarrja e fëmijëve, duke përfshirë pjesëmarrjen përmes internetit – pozitivisht dhe negativisht – gjatë përhapjes së COVID-19 dhe implikimet afatgjate për punën tonë në pjesëmarrjen e fëmijëve. Kjo analizë do t’i identifikojë poashtu praktikat e mira që duhet të përdoren me qëllim të ofrimit të rekomandimeve specifike për përforcimin e proceseve dhe platformave për pjesëmarrje më sistematike, domethënëse dhe gjithëpërfshirëse të fëmijëve, duke përfshirë integrimin e zërave të fëmijëve në vendime dhe rekomandime.

IV. Objektivat dhe fushëveprimi i punës

Në përputhje me objektivat e projektit “Fuqizimi i organizatave rajonale të shoqërisë civile” dhe me mandatin e tij për t’i zhvilluar kapacitetet e OSHC-ve dhe fëmijëve për të ndikuar në vendim-marrje, Save the Children në Kosovë është duke kërkuar një kompani/individ(ë) që të:

·        Përshkruajë modalitetet dhe praktikat e ndryshme të pjesëmarrjes së fëmijëve në vendet e programeve të zhvilluara si pjesë e projektit.

·        Identifikojë barrierat, formale dhe joformale, dhe të japë shembuj të praktikave të mira të pjesëmarrjes së sigurt, gjithëpërfshirëse dhe domethënëse të fëmijëve (duke përfshirë fëmijët më të margjinalizuar) në vendet e programit.

·        Analizojë elementet dhe proceset e nevojshme në nivel lokal dhe kombëtar për ta mbështetur angazhimin e fëmijëve në mekanizmat kombëtarë të të drejtave të fëmijëve.

·        Shqyrtojë mundësitë dhe sfidat e pjesëmarrjes së fëmijëve përmes internetit, duke përfshirë në nivel vendi, si një qasje e mundshme afatgjate për pjesëmarrje me të gjitha masat mbrojtëse ekzistuese.

·        Zhvillojë rekomandime për Save the Children, organizatat partnere dhe akterët e tjerë për ta rritur pjesëmarrjen e sigurt, domethënëse dhe gjithëpërfshirëse të fëmijëve në vendimmarrje.

V. Metodologjia

Konsulenti pritet të bëjë një kombinim të rishikimit të dokumenteve dhe intervista me informatorët kyçë, duke kombinuar mbledhjen e të dhënave kuantitative dhe kualitative. Rishikimi i dokumenteve në fillim do t’i ndihmonte konsulentit të krijojë një pasqyrë të pjesëmarrjes së fëmijëve në vendet e programit. Pas rishikimit të dokumenteve, konsulenti do të propozojë një intervistë në distancë/anketë përmes internetit me fëmijët në vendet partnere për t’i përfshirë pikëpamjet e fëmijëve dhe akterëve të tjerë përkatës dhe për të nxjerrë shembuj konkretë që do të shërbejnë për analizën dhe për të nxjerrë rekomandime për fuqizimin e pjesëmarrjes së fëmijëve. Një listë e plotë e pyetjeve që do të adresohen përmes rishikimit të dokumenteve dhe përmes intervistave do të përgatitet nga konsulenti dhe do të vendoset me Save the Children gjatë përgatitjeve fillestare për punën.

Detyra duhet të kryhet gjatë periudhës gusht-shtator 2021. Detyra konsiderohet e përfunduar pasi të jetë pranuar dhe miratuar raporti nga Save the Children në Kosovë.

Nr.

Aktivitetet

Ditët

Afati i realizimit

1

Rishikimi i dokumenteve kyçe të projektit mbi pjesëmarrjen e fëmijëve

5 ditë pune

Java 2 e shtatorit 2021

2

Përgatitja e pyetësorëve, duke përfshirë versionin e përshtatshëm për fëmijë

1 ditë pune

Java 2-3 e shtatorit 2021

 

3

Mbajtja e intervistave informuese me akterët kyçë

2 ditë pune

Java 3 e shtatorit 2021

4

Përpilimi i raportit final mbi detyrën i prezantuar në gjuhën angleze

3 ditë pune

Java 3-4 e shtatorit 2021

5

Prezantimi i gjetjeve të raportit para partnerëve të projektit dhe Save the Children

1 ditë pune

Deri më 27 shtator 2021

 

Numri total i ditëve:

12 ditë pune

Raporti final: Kompania/individi(ët) do ta përfundojnë raportin final bazuar në modelin e ofruar nga SCnK.

 

VI. Politika e Save the Children për Mbrojtjen e Fëmijëve

Si kusht për të lidhur marrëveshje konsulence, aplikuesi duhet ta nënshkruajë Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe t’iu përmbahet termave dhe kushteve saj.

 

VII. Pagesa/Kushtet e pagesës

SCnK do ta paguajë Kompaninë/Individin(ët) në tarifa ditore bruto, prej të cilave do të ndalen dhe paguhen tatimet mbi të ardhura dhe kontributet pensionale, sipas Ligjit të Kosovës. Pagesa do të bëhet përmes transferit banker brenda Kosovës. SCnK do ta bëjë pagesën përmes transferit banker në llogari bankare brenda shtatë (7) ditëve të punës pas pranimit të raporteve finale të detyrës dhe faturës së kënaqshme.

 

VIII. Profili i Kompanisë/Individit(ëve)

Aplikuesit e interesuar duhet t’i posedojnë kualifikimet e mëposhtme:

·        Diplomë Master në fushën e të Drejtave të Fëmijëve, të Drejtave të Njeriut, Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Shkencave Shoqërore dhe fushave të tjera relevante. Preferohet PhD.

·        Përvojë të dëshmuar në metodat kualitative dhe kuantitative të mbledhjes së të dhënave dhe analizimit, duke përfshirë metodologjinë hulumtuese me metoda të përziera

·        Përvojë të gjerë në përgatitjen dhe realizimin e anketave dhe detyrave të ngjashme (preferohet përvojë me anketa mbarëkombëtare)

·        Preferohet përvojë paraprake në anketimin e të rinjëve dhe fëmijëve

·        Aftësi për t’i përshkruar të dhënat në format vizuale duke përfshirë tabelat dhe grafikonet

·        Aftësi të shkëlqyeshme të gjuhës angleze dhe shqipe (në të shkruar/të folur). Njohja e serbishtes do të ishte përparësi.

·        Aftësi për të përgatitur raporte të shkruara mirë, në format të lehtë për lexuesin, duke shfaqur shkathtësi të shkëlqyeshme analitike dhe komunikative në gjuhën angleze.

·        Performanca e mëhershme: Aplikuesit duhet të paraqesin dëshmi të përvojës në angazhime/detyra të ngjashme me punën për të cilën janë duke ofertuar sa i përket fushëveprimit dhe kompleksitetit.                    

IX. Aplikimi

Aplikuesit e interesuar ftohen të aplikojnë duke e dorëzuar një pako të aplikimit me dokumentet e mëposhtme në adresën procurementkosovo@savethechildren.org, duke përdorur titullin “Child Participation Practices” jo më vonë se 1 shtator 2021 deri në orën 16:00:

·        Propozimi teknik duhet t’i ketë këto hollësi: Përmbledhje të detyrës dhe aktiviteteve të saj, Metodologjia dhe qasja që do të përdoret, Plani operativ me afat të qartë kohor, Përshkrimi i ekipit që do ta kryejë punën, me CV të stafit kyç dhe role të ndara në mënyrë të qartë për çdo anëtar të ekipit (nëse ka)

·        Dëshmi të përvojës në angazhime/detyra të ngjashme me punën për të cilën janë duke ofertuar sa i përket fushëveprimit dhe kompleksitetit.

·        Propozimi financiar për çdo ditë pune duke përfshirë ofertën në shumën neto pa TVSH dhe pas të gjitha ndalesave ligjore të shtetit të origjinës;

·        Curriculum Vitae.

X. Kriteret e përzgjedhjes

Kriteret

Vlera

Pikët maks.

1.      Kapacitetet tematike – duke adresuar nevojat e identifikuara për trajnime teknike për grupet përfituese

20%

20

2.      Cilësia e metodologjisë së propozuar

30%

40

3.      Përvoja e dëshmuar në realizimin e punës së ngjashme;

10%

10

4.      Oferta financiare

40%

30

Gjithsej

100%

100

 

_____

 

TERMS OF REFERENCE

Re-advertisement: Consultancy to develop a report on best practice models in child participation in decision-making

 

I. Background

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in how the world treats children and achieve immediate and lasting change in their lives. In Kosovo, Save the Children works through direct interventions and partnerships to establish good practices and build capacities of duty bearers and local civil society organizations to respond to the needs of children. We also advocate for legislation and policies that incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and achieve results for all children.

The spread of COVID-19 and the resulting restrictions and policies have resulted in disruptions and challenges to the SCiK regional programme implementation and to the delivery of its objectives. The impact of states interventions to contain the spread of COVID-19 has been and still is being felt across the world, exacerbating inequalities and hampering progress on children’s rights. Similarly, the space for civil society is further shrinking at all levels, with the erosion of civil and political rights under the guise of public health and security, and new restrictions on civil society engagement in global processes. The emerging trend in how governments are responding to COVID-19 show that we are seeing a reversal in accountability and transparency. At the same time, the pandemic has also provided new opportunities for CSOs participation, including the creation of virtual spaces to connect global processes to a broader range of stakeholders, enabling more local partners to engage and for more inclusive child participation.

The right of children, to participate in decision-making in all matters that affect their lives is a well-established legal principle and a critical element of building back better. Thus, children, should be involved in the development, implementation and monitoring of all relevant legislation, policies, services and programmes affecting their lives and at the community, local, national and global levels. Civil society has a crucial role to play in supporting children through these processes. The pandemic is likely to affect the work of the Save the Children and civil society stakeholders, including children, in the long term. It is both a challenge and an opportunity to rethink ways of inclusion of children in decision-making systems in program countries towards more safe, inclusive, meaningful and systematic engagement in all decision-making processes.

Save the Children in Kosova/o, as part of its project “Regional CSO Strengthening 2017-2021”, funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) is seeking a Local Consultant to develop the report gathering best practices in capacity strengthening of children to influence decision-making as part of Save the Children in Kosovo’s regional programme in Moldova, Macedonia, Serbia and Ukraine encompassing recommendations on how these practices can be used to build back better systems of child participation in the regional programme countries (Ukraine, Macedonia, Serbia and Moldova).

II. General information on the project

The project “Regional CSO Strengthening 2017-2021”, implemented by Save the Children in Kosova/o and funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) is a regional replication of its sister project in Kosovo, which aims ensuring children's protection through establishment of responsive Child Protection (CP) systems and supporting Child Rights Governance (CRG) systems and mechanisms to be put in place regionally, namely in Moldova, Ukraine, Serbia and Macedonia. These efforts are mirrored in the main project objectives: 

·        Children are protected by a responsive child protection system, supported by a strong legislation.

·        Systems, structures and mechanisms for implementing children´s rights are in place in program countries and governments are including CSOs’ and children’s’ voices in these processes.

III. Purpose

The research will explore the modalities, practices, barriers (both formal and informal) and opportunities to the meaningful and safe, direct and indirect, participation of children in Kosovo, Macedonia, Ukraine, Serbia and Moldova throughout the implementation of the “Regional Civil Society Organizations Strengthening” project. This to inform how Save the Children and partners can improve and adapt their support to children’s participation in local, national and global decision-making and monitoring processes. Furthermore, the research will consider how child participation, including online participation, has been affected – positively and negatively – during the COVID-19 outbreak and the long-term implications for our work on child participation. This analysis will also identify good practices that should be leveraged in order to provide specific recommendations to strengthen processes and platforms for more systematic, meaningful and inclusive child participation, including by the integration of children’s voices in the decisions and recommendations.

IV. Objectives and scope of the work

In line with the objectives of the “Regional Civil Society Organizations Strengthening” project and its mandate to strengthen the capacities of CSOs and children to influence decision-making, Save the Children in Kosova/o is seeking for a company/Individual(s) to:

·        Map the different modalities and practices of child participation in program countries developed as part of the project.

·        Identify the barriers, both formal and informal, and share good practice examples of safe, inclusive and meaningful child participation (including of the most marginalized children) in program countries.

·        Analyse the elements and processes required at the local and national level to support the engagement of children with national child rights mechanisms.

·        Explore the opportunities and challenges with online child participation, including at the country level, as a potential longstanding approach for participation with all relevant safeguards in place.

·        To develop recommendations for Save the Children, partner organizations and other stakeholders to enhance safe, meaningful and inclusive child participation in decision-making.

V. Methodology

It is expected that the consultant will carry out a combination of desk–review of documents and key informant interviews, combining the collection of quantitative and qualitative data. An initial desk review would assist the consultant in setting out landscape in relation to child participation in program countries. Following the desk review the consultant would propose a remote interviews/online surveys with children in partner countries to include the views of children and other relevant stakeholders and bring out specific examples that will serve for the analysis and to elicit recommendations to strengthen child participation. A full list of questions to be addressed by the desk review and through the interviews would be proposed by the consultant and agreed with Save the Children during initial preparations for the work.

The assignment must be carried out during August-September 2021. The assignment is considered final once the report is received and approved by Save the Children in Kosovo.

No.

Tasks

Days

Delivery timeframe

1

Desk review of key project documents on child participation

5 working days

Week 2 of September 2021

2

Develop questionnaires, including child-friendly version

1 working days

Week 2-3 of September 2021

 

3

Hold informative interviews with key stakeholders

2 working days

Week 3 of September 2021

4

Draft final report on the assignment presented in English language

3 working days

Week 3-4 of September

5

Present the findings of the report to project partners and Save the Children

1 working day

By 27th of September 2021

 

Total number of days:

12 working days

Final report: The company/Individual(s) will complete the final report based on the template provided by SCiK.

VI. Save the Children Child Safeguarding Policy

As a condition to entering into a consultancy agreement, the applicantmust sign Save the Children International’s Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof.

VII. Remuneration /Terms of payment

SCiK will remunerate the Company/Individual(s) on daily gross fee, from which the income taxes and pension contribution will be withheld and paid, based on Kosovo Law. Payment will be made through bank transfer within Kosovo. SCiK will make the payment through bank transfer in bank account within seven (7) working days upon receiving the final reports of the assignment and satisfactory invoice.

VIII. Company/Individual(s) Profile

Interested applicants must possess the following qualifications:

·        Master’s degree in the field of Child Rights, Human Rights, International Relations, Social Sciences or other relevant fields. PhD is preferred.

·        Demonstrated experience in qualitative and quantitative methods of data collection, and analysis, including mixed-method research methodology

·        Extensive experience in designing, and conducting surveys and assignments alike (preferably nation-wide surveys)

·        Previous experience in surveying youth and children is preferred

·        Ability to depict data in visual format including tables and graphs

·        Excellent command of English and Albanian (written / spoken).  Serbian would be an asset.

·        Ability to produce well-written reports, in reader-friendly format, demonstrating excellent analytical and communication skills in English language.

·        Past Performance: Applicants must submit proof of experience in similar engagements/assignments comparable with the work they are bidding for in terms of scope and complexity.                 

IX. Application

Interested applicants are invited to apply by submitting an application package with the following documents to procurementkosovo@savethechildren.org, using the subject line “Child Participation Practices” no later than 01 September 2021 by 16:00h:

·        The Technical proposal should have the following details: Understanding of the assignment and its tasks, Methodology and approach to be used, Operational plan with clear timeline, Outline of the team that will implement the work, with CVs for key personnel and clearly specified roles for each team member (if any)

·        Proof of experience in similar engagements/assignments comparable with the work they are bidding for in terms of scope and complexity.

·        Financial proposal for each working day including offer in net amount free of VAT and after any legal deductions of the country of origin;

·        Curriculum Vitae.

X. Selection criteria

Criteria

Weight

Max. Point

1.      Thematic capacities – addressing identified technical training needs for the beneficiary groups

20%

20

2.      Quality of proposed methodology

30%

40

3.      Proven experience of delivering similar work;

10%

10

4.      Financial offer

40%

30

Total

100%

100

 _____

 

OPIS ZADATKA

Ponovno oglašavanje:Konsultantska kuća za izradu izveštaja o modelima najbolje prakse u učešću dece u donošenju odluka 

 

I. Osnovne informacije

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Radimo u oko 120 zemalja da inspirišemo pomake u tome kako se svet ophodi prema deci i postižemo neposredne i trajne promene u njihovim životima. Na Kosovu Save the Children radi kroz direktne intervencije i partnerstva na uspostavljanju dobrih praksi i izgradnji kapaciteta nosilaca dužnosti i lokalnih organizacija civilnog društva kako bi odgovorili na potrebe dece. Takođe se zalažemo za zakonodavstvo i politiku koja uključuje inkluzivne prakse i imaju odgovarajuće finansijske mehanizme za podršku sistemskim odgovorima i postizanje rezultata za svu decu. 

Slično tome, prostor za civilno društvo se dodatno smanjuje na svim nivoima, sa erozijom građanskih i političkih prava pod maskom javnog zdravlja i bezbednosti, i novim ograničenjima angažovanja civilnog društva u globalnim procesima. Novi trend u načinu na koji vlade reaguju na COVID-19 pokazuje da vidimo preokret u odgovornosti i transparentnosti. Istovremeno, pandemija je pružila i nove mogućnosti za učešće OCD, uključujući stvaranje virtuelnih prostora za povezivanje globalnih procesa sa širim spektrom zainteresovanih strana, omogućavajući većem broju lokalnih partnera da se angažuju i za inkluzivnije učešće dece.

Pravo dece, da učestvuju u donošenju odluka u svim pitanjima koja utiču na njihove živote je dobro utvrđen pravni princip i kritičan element izgradnje bolje. Tako bi deca trebalo da budu uključena u razvoj, implementaciju i praćenje svih relevantnih zakona, politika, usluga i programa koji utiču na njihove živote i na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou.  Civilno društvo ima ključnu ulogu u pružanju podrške deci kroz ove procese. Pandemija će verovatno dugoročno uticati na rad aktera Save the Children i civilnog društva, uključujući decu. To je i izazov i prilika da se preispitaju načini uključivanja dece u sisteme donošenja odluka u programskim zemljama ka sigurnijem, inkluzivnom, smislenom i sistematskom angažovanju u svim procesima donošenja odluka.

Save the Children na Kosovu, u okviru svog projekta "Regionalno jačanje CSO 2017-2021", koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) traži lokalnog konsultanta za izradu izveštaja koji prikuplja najbolje prakse u jačanju kapaciteta dece da utiču na donošenje odluka u sklopu regionalnog programa Save the Children u Moldaviji, Makedoniji, Srbiji i Ukrajini, obuhvatajući preporuke o tome kako se te prakse mogu koristiti za izgradnju boljih sistema učešća dece u zemljama regionalnog programa (Ukrajina, Makedonija, Srbija i Moldavija). 

 

II. Opšte informacije o projektu

Projekat "Regionalno jačanje CSO 2017-2021", koji sprovodi Save the Children na Kosovu, a finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) je regionalna replikacija njenog sestrinskog projekta na Kosovu, čiji je cilj obezbeđivanje zaštite dece kroz uspostavljanje responsive sistema zaštite dece (CP) i podrške sistemima upravljanja dečjim pravima (CRG) i mehanizmima koji će biti postavljeni regionalno, tačnije u Moldaviji, Ukrajini, Srbiji i Makedoniji. Ovi napori su preslikani u glavnim ciljevima projekta: 

·        Deca su zaštićena responsive sistemom zaštite dece, podržanim snažnim zakonom. 

·        Sistemi, strukture i mehanizmi za implementaciju dečijih prava postoje u zemljama programa i vlade uključuju glasove OČD i dece u tim procesima.

III. Svrha

Istraživanje će istraživati modalitete, prakse, barijere (kako formalne tako i neformalne) i mogućnosti za smisleno i bezbedno, direktno i indirektno, učešće dece na Kosovu, u Makedoniji, Ukrajini, Srbiji i Moldaviji tokom čitavog projekta "Jačanje regionalnih organizacija civilnog društva". Ovim se obaveštava o tome kako Save the Children i partneri mogu da unaprede i prilagode svoju podršku učešću dece u lokalnim, nacionalnim i globalnim procesima donošenja odluka i praćenja. Pored toga, istraživanje će razmotriti kako je učešće dece, uključujući onlajn učešće, uticalo – pozitivno i negativno – tokom epidemije COVID-19 i dugoročnih implikacija za naš rad na učešću dece.

Ova analiza će takođe identifikovati dobre prakse koje bi trebalo iskoristiti kako bi se pružile specifične preporuke za jačanje procesa i platformi za sistematičnije, sadržajnije i inkluzivnije učešće dece, uključujući integraciju dečijih glasova u odluke i preporuke. 

 

IV. Ciljevi i obim rada

U skladu sa ciljevima projekta "Jačanje regionalnih organizacija civilnog društva" i njegovim mandatom da ojača kapacitete OSO i dece da utiču na donošenje odluka, Save the Children na Kosovu traži kompaniju/Pojedince za:

·        Mapirajte različite modalitete i prakse učešća dece u programima razvijenim u sklopu projekta. 

·        Identifikujte barijere, kako formalne tako i neformalne, i podelite primere dobre prakse bezbednog, inkluzivnog i smislenog učešća dece (uključujući i najmarginalizovaniju decu) u programima.

·        Analizirajte elemente i procese potrebne na lokalnom i nacionalnom nivou za podršku angažovanju dece sa nacionalnim mehanizmima za prava deteta.

·        Istražite mogućnosti i izazove sa učešćem dece na mreži, uključujući i na nivou zemlje, kao potencijalni dugogodišnji pristup učešću uz sve relevantne mere zaštite.

·        Da biste razvili preporuke za Save the Children, partnerske organizacije i druge zainteresovane strane kako bi se poboljšalo bezbedno, smisleno i inkluzivno učešće dece u donošenju odluka.

 

V. Metodologija

Očekuje se da će konsultant izvršiti kombinaciju desk-pregleda dokumenata i ključnih informativnih intervjua, kombinujući prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka. Inicijalna revizija  pomogla bi konsultantu u određivanju pejzaža u vezi sa učešćem dece u programima. Nakon revizije  konsultant bi predložio daljinske intervjue/onlajn ankete sa decom u partnerskim zemljama kako bi uključio stavove dece i drugih relevantnih zainteresovanih strana i izneo konkretne primere koji će poslužiti za analizu i eliminisao preporuke za jačanje učešća dece. Kompletnu listu pitanja koja treba da rešava pregled i kroz intervjue bi predložio konsultant i dogovorio se sa Save the Children tokom početnih priprema za rad.

Zadatak mora biti izvršen tokom avgusta-septembra 2021. Zadatak se smatra konačnim kada izveštaj dobije i odobri Save the Children na Kosovu.

Br.

Zadaci

Dani

Rok isporuke

1

Pregled ključnih projektnih dokumenata o učešću dece

5 radnih dana

 2 nedelja septembra   2021

2

Razvijanje upitnika, uključujući verziju pogodnu za decu

1 radni dan

2-3 nedelja avgusta 2021

 

3

Držite informativne intervjue sa ključnim akterima

2 radnih dana

 3 nedelja septembra 2021

4

Nacrt završnog izveštaja o dodeli predstavljen na engleskom jeziku

3 radna dana

 3-4 nedelja septembra

5

Predstavljanje nalaze izveštaja partnerima projekta i Save the Children

1 radni dan

Do 27 septembra 2021

 

Ukupan broj dana:

12 radnih dana

 

Konačni izveštaj: Preduzeće/pojedince će završiti konačni izveštaj na osnovu predloška koji je obezbedio SCIK.

VI. Save the Children Politika o bezbednosti dece

Kao uslov za potpisivanje konsultantskog sporazuma, podnosilac zahteva mora da potpiše Politiku o bezbednosti dece  i pridržava se odredbi i uslova.

VII. Nadoknada /Uslovi plaćanja

SCIK će obeštetiti Kompaniju/Pojedince na dnevnu bruto naknadu, od koje će porezi na dohodak i doprinos za penzije biti uskraćeni i isplaćeni, na osnovu Kosovskog zakona. Plaćanje će biti izvršeno bankarskim transferom unutar Kosova. SCIK će uplatu izvršiti putem bankovnog transfera na računu u banci u roku od sedam (7) radnih dana po dobijanju završnih izveštaja o dodeli i zadovoljavajućoj fakturi.

VIII. Profil preduzeća/pojedinca

Zainteresovani podnosioci zahteva moraju posedovati sledeće kvalifikacije:

·        Magistarske studije iz oblasti prava deteta, ljudskih prava, međunarodnih odnosa, društvenih nauka ili drugih relevantnih oblasti. Doktorat je poželjan.

·        Demonstrirano iskustvo u kvalitativnim i kvantitativnim metodama prikupljanja podataka i analize, uključujući metodologiju istraživanja mešovitih metoda 

·        Veliko iskustvo u projektovanju i sprovođenju anketa i zadataka (po mogućstvu anketa širom zemlje)

·        Prethodno iskustvo u istraživanju mladih i dece je poželjno  

·        Mogućnost prikazivanja podataka u vizuelnom formatu, uključujući tabele i grafikone 

·        Odlična komanda engleskog i albanskog jezika (napisano / izgovoreno).  Srpski bi bio adut. 

·        Sposobnost izrade dobro napisanih izveštaja, u formatu pogodnom za čitaoce, demonstriranje odlične analitičke i komunikacione veštine na engleskom jeziku.

·        Prethodne performanse: Podnosioci zahteva moraju da podnesu dokaz o iskustvu u sličnim angažmanima/zadacima u poređenju sa radom za koji licitiraju u smislu obima i složenosti.               

IX. Aplikacija

Zainteresovani podnosioci zahteva se pozivaju da se prijave podnošenjem paketa prijava sa sledećim dokumentima na procurementkosovo@savethechildren.org, koristeći temu "Child Participation Practices" najkasnije do 1. septembra 2021. do 16:00h:

·        Tehnički predlog treba da ima sledeće detalje: Razumevanje zadatka i njegovih zadataka, Metodologiju i pristup koji će se koristiti, Operativni plan sa jasnim vremenskim okvirom, Obris tima koji će sprovesti rad, sa CV-jevima za ključno osoblje i jasno navedenim ulogama za svakog člana tima (ako ih ima) 

·        Dokaz iskustva u sličnim angažmanima/zadacima u poređenju sa poslom za koji licitiraju u smislu obima i složenosti.

·        Finansijski predlog za svaki radni dan, uključujući ponudu u neto iznosu bez PDV-a i nakon bilo kakvih zakonskih odbitaka zemlje porekla;

·        Curriculum Vitae

X. Kriterijumi izbora

Kriterijumi

Težina

Maksimalno bodova

1.      Tematski kapaciteti – rešavanje identifikovanih potreba tehničke obuke za grupe korisnika

20%

20

2.      Kvalitet predložene metodologije 

30%

40

3.      Dokazano iskustvo dostavljanja sličnog posla;

10%

10

4.      Finansijska ponuda

40%

30

Total

100%

100