Save the Children Provides Specialized Trainings to 160 Social Workers

Monday 2 July 2018

From April 26th through May 31st, Save the Children in Kosovo in cooperation with its partner European Center for Social Welfare Policy and Research and the General Social and Family Services Council operating within the Ministry of Labor and Social Welfare, provided a series of specialized training to 160 social workers working at both public institutions as well as non-governmental organizations which provide social services in Kosovo.

  

The trainings, delivered by experts with vast experience in the field of social services, covered a variety of topics such as case management and social work, residential and day care, child protection services, social and family services, and minimum standards for the provision of social services. These trainings benefited social workers by advancing their capacities and skills to deliver higher quality services to a wider range of beneficiaries.

The training was made possible by the funding support provided by the European Union in Kosovo and the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), under the “Support for better social services for the most vulnerable groups” project. To read more about this project, please click here.

  

______

Nga 26 prilli deri më 31 maj, Save the Children në Kosovë, në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për Kërkim dhe Politika të Mirëqenies Sociale dhe Këshillin e Përgjithshëm për Shërbime Sociale dhe Familjare që vepron në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale ofruan një sërë trajnimesh të specializuara për 160 punonjës socialë që punojnë në institucione publike, si dhe në organizata joqeveritare të cilat ofrojnë shërbime sociale në Kosovë. Trajnimet, të ofruara nga ekspertë me përvojë të gjerë në fushën e shërbimeve sociale, mbuluan një sërë temash si menaxhimi i rasteve dhe puna sociale, kujdesi rezidencial dhe ai ditor, shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve, shërbimet sociale dhe familjare, dhe standardet minimale për sigurimin e shërbimeve sociale. Këto trajnime mundësuan ngritjen e kapaciteteve dhe aftësive të punëtorëve socialë, në mënyrë që të ofrohen shërbime më cilësore për një numër më të madh të përfituesve.

Trajnimet u mundësuan falë mbështetjes financiare të ofruar nga Bashkimi Evropian në Kosovë dhe Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), në kuadër të projektit "Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë”. Për të lexuar më shumë rreth këtij projekti, klikoni këtu.

_____

U periodu od 26 Aprila do 31 Maja, Save the Children na Kosovu u saradnji sa Evropskim Centrom za Socijalnu Zastitu i Istrazivanje i Generalnim Savetom za Socijalnu i Porodicnu Politiku koja deluje u okviru Ministarstva Rada i Socijalne Zastite, pružila je niz specijalizovanih treninga za 160 socijalnih radnika koji rade u javnim institucijama, kao i nevladinim organizacijama koje se bave pružanjem socijalnih usluga na Kosovu.

Obuke su odrzane od strane predavaca, strucnjaka sa velikim iskustvom u oblasti socijalnih usluga i pokrivene su različite teme kao što su upravljanje predmetima (slucajevima) i socijalni rad, stambeno zbrinjavanje i dnevni boravak, usluge dečje zaštite, socijalne i porodične usluge i minimalni standardi za pružanje socijalnih usluge. Ovi treninzi su pomogli socijalnim radnicima da unaprede svoje kapacitete i veštine kako bi pružili kvalitetnije usluge širem krugu korisnika.

Treninzi su omogućeni zahvaljujući finansiskoj podršci koju su obezbedile Evropska Unija na Kosovu i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), u okviru projekta "Podrška za bolje socijalne usluge za najugroženije grupe". Za više informacija o ovom projektu, kliknite ovde.