TeR: Ekspert ligjor për mbështetje të grupit punuës/ ToR: Legal expert to support working group/ Projekt Zadatak: Pravni ekspert :

Thursday 17 September 2020

 

Termat e referencës 

Angazhimi i dy (2) ekspertëve (një ekspert tematik dhe një ekspert ligjor) për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimi Administrativ për rregullimin e strukturave dhe mekanizmave institucional për bashkepunim me organizata joqeveritare për të drejtat dhe ofrimin e shërbimeve për mbrojtje të fëmijve, bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës;

1.    Informata

 

Save the Children është organizata jo-qeveritare lidere në botë për të drejtat e fëmijës. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime drejt mënyrave se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Save the Children në Kosovë punon me anë të ndërhyrjeve direkte dhe krijimit të praktikave të mira; ngritjes së kapaciteteve të shoqërisë civile dhe bartësve të detyrave lokale për t'iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne gjithashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që përfshijnë praktika gjithëpërfshirëse dhe që i kanë mekanizmat e duhur financiar për t’i mbështetur reagimet sistematike dhe në këtë mënyrë për të arritur ndryshime afatgjata pozitive për të gjithë fëmijët.

 1. Fushëveprimi i detyrës

Save the Children International në Kosovë është duke kërkuar një ekspert / konsulent ligjor lokal dhe ekspert / konsulent tematik për të ofruar shërbimet e mëposhtme:

·         Harton analize krahasuese të standardeve të BE-se, legjislacionit kombëtar dhe praktikave më të mira të aplikuara në rajon dhe më gjerë për zgjidhje, procedura dhe praktika politikash të ndërlidhura ose të ngjashme, në mënyrë që të ofrohen informata për draftin e aktit nënligjor  për strukturën e udhëzimit administrativ që del nga ligji nr. 06/L-84 për Mbrojtjen e Fëmijës;

 • Mbledhjen e informatave nga QPS-të/punëtorët social, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Zyra për Qeverisje të Mirë, praktikuesit dhe ekspertët vendorë dhe ndërkombëtarë si dhe të gjithë akterët e tjerë (OJQ-të ndërkombëtare/vendore);
 • Hartimin e draftit të parë të Udhëzimit Administrativ dhe finalizimi i draftit pas procesit të konsultimeve publike me grupin punues;
 • Angazhimin e plotë dhe proaktiv në bashkëpunim me grupin punues të themeluar sipas vendimit të lëshuar nga Ministria përkatëse;
 • Mbështetjen e kryesuesit të grupit punues në lehtësimin e punëtorive të konsultimit;

·         Ofron këshilla dhe ekspertizë ligjore dhe tematike për grupin punues lidhur Udhëzimin Administrativ, si dhe procedurat ligjore dhe kriteret që duhet të ndiqen gjatë hartimit të undhëzimit administrativ;

·         Analizon problemet ekzistuese dhe sfidat në sistemin e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijës përstrukturat dhe mekanizmave institucional per bashkepunim me organizata joqeveritare per te drejtat dhe ofrimin e sherbimeve per mbrojtje te femijve, duke përfshirë nivelet qendrore dhe lokale;

·         Analizon ndryshimet e propozuara në legjislacionin e Kosovës për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijës dhe strukturat dhe mekanizmat institucional per bashkepunim me organizata joqeveritare per te drejtat dhe ofrimin e sherbimeve per mbrojtje te femijve me fokus të veçantë në Ligjin nr. 02 / L-17 për Shërbimet Sociale dhe Familjare dhe legjislacionin përkatës të fushës së OJQ-ve, Ligji nr.04/L- 57 për Lirinë e Asocimit në Organizata Joqeveritare, si dhe Ligji nr.06/L-043 Për Plotësim Ndryshimin e Ligjit për Asocim në Organizata Joqveritare.

·         Jep konsulta në lidhje me të gjitha dokumentet, studimet, raportet, koncept-dokumentet paraprake të ofruara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale; Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Shëndetësisë;

·         Jep konsulta në lidhje me përvojën rajonale të vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe praktikat më të mira të rajonit në fushën e shërbimeve edukativo-arsimore, mbrojtjes, të drejtave, shëndetetësisë dhe mirëqenies sociale;

 • Pasqyron konsultimet me akterët kryesorë dhe publikun në përmbajtjen e aktit nënligjor.
 1. Kohëzgjatja e konsulencës dhe afati kohor

Eksperti / konsulenti ligjor dhe eksperti/konsulenti tematik do të angazhohen për një periudhë maksimale deri në 30 ditë pune (përfshirë të dy konsulencat), 1 Tetor - 31 Dhjetor 2020. Të gjitha përgatitjet paraprake, analizat e të dhënave, takimet me përfaqësuesit e MPMS, Save the Children dhe palët e tjera, hartimin e udhëzimeve, si dhe konsultimet përfundimtare për produktin që duhet të dorëzohet, duhet të përfundojnë brenda afatit të caktuar.

4.    Kualifikimet e nevojshme

 

Ekspertët apo ofruesi i shërbimit duhet t’i ketë kualifikimet e mëposhtme:

 

§  Diplomë universitare në Fakultetin Juridik apo Shkenca Sociale (punë për shërbime sociale, politika familjare, punë sociale, psikologji, sociologji, politika publike, qeverisje lokale,qendrore, të drejtat e njeriut etj). Diploma Master në Juridik apo Shkencat Sociale do të ishte aset.

§  Përvojë e dëshmuar në hartimin e legjislacionit dhe dokumenteve me kompleksitet të ngjashëm.

§  Përvojë e punës me Grupet Punuese Qeveritare dhe grupet punuese shumëdisiplinore do të konsiderohet përparësi.

§  Ekspertizë në hulumtimin dhe analizimin e legjislacionit vendor dhe rajonal, si dhe ndikimin e tyre në çështje të ngjashme.

§  Ekspertizë në hartimin e planeve strategjike dhe / ose prioriteteve strategjike në fushat ligjore dhe administrative në kontekstin e Republikës së Kosovës.

§  Aftësi për të prodhuar rezultate me cilësi të lartë dhe brenda afateve kohore.

§  Zotërim të shkëlqyeshëm të gjuhës angleze dhe shqipe (gjuhën e shkruar / e folur). Njohja e gjuhës serbe do të konsiderohej aset.

§  Aftësi për të bërë prezantime vizuale të të dhënave (duke përfshirë tabela dhe grafikone të ngjashëm) për qëllime kuptueshmërie.

§  Aftësi për të prodhuar raporte të shkruara mirë, të lehta për lexuesit, duke demonstruar aftësi të shkëlqyera analitike dhe të komunikimit.

 1. Politika e Save the Children për Mbrojtjen e Fëmijës:

Si kusht për të hyrë në një marrëveshje konsulence, eksperti / konsulenti ligjor dhe eksperti tematikduhet të nënshkruajë Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijës dhe të respektoj qëllimet dhe kushtet e saj.

 1. Aplikimi

Ju lutemi dërgoni aplikacionin tuaj me e-mail tek scik@savethechildren.org me titullin: “Konsulent ligjor për UA – Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës”.

Aplikacioni juaj duhet të përmbajë:

·         Curriculum Vitae (CV)

·         Një letër motivimi deri në 1 faqe që përshkruan interesin tuaj për të kryer punën siç përshkruhet në këto terma të referencës.

·         Shembuj të punës së mëparshme me pjesëmarrje të ngjashme;

·         Oferta financiare në shumën bruto EUR (para çdo zbritjeje ligjore) për kryerjen e punës sipas ditëve dhe planit dinamik.

 

Afati i fundit për aplikim: 23.09.2020 ora 16:00 CET.

7.    Treguesit e performancës për vlerësimin e aplikacioneve

Treguesit e performancës për vlerësimin e aplikacioneve do të bazohen në kriteret e mëposhtme:

A)      KRITERET THEMELORE: Të gjithë aplikuesit duhet t’i përmbushin kriteret themelore për t’u marrë parasysh për vlerësim të mëtutjeshëm

Kriteret

Po/Jo

Aplikuesi është individ/kompani i/e regjistruar në Kosovë.

 

Aplikuesi dorëzon aplikacionin e plotë sipas termave të referencës

 

Oferta financiare e aplikuesit përcaktohet sipas specifikimit të kërkesës për kohëzgjatjen e Marrëveshjes së Shërbimit.

 

 

B)     KRITERET PËR KAPACITETE

 

Kriteret

Pikët maksimale

Aplikuesi është individ/kompani i/e respektuar me përvojë paraprake në punë të ngjashme dhe paraqet së paku një por jo më shumë se tri referenca për punë/angazhime të ngjashme.

20

Aplikuesi përmbush kushtet e përcaktuara për kualifikim sipas termave të referencës.

30

Pikët e përgjithshme

50

 

C)      KRITERET KOMERCIALE

 

Kriteret

Pikët maksimale

Oferta financiare e aplikuesit dëshmon një pozitë të favorshme financiare për Save the Children (ju lutem jepni çmimin më të mirë të mundshëm)

50

Pikët e përgjithshme

50

 

Të gjithë aplikuesit duhet t’i plotësojnë kriteret themelore për t’u marrë parasysh për vlerësim të mëtutjeshëm. Do të ndahen maksimumi 100 pikë, 50 në kriteret për KAPACITETE dhe 50 në kriteret KOMERCIALE.

Në rast të performancës jo të kënaqshme, Save the Children do të negociojë me aplikuesit e zgjedhur në mënyrë që puna/materialet të ndryshohen. Nëse puna nuk arrin t’i përmbushë pritjet, Marrëveshja e Shërbimit do të përfundojë përmes një letre njoftimi një muaj para përfundimit. Ndërkohë, Save the Children do të fillojë një përzgjedhje tjetër në mënyrë që të identifikojë individë/kompani të përshtatshme kandiduese

___________________________________________________________________________________________

 

Projektni zadatak 

Angažovanje dva (2) eksperta (jedan tematski i jedan pravni ekspert) da podrže Radnu grupu u izradi Administrativnog uputstva za regulisanje institucionalnih strultura i mehanizama za institucionalne strukture i mehanizme saradnje sa nevladinim organizacijama koje rade u oblasti prava deteta i pružanju usluga zaštite deteta, na osnovu Zakona o dečijoj zaštiti.

     1.    Informacije

Save the Children je vodeća svetska nevladina organizacija za prava deteta. Radimo u oko 120 zemalja kako bismo podstakli napredak u načinu na koji se svet odnosi prema deci i postigli trenutne i trajne promene u njihovim životima.

Save the Children na Kosovu radi i deluje kroz direktne intervencije i stvaranje dobrih praksi; jačanje kapaciteta civilnog društva i lokalnih nosilaca vlasti da odgovore na potrebe dece. Takođe se zalažemo za zakonodavstvo i politike koje uključuju inkluzivne prakse i imaju odgovarajuće finansijske mehanizme za podršku sistematskim odgovorima i na taj način postižu dugoročne pozitivne promene za svu decu.

 1. Delokrug projektnog zadatka

Save the Children International na Kosovu traži lokalnog eksperta/pravnog konsultanta i tematskog eksperta/konsultanta za pružanje sledećih usluga:

·         Sastavlja uporedne analize standarda EU, nacionalnog zakonodavstva i najboljih praksi koje se primenjuju u regionu i šire za srodna ili slična rešenja politike, procedure i prakse, kako bi se pružile informacije za izradu nacrta podzakonskog akta kao i strukture administrativnog uputstva koje proizilazi iz Zakona br. 06/L-84 o Zaštiti dece;

·         Prikupljanje informacija od CSR/socijalnih radnika, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Kancelarije za dobro upravljanje, lokalnih i međunarodnih eksperata i profesionalaca, kao i svih ostalih aktera (međunarodne i lokalne NVO)

·         Izrada prvog nacrta Administrativnog uputstva i finalizacija nacrta nakon procesa javnih konsultacija sa radnom grupom;

·         Sveobuhvatno i proaktivno angažovanje u saradnji sa radnom grupom formiranoj prema odluci nadležnog ministarstva;

·         Podrška predsedavajućem radne grupe u vođenju konsultativnih radionica.

·         Pružanje pravnih i tematskih saveta i stručnosti radnoj grupi u vezi sa Administrativnim uputstvom, kao i pravne procedure i kriterijume koje treba poštovati prilikom izrade administrativnog uputstva;

·         Analizira postojeće probleme i izazove u sistemu zaštite i prava deteta i uslugama dece  za institucionalne strukture i mehanizme saradnje sa nevladinim organizacijama koje rade u oblasti prava deteta i pružanju usluga zaštite deteta, uključujući centralni i lokalni nivo;

·         Analizira promene predložene u Kosovskom zakonodavstvu o zaštiti dece i pravima i institucionalnim strukturama i mehanizmima za saradnju sa nevladinim organizacijama koje rade na pravima deteta i pružaju usluge zaštite dece, sa posebnim naglaskom na Zakon br. 02/L-17 o Socijalnim i porodičnim uslugama, kao i relevantno zakonodavstvo iz oblasti nevladinih organizacija, Zakon br. 04/L -57 o Slobodi udruživanja nevladinih organizacija, kao i Zakon br. 06/L-043 o izmenama i dopunama Zakona o udruživanju u nevladine organizacije;

 • Pruža konsultacije u vezi sa svim dokumentima, studijama, izveštajima, preliminarnim koncept dokumentima koje je obezbedilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja; Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo zdravlja.
 • Osigurava i daje savete o regionalnom iskustvu zemalja zapadnog Balkana, kao i najboljim praksama u regionu u oblasti obrazovnih usluga, odbrane, prava, zdravstva i socijalne zaštite.
 • Odražava konsultacije sa glavnim akterima i javnošću po pitanju sadržaja podzakonskog akta.
 1. Trajanje konsultacija i vremensko ograničenje

Pravni ekspert/konsultant i tematski ekspert/konsultant biće angažovani na najviše 30 radnih dana (uključujući oba konsultanta), od 1. oktobra do 31. decembra 2020. Sve pripremne pripreme, analiza podataka, sastanci sa predstavnicima MRSZ, Save the Children i drugim strankama, izrada uputstava, kao i završne konsultacije o proizvodu koji se isporučuju, moraju biti završeni u zadatom roku.

4.    Potrebne kvalifikacije

 

Eksperti ili pružalac usluga moraju posedovati sledeće kvalifikacije:

§  Univerzitetska diploma na Pravnom fakultetu ili društvenim naukama (rad na socijalnim uslugama, porodična politika, socijalni rad, psihologija, sociologija, javna politika, lokalna samouprava, centralna vlada, ljudska prava itd.). Magistarske studije prava ili društvenih nauka predstavljalo bi prednost.

§  Dokazano iskustvo u izradi zakona i dokumenata slične složenosti.

§  Iskustvo u radu sa vladinim radnim grupama i multidisciplinarnim radnim grupama predstavljaće prednost.

§  Stručnost u istraživanju i analizi lokalnog i regionalnog zakonodavstva, kao i njihov uticaj na slična pitanja.

§  Stručnost u izradi strateških planova i/ili strateških prioriteta u pravnom i administrativnom polju u kontekstu Republike Kosovo.

§  Sposobnost pružanja visokokvalitetnih rezultata u okviru zadatog roka (pravovremeno).

§  Odlično poznavanje engleskog i albanskog jezika (pisani / govorni jezik). Znanje srpskog jezika smatralo bi se prednošću.

§  Sposobnost izrade vizuelnih prezentacija podataka (uključujući tabele i grafikone) radi boljeg  razumevanja sadržaja.

§  Sposobnost izrade dobro napisanih izveštaja, jednostavnih za čitaoce, pokazujući izvrsne analitičke i komunikacijske veštine.

 

 1. Politika Save the Children za zaštitu dece:

Kao uslov za zaključenje ugovora o konsultacijama, pravni ekspert/konsultant i tematski ekspert mora ju da potpišu Međunarodnu politiku zaštite dece Save the Children International i poštuje njene ciljeve i uslove.

 1. Konkurisanje

Molimo vas da svoju aplikaciju dostavite na emajl adresu scik@savethechildren.org sa nazivom: „Pravni konsultant za AU – Zakon o zaštiti dece“.

Vaša aplikacija treba da sadrži:

·         Biografija (CV)

·         Motivaciono pismo do 1 stranice koje opisuje vašu zainteresovanost za obavljanje posla kako je opisano u ovim projektnim zadacima.

·         Primeri prethodnog rada sa sličnim učešćem, uključujući reference na slična angažovanja.

·         Finansijska ponuda u bruto iznosu u valuti EUR (pre svakog zakonskog odbitka) za obavljanje posla prema danima i dinamičkom planu.

 

Krajnji rok za konkurisanje: 23.09.2020 do 16:00 sati.

7.    Pokazatelji performansi za evaluaciju/ocenjivanje aplikacija

Pokazatelji performansi za evaluaciju/ocenjivanje aplikacija će se zasnivati na sledećim kriterijumima:

A)      OSNOVNI KRITERIJUMI: Svi aplikant moraju da ispune osnovne kriterijume da bi se uzeli u razmatranje za dalju procenu

Kriterijumi

Da/Ne

Aplikant je fizičko lice/kompanija registrovana na Kosovu.

 

Aplikant podnosi potpunu aplikaciju u skladu sa projektnim zadatkom

 

Finansijska ponuda aplikanta je fiksna prema specifikaciji zahteva tokom trajanja Ugovora o usluzi.

 

 

B)     KRITERIJUMI KAPACITETA

 

Kriterijumi

Maksimum poena

Aplikant je ugledna osoba/kompanija sa prethodnim iskustvom u sličnim radovima i dostavlja najmanje jednu, ali ne više od tri reference za slične radove/angažmane.

20

Aplikant ispunjava uslove utvrđene kriterijumima prihvatljivosti prema projektnom zadatku.

30

Ukupno poena

50

 

C)      KOMERCIJALNI KRITERIJUM

 

Kriterijum

Maksimum poena

Finansijska ponuda aplikanta demonstrira ekonomski povoljnu poziciju za Save the Children (navedite najbolju moguću cenu)

50

Ukupno poena

50

 

Svi aplikanti moraju ispuniti osnovne kriterijume kako bi se uzeli u razmatranje za dalju evaluaciju/ocenjivanje. Može da se dodeli maksimum 100 poena, od kojih 50 za kriterijum KAPACITETA i 50 poena za KOMERCIJALNI kriterijum.

U slučaju nezadovoljavajućeg učinka, Save the Children će pregovarati sa izabranim aplikantima da bi se rad/materijali mogli izmeniti. Ako posao ne ispuni očekivanja, Ugovor o usluzi će se raskinuti pismenim obaveštenjem mesec dana pre raskida. U međuvremenu, Save the Children pokrenuće još jedan izbor kako bi identifikovao odgovarajuće pojedince/kompanije.

 ____________________________________________________________________________________________

Terms of Reference 

Engagement of two (2) experts (a thematic expert and a legal expert) to support the Working Group in drafting the Administrative Instruction on regulating institutional structures and mechanisms for institutional structures and mechanisms of cooperation with non-governmental organizations working on the field of child rights and providing child protection services, based on the Law on Child Protection.

1.    Background information  

Save the Children is the world’s leading non-governmental organization for child rights. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children in Kosovo works through direct interventions and establishing best practices; capacity building of civil society and local duty bearers to respond to child needs. We also advocate for legislation and policies that incorporate inclusive practices and have the adequate financial mechanisms to support systematic responses and thus achieve long-term positive changes for all children.

 1. Scope of the assignment

Save the Children International in Kosovo is seeking a local legal expert/consultant and thematic expert/consultant to provide the following services:

·         Develop comparative analysis of EU standards, national legislation and best practices applied in the region and beyond for related or similar policy solutions, procedures and practices, in order to provide information on the draft bylaw on the structure of the administrative instruction deriving from the Law No. 06/L-84 on Child Protection;

 • Collect information from CSWs/social workers, Ministry of Labour and Social Welfare, Office of Good Governance, local and international practitioners and experts as well as all other stakeholders (international/local NGOs);
 • Compile the first draft of the Administrative Instruction and finalize the draft after the public consultation process with the working group;
 • Complete and proactive commitment to cooperation with the working group established pursuant to the decision issued by the relevant Ministry;
 • Support the chairperson of the working group in facilitating consultation workshops;

·         Provide legal and thematic advices and expertise for the working group related to the Administrative Instruction as well as legal procedures and criteria to be pursued when drafting the Administrative Instruction;

·         Analyse existing problems and challenges in the system of child protection and child rights for institutional structures and mechanisms of cooperation with non-governmental organizations working on the field of child rights and providing child protection services, including central and local levels;

·         Analyse changes proposed in the Kosovo legislation on child protection and rights and institutional structures and mechanisms for cooperation with non-governmental organizations working on child rights and providing child protection services, with special focus on Law No. 02/L-17 on Social and Family Services and the relevant legislation of the field of Non-Governmental Organizations, Low No. 04/L -57 on Freedom of Association in Non-Governmental Organizations, as well as Law No. 06/L-043 on Amending the Law on Association in Non-Governmental Organizations;

·         Provides consultations related to all previous documents, studies, reports, concept notes provided by the Ministry of Labour and Social Welfare, Ministry of Education and Science, and Ministry of Health;

·         Provides consultations about regional experience of West Balkans countries as well as best practices of the region in the field of educational-learning services, protection, rights, health and social welfare;

·         Reflects consultations with main stakeholders and the public in the content of the bylaw.

 1. Duration of the consultancy and deadline

The legal expert/consultant and thematic expert/consultant will be engaged for a maximum period of up to 30 working days (including both consultancies), 1 October – 31 December 2020. All previous preparations, data analyses, meetings with representatives of MLSW, Save the Children and other parties, drafting of instructions as well as final consultations on the product to be delivered must be completed within the deadline.

4.    Required qualifications

 

Experts or service provider should have the following qualifications:

 

§  University degree in Law or Social Sciences (experience in social services, family policy, social work, psychology, sociology, public policy, local and central governance, human rights, etc. Master degree in Law or Social Science would be an asset.

§  Demonstrated experience in drafting legislation and documents of similar complexity.

§  Professional experience with Government Working Groups and multidisciplinary working groups would be considered an advantage.

§  Expertise in exploring and analysing local and regional legislation, as well as its influence in similar issues.

§  Expertise in drafting strategic plans and/or strategic priorities in legal and administrative fields in the context of the Republic of Kosovo.

§  Ability to deliver high quality results and within the deadlines.

§  Excellent command of English and Albanian (writing/speaking). Knowledge of Serbian language would be considered an asset.

§  Ability to make visual presentations of data (including similar tables and charts) for purposes of understanding.

§  Ability to produce well-written, reader-friendly reports, demonstrating excellent analytical and communication skills.

 

 1. Save the Children Safeguarding Policy

As a condition of entering into a consultancy agreement, the legal expert/consultant and thematic expert must sign Save the Children International Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof.

 1. Application

Please send your application by e-mail at scik@savethechildren.org with subject: “Legal consultant for AI – Law on Child Protection”.

Your application should include:

·         Curriculum Vitae (CV)

·         A letter of motivation up to 1 page describing your interest in performing the job as described in these terms of references.

·         Examples of previous work with similar participation, including references to similar engagements.

·         Financial offer in the gross amount of EUR (prior to any legal deduction) for the performance of work according to the days and the dynamic plan.

 

Deadline for application: 23.09.2020 at 16:00 CET.

1.    Performance indicators for evaluation of applications

Performance indicators for evaluation of applications will be based on the following criteria:

A)      ESSENTIAL CRITERIA: All applicants must meet the essential criteria to be considered for further evaluation

Criteria

Yes/No

The applicant is an individual/company registered in Kosovo.

 

The applicant submits full application as per the terms of reference

 

Applicant’s financial offer is fixed under specification of requirement for the duration of the Service Agreement.

 

 

B)     CAPABILITY CRITERIA

 

Criteria

Maximum points

The applicant is a reputable individual/company with prior experience in similar works and presents at least one, but no more than three references for similar works/engagements.

20

The applicant fulfils the requirements specified eligible criteria as per the terms of references.

30

Total points

50

 

C)      COMERCIAL CRITERIA

 

Criteria

Maximum points

Applicant’s financial offer demonstrates an economically advantageous position for Save the Children (please quote best possible price)

50

Total points

50


All applicants must meet the essential criteria to be considered for further evaluation. There will be a maximum of 100 points allocated, 50 in CAPABILITY criteria and 50 in COMERCIAL criteria.

In case of unsatisfactory performance Save the Children will negotiate with applicants chosen in order for work / materials to be amended. If the work fails to fulfill the expectations, the Service Agreement will be terminated through a notification letter one month prior to termination. In the meantime, Save the Children will initiate another selection in order to identify appropriate candidate individuals/companies.

###