TeR: Ekspert/Kompani qe të lehtësojë procesin e krijimit të një programi/protokolli për asistencë reciproke të QPS-ve dhe OJQ-ve ofruese të shërbimeve sociale

Thursday 26 May 2022

 

Pëmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë, si reagim ndaj pandemisë COVID-19

Termat e Referencës (TeR)

·         Historiku i Save the Children

Save the Children është organizata kryesore e pavarur në botë që punon për fëmijët. Save the Children beson se çdo fëmijë e meriton një të ardhme. Në mbarë botën, ne punojmë çdo ditë për t'u ofruar fëmijëve një fillim të shëndetshëm në jetë, mundësinë për të mësuar dhe për t'u mbrojtur nga dëmet. Kur ndodhin kriza dhe fëmijët janë më të cenueshmit, ne jemi gjithmonë ndër të parët që reagojmë dhe të fundit që largohemi. Ne sigurojmë që nevojat unike të fëmijëve të plotësohen dhe zëri i tyre të dëgjohet. Ne ofrojmë rezultate të qëndrueshme për miliona fëmijë, përfshirë edhe ata që janë më të vështirë për t'u arritur.

Ne bëjmë gjithçka që nevojitet për fëmijët – çdo ditë dhe në kohëra krizash – duke transformuar jetën e tyre dhe të ardhmen e përbashkët.

Vizioni ynë: Një botë në të cilën çdo fëmijë gëzon të drejtën për mbijetesë, mbrojtje, zhvillim dhe pjesëmarrje.

Misioni ynë: Arritja e progresit në mënyrën se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Vlerat tona: Llogaridhënia, ambicia, bashkëpunimi, kreativiteti dhe integriteti.

Ne jemi të përkushtuar që burimet tona të përdoren në mënyrë sa më efikase, në mënyrë që t'i fokusojmë ato në arritjen e ndikimit maksimal për fëmijët.

·         Informacion i përgjithshëm mbi projektin

Përmes projektit “Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë si reagim ndaj pandemisë Covid-19”, financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Save the Children Kosova/o synon të kontribuojë në një transformim efektiv të shërbimeve sociale (shërbimeve psiko-sociale; fizioterapi; strehim të sigurt, aktivitete rekreative; fuqizim; aftësi për jetë të pavarur) në Kosovë për të përmirësuar cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve lokale sociale dhe të bazuara në komunitet për fëmijët dhe personat e cenueshëm që jetojnë në rrezik social. Kjo do të arrihet përmes tre (3) komponentëve: Rritja e disponueshmërisë dhe qasjes ndaj shërbimeve sociale; Forcimi i kapaciteteve për rritjen e përshtatshmërisë, efektivitetit, efikasitetit, përballueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve sociale; dhe Rritja e ndërgjegjësimit dhe avokimit.

·       Objektivi

Detyra aktuale ka të bëjë me mbështetjen e bashkëpunimit të së paku 46 Organizatave Joqeveritare (OJQ) dhe Qendrës për Punë Sociale (QPS) në mbarë Kosovën. Përkatësisht, konsulenca do të lehtësojë procesin e krijimit të një programi/protokolli për asistencë reciproke të QPS-ve dhe OJQ-ve ofruese të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime sociale së bashku, për grupet më të cenueshme në Kosovë, me fokus në zonat rurale dhe të largëta, përkatësisht protokolli i zhvilluar do t'u mundësojë QPS-ve dhe OJQ-ve në mbarë Kosovën të referojnë rastet për shërbime, të ofrojnë shërbime së bashku dhe të përcjellin rastet që përfitojnë nga njëra palë.

·       Vendndodhja dhe udhëtimet zyrtare të përfshira

Shërbimet e kontraktuara do të kryhen në Kosovë, me vizita në terren në tetë rajone të synuara.

·       Shërbimet që do t’i ofrojë Furnizuesi

Eksperti/kompania e përzgjedhur vendore do të ketë për detyrë të organizojë tetë (8) seminare brenda rajoneve të synuara dhe të zhvillojë një program/protokoll të përbashkët për ofrimin e shërbimeve.

Seminaret synojnë të mbështesin bashkëpunimin e ofruesve të shërbimeve për të ofruar shërbime së bashku nëpërmjet një protokolli të zhvilluar, ku do të përcaktohen përgjegjësitë e secilit institucion.

Në fund të çdo seminari, ofruesit e shërbimeve duhet:

a) Të kuptojë rolin dhe ndikimin e ofrimit të përbashkët të shërbimeve;

b) Të forcojnë qasjet e tyre ndaj mbështetjes së vajzave, djemve, grave dhe burrave që jetojnë në situata të cenueshme;

c) Të jenë në gjendje të përcaktojnë rolet e tyre në ofrimin e shërbimeve (në bashkëpunim me njëri-tjetrin – OJQ-QPS);

d) Të krijojnë një program të përbashkët për ndihmë reciproke;

·        Përvoja dhe shkathtësitë e nevojshme

Save the Children Kosova/o po kërkon ekspert/kompani vendore, me ekspertizën e nevojshme në sistemin e shërbimeve sociale në Kosovë.

Aplikantët e interesuar duhet të demonstrojnë shkathtësitë e tyre si në vijim:

-       Diplomë Master në fushën e shkencave sociale (doktoratura do të konsiderohej si përparësi);

-       Njohuri të gjera të dëshmuara në fushën e shërbimeve sociale në Kosovë;

-       Përvojë e dëshmuar në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare (do të konsiderohet si përparësi);

-       Aftësi analitike për të kuptuar dhe shpjeguar ide dhe probleme të ndërlikuara në një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme

-       Ekspertizë në lehtësimin e proceseve me kompleksitet të ngjashëm;

-       Aftësi për të prodhuar produkte me cilësi të lartë dhe brenda afatit kohor;

-       Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe shqipe (në të shkruar/në të folur). Njohja e gjuhës serbe do të konsiderohej si përparësi;

-       Aftësi për të hartuar raporte të shkruara mirë, në një format të përshtatshëm për lexuesin, duke demonstruar shkathtësi të shkëlqyera analitike dhe komunikuese.

·      Afati kohor

Që eksperti i përzgjedhur ta përmbushë afatin kohor të dhënë më poshtë, janë parashikuar 18 ditë pune.

Data e parashikuar e fillimit: 10 qershor 2022

Data e parashikuar e përfundimit: 30 shtator 2022

  Save the Children Kosova/o pret rezultatet e mëposhtme brenda afatit kohor si në vijim:

 

Nr.

Produkti

Përshkrimi

Formati dhe stili

Ditët e punës

Data e dorëzimit

 

1

Mbajtja e takimit koordinues

Mbani një takim të përbashkët me ekipin e Save the Children Kosova/o dhe Asociacionin e Qendrave për Punë Sociale për të shtjelluar më tej qëllimin e detyrës dhe rezultatet e pritura.

Fizikisht

0.5

Qershor 2022

2

Finalizimi i metodologjisë që do të zbatohet

Metodologjia e propozuar duhet të miratohet pas marrjes së komenteve nga të gjitha palët e interesit. Drafti përfundimtar do të përfshijë gjithashtu planin e zbatimit i cili tregon arritjen e rezultateve të pritura.

(Drafti i parë) Versioni në Word

(Drafti përfundimtar) Versioni PDF

1

Qershor 2022

3.

Mbajtja e seminareve dy-ditore

Mbani tetë (8) seminare dy-ditore me QPS-të dhe OJQ-të e synuara.

(Drafti i parë) Versioni Word

(Drafti përfundimtar) Versioni PDF

16

Korrik Shtator 2022

 

4.

Raporti Përfundimtar i Konsulencës

Hartimi i një raporti përfundimtar të konsulencës bazuar në detyrën dhe rezultatet e kërkuara - në anglisht, në të cilin do të përfshihen rezultate të qarta.

PDF (e nënshkruar)

0.5

Shtator 2022

 

 

 

 

 

 

 

Numri total i ditëve të punës:

 

18 ditë pune

Përditësimet/raportimi i statusit

Eksperti local/kompania e përzgjedhur duhet të mbajnë komunikim të vazhdueshëm me përfaqësuesit Save the Children Kosova/o gjatë gjithë kësaj periudhe. Përveç kësaj, takimet koordinuese do të lehtësohen me mbështetjen e Koordinatorëve Gjeografikë (që veprojnë në mbarë Kosovën) të cilët do të mbështesin procesin në secilin rajon të synuar. Për më tepër, eksperti i përzgjedhur ka të drejtë të koordinojë procesin me përfaqësuesit e Asociacionit të Qendrave për Punë Sociale.

Pranimi

Produktet e caktuara do të pranohen nga:

-       Menaxheri i projektit brenda 5 ditëve nga data e dorëzimit.

Supozime të përgjithshme dhe mbështetja e mundshme

Save the Children Kosova/o në kuadër të projektit, 'Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë, si reagim ndaj pandemisë COVID-19’, financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, parasheh ofrimin e trajnimeve për ndërtim të kapaciteteve për organizatat vendore në Kosovë. Përveç kësaj, në kuadër të konsulencës, Save the Children Kosova/o përveç rolit të vet teknik gjatë konsulencës, do të ofrojë edhe komente mbi qasjet e propozuara.

Informata mbi pagesën

 

Save the Children Kosova/o do ta kompensojë fasilituesin për tarifë bruto ditore (nga e cila do të mbahen dhe paguhen taksat mbi të ardhurat dhe kontributi pensional, bazuar në Ligjin e Kosovës) ose/dhe në shumën pa TVSH në rastin e Kompanisë. Save the Children Kosova/o do të kryejë pagesën përmes transferit bankar në llogarinë bankare pas përfundimit dhe miratimit të detyrës dhe dorëzimit të fletës së orëve të punës/faturës së përfunduar.

·         80% e kostos totale paguhet brenda 15 ditëve nga përfundimi me sukses i produkteve 1 – 3 (mbajtja e 8 seminareve).

·         20% e kostos totale paguhet brenda 15 ditëve nga përfundimi me sukses i produktit 4.

Ndonjëherë natyra e shërbimeve të kërkuara kërkon që Furnizuesit të paguhen me një tarifë ditore/orë. Fletët me orët e punës kërkohen për të gjithë ofruesit e shërbimeve me një tarifë ditore/orëshe, p.sh.:

Pagesa do të bëhet në bazë të tarifës ditore të kontraktuar dhe vetëm për shërbimet e kontraktuara. Fletët e orëve të punës duke përdorur shabllonin e ofruar nga Save the Children Kosova/o duhet të dorëzohen në baza mujore gjatë angazhimit. Pagesa do të bëhet vetëm pas pranimit të një fature të vlefshme të shoqëruar nga fleta me orët e punës për periudhën përkatëse.

Tarifat përfshijnë të gjitha shpenzimet, shpenzimet e paparashikuara, dhe udhëtimin, banimin dhe akomodimin

Informacione të tjera të rëndësishme

Si kusht për të lidhur një marrëveshje konsulence, kompania/individi(ët) duhet të nënshkruajnë politikën ndërkombëtare të mbrojtjes së fëmijëve të Save the Children dhe t'u përmbahen kushteve dhe kritereve të saj.

Si të aplikoni për shërbimet

Kandidatët e interesuar janë të mirëseardhur të aplikojnë duke dërguar dokumentet e listuara më poshtë tek procurementkosovo@savethechildren.org.me temën: SS_Protocol

a.       Propozimi teknik duhet t’i ketë këto detaje: Të kuptuarit e detyrës dhe punëve që rrjedhin prej saj, Metodologjia dhe qasja që do të përdoret, Plani operativ me afat kohor të qartë.

b.        Propozimi financiar për çdo ditë pune duke përfshirë ofertën në shumën pa TVSH (për kompani) dhe në shumën bruto (për individë) përpara çdo zbritjeje tatimore të vendit të origjinës.

c.        Curriculum Vitae.

d.       Certifikata e biznesit (për kompanitë)

Afati i fundit për aplikim është: 1 qershor 2022 deri në ora 16:30.

Kriteret e përzgjedhjes

Aplikacionet do të vlerësohen duke marrë parasysh kriteret e vlerësimit si më poshtë:

Kriteret

Pesha

Pikët maks.

 

Propozimi në aplikacion

30%

30

Shembuj të punës së mëparshme në bashkëpunime të ngjashme

10%

10

Ofertuesi dëshmon se angazhohet në aktivitete OSE procese brenda organizatës së tyre që synojnë përmirësimin e qëndrueshmërisë. (P.sh., zyra pa letër printimi, teknologji e gjelbër në zyra, politikat, programet e trajnimit, programet e komunikimit me komunitetin etj.).

10%

10

Oferta financiare

50%

50

Total

100%

100

 

------

Strengthening social services provision for the most vulnerable groups in Kosovo, in response to COVID-19

Terms of Reference (ToR) – Local Expert to develop a protocol for Centers for Social Work and Non-Governmental Organizations (service providers)

 

·         Background on Save the Children

Save the Children is the leading global independent organization for children. Save the Children believes every child deserves a future. Around the world, we work every day to give children a healthy start in life, the opportunity to learn and protection from harm. When crisis strikes and children are most vulnerable, we are always among the first to respond and the last to leave. We ensure children’s unique needs are met and their voices are heard. We deliver lasting results for millions of children, including those hardest to reach.

We do whatever it takes for children – every day and in times of crisis – transforming their lives and the future we share.

Our vision: A world in which every child attains the right to survival, protection, development and participation.

Our mission: To inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Our values: Accountability, ambition, collaboration, creativity and integrity.

We are committed to ensuring our resources are used as efficiently as possible, to focus them on achieving maximum impact for children.

General information on the project

Through the project “Strengthening Social Service Provision for the Most Vulnerable Groups in Kosovo in Response to Covid-19”, financed by European Union Office in Kosovo, Save the Children Kosova/o aims to contribute to an effective transformation of the social services system in Kosovo to improve quality and availability of the local social and community-based services for children and vulnerable people living at social risk. This will be achieved through three (3) components: Enhancing availability of and accessibility to social services; Strengthening the capacities to enhance the adequacy, effectiveness, efficiency, affordability and quality of the social services; and Awareness raising and advocacy.

Objective

The current assignment is related to the support of cooperation of at least 46 Non-Governmental Organizations (NGOs) and the Center for Social Work (CSW) throughout Kosovo. Respectively, the consultancy will facilitate the process of establishment of a programme/protocol for mutual assistance of CSWs and NGOs social services providers to jointly deliver social services, to the most vulnerable groups in Kosovo, with a focus on rural and remote areas, respectively developed protocol will enable CSWs and NGOs, throughout Kosovo, on refering cases for services, delivering jointly services and following up with cases that are benefiting from one side.

Location and official travel involved

Contracted services are to be carried out in Kosovo, with field visits to eight targeted regions.

Services the Supplier will provide

The selected local expert/company will be entitled to facilitate eight (8) workshops within targeted regions and develop a joint programme/protocol for the provision of services.

The workshops aim to support the cooperation and collaboration of service providers to jointly provide services through a developed protocol, where the responsibilities of each institution will be defined.

By the end of each workshop, service providers should:

a)       Understand the role and impact of jointly delivering services;

b)       Strengthen their approaches towards supporting girls, boys, women and men living in vulnerable situations;

c)       Be capable to define their roles in providing services (in cooperation with each other – NGO-CSW);

d)       Establish one joint programme for mutual assistance;

·         Experience and skill set required

Save the Children Kosova/o is seeking a local expert / company, with the required expertise in the social services system in Kosovo.

Interested applicants should demonstrate the following competencies:

§  A Master’s degree in the field of social science (PhD would be considered an asset);

§  Proven extensive knowledge of social services delivered in Kosovo;

§  Proven experience in the field of social and family services (would be an asset);

§  Analytical skills to understand and explain complicated ideas and problems in a simple and understandable language;

§  Expertise in facilitating processes with similar complexity;

§  Ability to produce high-quality products on time;

§  Excellent command of English and Albanian (written/spoken). Serbian would be an asset;

§  Ability to produce well-written reports, in a reader-friendly format, demonstrating excellent analytical and communication skills.

-         Save the Children Kosova/o expects the following deliverables and timeline:

Timeline

For the selected expert to fulfil the timeline provided below, will be needed 18 working days.

Estimated Commencement Date: 10th of June 2022

Estimated End Date: 30th of September 2022

 

 

No.

Deliverable title

Description

Format and style

Days of work

Delivery date

 

1

Conduct one coordination meeting

Conduct one joint meeting with the Save the Children Kosova/o team and the Association of Centers for Social Work to further detail the scope of the assignment and expected deliverables.

In person

0.5

June 2022

2

Finalize the methodology to be implemented

The proposed methodology should be adopted after feedback is received by all stakeholders. The final draft shall include as well the implementation plan which indicates the achievement of expected deliverables.

Word version

1

June 2022

3.

Conduct two days of workshops

Conduct eight (8) two days of workshops with targeted CSWs and NGOs.

In-person (or online if it’s required)

16

July – September 2022

4.

Final Consultancy Report

Develop a final consultancy Report based on the assignment and required deliverables – in English, where clear results will be included.

PDF (signed)

0.5

September 2022

 

The total number of working days:

 

18 working days

Status updates/reporting

The selected local expert/company should maintain ongoing communication with representatives of Save the Children Kosova/o during the entire period, additionally, coordination meetings will be facilitated with the support of Geographic Coordinators (operating throughout Kosovo) who will be entitled to supporting the process on each targeted region. Furthermore, the selected expert is entitled to coordinate the process with representatives of the Association of Centers for Social Work.

Acceptance

The assigned deliverables will be accepted by:

-       Project Manager within 5 days of the delivery date

General assumptions and dependencies

Save the Children Kosova/o within the project, ‘Strengthening social service provision for the most vulnerable groups in Kosovo, in response to COVID-19’ funded by European Union Office in Kosovo, foresees to provide capacity building trainings towards local Organizations in Kosovo. Additionally, within the consultancy, Save the Children Kosova/o besides its technical role during the consultancy, feedback on proposed approaches will be provided.

Payment information 

Save the Children Kosova/o will remunerate the facilitator on a daily gross fee (from which the income taxes and pension contribution will be withheld and paid, based on Kosovo Law) or/and in an amount free of VAT in the case of the Company. Save the Children Kosova/o will make the payment through bank transfer in the bank account upon completion and approval of the assignment and submission of the completed timesheet/invoice.

·         80% of the total cost payable within 15 days of satisfactory completion of deliverables 1, 2, 3 (respectively, conducting 8 workshops);

·         20% of the total cost payable within 15 days of satisfactory completion of deliverable 4.

Sometimes the nature of the services required necessitates that Suppliers are paid on a daily/hourly rate. Timesheets are required for all service providers on a daily/hourly rate e.g.

Payment will be made based on the contractually agreed daily rate and only for the contractually agreed services. Timesheets using the template provided are to be submitted  monthly during the Engagement. Payment will only be made upon receipt of a valid invoice accompanied by the timesheet/s for the relevant period.

The Fees are inclusive of all costs, overheads and expenses, including travel, subsistence and accommodation.

Other important information

As a condition of entering into a consultancy agreement, the Company/individual(s) must sign the Save the Children International Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof.

·   How to apply for the services

Interested Candidates are welcome to apply by sending the documents listed below to procurementkosovo@savethechildren.org.with the subject line: SS_Protocol

a.       The Technical proposal should have the following details: Understanding of the assignment and its tasks, Methodology and approach to be used, Operational plan with a clear timeline.

b.       Financial proposal for each working day including an offer in amount free of VAT (company) and gross amount (individual) before any legal deductions of the country of origin.

c.        Curriculum Vitae.

Business Certification (for Companies)

The deadline for responses is: 1st of June 2022 by 16:30.

Selection Criteria

Submissions will be evaluated in consideration of the evaluation criteria as stated below:

Criteria

Weight

Max. Point

 

Proposal on Application looks like

30%

30

Examples of previous work of similar complicity

10%

10

The bidder demonstrates activities OR has processes in place within their organization, aimed at improving sustainability.  (E.g., paperless offices, green technology in offices, policies, training programs, community outreach programs etc.).

10%

10

Financial offer

50%

50

Total

100%

100

 

 ----

Jačanje pružanja socijalnih usluga za najugroženije grupe na Kosovu, kao odgovor na COVID-19

Opis zadataka i dužnosti (Na engleskom Terms of Reference - ToR)

·         Kratak pregled Save the Children

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Save the Children veruje da svako dete zaslužuje budućnost. Širom sveta svakodnevno radimo na tome da deci pružimo zdrav početak života, priliku za učenje i zaštitu od štete. Kada kriza udari, a deca su najranjivija, uvek smo među prvima koji reaguju i poslednji odlaze. Obezbeđujemo da su jedinstvene potrebe dece zadovoljene i da se njihov glas čuje. Pružamo trajne rezultate za milione dece, uključujući i onu najteže dostupna.

Činimo sve što je potrebno za decu – svaki dan iu vremenima krize – transformišući njihove živote i budućnost koju delimo.

Naša vizija: Svet u kome svako dete stiče pravo na opstanak, zaštitu, razvoj i učešće.

Naša misija: da inspirišemo napredak u načinu na koji se svet odnosi prema deci i da postignemo trenutnu i trajnu promenu u njihovim životima.

Naše vrednosti: Odgovornost, ambicija, saradnja, kreativnost i integritet.

Posvećeni smo da osiguramo da se naši resursi koriste što je moguće efikasnije, kako bismo ih usredsredili na postizanje maksimalnog uticaja na decu.

Opšte informacije o projektu

Kroz projekat „Jačanje pružanja socijalnih usluga za najugroženije grupe na Kosovu kao odgovor na Covid-19“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Save the Children Kosovo ima za cilj da doprinese efikasnoj transformaciji socijalnih usluga (psiho- socijalne usluge, fizioterapija, bezbedno sklonište, rekreativne aktivnosti, osnaživanje, veštine samostalnog života) na Kosovu kako bi se poboljšao kvalitet i dostupnost lokalnih društvenih usluga i usluga u zajednici za decu i ugrožene ljude koji žive u socijalnom riziku. Ovo će se postići kroz tri (3) komponente: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti socijalnim uslugama; Jačanje kapaciteta za poboljšanje adekvatnosti, efektivnosti, efikasnosti, pristupačnosti i kvaliteta socijalnih usluga; i Podizanje svesti i zagovaranje.

Cilj

Trenutni zadatak se odnosi na podršku saradnji najmanje 46 nevladinih organizacija (NVO) i Centra za socijalni rad (CSR) širom Kosova. Odnosno, konsultacija će olakšati proces uspostavljanja programa/protokola za međusobnu pomoć centara za socijalni rad i nevladinih organizacija koje pružaju socijalne usluge kako bi zajednički pružili socijalne usluge, najugroženijim grupama na Kosovu, sa fokusom na ruralna i udaljena područja, odnosno razvijen Protokol će omogućiti centrima za socijalni rad i nevladinim organizacijama širom Kosova da upućuju slučajeve na usluge, zajednički pružaju usluge i prate slučajeve kojima su pružene usluge sa jedne od strana.

Lokacija i predviđena službena putovanja

Ugovorene usluge će se obavljati na Kosovu, sa terenskim posetama u osam ciljanih regiona.

Usluge koje će dobavljač pružiti

Odabrani lokalni ekspert/kompanija će imati pravo da vodi osam (8) radionica u okviru ciljanih regiona i razvije zajednički program/protokol za pružanje usluga.

Radionice imaju za cilj da podrže saradnju i saradnju pružalaca usluga za zajedničko pružanje usluga kroz razvijen protokol, gde će biti definisane odgovornosti svake institucije.

Do kraja svake radionice, pružaoci usluga trebaju:

a)       Razumeti ulogu i uticaj zajedničkog pružanja usluga;

b)       Ojačati svoje pristupe podršci devojčicama, dečacima, ženama i muškarcima koji žive u ugroženim situacijama;

c)       Biti sposobni da definišu svoje uloge u pružanju usluga (u međusobnoj saradnji – NVO-CSR);

d)       Uspostaviti jedan zajednički program za međusobnu pomoć;

·         Potrebno iskustvo i veštine

Save the Children Kosovo traži lokalnog eksperta/kompaniju, sa potrebnom stručnošću u sistemu socijalnih usluga na Kosovu.

Zainteresovani kandidati treba da pokažu sledeće kompetencije:

§  Magistarska diploma iz oblasti društvenih nauka (doktorat bi se smatrao kao prednost);

§  Dokazano opsežno poznavanje socijalnih usluga koje se pružaju na Kosovu;

§  Dokazano iskustvo u oblasti socijalnih i porodičnih usluga (bilo bi prednost);

§  Analitičke veštine za razumevanje i objašnjenje komplikovanih ideja i problema na jednostavnom i razumljivom jeziku;

§  Stručnost u olakšavanju procesa slične složenosti;

§  Sposobnost proizvodnje visokokvalitetnih proizvoda na vreme;

§  Odlično poznavanje engleskog i albanskog (pismeno/govorno). srpski bi bio prednost;

§  Sposobnost izrade dobro napisanih izveštaja, u formatu pogodnom za čitanje, demonstrirajući odlične analitičke i komunikacijske veštine.

·         Save the Children Kosova/o expects the following deliverables and timeline:

Vremenski okvir

Da bi izabrani ekspert ispunio dole navedeni zadatak u predviđenom roku, biće potrebno 18 radnih dana.

Očekivani datum početka: 10 jun 2022

Očekivani krajnji rok: 30 septembar 2022

 

Br.

Naziv rezultata

Opis

Format i stil

Radni dani

Datum realizacije

 

1

Održati jedan koordinacioni sastanak

Održati jedan zajednički sastanak sa timom Save the Children Kosova/o i Udruženjem centara za socijalni rad da bi se detaljnije razjasnio obim zadatka i očekivani rezultati.

Uz lično prisustvo

0.5

Jun 2022

2

Finalizirati metodologiju koja će se implementirati

Predloženu metodologiju treba usvojiti nakon što se dobiju povratne informacije od svih zainteresovanih strana. Konačni nacrt uključuje i plan implementacije koji ukazuje na postizanje očekivanih rezultata.

Word verzija

1

Jun 2022

3.

Realizovati dvodnevne radionice

Održati osam (8) dvodnevnih radionica sa ciljanim centrima za socijalni rad i nevladinim organizacijama.

Uz lično prisustvo (ili onlajn ako je potrebno)

16

Jul – septembar 2022

4.

Finalni konsultantski izveštaj

Izraditi finalni konsultantski izveštaj na osnovu zadatka i zahtevanih rezultata – na engleskom, gde su rezultati jasno navedeni

PDF (potpisano)

0.5

Septembar 2022

 

Ukupan broj radnih dana:

 

18 radnih dana

Ažuriranja statusa/izveštavanje

Odabrani lokalni ekspert/kompanija treba da održava stalnu komunikaciju sa predstavnicima Save the Children Kosovo tokom čitavog perioda, dodatno, koordinacioni sastanci će biti olakšani uz podršku geografskih koordinatora (koji rade na celom Kosovu) koji će imati pravo da podrže proces na svakom ciljanom regionu. Takođe, izabrani ekspert ima pravo da koordinira proces sa predstavnicima Udruženja centara za socijalni rad.

Prijem/prihvatanje

Zahtevane rezultate će prihvatiti/primiti:

-       Menadžer projekta u roku od 5 dana od datuma isporuke

Opšte pretpostavke i zavisnosti

Save the Children Kosovo u okviru projekta „Jačanje pružanja socijalnih usluga za najugroženije grupe na Kosovu, kao odgovor na COVID-19“ finansiranog od strane Kancelarije Evropske unije na Kosovu, predviđa obuku za izgradnju kapaciteta lokalnih organizacija na Kosovu. Pored toga, u okviru konsultacije, Save the Children Kosovo, pored svoje tehničke uloge tokom konsultacije, biće pružene povratne informacije o predloženim pristupima.

Informacije oko placanja

Save the Children Kosovo će nadoknaditi fasilitatora sa dnevnom bruto naknadom/dnevnicom (od koje će se zadržavati i plaćati porezi na prihod i penzijski doprinos, na osnovu zakona Kosova) ili/i u iznosu bez PDV-a u slučaju Kompanije. Save the Children Kosovo će izvršiti uplatu putem bankovnog transfera na bankovni račun nakon završetka i odobrenja zadatka i predaje popunjenog radnog lista/fakture.

·         80% ukupnih troškova plativih u roku od 15 dana od zadovoljavajućeg završetka rezultata 1, 2, 3 (respektivno, sprovođenje 8 radionica);

·         20% ukupnih troškova plativih u roku od 15 dana od zadovoljavajućeg završetka realizovanog rezultata 4.

Ponekad priroda potrebnih usluga zahteva da se dobavljači plaćaju po dnevnoj/satnoj tarifi. Vremenski listovi su na primer potrebni za sve pružaoce usluga na dnevnoj/satnoj tarifi.

Plaćanje će se vršiti po ugovorenom dnevnom kursu i samo za ugovorno dogovorene usluge. Vremenski listovi koristeći priloženi šablon se dostavljaju mesečno tokom angažmana. Plaćanje će biti izvršeno samo po prijemu važeće fakture sa priloženim planom rada za relevantni period.

Naknade uključuju sve troškove, režijske i troškove, uključujući putovanje, dnevnice i smeštaj.

Ostale bitne informacije

Kao uslov za sklapanje konsultantskog ugovora, kompanija/pojedinac(pojedinci) moraju potpisati međunarodnu politiku zaštite dece Save the Children i pridržavati se svih njenih odredbi i uslova.

·         Kako se prijaviti za usluge

Zainteresovani kandidati su dobrodošli da se prijave slanjem dole navedenih dokumenata na procurementkosovo@savethechildren.orgsa naslovom: SS_Protocol

a.       Tehnički predlog treba da sadrži sledeće detalje: Razumevanje zadatka i svih obaveza, Metodologiju i pristup koji će se koristiti, Operativni plan sa jasnim vremenskim okvirom.

b.       Finansijski predlog za svaki radni dan uključujući ponudu u iznosu bez PDV-a (kompanija) i bruto iznos (pojedinac) pre bilo kakvih zakonskih odbitaka zemlje porekla.

c.        Kratka biografija (CV);

Biznis sertifikat (za kompanije)

Rok za dostavu prijava je: 01 jun 2022 do 16:30.

Kriterijumi odabira

Prijave će biti ocenjivane u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje kao što je navedeno u nastavku:

Kriterijumi

U procentima

Maksimalno poena

 

Kako izgleda predlog u okviru podnesene prijave/aplikacije 

30%

30

Primeri prethodnog rada slične kompleksnosti

10%

10

Ponuđač demonstrira aktivnosti ILI ima uspostavljene procese u svojoj organizaciji, čiji je cilj poboljšanje održivosti (kao na primer kancelarije bez papira, zelena tehnologija u kancelarijama, politike, programi obuke, programi za informisanje zajednice itd.).

10%

10

Finansijska ponuda

50%

50

Ukupno

100%

100