TeR: Konsulent/Kompani vendore

Thursday 1 October 2020

TERMAT E REFERENCËS

Konsulent vendor / Kompani hulumtuese për Vlerësimin përfundimtar të Projektit të Aksionit për Arsimin Gjithëpërfshirës

Informata rreth projektit

Save the Children është organizatë e pavarur lidere në botë për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime drejt mënyrave se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre. Në Kosovë, Save the Children punon me anë të ndërhyrjeve direkte dhe partneriteteve për të krijuar praktika të mira dhe për t’i ngritur kapacitetet e bartësve të detyrave dhe organizatave të shoqërisë civile për t'iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne gjithashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që përfshijnë praktika gjithëpërfshirëse dhe që i kanë mekanizmat e duhur financiar për t’i mbështetur reagimet sistematike dhe për të arritur rezultate për të gjithë fëmijët.

Projekti i Save the Children “Aksioni për Arsim Gjithëpërfshirës (2018-2020)” kishte për qëllim që vajzat dhe djemtë me aftësi të kufizuara ta gëzojnë të drejtën e tyre për arsim gjithëpërfshirës dhe të shfaqin shkathtësi, qëndrime dhe njohuri të cilat u duhen për t’u zhvilluar dhe shkëlqyer.

 

 

Fushëveprimi i detyrës & pyetjet kyçe

Save the Children në Kosovë është duke kërkuar shërbimet e një konsulenti lokal apo/dhe kompanie hulumtuese për ta shkruar vlerësimin përfundimtar të projektit, në pajtim me udhëzimet e Save the Children në Kosovë për raporte të vlerësimit. Vlerësimi përfundimtar duhet të adresojë pikën e mëposhtme:

 

-      Vlerësimi i progresit të projektit drejt synimeve, objektivave dhe treguesve të tij, sipas kornizës logjike të projektit;

Pyetjet kyçe që do të hulumtohen në vlerësim përfshijnë:

 1. A duket se projekti e ka përmirësuar arsimin gjithëpërfshirës të fëmijëve me aftësi të kufizuara? Nëse po, në çfarë mënyre?
 2. A ka rezultuar projekti në politika më të barabarta dhe jo-diskriminuese arsimore për fëmijët me aftësi të kufizuara? Nëse po, në çfarë mënyre? 
 3. Cili ishte ndikimi i projektit në fuqizimin e kapaciteteve të institucioneve të nivelit lokal dhe qendror? A ishte i qëndrueshëm?  
 4. Cilat ndërhyrje, strategji dhe/ose aktivitete të projektit ishin më efektive? Cilat ishin më së paku efektive? Cilat prej këtyre ndërhyrjeve, strategjive dhe/ose aktiviteteve duhet të vazhdojnë dhe cilat duhet të zgjerohen?
 5. Cilat janë rekomandimet për ndërhyrje të ardhshme?

 

Metodologjia

Metodologjia duhet t’iu përmbahet Udhëzimeve të Save the Children për Vlerësime, të cilat duhet të ndahen gjatë takimit fillestar.

Konsulenti lokal / kompania hulumtuese duhet të përdor burime primare dhe sekondare për mbledhjen e të dhënave. Një listë e literaturës së brendshme relevante do të ndahet me aplikantin e suksesshëm, e cila duhet të përfshihet në raportin përfundimtar të vlerësimit. Vlerësimi përfundimtar duhet t’i referohet literaturës së jashtme si dhe të sigurojë mbledhje të të dhënave nga burime të ndryshme. Më së paku, të dhënat duhet të ndahen sipas gjinisë. Kriteret e tjera të ndarjes së të dhënave (mosha, lokacioni, kombësia, statusi i cenueshmërisë, statusi i paaftësisë, etj.) dhe metodologjia e sakte do të vendoset gjatë takimit fillestar.

 

Një metodologji e propozuar duhet të dorëzohet në Save the Children si pjesë e pakos së aplikimit.

Menaxhimi i vlerësimit

Detyra është ngarkuar nga Save the Children në Kosovë, në përputhje me politikat e saj të prokurimit dhe kërkesat për shërbime. Konsulenti lokal/kompania hulumtuese do të jetë përgjegjës/e për produktet e përshkruara në Termat e Referencës dhe duhet t’iu përmbahet afateve kohore.

Vlerësimi duhet t’i përmbahet Udhëzimeve të Save the Children për Vlerësime, të cilat do të ndahen gjatë takimit fillestar. Konsulenti lokal/kompania hulumtuese do të jetë përgjegjës/e për adresimin e të gjitha komenteve nga Save the Children gjatë kësaj kohe për të siguruar që vlerësimi është i cilësisë së lartë. Çdo raport vlerësimi i porositur nga Save the Children kalon nëpër një proces të rreptë të vlerësimit nga vlerësuesit ndërkombëtar

 

Rezultatet e pritura

Rezultatet e pritura nga kjo detyrë përfshijnë:

 • Raporti i vlerësimit përfundimtar. Raporti i vlerësimit përfundimtar duhet të përfshijë të gjitha seksionet e përshkruara në Modelin e Raportit të Vlerësimeve të Save the Children dhe duhet t’iu përmbahet Udhëzimeve të Save the Children për Vlerësime. Vlerësimi konsiderohet i përfunduar pasi aplikanti t’i ketë adresuar të gjitha komentet e Save the Children. Raporti duhet të jetë në gjuhën angleze. 
 • Nëse është e aplikueshme, mjetet për mbledhjen e të dhënave. Nëse aplikohen, të gjitha mjetet për mbledhejen e të dhënave, duke përfshirë por jo vetëm anketat, grupet e pyetjeve për intervista/grupe fokusi, duhet të ndahen me Save the Children. 
 • Nëse është e aplikueshme, të dhëna të papërpunuara.Nëse është e aplikueshme, të gjitha dosjet e të dhënave të papërpunuara, duke përfshirë, por jo vetëm, incizimet e intervistave/fokus grupeve, transkriptimet e intervistave/fokus grupeve, anketat, bazat e të dhënave të anketave, duhet të ndahen me Save the Children.

 

Afati kohor

Detyra duhet të realizohet mes periudhës 19 tetor 2020 dhe 29 nëntor 2020, për gjithsej gjashtëmbëdhjetë (16) ditë pune. Detyra konsiderohet e përfunduar pasi aplikanti t’i ketë adresuar të gjitha komentet e Save the Children.

Kualifikimet e aplikantit

Aplikantët e interesuar duhet t’i posedojnë kualifikimet e mëposhtme:

 • Diplomë Master në fushën e arsimit apo në shkenca sociale;
 • Përvojë paraparake në realizimin e hulumtimeve akademike ose të industrisë me cilësi të lartë;
 • Përvojë paraprake në realizimin e vlerësimeve me cilësi të lartë të projekteve zhvillimore;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze dhe shqipe (të shkruar / të folur). Gjuha serbe do të ishte përparësi;
 • Aftësi për të hartuar raporte të ngjeshura dhe të shkruara mirë, në format të përshtatshëm për lexuesin, duke shfaqur shkathtësi të shkëlqyeshme analitike;

 

Politika e Save the Children për mbrojtjen e fëmijëve 

Si kusht për të hyrë në një marrëveshje konsulence, aplikantiduhet të nënshkruajë Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijës dhe të respektoj qëllimet dhe kushtet e saj.

Aplikimi

Aplikantët e interesuar ftohen të dorëzojnë një pako të aplikimit me dokumentet e mëposhtme në adresën procurementkosovo@savethechildren.org, duket përdorur titullin “AIE Final Evaluation” jo më vonë se 9 tetor 2020 në ora 16:00:

 1.  CV
 2. Letër motivimi (maksimumi 1 faqe) që përshkruan interesin tuaj për këtë detyrë siç përshkruhet në këto Terma të Referencës;
 3. Përmbledhja (maksimumi 1 faqe) që përshkruan metodologjinë e propozuar për realizimin e detyrës.
 4. Buxheti i detajuar, me kostot e propozuara në Euro (bruto), para çdo zbritjeje ligjore ( për konsulent)  dhe  pa TVSH (për kompani).
 5. Shembuj të punës (raporteve) të mëparshme në një fushë të ngjashme të realizuar nga aplikanti;
 6. Certifikatë e biznesit (për kompani);

 

____

TERMS OF REFERENCE

Local Consultant / Research Company for Final Evaluation of the Action for Inclusive Education Project

Project Background

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in how the world treats children and achieve immediate and lasting change in their lives. In Kosovo, Save the Children works through direct interventions and partnerships to establish good practices and build capacities of duty bearers and local civil society organizations to respond to the needs of children. We also advocate for legislation and policies that incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and achieve results for all children.

Save the Children’s project “Action for Inclusive Education (2018-2020)” aimed to have girls and boys with disabilities enjoy their right to quality inclusive education, and demonstrate the skills, attitudes and knowledge they need to develop and thrive.

 

Scope of the assignment & key questions

Save the Children in Kosovo is seeking the services of a local consultant / research company to write the project’s final evaluation, in line with Save the Children in Kosovo’s evaluation report guidelines. The final evaluation must answer to the following point:

Evaluating the project’s progress against its goals, objectives and indicators, per the project logical framework;

The key questions to be explored in the evaluation include: 

 1. Did the project appear to improve inclusive education of children with disabilities? If so, how?
 2. Did the project result in more equitable and non-discriminatory educational policies for children with disabilities?  If so, how?
 3. What was the project’s impact in strengthening the capacities of local and central-level institutions? Was it sustainable?
 4. Which of the project’s interventions, strategies and / or activities were most effective? Which were least effective? Which of these interventions, strategies and / or activities should be continued and which ones should be scaled out?
 5. What are the recommendations for future interventions?

Methodology

The methodology must abide by Save the Children’s Evaluation Guidelines, which will be shared during the inception meeting.

The local consultant / research company must use both primary and secondary data collection sources. A list of relevant internal literature will be shared with the successful applicant, which must be included in the final evaluation report. The final evaluation must cross-reference external literature as well to ensure data triangulation. At a minimum, data must be disaggregated by gender. Other disaggregation criteria (age, location, ethnicity, vulnerability status, disability status, etc.) and the exact methodology will be agreed upon during the inception meeting. 

A proposed methodology must be submitted to Save the Children as part of the application package.

 

Evaluation Management

The assignment is commissioned by Save the Children in Kosovo, in line with its procurement policies and service requirements. The local consultant / research company will be responsible for the deliverables outlined in the Terms of Reference and must abide by the timeline.

The evaluation must abide by Save the Children’s Evaluation Guidelines, which will be shared during the inception meeting. The local consultant / research company will be responsible for addressing any comments by Save the Children in due time to ensure that the evaluation is of high quality. Each evaluation report commissioned by Save the Children undergoes a rigorous scoring process by international scorers.

 

Expected Outcomes

The expected outcomes from this assignment include:

 • Final evaluation report. The final evaluation report must include all sections outlined in Save the Children’s Evaluation Report Template and abide by Save the Children’s Evaluation Guidelines. The evaluation is considered final once any and all comments by Save the Children are addressed by the applicant. The report must be in English. 
 • If applicable, data collection tools. If applicable, alldata collection tools,including but not limited to surveys, interview / focus group question sets, must be shared with Save the Children.
 • If applicable, raw data. If applicable, all raw data files, including but not limited to interview / focus group recordings, interview / focus group transcripts, surveys, survey databases, must be shared with Save the Children.

 

Timeline

The assignment must be carried out between October 19, 2020 and November 29, 2020, for a total of sixteen (16) working days. The assignment is considered final once any and all comments by Save the Children are addressed by the applicant.

 

Qualifications of the applicant

Interested applicants must possess the following qualifications:

 • Master’s degree in the field of education or social sciences;
 • Previous experience in conducting high-quality academic or industry research;
 • Previous experience in conducting high-quality evaluations of development projects;
 • Excellent command of English and Albanian (written / spoken). Serbian would be an asset; Ability to produce concise and well-written reports, in reader-friendly format, demonstrating excellent analytical skills;

Save the Children Child Safeguarding Policy

As a condition to entering into a consultancy agreement, the applicantmust sign Save the Children International’s Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof.

Application

Interested applicants are invited to apply by submitting an application package with the following documents to procurementkosovo@savethechildren.org, using the subject line “AIE Final Evaluation” no later than October 9, 2020 at 16:00:

 1. CV
 2. Cover letter (max. 1 page) outlining your interest in the assignment as outlined in this Terms of Reference;
 3. Summary (max. 1 page) outlining the proposed methodology for conducting the assignment.
 4. Detailed budget, with proposed costs in Euros (gross), before any legal deductions (for consultants) and without VAT (for companies);
 5. Sample of previous work (reports) in a related field conducted by the applicant;
 6. Business Certificate (for companies).

Selection Criteria

Submissions will be evaluated in consideration of the evaluation criteria as stated below: