Termat e Referencës/ Terms of Reference/ Opis poslova i zadatak

Thursday 31 March 2022

 

 

Termat e Referencës

Kompani lokalë për zhvillimin e një aplikacioni mobil për iOS dhe Android për të informuar publikun rreth qasshmërisë së shërbimeve sociale

                                                                

1.     Informata

Save the Children është organizata kryesore botërore e pavarur për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime në atë se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Save the Children Kosova/o punon me anë të ndërhyrjeve direkte dhe krijimit të praktikave të mira; ngritjes së kapaciteteve të shoqërisë civile dhe bartësve të detyrave lokale për t'iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne gjithashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që përfshijnë praktika gjithëpërfshirëse dhe që i kanë mekanizmat e duhur financiar për t’i mbështetur reagimet sistematike dhe në këtë mënyrë për të arritur ndryshime afatgjata pozitive për të gjithë fëmijët.

Përmes projektit "Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë, në përgjigje ndaj COVID-19" mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Save the Children Kosova/o synon të kontribuojë në një transformim efektiv të sistemit të shërbimeve sociale në Kosovë për të përmirësuar cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve lokale sociale dhe të bazuara në komunitet për fëmijët dhe personat e cenueshëm që jetojnë në rrezikun shoqëror. 

2.     Fushëveprimi i Angazhimit

Save the Children Kosova/o është duke kërkuar një kompani vendore e cila do të zhvilloj një aplikacion mobil për iOS dhe Android për të informuar publikun rreth qasshmërisë së shërbimeve sociale dhe familjare. Qëllimi i aplikacionit të zhvilluar është të informoj publikun dhe pranuesit e shërbimeve sociale dhe familjare, të cilat ofrohen nga Qendrat për Punë Sociale dhe Organizatat jo Qeveritare, si dhe t’u ofroj atyre informata të hollësishme rreth shërbimeve, kontaktet dhe proceset e referimit.

3.     Rezultatet e Pritshme

Puna e kërkuara në kuadër të këtij angazhimi do jetë në linjë me mbështetjen e zhvillimit të aplikacionit mobil për shërbimet sociale dhe familjare. Për më tepër në kuadër të angazhimit priten rezultatet si më poshtë:

·        Një aplikacion (për iOS dhe Android) miqësor për përdoruesit dhe fëmijët;

·        Aplikacioni I zhvilluar është I qasshëm për të gjithë përdoruesit (lehtësisht i qasshëm për persona me vështirësi në të parë/dëgjuar)

·        Aplikacioni i zhvilluar (për iOS dhe Android) është i ndërlidhur me ëeb-faqen e zhvilluar paraprakisht me të njëjtin qëllim.

·        Aktive në Google Play dhe Apple App Store;

·        Struktura e Aplikacionit si më poshtë:

 • Faqen Home ku janë të paraqitura informatat e përgjithshme dhe më të rejat rreth shërbimeve sociale.
 • Faqen Rreth shërbimeve sociale e cila ofron informata në llojllojshmërinë e shërbimeve sociale.
 • Faqen me Institucionet që ofrojnë shërbime sociale ku informatat rreth shërbimeve sociale të cilat ofrohen nga sektori publik dhe jo-qeveritar janë të paraqitura, duke përfshirë edhe cilën zonë mbulojnë ato.
 • Faqen Kërko, do duhej të jetë opsion në Aplikacion;
 •  Lidhja me web faqen e cila është zhvilluar me të njëjtin qëllim;
 •  Faqja Na Kontaktoni ku janë të paraqitura detaje të kontakteve si dhe një hartë e cila tregon adresën/vendndodhjen e ofruesve të shërbimeve në Kosovë.

Rezultatet e tjera të pritshme përfshijnë:

 • Siguria e teknologjisë së përdorur – përdorimi iWSS (WebSocket Secure)
 •  Gjuha e Aplikacionit: Aplikacioni është zhvilluar në tri gjuhë (Shqip, Serbisht, Anglisht) me mundësi të integrimit të linçeve tjera.
 •  Dizajni i Apliakcionit. Brendia duhet të jetë e thjeshtë, vizualisht dhe estetikisht tërheqës, navigim të thjeshtë.
 • Administrimi i Aplikacionit Të jetë lehtësisht i administrueshëm. Një punonjës I caktuar nga SCiK duhet të trajnohet në administrimin e platformës pas krijimit të saj.
 • Pronësia dhe menaxhimi i platformës. Administruesi duhet të ketë qasje në shtimin dhe apo ndryshimin e përmbajtjes, shtoj apo ndryshoj përdoruesit e autorizuar.
 • Audienca e synuar: Platforma në parim targeton përdoruesit e shërbimeve sociale (fëmijët, prindërit, ofruesit e kujdesit, të rriturit).
 • Copyright. Të gjitha materialet e zhvilluara Brenda kësaj konsulence / angazhimi (përfshirë fotografitë, videot, tekstin, etj.) janë në autorësi të SCiK. Të njëjtat nuk mund re-prodhohen, kopjohen, transmetohen në asnjë formë (elektronike, mekanike, apo grafike) pa miratimin paraprak të SCiK.
 • Vizibiliteti. Logo të Save the Children dhe Bashkimit Evropian duhet të vendosen në aplikacionin e krijuar.

4.     Kohëzgjatja e konsulencës dhe afati kohor

Angazhimi dhe produktet e kërkuara duhet të përfundojnë deri më 30 Qershor 2022.

5.      Kualifikimet e Nevojshme

 

Kompania duhet të ketë kualifikimet e mëposhtme:

§  Përvojë të dëshmuar në fushën softuerike, ku përfshirja ka qenë direkte në zhvillim të softuerëve;

§  Njohuri të iOS dhe Android;

§  Kombinueshmëria e ndër-shfletuesve, dizajni i ndërfaqes së përdoruesit të ueb-it (UI)

§  Përvojë të dëshmuar në zhvillimin e Sistemeve Informative;

§  Përvojë ne Softuere prototipe për Zhvillime të Telefonit

§  Përvojë të dëshmuar për të dokumentuar sistemet informuese, kodet burimore, manualet e përdoruesve dhe dokumentime tjera teknike;

§  Përvojë në ofrimin e softuerëve për klientelë institucionale dhe në nivel nacional

§  Shkathtësi për të dizajnuar raporte dinamike dhe statike në Microsoft Business Intelligence Studio, duke përfshirë edhe grafikone;

§  Shkathtësi për të ofruar produkte të kualitetit të lartë;

§  Përvojë signifikante ne Teknologjinë Informative, përfshirë identifikimin dhe implementimin e veçorive softuerike;

§  Shkathtësi për të prodhuar prezantime vizuele përfshirë të dhëna që paraqiten në forma tabelare dhe me grafikone;

6.     Politika e Save the Children për Mbrojtjen e Fëmijëve:

Si kusht për të hyrë në një marrëveshje konsulence, eksperti duhet të nënshkruajë Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të respektojë qëllimet dhe kushtet e saj.

7.     Aplikimi

Luteni të dorëzoni ofertën tuaj përmes e-mail në procurementkosovo@savethechildren.org me subjektin: “APP_Social Services. 

Oferta juaj duhet të përfshij:

·        Propozim për dukjen e aplikacionit si dhe karakteristikat e saj;

·        Certifikata e Regjistrimit;

·        Shembuj nga puna e kaluar e fushës së njëjtë, përfshirë edhe kontaktet e të paktën dy referencave;

·        Ofertën financiare për angazhimin, e cila nuk duhet të përfshijë TVSH.

 

Afati i fundit për aplikim: 15 Prill 2022, 16:00h.

 

8.     Kriteret përzgjedhëse

Aplikimet do të vlerësohen duke u bazuar në kriteret vlerësuese të përshkruara më poshtë:

Kriteri

Pesha

Pikët maks.

 

Propozimi i dukjes se aplikacionit

35%

30

Shembuj nga angazhimet e përafërta

15%

10

Ofertuesi demonstron aktivitete OSE ka procese të vendosura brenda organizatës së tyre, që synojnë përmirësimin e qëndrueshmërisë. (P.sh. zyrat pa letra, teknologjia e gjelbër në zyra, politikat, programet e trajnimit, programet e komunikimit me komunitetin etj.).

10%

10

Oferta financiare

50%

50

Totali

100%

100

________

 

Terms of Reference

Local company for development of a mobile application for iOS and Android to inform the public about available services

                                                      

1.     Background   

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children Kosovo/a works through direct interventions, and establishment of best practices; capacity building of civil society and local duty bearers to respond to the needs of girls and boys. It also advocates for legislation and policies to incorporate inclusive practices and establish financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long-lasting positive changes for all girls and boys. 

Through the project “Strengthening Social Service Provision for the most Vulnerable Groups in Kosovo in Response to Covid-19”, financed by European Union Office in Kosovo, Save the Children Kosova/o aims to contribute to an effective transformation of social services system in Kosovo to improve quality and availability of the local social and community-based services for children and vulnerable people living at social risk. This will be achieved through three (3) components.

2.     Scope of the Assignment

Save the Children International in Kosova/o is seeking a local company to develop a mobile application for Android and iOS to inform public about available social and family services. The aim of the developed mobile application is to inform general public and service users for the social and family services provided by CSWs and NGOs and to provide users with detailed information about services, contact information, and referral process.

3.     Expected Deliverables

The required output of this engagement will be to support the development of a web platform for social services provided for persons and families in need throughout Kosovo. Moreover, as a result, out of this engagement, expected deliverables are:

·        A user, child and gender friendly application (from Android and iOS);

·        Developed application is accessible by all people (easy accessed by persons with visual and hearing impairments);

·        Developed application (for Android and iOS) is linked with the web-site, developed for the same purpose.

·        Release on Google Play and Apple App Store;

·        Application Structure as follows:

 • A Home page where all the latest news with social services is showcased.
 • About social services page providing clear information on typology of social services;
 • Section of Institutions that provides social services where the information on social services provided by local public and private institutions, including their targeted area is showcased, including a short summary of each institution.
 • Search section, should have system of search;
 • Link with the web page developed for the same purpose.
 • A Contact Us page containing contact details, as well as an integrated map showcasing the location/address of service providers throughout Kosovo.

·        Other expected deliverables include:

·        Ensure safety of the used communication technology - going through WSS (WebSocket Secure)

·        Application languages: The Application is developed for three languages (Albanian, Serbian and English) with the possibility of integration of web links.

·        Application design. The interface of the application should be simple but smart, visually and aesthetically appealing, user-friendly, self-explanatory, easy to navigate.

·        Platform’s administration. It should be easily administrable. An appointed Save the Children Kosova/o employee needs to be trained for administrating the application after its development.

·        Ownership and management of a platform. The administrator should be able to add or change content, add or change authorized users as needed to meet operational requirements.

·        Target audience: the application is primarily to target social service users (children, parents/care-givers, adults).

·        Copyright. All materials produced in the scope of this assignment (including images, videos, text, etc.) are copyright of Save the Children Kosova/o. No part may be reproduced, copied, transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical or graphic) without the prior written permission of Save the Children Kosova/o

·        Visibility. Logos of Save the Children and European Union are to be placed in the created content.

4.     Consultancy Duration and Timeframe

The required deliverable should be completed by June, 30th 2022.

5.      Qualifications required

 

The company must possess the following qualifications:

§  Proven experience in delivering projects in software development where the consultancy/individuals were directly responsible for development of software, software requirements specification, training and deployment;

§  Strong knowledge in iOS and Android SDK;

§  Cross-browser combability, web user Interface design (UI);

§  Proven Experience in developing Information Systems;

§  Prototype Software experience for Mobile Developments;

§  Proven ability to document information systems, source code, writing user manuals and other technical documentation;

§  Experience in delivering complete software solutions for institutional clients and at national level

§  Proven ability in designing both dynamic and static reports in Microsoft Business Intelligence Studio including graphs;

§  Ability to deliver a high-quality product in a timely manner;

§  Significant experience with information technology including the identification and implementation of software features;

§  Ability to produce easy to understand visual presentation of data including tables and graphs;

6.     Save the Children Child Safeguarding Policy:

As a condition of entering into a consultancy agreement, the expert must sign Save the Children International Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof.

7.     Application

Please submit your offer via e-mail to procurementkosovo@savethechildren.org with the subject: “APP_Social Services. 

Your offer should include the following:

·        A proposal of how the app will look like, presenting its features.

·        Examples of previous work of similar complicity, including at least two reference check contacts.

·        Financial Offer to carry out the assignment, not including VAT.

·        Certificate of registration (if applicable).

 

Deadline for submission of your application: April, 15th 2022 at 16:00 CET.

8.     Selection Criteria

Submissions will be evaluated in consideration of the evaluation criteria as stated below:

Criteria

Weight

Max. Point

 

Proposal on Application looks like

30%

30

Examples of previous work of similar complicity

10%

10

The bidder demonstrates activities OR has processes in place within their organization, aimed at improving sustainability.  (E.g., paperless offices, green technology in offices, policies, training programs, community outreach programs etc.).

10%

10

Financial offer

50%

50

Total

100%

100

 

 

____________

 

Opis poslova i zadatak (na engleskom Terms of Reference)

Lokalna kompanija za razvoj mobilne aplikacije za iOS i Android za informisanje javnosti o dostupnim uslugama      

                                                                

1.     Pozadina       

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Radimo u oko 120 zemalja kako bismo inspirisali napredak u načinu na koji se svet odnosi prema deci i kako bismo postigli trenutnu i trajnu promenu u njihovim životima.

Save the Children Kosovo radi kroz direktne intervencije i uspostavljanje najboljih praksi; izgradnja kapaciteta civilnog društva i lokalnih nosilaca dužnosti da odgovore na potrebe devojčica i dečaka. Takođe se zalaže za zakonodavstvo i politike koje bi uključile inkluzivne prakse i uspostavile finansijske mehanizme za podršku sistemskim odgovorima i na taj način postigli dugotrajne pozitivne promene za sve devojčice i dečake.

Kroz projekat „Jačanje pružanja socijalnih usluga za najugroženije grupe na Kosovu kao odgovor na Covid-19“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Save the Children Kosovo ima za cilj da doprinese efikasnoj transformaciji sistema socijalnih usluga na Kosovu poboljšati kvalitet i dostupnost lokalnih socijalnih usluga i usluga u zajednici za decu i ugrožene osobe koje žive u socijalnom riziku. Ovo će se postići kroz tri (3) komponente.

2.     Delokrug zadatka

Save the Children International na Kosovu traži lokalnu kompaniju za razvoj mobilne aplikacije za Android i iOS kako bi informisala javnost o dostupnim društvenim i porodičnim uslugama. Cilj razvijene mobilne aplikacije je da informiše širu javnost i korisnike usluga o socijalnim i porodičnim uslugama koje pružaju CSR i nevladine organizacije i da korisnicima pruži detaljne informacije o uslugama, kontakt informacijama i procesu upućivanja/referisanja.

3.     Očekivani rezultati

Neophodan rezultat ovog angažmana biće podrška razvoju veb platforme za socijalne usluge koje se pružaju osobama i porodicama u potrebi širom Kosova. Štaviše, kao rezultat, iz ovog angažmana, očekivani rezultati su:

·        Aplikacija prilagođena korisniku, detetu i polu (sa Android i iOS);

·        Razvijena aplikacija je dostupna svim ljudima (lako dostupna osobama sa oštećenjem vida i sluha);

·        Razvijena aplikacija (za Android i iOS) je povezana sa veb-stranicom, razvijenom za istu svrhu.

·        Preuzimanje na Google Play i Apple App Store;

·        Struktura aplikacije po sledećem:

 •  Početna stranica na kojoj se prikazuju sve najnovije vesti o društvenim uslugama.
 •  Stranica o socijalnim uslugama koja daje jasne informacije o tipologiji socijalnih usluga;
 •  Odeljak institucija koje pružaju socijalne usluge gde su prikazane informacije o socijalnim uslugama koje pružaju lokalne javne i privatne institucije, uključujući njihovu ciljanu oblast, uključujući kratak sažetak svake institucije.
 • Sekcija za pretragu, treba da ima sistem pretraživanja;
 • Povežite se sa veb stranicom razvijenom za istu svrhu, kao što je biblioteka.
 • Kontaktirajte nas (Contact us na engleskom) stranica koja sadrži kontakt detalje, kao i integrisanu mapu koja prikazuje lokaciju/adresu pružalaca usluga širom Kosova.

·        Ostali očekivani rezultati obuhvataju:

·        Osigurati sigurnost korišćene komunikacione tehnologije - prolazeći kroz WSS (WebSocket Secure)

·        Jezici aplikacije: Aplikacija je razvijena za tri jezika (albanski, srpski i engleski) sa mogućnošću integracije veb linkova.

·        Dizajn aplikacije. Interfejs platforme treba da bude jednostavan, ali pametan, vizuelno i estetski privlačan, prilagođen korisniku, samo-objašnjavajući, lak za navigaciju.

·        Administracija/upravljanje platformom. Trebalo bi da se lako administrira. Imenovani radnik Save the Children Kosovo treba da bude obučen za administraciju aplikacije nakon njenog razvoja.

·        Vlasništvo i upravljanje platformom. Administrator treba da bude u mogućnosti da dodaje ili menja sadržaj, dodaje ili menja ovlašćene korisnike po potrebi da bi ispunio operativne zahteve.

·        Ciljna publika: platforma je prvenstveno namenjena korisnicima socijalnih usluga (deca, roditelji/staratelji, odrasli).

·        Autorsko pravo. Svi materijali proizvedeni u okviru ovog zadatka (uključujući slike, video zapise, tekst, itd.) su autorska prava Save the Children Kosovo. Nijedan deo se ne sme reprodukovati, kopirati, prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji način (elektronski, mehanički ili grafički) bez prethodne pismene dozvole Save the Children Kosovo

·        Vidljivost. U kreiranom sadržaju se postavljaju logotipi Save the Children i Evropske unije.

4.     Trajanje i vremenski period konsultantskih usluga

Potrebna isporuka treba da bude završena do 30. juna 2022.

5.      Zahtevane kvalifikacije

 

Kompanija mora da poseduje sledeće kvalifikacije:

§  Dokazano iskustvo u realizaciji projekata u razvoju softvera gde su konsultanti/pojedinci bili direktno odgovorni za razvoj softvera, specifikaciju softverskih zahteva, obuku i primenu;

§  Dobro poznavanje iOS i Android SDK;

§  Unakrsna kombinacija pretraživača, dizajn veb korisničkog interfejsa (UI)

§  Dokazano iskustvo u razvoju informacionih sistema;

§  Iskustvo sa prototipom softvera za razvoj mobilnih uređaja

§  Dokazana sposobnost dokumentovanja informacionih sistema, izvornog koda, pisanja korisničkih priručnika i druge tehničke dokumentacije;

§  Iskustvo u isporuci kompletnih softverskih rešenja za institucionalne klijente i na nacionalnom nivou

§  Dokazana sposobnost dizajniranja dinamičkih i statičkih izveštaja u Microsoft Business Intelligence Studio uključujući grafikone;

§  Sposobnost blagovremenog isporuke visokokvalitetnog proizvoda;

§  Značajno iskustvo sa informatičkom tehnologijom uključujući identifikaciju i implementaciju softverskih karakteristika;

§  Sposobnost izrade lako razumljive vizuelne prezentacije podataka uključujući tabele i grafikone;

6.     Save the Children Politika za zaštitu dece:

Kao uslov za sklapanje konsultantskog ugovora, ekspert mora potpisati Međunarodnu politiku zaštite dece Save the Children i pridržavati se njenih odredbi i uslova.

7.     Aplikacija  

Molimo Vas podnesite svoju ponudu emajlom na procurementkosovo@savethechildren.org sa naslovom: “APP_Socijalne usluge“ 

Vaša ponuda treba da obuhvati sledeće:

·        Predlog kako će aplikacija izgledati, predstavljajući njene karakteristike.

·        Primeri prethodnog rada slične složenosti, uključujući najmanje dva kontakta za proveru referenci.

·        Finansijska ponuda za izvršenje zadatka, bez PDV-a.

·        Potvrda/sertifikat o registraciji (ako je primenljivo).

 

Rok za podnošenje vaše Aplikacije: 15 april, 2022 do 16:00.

8.     Kriterijumi odabira

Aplikacije će biti ocenjivane u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje kao što je navedeno u nastavku:

Kriterijumi

Težina

Maksimalno bodova

 

Izgled predloga za Aplikaciju

30%

30

Primeri prethodnog rada slične složenosti

10%

10

Ponuđač dokazuje aktivnosti ILI ima uspostavljene procese u okviru svoje organizacije, usmerene na poboljšanje održivosti. (Na primer, kancelarije bez papira, zelena tehnologija u kancelarijama, smernice, programi obuke, programi dopiranja do zajednice itd.).

10%

10

Finansijska ponuda

50%

50

Ukupno

100%

100