TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

Friday 27 August 2021

 

TERMAT E REFERENCËS 

 10 (dhjetë) Asistentë Hulumtues/Regjistrues

I. Historiku

Save the Children është organizata e pavarur lidere në botë për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime drejt mënyrave se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre. Në Kosovë, Save the Children punon përmes ndërhyrjeve direkte dhe partneriteteve për të krijuar praktika të mira dhe për t’i ngritur kapacitetet e bartësve të detyrave dhe organizatave të shoqërisë civile për t’iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne gjithashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që përfshijnë praktika gjithëpërfshirëse dhe kanë mekanizma të duhur financiar për t’i mbështetur reagimet sistematike dhe për të arritur ndryshime afatgjata pozitive për të gjithë fëmijët.

Save the Children në Kosovë, si pjesë e projektit “Fuqizimi i OSHC-ve në Kosovë 2017-2021”, i financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA) është duke kërkuar t’i punësojë 10 (dhjetë) Asistentë Hulumtues për ta realizuar Anketën Zërat e Rinj 2021.

II. Informata të përgjithshme rreth projektit

Projekti “Fuqizimi i OSHC-ve në Kosovë 2017-2021”, i zbatuar nga Save the Children në Kosovë dhe i financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA) ka për qëllim të sigurojë mbrojtjen e fëmijëve përmes themelimit të sistemeve reaguese të Mbrojtjes së Fëmijëve (MF) dhe duke i mbështetur sistemet e mekanizmat e Qeverisjes me të Drejta të Fëmijëve (QDF) që do të krijohen. Këto përpjekje pasqyrohen në objektivat kryesorë të projektit: 

·        Fëmijët në Kosovë mbrohen nga një sistem i fuqishëm, i qëndrueshëm dhe përkujdesës i mbrojtjes së fëmijëve, i mbështetur nga një legjislacion i fuqishëm kundër PHP.

·        OSHC-të vendore, fëmijët dhe akterët e tjerë punojnë dhe marrin pjesë në përmirësimin e sistemeve për t’i realizuar të drejtat e fëmijëve. 

 

III. Objektivi

I nisur nga Save the Children në Suedi, Zërat e Rinj është një anketë mbarëkombëtare mbi çështjet e të drejtave kryesore të fëmijëve që ndikojnë në jetën e tyre, duke përfshirë ndryshimet klimatike, për të inkurajuar diskurs dhe komunikim më të mire mes fëmijëve dhe politikëbërësve lidhur me çështjet që ndikojnë tek fëmijët dhe e ardhmja e tyre. Rezultatet nga anketa do të përdoren për të ushtruar ndikim, mes tjerash, për rritje të investimit publik në fëmijët dhe për të avokuar për përfshirje më të madhe të fëmijëve në planifikimin e buxhetit për çështje me ndikim tek fëmijët dhe të drejtat e tyre sipas Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve (UNCRC).

Objektivi i përgjithshëm është të dëgjohen dhe të mblidhen zërat e fëmijëve dhe të rinjëve në një raport të bazuar në dëshmi që do të shërbejë si mjet avokimi për ta promovuar pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimmarrje dhe për ta avancuar situatën e të drejtave të fëmijëve në Kosovë. Objektivat specifikë të kësaj ankete janë:

·        Ndërgjegjësim i shtuar dhe ushtrim i të drejtave të fëmijëve mes fëmijëve dhe të rinjëve në Kosovë për çështjet me ndikim për ta

·        Perceptim dhe qëndrim i përmirësuar publik ndaj pjesëmarrjes së fëmijëve/të rinjëve

·        Modele pozitive të pjesëmarjes së fëmijëve të promovuara mes prindërve, mësimdhënësve dhe komuniteteve

·        Ndikim në ndryshimet në politika dhe investimin publik në fushat me interes për fëmijët

 

IV. Fushëveprimi

SCnK është duke kërkuar asistentë hulumtues/regjistrues për të punuar në këto lokacione:

·        2 (dy) AH nga Gjakova (për ta mbuluar Gjakovën, Deçanin, Rahovecin)

·        2 (dy) AH nga Prishtina (për ta mbuluar Prishtinën, Lipjanin, Drenasin)

·        2 (dy) AH nga Gjilani dhe/ose Ferizaji (për ta mbuluar Gjilanin, Ferizajin, Kamenicën)

·        2 (dy) AH nga Mitrovica e Jugut (për ta mbuluar Mitrovicën e Jugut, Vushtrrinë, Podujevën)

·        1 (një) AH nga Prizreni (për ta mbuluar Prizrenin dhe Suharekën)

·        1 (një) AH nga Peja

 

V. Detyrat dhe përgjegjësitë

·        Ndjek trajnimin mbi ZR të organizuar nga SCNK

·        Respekton dhe koordinon orarin me Asistentët Hulumtues për ta realizuar anketën ZR në lokacionet/shkollat e targetuara

·        Realizon anketën ZR me nxënës sipas udhëzimeve të Trajnerit.

·        Regjistrimi dhe pastrimi i të dhënave

·        Raporton çdo ditë tek mbikëqyrësi

 

VI. Afati kohor:

 Kjo detyrë pritet të realizohet nga 7 shtatori 2021 deri më 30 shtator 2021. Prandaj, të gjithë aplikuesit duhet të jenë plotësisht në dispozicion gjatë kësaj periudhe kohore.

VII. Politika e Save the Children për Mbrojtjen e Fëmijëve

Si kusht për të lidhur marrëveshje konsulence, aplikuesi duhet ta nënshkruajë Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe t’iu përmbahet termave dhe kushteve saj.

VIII. Remuneration /Terms of payment

SCnK do t’i paguajë Asistentët Hulumtues/Regjistruesit në tarifa ditore bruto, prej të cilave do të ndalen dhe paguhen tatimet mbi të ardhura dhe kontributet pensionale, sipas Ligjit të Kosovës. Asistentët Hulumtues kanë të drejtë të punojnë deri në 10 (dhjetë) ditë pune. Pagesa do të bëhet pas pranimit të rezultateve të kënaqshme nga Asistentët Hulumtues. Tarifa e ofertuar përfshin të gjitha shpenzimet e udhëzimit dhe komunikimit.

IX. Kualifikimet e aplikuesit

Aplikuesit e interesuar duhet t’i kenë të kualifikimet e mëposhtme:

-          Aktualisht të regjistruar në një program universitar, preferohet në fushën e Edukimit, Psikologjisë, ose Shkencave Sociale por nuk kufizohet vetëm me këto (arsimi universitar i përfunduar është përparësi).

-            Përvojë në mbledhje të të dhënave/anketim

-            Përvojë në procesin e regjistrimit të të dhënave

-            Përvojë në punën me fëmijë

-            Aftësi për të përgatitur raporte të shkruara mirë, në format të lehtë për lexuesin, duke shfaqur

-            Shkathtësi të shkëlqyeshme analitike dhe komunikative në gjuhën angleze.

-            Njohuri të Microsoft Office dhe pakove të tjera statistikore (d.m.th. SPSS, Stata, etj.)

X. Aplikimi

Kandidatët e interesuar ftohen të aplikojnë duke dërguar emal me dokumentet e mëposhtme me titullin “YVS RA 2021” në  procurementkosovo@savethechildren.org deri më 1 shtator 2021 në orën 16:00.

-          Curriculum Vitae 

-          Letër motivimi (jo më shumë se një faqe)

-          2 referenca (profesionale dhe/ose akademike)

_____

 

TERMS OF REFERENCE

10 (ten) Research Assistants/ Enumerators

 

I. Background

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in how the world treats children and achieve immediate and lasting change in their lives. In Kosovo, Save the Children works through direct interventions and partnerships to establish good practices and build capacities of duty bearers and local civil society organizations to respond to the needs of children. We also advocate for legislation and policies that incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and achieve results for all children.

Save the Children in Kosova/o, as part of its project “Kosovo CSO Strengthening 2017-2021”, funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) is seeking to hire 10(ten) Research Assistants to carry out the Young Voices Survey 2021.

 

II. General information on the project

“Kosovo CSO Strengthening 2017-2021” project, implemented by Save the Children in Kosova/o and funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) aims to ensure children's protection through establishment of responsive Child Protection (CP) systems and supporting Child Rights Governance (CRG) systems and mechanisms to be put in place. These efforts are mirrored in the main project objectives: 

·        Children in Kosovo are protected by strong, resilient and care child protection system supported by a strong legislation against PHP.

·        Local CSO’s, children and other stakeholders work and participate in improving systems to deliver children’s rights. 

III. Objective

Initiated from Save the Children Sweden, Young Voices is a nation-wide survey that aims to capture young people’s views on main child rights issues affecting their lives, including climate change, to ultimately encourage better discourse and exchange between children and policy makers on matters that affect children and their future. The results from the survey will be used to influence, among others, for an increase in public investment in children and to advocate for better inclusion of children in budget planning for matters that affect children and their rights as per UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC).

The general objective is to listen and gather the voices of children and young people in an evidence-based report that will serve as an advocacy tool to promote child participation in decision-making and advance the child rights situation in Kosovo. The specific objectives of this survey are:

·        Increased awareness and exercise of child rights among children and youth in Kosovo for matters that affect them

·        Improved public perception of and attitude towards child/youth participation

·        Positive models of child participation among parents, teachers and communities promoted

·        Influence in policy change and public investment in areas that concern children

IV. Scope

SCiK is looking for research assistants/ enumerators to work in the following locations:

·        2 (two) RA from Gjakova (covering Gjakoa, Deçan, Rahovec)

·        2 (two) RA from Prishtina (covering Prishtina, Lipjan, Drenas)

·        2 (two) RA from Gjilan and/or Ferizaj (covering Gjilan, Ferizaj, Kamenica)

·        2 (two) RA from South Mitrovica (covering South Mitrovica, Vushtrri, Podujeva)

·        1 (one) RA from Prizren (covering Prizren and Suhareka)

·        1 (one) RA from Peja

V. Tasks and Responsibilities

·        Attend YV training organized by SCIK

·        Respect and coordinate schedule among Research Assistants to conduct YV survey at targeted locations/schools

·        Conduct the YV survey with students as instructed by the Trainer.

·        Data entry and cleaning

·        Daily report to supervisor

 

VI. Timeframe:

This assignment is expected to be carried out from September 7, 2021 to September 30, 2021. Therefore, all applicants must be fully available during this timeframe.

 

VII. Save the Children Child Safeguarding Policy

As a condition to entering into a consultancy agreement, the applicantmust sign Save the Children International’s Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof.

 

VIII. Remuneration /Terms of payment

SCiK will remunerate Research Assistants/ Enumerators on daily gross fee, through bank transfer in Research Assistants’ bank accounts, from which the income taxes and pension contribution will be withheld and paid based on Kosovo Law, The Research Assistants are entitled to perform up to 10 (ten) working days. The payment will be made upon receiving satisfactory deliverables from Research Assistants. The offered fee includes all travel and communication expenses.

 
IX. Qualifications of The Applicant

Interested applicants must possess the following qualifications:

-           Currently enrolled in an undergraduate program preferably in the field of Education, Psychology, or Social Sciences but not limited to (completed University level education is an advantage).

-            Experience in Data-collection/ surveying

-            Experience in data-entry process

-            Experience in working with children

-            Ability to produce well-written reports, in reader-friendly format, demonstrating excellent analytical and communication skills in English language.

-            Knowledge of Microsoft Office and other statistical packages (i.e. SPSS, Stata, etc)

 

X. Application

Interested candidates are welcome to apply by sending an email with the following documents and subject line “YVS RA 2021” to procurementkosovo@savethechildren.org  by September 1, 2021 at 16:00.

-          Curriculum Vitae 

-          Letter of motivation (not exceeding one page)

-          2 references (professional and/or academic)

 

_____

 

OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

10 (deset) Asistenata istraživača/ Popisivača  

 

I. Uvod  

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Radimo u oko 120 zemalja kako bismo inspirisali otkrića u načinu na koji se svet odnosi prema deci i postigli trenutne i trajne promene u njihovim životima. Na Kosovu, Save the Children radi kroz direktne intervencije i partnerstva na uspostavljanju dobre prakse i izgradnji kapaciteta nosilaca dužnosti i lokalnih organizacija civilnog društva da odgovore na potrebe dece. Takođe se zalažemo za zakonodavstvo i politike koje uključuju inkluzivne prakse i imaju odgovarajuće finansijske mehanizme za podršku sistemskim odgovorima i postizanju rezultata za svu decu.

Save the Children na Kosovu, u okviru svog projekta „Jačanje OCD na Kosovu 2017-2021“, koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA), želi da angažuje 10 (deset) asistenata istraživača za sprovođenje Ankete o Glasovima mladih 2021.

 

II. Opšte informacije o projektu

Projekat „Jačanje OCD na Kosovu 2017-2021“, koji sprovodi Save the Children na Kosovu i finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA), ima za cilj da obezbedi zaštitu dece uspostavljanjem odgovarajućih sistema Zaštite dece (ZD) i podrškom sistemima i mehanizmima za Upravljanje pravima deteta (UPD). Ovi napori ogledaju se u glavnim ciljevima projekta: 

·        Deca na Kosovu su zaštićena snažnim, izdržljivim sistemom brige o deci koji se brine o zdravlju, podržan snažnim zakonodavstvom protiv PHP.

·        Lokalne OCD, deca i drugi akteri rade i učestvuju u poboljšanju sistema za ostvarivanje prava deteta. 

III. Svrha  

Pokrenuto od Save the Children Švedska, Glasovi mladih je nacionalna anketa koja ima za cilj da obuhvati stavove mladih ljudi o glavnim pitanjima prava deteta koja utiču na njihove živote, uključujući klimatske promene, da bi na kraju podstakla bolji diskurs i razmenu između dece i kreatora politike o pitanjima koja utiču na decu i njihovu budućnost. Rezultati istraživanja će se koristiti za, između ostalog, uticaj na povećanje javnih ulaganja u decu i zalaganje za bolje uključivanje dece u planiranje budžeta za pitanja koja se tiču dece i njihovih prava prema UN Konvenciji o pravima deteta (UNCRC).

Opšti cilj je da se saslušaju glasovi dece i mladih u izveštaju zasnovanom na dokazima koji će poslužiti kao sredstvo zagovaranja za promovisanje učešća dece u donošenju odluka i unaprediti stanje prava deteta na Kosovu. Posebni ciljevi ovog istraživanja su:

·        Povećana svest i ostvarivanje dečijih prava među decom i omladinom na Kosovu za pitanja koja ih se tiču

·        Poboljšana percepcija javnosti i odnos prema učešću dece/mladih

·        Promovisani pozitivni modeli učešća dece među roditeljima, nastavnicima i zajednicama

·        Uticaj na promenu politike i javna ulaganja u oblasti koje se tiču dece

 

IV. Delokrug

SCiK traži asistente istraživača/popisivače za rad na sledećim lokacijama:

·        2 (dva) AI iz Đakovice (pokrivaju Đakovicu, Dečane, Orahovac)

·        2 (dva) AI iz Prištine (pokrivaju Prištinu, Lipljan, Glogovac)

·        2 (dva) AI iz Gnjilana i/ili Uroševca (pokrivaju Gnjilane, Uroševac, Kamenicu)

·        2 (dva) AI iz Južne Mitrovice (pokrivaju Južnu Mitrovicu, Vučitrn, Podujevo)

·        1 (jedan) AI iz Prizrena (pokriva Prizren i Suva Reku)

·        1 (jedan) AI iz Peći

 

V. Zadaci i odgovornosti

·        Prisustvo YV obuke organizovane od strane SCIK-a

·        Poštovati i koordinisati raspored među asistentima istraživača za sprovođenje YV istraživanja na ciljanim lokacijama/školama

·        Sprovesti IV anketu sa studentima prema instrukcijama trenera.

·        Unos i čišćenje podataka

·        Dnevni izveštaj nadzorniku

 

VI. Vremenski okvir:

Očekuje se da će se ovaj zadatak realizovati u periodu od 7. septembra 2021. do 30. septembra 2021. Stoga svi podnosioci aplikacija moraju biti u potpunosti dostupni tokom ovog vremenskog okvira.

 

VII. Save the Children politika zaštite deteta

Kao uslov za zaključivanje konsultantskog ugovora, podnosilac aplikacije mora potpisati Međunarodnu politiku zaštite dece Save the Children International i pridržavati se njenih odredbi i uslova.

 

VIII. Naknada/Uslovi plaćanja

SCiK će nadoknaditi istraživačke asistente/popisivače na osnovnu dnevne bruto naknade (dnevnice), putem bankovnog transfera na bankovne račune asistenata istraživača, sa kojih će porezi na prihod i penzijski doprinos biti zadržani i plaćeni na osnovu kosovskog zakona. Asistenti istraživača imaju pravo da obavljaju do 10 (deset) radnih dana. Plaćanje će biti izvršeno nakon prijema zadovoljavajućih rezultata od strane Asistenata istraživača. Ponuđena naknada uključuje sve troškove putovanja i komunikacije.

 
IX. Kvalifikacije aplikanta

Zainteresovani kandidati moraju posedovati sledeće kvalifikacije:

-         Trenutno upisane osnovne studije poželjno iz oblasti obrazovanja, psihologije ili društvenih nauka, ali ne ograničavajući se na to (završeno univerzitetsko obrazovanje predstavlja prednost).

-            Iskustvo u prikupljanju/ istraživanju podataka

-            Iskustvo u procesu unosa podataka

-            Iskustvo u radu sa decom

-            Sposobnost izrade dobro napisanih izveštaja, u formatu prilagođenom čitaocima, pokazujući odlične analitičke i komunikacijske veštine na engleskom jeziku.

-            Poznavanje Microsoft Office -a i drugih statističkih paketa (kao na primer SPSS, Stata itd.)

 

X. Apliciranje

Svi zainteresovani kandidati su dobrodošli da se prijave slanjem emajla sa sledećim dokumentima i naslovom „YVS RA 2021“ na procurementkosovo@savethechildren.org do 01 septembra 2021 do 16:00.

-          CV (biografija) 

-          Motivaciono pismo (ne duže od jedne stranice)

-          2 reference (profesionalne i/ili akademske)