TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

Monday 20 September 2021

 

TERMAT E REFERENCËS

Ekspert lokal / kompani për zhvillimin e programit trajnues dhe ofrimin e trajnimit për OJQ-të lokale në ciklin e menaxhimit, raportimi, vlerësimit dhe monitorimit të projekteve

 

1. Informata

Save the Children është organizata kryesore botërore e pavarur për fëmijët. Ne punojmë në rreth 12 vende për të frymëzuar përparime në atë se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Save the Children International në Kosovë punon me anë të ndërhyrjeve direkte dhe krijimit të praktikave të mira; ngritjes së kapaciteteve të shoqërisë civile dhe bartësve të detyrave lokale për t'iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne gjithashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që përfshijnë praktika gjithëpërfshirëse dhe që i kanë mekanizmat e duhur financiar për t’i mbështetur reagimet sistematike dhe në këtë mënyrë për të arritur ndryshime afatgjata pozitive për të gjithë fëmijët.

Përmes projektit "Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cënueshme në Kosovë, në përgjigje ndaj COVID-19" mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Save the Children International në Kosovë synon të kontribuojë në një transformim efektiv të sistemit të shërbimeve sociale në Kosovë për të përmirësuar cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve lokale sociale dhe të bazuara në komunitet për fëmijët dhe personat e cenueshëm që jetojnë në rrezikun social. Kjo do arrihet përmes tri (3) komponenteve: Avancimi i qasshmërisë në shërbimet sociale; Fuqizimi i kapaciteteve për të rritur përshtatshmërinë, efektivitetin, efikasitetin, përballueshmërinë dhe cilësinë e shërbimeve sociale; dhe Avokim dhe ngritje e vetëdijës.

2. Fushëveprimi i Angazhimit

Save the Children International në Kosovë kërkon një ekspert lokal / kompani për të ofruar një trajnim në mbështetje të OJQ-ve lokale të cilat ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cënueshme. Qëllimi i angazhimit është të avancoj të kuptuarit dhe shkathtësitë e punonjësve (të OJQ-ve lokale) në ciklin e menaxhimit, raportimi, vlerësimit dhe monitorimit të projekteve. Programi trajnues kombinon përvojen teorike me atë praktike në ciklin e menaxhimit të projektit, raportimit, monitorimit dhe vlerësimit përmes të cilit pjesëmarrësit do ngritin shkathtësitë e tyre në menaxhim të projekteve.

Trajnimi i zhvilluar synon të ofroj tek pjesëmarrësit setin e kompletuar të kompetencave, teknikave, mjeteve dhe praktikave të mira në menaxhimin e tërësishëm të projektit: identifikimin, përgatitjen; implementimin; raportimin; monitorimin dhe vlerësimit si dhe përmbylljen.

Në fund të trajnimit, pjesëmarrësit duhet të jenë të gatshëm të:

a) Përshkruajnë ciklin e projektit dhe aktivitetet kyçe që duhet ndërmarrë në kuadër të cdo faze;

b) Definojnë kuptimin e Kornizës Logjike (LogFrame) për një projekt si pjesë e planit të monitorimit dhe vlerësimit;

c) Kuptojnë rëndësinë dhe rolin e indikatorëve (treguesve) për përgatitje të projektit, implementim dhe vlerësim;

d) Dizajnojnë indikatorët (treguesit) e projektit në Kornizën Logjike (LogFrame)

e) Ndërlidhin informatat e duhura nga menaxhmenti brenda sistemit të raportimit;

f) Përcaktojnë dhe përdorin forma të cilat përmirësojnë menaxhimin e projekteve;

g) Kuptojnë përfudnimin e ciklit të projektit dhe identifikojnë hapa për përmbylljen e suksesshme të projektit;

3. Rezultatet e Pritshme

Eksperti / Kompania pritet të:

. Zhvilloj një program trajnues në ciklin e menaxhimit të projektit;

. Ofroj katër trajnime dy ditore;

. Përgatitë dhe ndanë materialet e trajnimit (mjetet; prezantimet);

. Zhvilloj dhe implementoj para dhe pas pyetësorët për trajnim për monitoimin dhe vlerësimin e impaktit të trajnimit të ofruar;

. Përgatitë një raport final të angazhimit;

4. Kohëzgjatja e Konsulencës dhe afati kohor

Eksperti / Kompania do angazhohet për një periudhë prej 24 muajsh nga nënshkrimi i Kontratës / Marrëveshjes Kornizë (me 10 ditë maksimum të angazhimit).

5. Kualifikimet e Nevojshme

Eksperti / Kompania duhet të ketë kualifikimet e mëposhtme:

. Diplomë Universitare në fushën e Menaxhimit të Projekteve (e fokusur në shërbimet sociale, do të konsiderohet vlerë e shtuar). Certifikata PMP është avantazh;

. Përvojë të dëshmuar në zhvillimin dhe ofrimin e trajnimeve në Ciklin e Menaxhimit të Projekteve;

. Përvojë të dëshmuar në fushën e shërbimeve sociale;

. Shkathtësi analitike për të kuptuar dhe shpejguar ide dhe probleme të ngjashme dhe me gjuhë të kuptuar;

. Përvojë në hulumtim dhe analizim të kontekstit lokal dhe regjional si dhe impaktin e tyre në çështje të ngjashme;

. Njohës të gjuhës Angleze dhe Shqipe (në të shkruar dhe të folur). Gjuha Serbe do jetë vlerë e shtuar.

. Shkathtësi për të krijuar të dhëna grafike (përfshirë tabela dhe pamje të përafërta).

. Shkathtësi të prodhoj raporte të shkruara, në formate miqësore për lexues.

1. Politika e Save the Children për Mbrojtjen e Fëmijëve:

Si kusht për të hyrë në një marrëveshje konsulence, eksperti duhet të nënshkruajë Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të respektojë qëllimet dhe kushtet e saj.

6. Aplikimi

Luteni të dorëzoni aplikimin tuaj përmes e-mail në: procurementkosovo@savethechildren.org me subjektin:“EU SS – PCM, si dhe ofertoni cmimin tuaj për vetëm një ditë.

Oferta juaj duhet të përmbajë:

. Curriculum Vitae (CV)

. Certifikatën e Regjistrimit (për kompanitë)

. Metodologjinë e trajnimit të propozuar me maksimum dy faqe bazuar në përshkrimet në TeR.

. Shembuj nga puna e kaluar në fushën e njëjtë / apo referenca (të paktën 2).

. Ofertën financiare për angazhimin, e cila nuk duhet të përfshijë TVSH.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit tuaj: 28 Shtator 2021, 16:30h

7. Kriteret e selektimit

Aplikimet do të vlerësohen duke kosnideruar kriteret vlerësuese si më poshtë:

Kriteri

Pesha

Maks. Pikë

 

Diplomë universitare (preferuar diplomë Master)

10%

10

Përvojë të dëshmuar në zhvillimin dhe mbajtjen e trajnimeve për ciklin e menaxhimit të projekteve;

20%

20

Metodologjia e propozuar e trajnimit

20%

20

Ofertuese demonstronë aktivitete APO ka procedura të vendosura që kontribuojnë në qëndrueshmëri (p.sh., zyre që nuk përdorë letrën, eko-teknologji etj);

10%

10

Oferta Financiare

40%

40

Totali

100%

100

 _____

 

TERMS OF REFERENCE

Local expert / company to develop a training program and deliver the training to local NGOs on the project cycle management, reporting, evaluation and monitoring

 

1.Background 

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children International in Kosovo/a works through direct interventions, and establishment of best practices; capacity building of civil society and local duty bearers to respond to the needs of girls and boys. It also advocates for legislation and policies to incorporate inclusive practices and establish financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long-lasting positive changes for all girls and boys. 

Through the project “Strengthening Social Service Provision for the most Vulnerable Groups in Kosovo in Response to Covid-19”, financed by European Union Office in Kosovo, Save the Children International in Kosova/o aims to contribute to an effective transformation of social services system in Kosovo to improve quality and availability of the local social and community based services for children and vulnerable people living at social risk. This will be achieved through three (3) components: Enhancing availability of and accessibility to social services; Strengthening the capacities to enhance the adequacy, effectiveness, efficiency, affordability and quality of the social services; and Awareness raising and advocacy

2.Scope of the Assignment

Save the Children International in Kosova/o is seeking a local independent expert / company to deliver a training in support of the local NGOs providing social services for most vulnerable groups. Additionally, the aim of the assignment is to enhance the understanding and the skills of the staff (of local NGOs) in project cycle management, reporting, evaluation and monitoring. The training program blends theoretical with practical experience in project cycle management, reporting, monitoring and evaluation through which participants will acquire skills to manage the projects.

The developed training aims to provide participants with a complete set of competencies, techniques, tools and good practices for managing all project life-cycle phases: project identification, preparation, implementation, reporting, monitoring and evaluation and project closing. 

By the end of the training, participants (attendees) should be able to:

a)Describe the project cycle and key activities to be undertaken under each stage;

b)Define what a logical framework (LogFrame) is, as well as, be able to design a LogFrame for a given project as part of the monitoring and evaluation plan;

c)Display understanding of the role and importance of indicators for project preparation, implementation and evaluation;

d)Design project indicators in Log Frame formats;

e)Link information needs to levels of management within a progress reporting system;

f)Select and use tools to improve management of projects.

g)Understand the end of a project life cycle, and identify steps to close out a project

3.Expected Deliverables

The expert/company is expected to achieve the following:

•Develop one training program on project cycle management;

•Provide four (4) two-day trainings;

•Prepare and disseminate training materials (tools; presentations)

•Develop and implement pre and post training questionnaires to monitor and assess the impact of  the training program delivered;

•Provide one final consultancy report;

 

4.Consultancy Duration and Timeframe

The expert / company will be engaged for a period of 24 months from signing the Contract / Frame Work Agreement (for a maximum of 10 days of engagement). 

 

5.Qualifications required

The expert / company must possess the following qualifications: 

•Advanced university degree in the field of Project Management (focused on social services would be an asset). PMP Certification is an advantage.

•Proven experience in developing and delivering training(s) on Project Cycle Management;•Proven experience in the field of social and family services;

 

•Analytical skills to understand and explain complicated ideas and problems in a simple and understandable language;

•Expertise in researching and analyzing local and regional contexts, and their impact on similar issues;

•Excellent command of English and Albanian (written/spoken). Serbian would be an asset;

•Ability to create data graphics (including tables and similar visuals); 

•Ability to produce well-written reports, in reader-friendly format, demonstrating excellent analytical and communication skills.

 

6.Save the Children Child Safeguarding Policy: 

As a condition of entering into a Contract / Framework Agreement, the expert / company must sign Save the Children International Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof. 

 

7.Application 

Please submit your application via e-mail to procurementkosovo@savethechildren.org with the subject: “EU SS – PCM, and offer the price per one day only.

Your offer should include the following: 

•Curriculum Vitae (CV)

•Certificate of Registration (for companies)

•Proposed methodology of the training with a maximum of two pages outlining your interest to carry out the work as described in this TOR. 

•Examples of previous work on similar complexity / or references (at least 2) ;

•Financial Offer in EUR gross amount (before any legal deductions) for performing the work according to the days and a dynamic plan (without VAT).

Deadline for submission of your Application: September, 28th 2021 at 16:30 CET.

 

8.Selection Criteria 

Submissions will be evaluated in consideration of the evaluation criteria as stated below:

Criteria

Weight

Max. Point

 

University Degree (preferable Master degree)

10%

10

Proven experience on developing and conducting training programs on Project Cycle Management;

20%

20

Proposed Methodology of the Training

20%

20

The bidder demonstrates activities OR has processes in place within their organization, aimed at improving sustainability.  (E.g. paperless offices, green technology in offices, policies, training programs, community outreach programs etc.).

10%

10

Financial offer

40%

40

Total

100%

100

 

 _____

 

PROJEKTNI ZADATAK 

Lokalni ekspert/kompanija za razvoj programa obuke i pružanje obuke lokalnim NVO-ima o upravljanju projektnim ciklusom, izveštavanju, evaluaciji i monitoringu 

1.Uvod

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Radimo u oko 120 zemalja kako bismo inspirisali otkrića u načinu na koji se svet odnosi prema deci i postigli trenutne i trajne promene u njihovim životima.

Save the Children International na Kosovu radi kroz direktne intervencije i uspostavljanje najboljih praksi; izgradnje kapaciteta civilnog društva i nosilaca lokalnih dužnosti da odgovore na potrebe devojčica i dečaka. Takođe se zalaže za to da zakoni i politike uključe inkluzivne prakse i uspostave finansijske mehanizme za podršku sistemskim odgovorima i na taj način postignu dugotrajne pozitivne promene za sve devojčice i dečake. 

Kroz projekat „Jačanje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu u odgovoru na Covid-19“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Save the Children International na Kosovu ima za cilj da doprinese efikasnoj transformaciji sistema socijalnih usluga na Kosovu za poboljšanje kvaliteta i dostupnosti lokalnih socijalnih usluga i usluga zasnovanih na zajednici za decu i ugrožene ljude koji žive pod socijalnim rizikom. Ovo će se postići kroz tri (3) komponente: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti socijalnih usluga; Jačanje kapaciteta za povećanje adekvatnosti, efektivnosti, efikasnosti, pristupačnosti i kvaliteta socijalnih usluga; kao i izgradnja svesti i zagovaranje.

2.Delokrug zadatka 

Save the Children International na Kosovu traži lokalnog nezavisnog eksperta/kompaniju za razvoj obuke za podršku lokalnim nevladinim organizacijama koje pružaju socijalne usluge najugroženijim grupama. Osim toga, cilj zadatka je da poboljša razumevanje i veštine osoblja (lokalnih nevladinih organizacija) u upravljanju projektnim ciklusom, izveštavanju, evaluaciji i monitoringu. Program obuke spaja teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom, izveštavanju, monitoringu i evaluaciji kroz koje će polaznici steći veštine upravljanja projektima.

Razvijena obuka ima za cilj da učesnicima pruži kompletan skup kompetencija, tehnika, alata i dobrih praksi za upravljanje svim fazama životnog ciklusa projekta: identifikaciju projekta, pripremu, implementaciju, izveštavanje, monitoring i evaluaciju i zatvaranje projekta. 

Do kraja obuke, učesnici (polaznici) bi trebali biti u stanju da:

a)Opišite projektni ciklus i ključne aktivnosti koje ćete preduzeti u svakoj fazi;

b)Definišu šta je logički okvir (LogFrame), kao i osmisle logički okvir za dati projekat kao deo plana monitoringa i evaluacije;

c)Pokažu razumevanje uloge i značaja pokazatelja za pripremu, implementaciju i evaluaciju projekta;

d)Dizajniraju pokazatelje projekta u formatima Logičkog okvira;

e)Povežu potrebe za informacijama sa nivoima upravljanja u sistemu izveštavanja o napretku;

f)Odaberu i koristite alate za poboljšanje upravljanja projektima.

g)Razumeju kraj životnog ciklusa projekta i identifikovati korake za zatvaranje projekta;

 

3.Očekivani rezultati 

Očekuje se da će ekspert/kompanija postići sledeće:

•Razviti jedan program obuke o upravljanju projektnim ciklusom;

•Obezbediti četiri (4) dvodnevne obuke;

•Pripremiti i distribuirati materijale za obuku (alati; prezentacije)

•Razviti i primeniti upitnike pre i posle obuke za praćenje i procenu uticaja pruženog programa obuke;

•Predati konačni konsultantski izveštaj;

 

4.Trajanje i vremenski okvir konsultacija

Ekspert/kompanija će biti angažovani u periodu od 24 meseca od potpisivanja Ugovora/Okvirnog sporazuma o radu (na najviše 10 dana angažovanja). 

 

5.Potrebne kvalifikacije 

 Ekspert/kompanija moraju posedovati sledeće kvalifikacije: 

•Napredna univerzitetska diploma iz oblasti upravljanja projektima (fokus na socijalne usluge bi bio prednost). PMP sertifikat predstavlja prednost.

•Dokazano iskustvo u razvoju i izvođenju obuke (obuka) o upravljanju projektnim ciklusom;

•Dokazano iskustvo u oblasti socijalnih i porodičnih usluga;

•Analitičke sposobnosti za razumevanje i objašnjavanje komplikovanih ideja i problema na jednostavnom i razumljivom jeziku;

•Stručnost u istraživanju i analizi lokalnog i regionalnog konteksta i njihov uticaj na slična pitanja;

•Odlično poznavanje engleskog i albanskog jezika (pismeno/govorno). Srpski bi predstavljao prednost;

•Sposobnost kreiranja grafičkih podataka (uključujući tabele i slične slike);

•Sposobnost izrade dobro napisanih izveštaja u formatu prilagođenom čitaocima, pokazujući odlične analitičke i komunikacijske veštine.

 

6.Save the Children Politika za zaštitu dece: 

Kao uslov za zaključivanje Ugovora/Okvirnog sporazuma, ekspert/kompanija moraju potpisati Save the Children International Politiku za zaštitu dece i pridržavati se njenih odredbi i uslova. 

 

7.Aplikacija 

Molimo vas da svoju aplikaciju pošaljete emajlom na adresu procurementkosovo@savethechildren.org sa naslovom: “EU SS – PCM, I ponudite cenu za samo jedan dan.

Vaša ponuda treba da sadrži sledeće: 

•Biografija (CV)

•Sertifikat o registraciji (za kompanije)

•Predložena metodologija obuke sa najviše dve stranice u kojima se ističe vaš interes za obavljanje poslova opisanih u ovom ToR-u.

•Primeri prethodnih radova na sličnoj složenosti / ili reference (najmanje 2);

•Finansijska ponuda u bruto iznosu u evrima (pre bilo kakvih pravnih odbitaka) za izvođenje zadatka prema danima i dinamičkom planu (bez PDV-a).

Rok za podnošenje vaše aplikacije je: 28 septembar 2021 do 16:30.

 

1.Kriterijumi odabira 

Podnesci će se ocenjivati uzimajući u obzir dole navedene kriterijume ocenjivanja:

Kriterijumi 

Težina

Maksimum poena

 

Univerzitetska diploma (poželjno master diploma)

10%

10

Dokazano iskustvo u izradi i sprovođenju programa obuke o upravljanju projektnim ciklusom;

20%

20

Predložena metodologija obuke

20%

20

Ponuđač dokazuje aktivnosti ILI ima uspostavljene procese u okviru svoje organizacije, usmerene na poboljšanje održivosti. (Na primer, kancelarije bez papira, zelena tehnologija u kancelarijama, smernice, programi obuke, programi dopiranja do zajednice itd.).

10%

10

Finansijska ponuda

40%

40

Ukupno

100%

100