TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

Monday 20 September 2021

 

TERMAT E REFERENCËS

Ekspert Lokal / Kompani për zhvillimin dhe mbajtjen e trajnimit për OJQ-të lokale në Planifikim të rrezikut dhe Reagimi Emergjent 

 

1. Informata

Save the Children është organizata kryesore botërore e pavarur për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime në atë se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Save the Children International në Kosovë punon me anë të ndërhyrjeve direkte dhe krijimit të praktikave të mira; ngritjes së kapaciteteve të shoqërisë civile dhe bartësve të detyrave lokale për t'iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne gjithashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që përfshijnë praktika gjithëpërfshirëse dhe që i kanë mekanizmat e duhur financiar për t’i mbështetur reagimet sistematike dhe në këtë mënyrë për të arritur ndryshime afatgjata pozitive për të gjithë fëmijët.

Përmes projektit "Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cënueshme në Kosovë, në përgjigje ndaj COVID-19" mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Save the Children International në Kosovë synon të kontribuojë në një transformim efektiv të sistemit të shërbimeve sociale në Kosovë për të përmirësuar cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve lokale sociale dhe të bazuara në komunitet për fëmijët dhe personat e cenueshëm që jetojnë në rrezikun social. Kjo do arrihet përmes tri (3) komponenteve: Avancimi i qasshmërisë në shërbimet sociale; Fuqizimi i kapaciteteve për të rritur përshtatshmërinë, efektivitetin, efikasitetin, përballueshmërinë dhe cilësinë e shërbimeve sociale; dhe Avokim dhe ngritje e vetëdijës.

2.Fushëveprimi I Angazhimit

Save the Children International në Kosovë kërkon një ekspert lokal / kompani për të ofruar një trajnim në mbështetje të OJQ-ve lokale të cilat ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cënueshme. Qëllimi i angazhimit është të avancoj të kuptuarit dhe shkathtësitë e punonjësve (të OJQ-ve lokale) në plnaifikim të rrezikut dhe reagimit emergjent. Programi trajnues kombinon përvojen teorike me atë praktike në planifikimin e rrezikut dhe reagimit emergjent përmes të cilit pjesëmarrësit do ngritin shkathtësitë e tyre në menaxhim të projekteve.

Trajnimi i zhvilluar synon të ofroj tek pjesëmarrësit setin e kompletuar të kompetencave, teknikave, mjeteve dhe praktikave të mira për identifikimin, planifikimin, mitigimin dhe adresimin e situatave me rrezik të cilat mund të afektojnë implementimin e programeve, dhe ngritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve në reagimin emergjent. 

Në fund të trajnimit, pjesëmarrësi duhet të jenë të gatshëm të:

a)Identifikojnë rreziqe potenciale të cilat mund të ndikojnë në implementimin e programeve të tyre (identifikimi i nivelit të rrezikut); 

b)Demonstrojnë të kuptuarit e rolit dhe rëndësisë së planifikimit të rrezikut dhe reagimit emergjent; 

c)Të gatshëm të kuptojnë dhe analizojnë gjasat dhe impaktin e rreziqeve potenciale paraprakisht; 

d)Demonstrojnë të kuptuarit e vendosjes së hapave parandalues për mitigim dhe minimizim të impaktit të rreziqeve potenciale; 

e)Përdorin mjete për të reaguar në kohë për çdo situatë potenciale me rrezik; 

f)Definojnë situatat me rrezik të jashtëm dhe brendshëm; 

g)Përfshijnë një planifikim të rrezikut për çdo projekt / program dhe implementojnë strategji mitiguese për çdo rrezik të identifikuar; 

 

3.Rezultatet e Pritshme

Eksperti / Kompania pritet të: 

•Zhvilloj një program trajnues në Plnaifikimin e rrezikut dhe Reagimit emergjent; 

•Ofron katër (4) trajnime dy ditore; 

•Përgatitë dhe ndanë materialet e trajnimit (format; prezantimet) në gjuhën Shqipe; 

•Zhvilloj dhe implementoj para dhe pas pyetësorët për trajnim për monitoimin dhe vlerësimin e impaktit të trajnimit të ofruar;

•Përgatitë një raport final të angazhimit në gjuhën Anglese.

 

4.Kohëzgjatja e Konsulencës dhe afati kohor

Eksperti / Kompania do angazhohet për një periudhë prej 24 muajsh nga nënshkrimi i Kontratës / Marrëveshjes Kornizë (me 10 ditë maksimum të angazhimit). 

 

5.Kualifikimet e Nevojshme

 Eksperti / Kompania duhet të ketë kualifikimet e mëposhtme:  

•Diplomë universitare në fushën e Menaxhimit të Rrezikut (fokusuar në shërbimet sociale do ishte vlerë e shtuar). Certifikim në fushën e Menaxhimi i rrezikut dhe reagimi emergjent do ishte avantazh. 

•Përvojë të dëshmaur në zhvillimin dhe ofrimin e trajnimeve në Planifikim të rrezikut dhe Reagim Emergjent; 

•Përvojë të dëshmuar në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare; 

•Shkathtësi analitike për të kuptuar dhe shpejguar ide dhe probleme të ngjashme dhe me gjuhë të kuptuar;

•Përvojë në hulumtim dhe analizim të kontekstit lokal dhe regjional si dhe impaktin e tyre në çështje të ngjashme;

•Njohës të gjuhës Angleze dhe Shqipe (në të shkruar dhe të folur). Gjuha Serbe do jetë vlerë e shtuar.

•Shkathtësi për të krijuar të dhëna grafike (përfshirë tabela dhe pamje të përafërta).

•Shkathtësi të prodhoj raporte të shkruara, në formate miqësore për lexues.

 

6.Politika e Save the Children për Mbrojtjen e Fëmijëve: 

Si kusht për të hyrë në një marrëveshje konsulence, eksperti duhet të nënshkruajë Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të respektojë qëllimet dhe kushtet e saj.

 

7.Aplikimi

Luteni të dorëzoni aplikimin tuaj përmes e-mail në: procurementkosovo@savethechildren.org me subjektin: “EU SS – RPER’’ ndërsa ofertoni çmimin tuaj për vetëm një ditë. 

Oferta juaj duhet të përmbajë: 

•Curriculum Vitae (CV)

•Certifikatën e Regjistrimit (për kompanitë)

•Metodologjinë e trajnimit të propozuar me maksimum dy faqe bazuar në përshkrimet në TeR.

•Shembuj nga puna e kaluar në fushën e njëjtë / apo referenca (të paktën 2).

•Ofertën financiare për angazhimin, e cila nuk duhet të përfshijë TVSH. 

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit tuaj: 28 Shtator 2021, 16:30h. 

 

8.Kriteret e Selektimit

Aplikimet do të vlerësohen duke kosnideruar kriteret vlerësuese si më poshtë: 

Kriteri

Pesha

Maks. Pikë

 

Diplomë universitare (preferuar diplomë Master)

10%

10

Përvojë të dëshmuar në zhvillimin dhe mbajtjen e trajnimeve për ciklin e menaxhimit të projekteve;

20%

20

Metodologjia e propozuar e trajnimit

20%

20

Ofertuese demonstronë aktivitete APO ka procedura të vendosura që kontribuojnë në qëndrueshmëri (p.sh., zyre që nuk përdorë letrën, eko-teknologji etj);

10%

10

Oferta Financiare

40%

40

Totali

100%

100

 _____

 

TERMS OF REFERENCE

Local expert / company to develop a training program and deliver the training to local NGOs on the Risk Planning and Emergency Response 

1.Background 

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children International in Kosovo/a works through direct interventions, and establishment of best practices; capacity building of civil society and local duty bearers to respond to the needs of girls and boys. It also advocates for legislation and policies to incorporate inclusive practices and establish financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long-lasting positive changes for all girls and boys. 

Through the project “Strengthening Social Service Provision for the most Vulnerable Groups in Kosovo in Response to Covid-19”, financed by European Union Office in Kosovo, Save the Children International in Kosova/o aims to contribute to an effective transformation of social services system in Kosovo to improve quality and availability of the local social and community based services for children and vulnerable people living at social risk. This will be achieved through three (3) components: Enhancing availability of and accessibility to social services; Strengthening the capacities to enhance the adequacy, effectiveness, efficiency, affordability and quality of the social services; and Awareness raising and advocacy.

2.Scope of the Assignment

Save the Children International in Kosova/o is seeking a local independent expert / company to develop a training in support of the local NGOs providing social services for most vulnerable groups. Additionally, the aim of the assignment is to enhance the understanding and the skills of the staff (of local NGOs) in risk planning and emergency response. The training program blends theoretical with practical experience in risk planning and emergency response through which participants will acquire skills to implement their projects / programs.

The developed training aims to provide participants with a complete set of competencies, techniques, tools and good practices for identifying, planning, mitigating and addressing risk situations that might possibly affect implemented programs, and raise capacities of attendees on emergency response. 

By the end of the training, participants (attendees) should be able to:

a)Identify potential risk that might harm their program implementation (enabling the identification of risk’s levels);

b)Display understanding of the role and importance of risk planning and emergency respond;

c)Be able to understand and analyze the likelihood and impact of potential risks in upfront;

d)Display understanding of installing precaution steps to mitigate and minimize the impact of potential risks;

e)Select and use tools to react on time for each potential risk situations;

f)Define the internal and external risk situations;

g)Include a risk planning for each project / program and mitigate strategies for each individual risk;

 

3.Expected Deliverables

The expert/company is expected to achieve the following:

•Develop one training program on risk planning and emergency response;

•Provide four (4) two-day trainings;

•Develop and disseminate training materials (tools; presentations) in Albanian language

•Develop and implement pre and post training questionnaires to monitor and assess the immediate impact of the training program delivered;

•Provide one final consultancy report in English;

 

4.Consultancy Duration and Timeframe

The expert / company will be engaged for a period of 24 months from signing the Contract / Frame Work Agreement (for a maximum of 10 days of engagement). 

 

5.Qualifications required

The expert / company must possess the following qualifications: 

•Advanced university degree in the field of Risk Management (focused on social services would be an asset). Risk Management and Emergency Respond Certification is an advantage.

•Proven experience in developing and delivering training(s) on Risk Planning and Emergency Reponses;

•Proven experience in the field of social and family services;

•Analytical skills to understand and explain complicated ideas and problems in a simple and understandable language;

•Expertise in researching and analyzing local and regional contexts, and their impact on similar issues;

•Excellent command of English and Albanian (written/spoken). Serbian would be an asset;

•Ability to create data graphics (including tables and similar visuals); 

•Ability to produce well-written reports, in reader-friendly format, demonstrating excellent analytical and communication skills.

 

6.Save the Children Child Safeguarding Policy: 

As a condition of entering into a Contract / Framework Agreement, the expert / company must sign Save the Children International Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof. 

 

7.Application 

Please submit your application via e-mail to procurementkosovo@savethechildren.org with the subject: “EU SS – RPER, and offer the price per one day only.

Your offer should include the following: 

•Curriculum Vitae (CV)

•Certificate of Registration (for companies)

•Proposed methodology of the training with a maximum of two pages outlining your interest to carry out the work as described in this TOR. 

•Examples of previous work on similar complexity / or references (at least 2) ;

•Financial Offer in EUR gross amount (before any legal deductions) for performing the work according to the days and a dynamic plan (without VAT).

Deadline for submission of your Application: September, 28th 2021 at 16:30 CET.

 

8.Selection Criteria 

Submissions will be evaluated in consideration of the evaluation criteria as stated below:

Criteria

Weight

Max. Point

 

University Degree (preferable Master degree)

10%

10

Proven experience on developing and conducting training programs on Risk Planning and Emergency Reponses;

20%

20

Proposed Methodology of the training

20%

20

The bidder demonstrates experience and understanding of local context and community

10%

10

Financial offer

40%

40

Total

100%

100

 _____

 

PROJEKTNI ZADATAK 

Lokalni ekspert/kompanija za razvoj programa obuke i pružanje obuke lokalnim NVO o Planiranju rizika i reagovanju u hitnim slučajevima 

1.Uvod

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Radimo u oko 120 zemalja kako bismo inspirisali otkrića u načinu na koji se svet odnosi prema deci i postigli trenutne i trajne promene u njihovim životima.

Save the Children International na Kosovu radi kroz direktne intervencije i uspostavljanje najboljih praksi; izgradnje kapaciteta civilnog društva i nosilaca lokalnih dužnosti da odgovore na potrebe devojčica i dečaka. Takođe se zalaže za to da zakoni i politike uključe inkluzivne prakse i uspostave finansijske mehanizme za podršku sistemskim odgovorima i na taj način postignu dugotrajne pozitivne promene za sve devojčice i dečake. 

Kroz projekat „Jačanje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu u odgovoru na Covid-19“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Save the Children International na Kosovu ima za cilj da doprinese efikasnoj transformaciji sistema socijalnih usluga na Kosovu za poboljšanje kvaliteta i dostupnosti lokalnih socijalnih usluga i usluga zasnovanih na zajednici za decu i ugrožene ljude koji žive pod socijalnim rizikom. Ovo će se postići kroz tri (3) komponente: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti socijalnih usluga; Jačanje kapaciteta za povećanje adekvatnosti, efektivnosti, efikasnosti, pristupačnosti i kvaliteta socijalnih usluga; kao i izgradnja svesti i zagovaranje.

2.Delokrug zadatka 

Save the Children International na Kosovu traži lokalnog nezavisnog eksperta/kompaniju za razvoj obuke za podršku lokalnim nevladinim organizacijama koje pružaju socijalne usluge najugroženijim grupama. Pored toga, cilj zadatka je da poboljša razumevanje i veštine osoblja (lokalnih NVO) u planiranju rizika i reagovanju u hitnim slučajevima. Program obuke spaja teorijsko i praktično iskustvo u planiranju rizika i reagovanju u hitnim slučajevima kroz koje će polaznici steći veštine za implementaciju svojih projekata/programa.

Razvijena obuka ima za cilj da učesnicima pruži kompletan skup kompetencija, tehnika, alata i dobrih praksi za identifikovanje, planiranje, ublažavanje i rešavanje rizičnih situacija koje bi mogle uticati na sprovedene programe, te da poveća kapacitete polaznika za reagovanje u hitnim slučajevima. 

Do kraja obuke, učesnici (polaznici) bi trebali biti u stanju da:

a)Identifikuju potencijalni rizik koji bi mogao da naškodi implementaciji njihovog programa (omogućavajući identifikaciju nivoa rizika);

b)Pokazati razumevanje uloge i značaja planiranja rizika i reagovanja u hitnim slučajevima;

c)Moći unapred razumeti i analizirati verovatnoću i uticaj potencijalnih rizika;

d)Pokazati razumevanje instaliranja koraka predostrožnosti radi ublažavanja i minimiziranja uticaja potencijalnih rizika;

e)Odabrati i koristiti alate za blagovremeno reagovanje za svaku potencijalnu rizičnu situaciju;

f)Definisati unutrašnje i spoljne rizične situacije;

g)Uključiti planiranje rizika za svaki projekat/program i ublažiti strategije za svaki pojedinačni rizik;

 

3.Očekivani rezultati 

Očekuje se da će ekspert/kompanija postići sledeće:

•Razviti jedan program obuke o planiranju rizika i reagovanju u hitnim slučajevima;

•Obezbediti četiri (4) dvodnevne obuke;

•Razviti i distribuirati materijale za obuku (alate; prezentacije) na albanskom jeziku

•Razviti i primeniti upitnike pre i posle obuke za monitoring i procenu neposrednog uticaja pruženog programa obuke;

•Predati jedan završni konsultantski izveštaj na engleskom jeziku;

 

4.Trajanje i vremenski okvir konsultacija 

Ekspert/kompanija će biti angažovani u periodu od 24 meseca od potpisivanja Ugovora/Okvirnog sporazuma o radu (na najviše 10 dana angažovanja). 

 

5.Potrebne kvalifikacije 

Ekspert/kompanija moraju posedovati sledeće kvalifikacije: 

•Napredno univerzitetsko zvanje iz oblasti upravljanja rizicima (usredsređenost na socijalne usluge bila bi prednost). Upravljanje rizikom i sertifikacija hitnog odgovora je prednost.

•Dokazano iskustvo u razvoju i izvođenju obuke (obuka) o planiranju rizika i hitnim odgovorima;

•Dokazano iskustvo u oblasti socijalnih i porodičnih usluga;

•Analitičke sposobnosti za razumevanje i objašnjavanje komplikovanih ideja i problema na jednostavnom i razumljivom jeziku;

•Stručnost u istraživanju i analizi lokalnog i regionalnog konteksta i njihov uticaj na slična pitanja;

•Odlično poznavanje engleskog i albanskog jezika (pismeno/govorno). Srpski bi predstavljao prednost;

•Sposobnost kreiranja grafičkih podataka (uključujući tabele i slične slike);

•Sposobnost izrade dobro napisanih izveštaja u formatu prilagođenom čitaocima, pokazujući odlične analitičke i komunikacione veštine.

 

6.Save the Children Politika za zaštitu dece: 

Kao uslov za zaključivanje Ugovora/Okvirnog sporazuma, ekspert/kompanija moraju potpisati Save the Children International Politiku za zaštitu dece i pridržavati se njenih odredbi i uslova. 

 

7.Aplikacija  

Molimo vas da svoju aplikaciju pošaljete emajlom na adresu procurementkosovo@savethechildren.org sa naslovom: “EU SS – RPER, i da ponudite cenu za samo jedan dan.

Vaša ponuda treba da sadrži sledeće: 

•Biografija (CV)

•Sertifikat o registraciji (za kompanije)

•Predložena metodologija obuke sa najviše dve stranice u kojima se ističe vaš interes za obavljanje poslova opisanih u ovom ToR-u.

•Primeri prethodnih radova na sličnoj složenosti / ili reference (najmanje 2);

•Finansijska ponuda u bruto iznosu u evrima (pre bilo kakvih pravnih odbitaka) za izvođenje zadatka prema danima i dinamičkom planu (bez PDV-a).

Rok za podnošenje vaše aplikacije je: 28 septembar 2021 do 16:30.

 

8.Kriterijumi odabira 

Podnesci će se ocenjivati uzimajući u obzir dole navedene kriterijume ocenjivanja:

Kriterijumi  

Težina

Maksimum poena

 

Univerzitetska diploma (poželjno master diploma)

10%

10

Dokazano iskustvo u razvoju i sprovođenju programa obuke o Planiranju rizika i hitnim odgovorima;

20%

20

Predložena metodologija obuke

20%

20

Ponuđač pokazuje iskustvo i razumevanje lokalnog konteksta i zajednice

10%

10

Finansijska ponuda

40%

40

Ukupno

100%

100