Termat e references/ Projektni zadatak

Tuesday 7 September 2021

Termat e referencës 

Konsulent/Kompani për të realizuar trajnim mbi Planifikimin Strategjik, Vlerësimin, dhe Mësimin (PSVM) 

I. Historiku

Save the Children është organizata e pavarur lidere në botë për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime drejt mënyrave se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Save the Children në Kosovë (SciK) punon në ndërhyrje të drejtpërdrejta dhe në vendosjen e praktikave të mira, ngritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe bartësve lokalë të detyrave për t'iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne gjithashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që do të përfshijnë praktika gjithpërfshirëse dhe do të kenë mekanizmat e duhur financiar për t’i mbështetur reagimet sistematike dhe në këtë mënyrë për të arritur ndryshime afatgjata pozitive për të gjithë fëmijët.

II. Informata të përgjithshme rreth projektit

Projekti “Fuqizimi Rajonal i OSHC-ve 2017-2021”, i zbatuar nga Save the Children në Kosovë dhe i financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA) është kopje rajonale e projektit simotër në Kosovë, që ka për synim të sigurojë mbrojtjen e fëmijëve përmes themelimit të sistemeve përgjegjëse për Mbrojtjen e Fëmijëve (MF) dhe mbështetjen e sistemeve e mekanizmave të Qeverisjes së të Drejtave të Fëmijëve (QDF) që do të themelohen në rajon, përkatësisht në Moldavi, Ukrainë, Serbi dhe Maqedoni. Këto përpjekje reflektohen në objektivat kryesorë të projektit: 

·        Fëmijët mbrohen nga një sistem përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve, i mbështetur nga një legjislacion i fuqishëm.

·        Sistemet, strukturat dhe mekanizmat për zbatimin e të drejtave të fëmijëve janë të themeluara në vendet e këtij programi dhe qeveritë janë duke i përfshirë zërat e OSHC-ve dhe fëmijëve në këto procese.

III. Qëllimi

Trajnimi për PSVM nevojitet për ta mbështetur SciK-në dhe partnerët e programit të saj nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) në marrjen e vendimeve strategjike për çfarë, pse dhe si duhet të zhvillohen programe të sigurta për të drejta të fëmijëve, të monitorohet performanca, të vlerësohen rezultatet dhe ndikimi si dhe të nxjerren mësime nga përpjekjet e përbashkëta gjatë punës si akterë të shoqërisë civile në MF dhe QDF. Ky trajnim synon ta fuqizojë stafin e programit për t’i vlerësuar dhe për të bërë përmirësime afatgjata strategjike në strukturën dhe mekanizmat e realizimit të të drejtave të fëmijëve.

Sa i përket qëllimit, SCiK është duke kërkuar një konsulent/kompani ekserpt/e për të realizuar një trajnim mbi PSVM për stafin e programit të SCiK-së dhe OSHC-të partnere të programit Sida.

Rezultati i trajnimit përfshin një kuptim më të thellë të mjeteve, metodave dhe fushave të PSVM, që mund të përdoren për t’i përmirësuar programet, avokimin, fushatat dhe për t’i plotësuar sistemet ekzistuese MEAL. Disa prej metodave, mjeteve dhe qasjeve të cilat stafi po kërkon t’i shfrytëzojë, me të cilat eksperti duhet të jetë i shkathtë përfshijnë: Shtigjet e Ndryshimit, parimet e Mësimit dhe Përshtatjes, Shënuesit/Gjurmuesit e Progresit, Cikli i Vlerësimit, tregimit e ndikimit dhe vlerësimet pjesëmarrësve.

Në fund të trajnimit, pjesëmarrësit pritet të kenë mundësi të dine si t’i përdorin mjetet e PSVM në fushat në vijim:

- Zhvillimi i propozimit

- Plani MEAL

- Proceset e raportimit tek donatorët dhe të tjerët

- Mjetet monitoruese

- Vlerësimet

- Llogaridhënia ndaj fëmijëve, komuniteteve dhe akterëve

- Mësimi & Përshtatja.

IV. Metodologjia

Lehtësuesi do t’i përdorë platformat elektronike (d.m.th. Microsoft Teams ose Zoom) për realizimin e trajnimit në gjuhën angleze. Eksperti pritet të ketë një qasje interaktive në realizimin e trajnimit dhe aftësi për të krijuar një trajnim inovativ/digjital që do të realizohej në person në rrethana normale.

V. Detyrat, përgjegjësitë dhe afatet kohore

Detyra duhet të kryhen gjatë shtatorit/tetorit 2021. Datat e sakta të trajnimit do të vendosen sipas disponueshmërisë së të dy palëve.

Nr.

Detyrat

Ditët

Afati i realizimit

1

Përgatitja e Fushëveprimit të Punës (moduli/materialet e trajnimit, pyetësorët para dhe pas trajnimit dhe mjetet virtuale për shfrytëzim gjatë trajnimit) dhe ndarja e tyre me SCIK

1 ditë pune

Shtator2021

2

Shqyrtimi dhe miratimi i Fushëveprimit të Punës

1 ditë pune

Shtator/Tetor 2021

3

Realizimi i një moduli inovativ të trajnimit që pjesëmarrësit e targetuar

1.5 ditë pune

Tetor 2021

4

Raport i shkurtër pas trajnimit

0.5 ditë

Tetor 2021

 

Numri i përgjithshme i ditëve:

4 ditë pune

VI. Politika e Save the Children për Mbrojtjen e Fëmijëve

Si kusht për të hyrë në një marrëveshje konsulence, trajneri duhet të nënshkruaj Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijës dhe të respektoj qëllimet dhe kushtet e saj.

VII. Pagesa /Kushtet e pagesës

SCiK do ta paguajë lehtësuesin me tarifë ditore bruto (nga të cilat do të ndalen tatimet në të ardhura dhe kontributet pensionale, bazuar në Ligjin e Kosovës) ose/dhe në shumë pa TVSH në rast të kompanisë. SCiK do ta bëjë pagesën përmes transferit banker në llogari bankare pas përfundimit të detyrës dhe dorëzimit të listës kohore së përfunduar /faturës.  

VIII. Profili i kompanisë/individit(ëve)

Kompania/Individi(ët) duhet t’i kenë shkathtësitë dhe njohuritë e mëposhtme:

·        Diplomë të lartë universitare në menaxhim, monitorim & vlerësim të projekteve/programeve, planifikim strategjik, parashikim strategjik ose të ngjashme; Certifikata PMP konsiderohet përparësi.

·        Njohuri për instrumentet ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve dhe sistmet e qeverisjes së të drejtave të fëmijëve;

·        Shkathtësi të shkëlqyeshme analitike, të lehtësimit dhe realizimit të trajnimeve, të shkrimit dhe komunikimit;

·        Performanca e kaluar: Aplikuesit duhet të dëshmojnë që kanë përvojë të mjaftueshme në detyra të ngjashme me punën për të cilën janë duke ofertuar në aspektin e fushëveprimit dhe kompleksitetit dhe kanë përvojë të dëshmuar në realizimin e sesioneve trajnuese, preferohet në PSVM

·        Rrjedhshmëri të lartë në komunikim (të shkruar dhe të folur) në gjuhën angleze.

 

IX. Aplikimi

 

Kandidatët e interesuar janë të mirëseardhur të aplikojnë duke e dërguar aplikacionin e tyre jo më larg se 16 shtator 2021 deri në orën 16:00 CET në procurementkosovo@savethechildren.org.me titullin: SPEL Training

a.      Propozimi teknik duhet t’i ketë këto hollësi: Të tregojë që është kuptuar roli dhe detyrat e tij, Metodologjia dhe qasja që do të përdoret, Plani operativ me një afat të qartë kohor, Përshkrimi i ekipit që do ta zbatojë punën, me CV të stafit kryesor dhe rolet e specifikuara në mënyrë të qartë për secilin anëtar (nëse ka ndonjë).

b.      Propozimi financiar për çdo ditë pune duke përfshirë ofertën në shumën pa TVSH (kompanitë) dhe në shumë bruto (individët) para zbritjeve ligjore të vendit të origjinës.

c.      Curriculum Vitae.

d.      Certifikata e biznesit (për Kompani)

 

X. Kriteret e përzgjedhjes

Kriteret

Vlera

Pikët maks.

Kapacitetet tematike

30%

30

Metodologjia e trajnimit

10%

10

Përvojë e dëshmuar në realizimin e trajnimeve të ngjashme

20%

20

Oferta financiare

40%

40

Gjithsej

100%

100

  ______

Projektni zadatak (na engleskom Terms of Reference)

Konsultant/kompanija za obuku o strateškom planiranju, evaluaciji i učenju (SPEL)

I. Uvod (pozadina)  

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Radimo u oko 120 zemalja kako bismo inspirisali otkrića u načinu na koji se svet odnosi prema deci i postigli trenutne i trajne promene u njihovim životima.

Save the Children na Kosovu (SCiK) radi na direktnim intervencijama i uspostavljanju dobre prakse, izgradnji kapaciteta civilnog društva i nosilaca lokalnih dužnosti da odgovore na potrebe dece. Takođe se zalažemo za zakonodavstvo i politike koje će uključivati inkluzivne prakse i imati odgovarajuće finansijske mehanizme za podršku sistemskim odgovorima i stoga postići dugotrajne pozitivne promene za svu decu.

II. Opšte informacije o projektu

Projekat „Regionalno jačanje OCD 2017-2021“, koji sprovodi Save the Children na Kosovu uz podršku Save the Children Švedska a finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida), predstavlja regionalnu replikaciju svog sestrinskog projekta na Kosovu, čiji je cilj osiguranje zaštite dece uspostavljanjem odgovarajućih sistema zaštite dece (CP) i podržavanjem sistema i mehanizama za upravljanje pravima deteta (CRG) koji će se uspostaviti na regionalnom nivou, naime u Moldaviji, Ukrajini, Srbiji i Makedoniji. Ovi napori ogledaju se u glavnim ciljevima projekta: 

·        Deca su zaštićena odgovarajućim sistemom zaštite dece, podržano jakim zakonodavstvom.

·        Sistemi, strukture i mehanizmi za ostvarivanje prava deteta postoje u zemljama programa, a vlade uključuju glas OCD-a i dece u ovim procesima.

III. Cilj  

Obuka o SPEL-u potrebna je za podršku SCiK-u i njihovim programskim partnerima iz organizacija civilnog društva (OCD) u donošenju strateških odluka o tome šta, zašto i kako razviti bezbedno programiranje prava deteta, nadgledanju učinka, proceni ishoda i uticaja, kao i da uče od zajednički napori u delu kao akteri civilnog društva u CP i CRG. Ova obuka ima za cilj osnažiti programsko osoblje da temeljno proceni i strateški osmisli dugoročna poboljšanja u strukturi i mehanizmima ostvarivanja prava dece.

U skladu sa ovim ciljem, SCiK traži stručnog konsultanta/kompaniju koja bi sprovela SPEL obuku za SCiK programsko osoblje i OCD partnere iz Sida programa.

Ishod obuke je bolje razumevanje SPEL alata, metoda i oblasti koje se mogu koristiti za poboljšanje programiranja, zagovaranja i vođenja kampanje i dopune postojećih MEAL sistema. Neki od metoda, alata i pristupa koje osoblje nastoji koristiti, a za koje ekspert mora biti stručan, su: Putevi promena, Principi učenja i prilagođavanja, Pokazatelji napretka/Tragači, Ciklus povratnih informacija, Studije slučaja, Priče o uticaju i Participativne evaluacije.

Na kraju obuke, od učesnika se očekuje da se upoznaju sa načinom korišćenja SPEL alata u sledećim oblastima:

- Izrada predloga

- MEAL obroka

- Donatorski i drugi procesi izveštavanja

- Alati za nadgledanje

- Evaluacije

- Odgovornost prema deci, zajednicama i zainteresovanim stranama

- Učenje i prilagođavanje.

IV. Metodologija

Fasilitator će koristiti onlajn platforme (kao na primer Microsoft Teams ili Zoom) za izvođenje obuke na engleskom jeziku. Od eksperta se očekuje interaktivan pristup u pružanju obuke i sposobnost inovacije/digitalizacije obuke koja bi se obično održavala lično sa prisustvom u istoj prostoriji.

V. Zadaci, odgovornosti i vremenski okviri

Zadatak mora biti realizovan tokom septembra/oktobra 2021. Tačni datumi obuke biće određeni u skladu sa dostupnošću obe strane.

Br.

Zadatak

Dana

Vremenski okvir za realizaciju

1

Priprema delokruga rada (modul obuke/materijali, upitnici pre i posle, i virtuelni alati za upotrebu tokom obuke) i razmena sa SCIK-om

1 radni dan

Septembar 2021

2

Pregled i odobrenje delokruga posla/aktivnosti

1 radni dan

Septembar/Oktobar 2021

3

Realizacija inovativnog modula obuke za ciljane polaznike

 

1.5 radnih dana

Oktobar 2021

4

Kratak izveštaj nakon obuke

0.5 dana

Oktobar 2021

 

Ukupan broj dana:

4 radnih dana

VI. Save the Children politika za zaštitu dece

Kao uslov za zaključivanje konsultantskog ugovora, podnosilac aplikacije mora da potpiše (ili je potpisao) Save the Children International Politiku za zaštitu dece i da se pridržava njenih odredbi i uslova.

VII. Naknada/Uslovi plaćanja  

SCiK će nadoknaditi fasilitatora u skladu sa bruto dnevnicom (od koje će porezi na prihod i penzijski doprinos biti zadržani i plaćeni, na osnovu kosovskog zakona) ili/i u iznosu bez PDV-a u slučaju kompanije. SCiK će izvršiti uplatu putem bankovnog transfera na bankovni račun po završetku zadatka i podnošenju popunjenog radnog lista/fakture.

VIII. Profil kompanije/pojedinaca

Kompanija/pojedinci treba da poseduju sledeće osnovne veštine i znanja:

·        Napredna univerzitetska diploma za upravljanje projektima/programima, monitoring i evaluaciju, strateško planiranje, strateško predviđanje ili slično; PMP sertifikacija je prednost.

·        Poznavanje međunarodnih instrumenata o pravima deteta i sistema upravljanja pravima deteta;

·        Odlične analitičke sposobnosti, olakšavanje, pružanje obuke, pisanja i komunikacijskih veština;

·        Prethodne performanse: Kandidati moraju dokazati da imaju dovoljno iskustva u zadacima uporedivim sa poslom za koji konkurišu u smislu obima i složenosti i dokazanim iskustvom u sprovođenju obuka po mogućnosti u SPEL-u

·        Jako dobro komuniciranje (pismeno i usmeno) na engleskom jeziku.

IX. Dostava aplikacije (prijava)

Zainteresovani kandidati su dobrodošli da se prijave slanjem svoje aplikacije/prijave najkasnije do 16. septembra 2021. do 16:00 CET na adresu procurementkosovo@savethechildren.orgsa naslovom emajla: SPEL Training

a.      Tehnički predlog treba da sadrži sledeće detalje: Razumevanje sveobuhvatnog zadatka i njegovih zadataka, Metodologiju i pristup koji će se koristiti, Operativni plan sa jasnim vremenskim rokom, Pregled tima koji će sprovesti posao, sa biografijama za ključno osoblje i jasno navedenim ulogama za svakog člana tima (ako ga ima).

b.      Finansijski predlog za svaki radni dan, uključujući ponudu u iznosu bez PDV -a (kompanija) i u bruto iznosu (pojedinačno) pre pravnih odbitaka zemlje porekla.

c.      Kratka biografija.

d.      Poslovni sertifikat (za kompanije)

X. Kriterijumi za odabir

Kriterijumi

Težina

Maksimum poena

Tematski kapaciteti  

30%

30

Metodologija obuke (treninga)  

10%

10

Dokazano iskustvo u pružanju sličnih obuka

20%

20

Finansijska ponuda

40%

40

Ukupno

100%

100