Terms of Reference/ Termat e referencës

Friday 21 May 2021

TERMS OF REFERENCE

Local Consultant / Research Company for Needs Assessment on the Employability of Youth with Disabilities in Kosovo as part of “Strengthening Inclusive Education and Employability for Children and Youth with Disabilities” project 

PROJECT BACKGROUND

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in how the world treats children and achieve immediate and lasting change in their lives. In Kosovo, Save the Children works through direct interventions and partnerships to establish good practices and build capacities of duty bearers and local civil society organizations to respond to the needs of children. We also advocate for legislation and policies that incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and achieve results for all children. 

Save the Children Country Office in Kosovo, as part of its “Strengthening Inclusive Education and Employability for Children and Youth with Disabilities” project financed by Save the Children Italy, is seeking one Local Consultant / Research Company to conduct a Needs Assessment on the Employability of Youth with Disabilities in Kosovo.

Save the Children’s Project “Strengthening Inclusive Education and Employability for Children and Youth with Disabilities” aims to empower boys and girls with disabilities in Kosovo to reach their full potential through promoting better access to quality inclusive education and job opportunities for children and youth with disabilities living across Kosovo. The project is implemented with the support of the donor Save the Children in Italy. The project proposes to achieve this through three main pillars:

1)     By improving the access and quality of uninterrupted education and other services for girls and boys with disabilities and their families, specifically in the context of COVID-19;

2)     By strengthening support services for inclusive education of children with disabilities in Kosovo; and lastly,

3)     By improving the access and quality of vocational education and life skills for youth with disabilities.

SCOPE OF THE ASSIGNMENT

Save the Children in Kosovo is seeking for a local consultant / research company to design, plan, and carry out a Needs Assessment study on the Employability of Youth with Disabilities in Kosovo. The main task and responsibility of the local consultant / research company will be:

·        To deliver a final report of the entire findings at the end of the assignment. The study must highlight key findings based on the data collected, and showcase gaps and recommendations for areas of focus. It must pay particular close attention to any discrepancies and inequalities in terms of disability, gender and youth age.

METHODOLOGY AND EXPECTED DELIVERABLES

The methodology must abide by Save the Children’s Needs Assessment Guidelines, which will be shared during the inception meeting. The expected deliverables are: one completed Needs Assessment report in English, as well as any associated documents as will be indicated in the inception meeting.

TIMEFRAME

The assignment is to be carried out from 14 June 2021 – 21 July 2021, for a total of fifteen working days. The final report must be submitted no later than seven (7) days after the completion of the assignment. The assignment is considered final once any and all comments by Save the Children are addressed by the applicant.

QUALIFICATIONS OF THE APPLICANT

Interested applicants must possess the following qualifications:

·        Thorough understanding of children’s rights in Kosovo and principles of inclusion; understanding of the situation of children/youth with disabilities is an advantage

·        Demonstrated experience in qualitative and quantitative methods of data collection, and analysis, including mixed-method research methodology

·        Extensive experience in designing, and conducting needs assessments, and assignments alike (e.g. evaluations, baseline research)

·        Knowledge of labour markets, key employability skills, youth employability; understanding of the employability of youth with disabilities is preferred

·        Ability to generate datasets convertible to different programs (Excel, SPSS, etc.).

·        Ability to depict data in visual format including tables and graphs

·        Excellent command of English and Albanian (written / spoken).  Serbian would be an asset.

·        Ability to produce well-written reports, in reader-friendly format, demonstrating excellent analytical and communication skills in English language

SAVE THE CHILDREN CHILD SAFEGUARDING POLICY

As a condition to entering into a consultancy agreement, the applicantmust sign Save the Children International’s Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof.

APPLICATION

Interested applicants are invited to apply by submitting an application package with the following documents to procurementkosovo@savethechildren.org, using the subject line “Needs Assessment” no later than June 07, 2021 by COB:

·        CV

·        An expression of interest letter (max. 2 pages) which introduces the applicant’s interest to carry out the work as described in this TOR

·        A sample of previous work of similar complexity conducted by the applicants

·        Financial Proposal: This includes the total financial requirement to carry out this assignment in Euros (gross) before any legal deductions (for consultants) and without VAT (for companies)

·        Business Certificate (for companies). 

_____

 

TERMAT E REFERENCËS

Konsulent vendor/Kompani hulumtuese për Vlerësimin e Nevojave për Punësimin e të Rinjve me Aftësi të Kufizuara në Kosovë si pjesë e projektit “Përmirësimi i arsimit gjithëpërfshirës dhe punësimit për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara”

HISTORIKU I PROJEKTIT

Save the Children është organizatë e pavarur lidere në botë për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime në mënyrën se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre. Në Kosovë, Save the Children punon përmes intervenimeve të drejtpërdrejta dhe partneriteteve për të vendosur praktika të mira dhe për t’i ngritur kapacitetet e bartësve të detyrave dhe të organizatave të shoqërisë civile për t’iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne gjithashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që do përfshijnë praktika gjithëpërfshirëse dhe që kanë mekanizmat e duhur financiar për t’i mbështetur reagimet sistematike dhe në këtë mënyrë për të arritur ndryshime afatgjata pozitive për të gjithë fëmijët. 

Zyra Vendore e Save the Children në Kosovë, si pjesë e projektit të saj “Përmirësimi i arsimit gjithëpërfshirës dhe punësimit për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara” të financuar nga Save the Children në Itali, është duke kërkuar një Konsulent/Kompani Hulumtuese  vendore për ta realizuar një Vlerësim të Nevojave për Punësimin e të rinjve me aftësi të kufizuara në Kosovë.

Projekti i Save the Children “Përmirësimi i arsimit gjithëpërfshirës dhe punësimit për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara” synon t’i fuqizojë djemtë dhe vajzat me aftësi të kufizuara në Kosovë për ta arritur potencialin e tyre të plotë përmes promovimit të qasjes më të lehtë në arsim cilësor gjithëpërfshirës dhe mundësi pune për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara që jetojnë anembanë Kosovës. Projekti zbatohet me mbështetjen e donatorit Save the Children në Itali. Projekti propozon të arrihet kjo gjë përmes tri shtyllave kryesore:

1)     Duke e përmirësuar qasjen dhe cilësinë e arsimit të vazhdueshëm dhe shërbimeve të tjera për vajzat dhe djemtë me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre, sidomos në kontekstin e COVID-19;

2)     Duke i përmirësuar shërbimet mbështetëse për arsimin gjithëpërfshirës të fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë; dhe e fundit,

3)     Duke e përmirësuar qasjen dhe cilësinë e arsimit profesional dhe shkathtësive jetësore për të rinjtë me aftësi të kufizuara.

FUSHËVEPRIMI I DETYRËS

Save the Children në Kosovë është duke kërkuar një konsulent /kompani hulumtuese vendore për ta hartuar, planifikuar dhe realizuar një studim për Vlerësimin e Nevojave rreth Punësimit të të Rinjve me Aftësi të Kufizuara në Kosovë. Detyra dhe përgjegjësia kryesore e konsulentit lokal/kompanisë hulumtuese do të jetë:

·        Ta përpilojë një raport final me të gjitha të gjeturat në fund të detyrës. Studimi duhet t’i theksojë të gjeturat kryesore bazuar në të dhënat e mbledhura dhe t’i paraqesë mungesat dhe rekomandimet për fushat e përqendrimit. Duhet t’i kushtojë vëmendje të veçantë çdo mospërputhjeje dhe pabarazie sa i përket aftësive të kufizuara, gjinisë dhe moshës së re.

METODOLOGJIA DHE REZULTATET E PRITURA

 Metodologjia duhet t’iu përmbahet Udhëzimeve të Save the Children për Vlerësim të Nevojave, që do të ndahet me kompaninë fituese gjatë takimit të parë. Rezultatet e pritura janë: një raport i përfunduar për Vlerësimin e Nevojave në gjuhën angleze, si dhe çdo dokument tjetër shoqërues që do të përcaktohet në takimin e parë.

 AFATI KOHOR

Detyra duhet të realizohet në periudhën nga 14 qershori – 21 korrik 2021, për gjithsej pesëmbëdhjetë ditë pune. Raporti final duhet të dorëzohet jo më vonë se shtatë (7) ditë pas përfundimit të detyrës. Detyra konsiderohet e përfunduar pasi të adresohen të gjitha komentet e Save the Children nga aplikuesi.

KUALIFIKIMET E APLIKUESIT

Aplikuesit e interesuar duhet t’i posedojnë këto kualifikime:

·        Njohuri të thella për të drejtat e fëmijëve në Kosovë dhe të parimeve të gjithëpërfshirjes; njohuritë për situatën e fëmijëve/të rinjve me aftësi të kufizuara do të konsiderohet si përparësi

·        Përvojë të dëshmuar në metodat kualitative dhe kuantitative të mbledhjes së të dhënave dhe analizimit të tyre, duke përfshirë metodologjinë e hulumtimit me metoda të përziera

·        Përvojë të gjerë në hartimin dhe realizimin e vlerësimeve të nevojave dhe detyrave të ngjashme (p.sh. vlerësime, hulumtime fillestare)

·        Njohuri për tregjet e punës, shkathtësitë kryesore të punësimit; preferohet njohuri për punësimin e të rinjve me aftësi të kufizuara

·        Aftësi për të prodhuar grupe të dhënash që mund të konvertohen në programe të ndryshme (Excel, SPSS, etj.).

·        Aftësi për të përshkruar të dhëna në formate vizuale duke përfshirë tabela dhe grafika

·        Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze dhe shqipe (të shkruar/të folur). Gjuha serbe do të ishte aset.

·        Aftësi për të prodhuar raporte të shkruara mire, në format të lehtë për lexuesin, duke dëshmuar shkathtësi të shkëlqyeshme analitike dhe të komunikimit në gjuhën angleze

POLITIKA PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE E SAVE THE CHILDREN

Si kusht për të lidhur marrëveshje konsulence, trajneri duhet të nënshkruaj Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të respektoj qëllimet dhe kushtet e saj.

APLIKIMI

Aplikuesit e interesuar ftohen të aplikojnë duke dorëzuar pakon e aplikimit me dokumentet e mëposhtme në adresën elektronike procurementkosovo@savethechildren.org, duke përdorur titullin “Vlerësimi i nevojave” jo më vonë se 7 qershor 2021 nga COB:

  • CV
  • Letër të shprehjes së interesit (maks. 2 faqe) që prezanton interesimin e aplikuesit për ta kryer punën e përshkruar në këtë TOR
  • Një mostër të punës së mëhershme me specifika të ngjashme të kryer nga aplikuesit
  • Propozimi Financiar: Ky përfshin kërkesat totale financiare për ta realizuar detyrën në Euro (bruto) para zbritjeve ligjore (për konsulentë) dhe pa TVSH (për kompani)
  • Certifikata e Biznesit (për kompani).

 

##