Terms of Reference/ Termat e Referencës/ Projektni zadatak

Tuesday 12 October 2021

 

Re-Advertisement: Terms of Reference

Local expert / company to develop a training program and deliver the training to local NGOs on the Strategic Planning for Social Enterprises

                                                                             

1.     Background

 

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children International in Kosovo/a works through direct interventions, and establishment of best practices; capacity building of civil society and local duty bearers to respond to the needs of girls and boys. It also advocates for legislation and policies to incorporate inclusive practices and establish financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long-lasting positive changes for all girls and boys.

Through the project “Strengthening Social Service Provision for the most Vulnerable Groups in Kosovo in Response to Covid-19”, financed by European Union Office in Kosovo, Save the Children International in Kosova/o aims to contribute to an effective transformation of social services system in Kosovo to improve quality and availability of the local social and community based services for children and vulnerable people living at social risk. This will be achieved through three (3) components: Enhancing availability of and accessibility to social services; Strengthening the capacities to enhance the adequacy, effectiveness, efficiency, affordability and quality of the social services; and Awareness raising and advocacy.

2.     Scope of the Assignment

Save the Children International in Kosova/o is seeking a local consultant / company to deliver a training in support of the NGOs providing social services for most vulnerable groups in Kosova/o. Additionally, the aim of the assignment is to enhance the understanding and the skills of the staff (of local NGOs) on social entrepreneurship, concept(s), function and application of working standards within social enterprises. The training program blends theoretical and practical experience in social entrepreneurship through which participants will acquire skills to implement their projects / programs.

This training aims to provide participants with a complete set of competencies, techniques, tools, and good practices for social entrepreneurship, concept, function and application of working standards within social enterprises.

By the end of the training, participants (attendees) should be able to:

a)      Understand the scope and function of social entrepreneurship;

b)     Display understanding of working standards within social enterprises;

c)      Define the importance of an inclusive entrepreneurship;

d)     Able to analyze and map out the potentials for promoting entrepreneurship practices;

 

 

3.     Expected Deliverables

 

The expert/company is expected to achieve the following:

 

·        Develop one training program and training curriculum on social entrepreneurship, concept, function and application of working standards within social enterprises;

·        Prepare and disseminate training and/or reading materials (tools; presentations) in Albanian;

·        Develop and implement pre and post training questionnaires to monitor and assess the impact of  the training program delivered;

·        Provide trainings;

·        Provide one final training report in English.

4.     Consultancy Duration and Timeframe

The expert / company will be engaged for a period of 24 months from signing the Contract / Frame Work Agreement (for a minimum of 10 days of engagement).

5.     Qualifications required

 

The expert / company must possess the following qualifications:

§  Advanced university degree in the field of Social Entrepreneurship / Economics and Management / Business Administration / Social Services (focused on social services would be an asset);

§  Proven experience in developing and delivering training(s) on social entrepreneurship, concept, function and application of working standards within social enterprises;

§  Proven experience in the field of social and family services;

§  Analytical skills to understand and explain complicated ideas and problems in a simple and understandable language;

§  Expertise in researching and analyzing local and regional contexts, and their impact on similar issues;

§  Excellent command of English and Albanian (written/spoken). Serbian would be an asset;

§  Ability to create data graphics (including tables and similar visuals);

§  Ability to produce well-written reports, in reader-friendly format, demonstrating excellent analytical and communication skills.

6.     Save the Children Child Safeguarding Policy:

As a condition of entering into a consultancy agreement, the expert / company must sign Save the Children International Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof.

7.     Application

Please submit your offer via e-mail toprocurementkosovo@savethechildren.orgwith the subject: “EU SS – SPSE, and offer the price per one day only.

Your offer should include the following:

·        Curriculum Vitae (CV);

·        Certificate of Registration (for companies);

·        Proposed methodology of the training program, as per the description provided within the TOR;

·        Examples of previous work on similar complexity / or references (at least 2);

·        Financial Offer in EUR gross amount (before any legal deductions) for performing the work according to the days and a dynamic plan (without VAT).

Deadline for submission of your Application: October, 18th 2021 at 16:30.

8.     Selection Criteria

Submissions will be evaluated in consideration of the evaluation criteria as stated below:

Criteria

Weight

Max. Point

 

University Degree (preferable Master degree)

10%

10

Proven experience on developing and conducting training programs on ) social entrepreneurship

20%

20

Proposed Methodology of the training

20%

20

The bidder demonstrates experience and understanding of local context and community

10%

10

Financial offer

40%

40

Total

100%

100

 ___________

 

Ri-Shpallje: Termat e Referencës

Ekspert Lokal / Kompani për zhvillimin dhe mbajtjen e trajnimit për OJQ-të lokale në Planifikimin Strategjik ptrategjik për Ndërmarrjet Sociale

                                                                   

1.     Informata       

Save the Children është organizata kryesore botërore e pavarur për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime në atë se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Save the Children International në Kosovë punon me anë të ndërhyrjeve direkte dhe krijimit të praktikave të mira; ngritjes së kapaciteteve të shoqërisë civile dhe bartësve të detyrave lokale për t'iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne gjithashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që përfshijnë praktika gjithëpërfshirëse dhe që i kanë mekanizmat e duhur financiar për t’i mbështetur reagimet sistematike dhe në këtë mënyrë për të arritur ndryshime afatgjata pozitive për të gjithë fëmijët.

Përmes projektit "Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cënueshme në Kosovë, në përgjigje ndaj COVID-19" mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Save the Children International në Kosovë synon të kontribuojë në një transformim efektiv të sistemit të shërbimeve sociale në Kosovë për të përmirësuar cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve lokale sociale dhe të bazuara në komunitet për fëmijët dhe personat e cenueshëm që jetojnë në rrezikun social. Kjo do arrihet përmes tri (3) komponenteve: Avancimi i qasshmërisë në shërbimet sociale; Fuqizimi i kapaciteteve për të rritur përshtatshmërinë, efektivitetin, efikasitetin, përballueshmërinë dhe cilësinë e shërbimeve sociale; dhe Avokim dhe ngritje e vetëdijës.

2.     Fushëveprimi i Angazhimit

Save the Children International në Kosovë kërkon një ekspert lokal / kompani për të ofruar një trajnim në mbështetje të OJQ-ve lokale të cilat ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cënueshme. Qëllimi i angazhimit është të avancoj të kuptuarit dhe shkathtësitë e punonjësve (të OJQ-ve lokale) në ndërrmarrësitë sociale, konceptetm, funksionin dhe aplikimi i standardeve në ndërrmarjet sociale. Programi trajnues kombinon përvojen teorike me atë praktike në ndërrmarrësitë sociale përmes të cilit pjesëmarrësit do ngritin shkathtësitë e tyre në menaxhim të projekteve.

Trajnimi i zhvilluar synon të ofroj tek pjesëmarrësit setin e kompletuar të kompetencave, teknikave, mjeteve dhe praktikave të mira për ndërrmarrjet sociale, konceptet dhe aplikimin e standardeve të punës.

Në fund të trajnimit, pjesëmarrësi duhet të jenë të gatshëm të:

a)      Kuptojnë fushëveprimin dhe rolin e ndërrmarrjeve sociale;

b)     Demonstrojnë të kuptuarit e standardeve të punës në kuadër të ndërrmajres sociale;

c)      Definojnë rëndësinë e një ndërrmarrje sociale gjithëpërfshirëse;

d)     Definojnë dhe hartojnë potencialet për promovimin e praktikave të ndërmarrësisë;

3.     Rezultatet e Pritshme

Eksperti / Kompania pritet të:

·        Zhvilloj programin dhe kurrikulën e trajnimit në ndërrmarrësitë sociale, konceptet, funksionin dhe aplikimin e standardeve të punës;

·        Përgatitë dhe ndanë materialet e trajnimit dhe ato parapëgaditore (format; prezantimet) në gjuhën Shqipe;

·        Zhvilloj dhe implementoj para dhe pas pyetësorët për trajnim për monitoimin dhe vlerësimin e impaktit të trajnimit të ofruar;

·        Ofron trajnime;

·        Përgatitë një raport final të trajnimit në gjuhën Angleze.

4.     Kohëzgjatja e Konsulencës dhe afati kohor

Eksperti / Kompania do angazhohet për një periudhë prej 24 muajsh nga nënshkrimi i Kontratës / Marrëveshjes Kornizë (me minimum 10 ditë të angazhimit).

5.     Kualifikimet e Nevojshme

 

Eksperti / Kompania duhet të ketë kualifikimet e mëposhtme:

§  Diplomë universitare në fushën e Ndërrmarrësisë Socaile / Ekonomik dhe menaxhment (fokusuar në shërbimet sociale do konsiderohet avantazh);

§  Përvojë të dëshmaur në zhvillimin dhe ofrimin e trajnimeve në ndërmarrësi sociale, konceptet dhe standardet e punës;

§  Përvojë të dëshmuar në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare;

§  Shkathtësi analitike për të kuptuar dhe shpejguar ide dhe probleme të ngjashme dhe me gjuhë të kuptuar;

§  Përvojë në hulumtim dhe analizim të kontekstit lokal dhe regjional si dhe impaktin e tyre në çështje të ngjashme;

§  Njohës të gjuhës Angleze dhe Shqipe (në të shkruar dhe të folur). Gjuha Serbe do jetë vlerë e shtuar.

§  Shkathtësi për të krijuar të dhëna grafike (përfshirë tabela dhe pamje të përafërta).

§  Shkathtësi të prodhoj raporte të shkruara, në formate miqësore për lexues.

6.     Politika e Save the Children për Mbrojtjen e Fëmijëve:

Si kusht për të hyrë në një marrëveshje konsulence, eksperti duhet të nënshkruajë Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të respektojë qëllimet dhe kushtet e saj.

7.     Aplikimi

Luteni të dorëzoni aplikimin tuaj përmes e-mail në: procurementkosovo@savethechildren.orgme subjektin: “EU SS – SPSE’’ ndërsa ofertoni çmimin tuaj për vetëm një ditë.

Oferta juaj duhet të përmbajë:

·        Curriculum Vitae (CV)

·        Certifikatën e Regjistrimit (për kompanitë)

·        Metodologjinë e trajnimit të propozuar me maksimum dy faqe bazuar në përshkrimet në TeR.

·        Shembuj nga puna e kaluar në fushën e njëjtë / apo referenca (të paktën 2).

·        Ofertën financiare për angazhimin, e cila nuk duhet të përfshijë TVSH.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit tuaj: 18 Tetor 2021, 16:30h.

8.     Kriteret e Selektimit

Aplikimet do të vlerësohen duke kosnideruar kriteret vlerësuese si më poshtë:

Kriteri

Pesha

Maks. Pikë

 

Diplomë universitare (preferuar diplomë Master)

10%

10

Përvojë të dëshmuar në zhvillimin dhe mbajtjen e trajnimeve për ndërmarrësi sociale

20%

20

Metodologjia e propozuar e trajnimit

20%

20

Ofertuesitë demonstrojnë përvojë dhe të kuptuar të kontekstit lokal

10%

10

Oferta Financiare

40%

40

Totali

100%

100

 ____________

 

 

Ponovno Oglašavanje: Projektni zadatak (na engleskom Terms of Reference)

Lokalni ekspert/kompanija za razvoj programa obuke i pružanje obuke za lokalne NVO o Strateškom planiranju socijalnih preduzeća

                                                                          

1.     Uvod         

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Radimo u oko 120 zemalja kako bismo inspirisali otkrića u načinu na koji se svet odnosi prema deci i postigli trenutne i trajne promene u njihovim životima.

Save the Children International na Kosovu radi kroz direktne intervencije i uspostavljanje najboljih praksi; izgradnje kapaciteta civilnog društva i nosilaca lokalnih dužnosti da odgovore na potrebe devojčica i dečaka. Takođe se zalaže za to da zakoni i politike uključe inkluzivne prakse i uspostave finansijske mehanizme za podršku sistemskim odgovorima i na taj način postignu dugotrajne pozitivne promene za sve devojčice i dečake.

Kroz projekat „Jačanje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu u odgovoru na Covid-19“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Save the Children International na Kosovu ima za cilj da doprinese efikasnoj transformaciji sistema socijalnih usluga na Kosovu za poboljšanje kvaliteta i dostupnosti lokalnih socijalnih usluga i usluga zasnovanih na zajednici za decu i ugrožene ljude koji žive pod socijalnim rizikom. Ovo će se postići kroz tri (3) komponente: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti socijalnih usluga; Jačanje kapaciteta za povećanje adekvatnosti, efektivnosti, efikasnosti, pristupačnosti i kvaliteta socijalnih usluga; kao i izgradnja svesti i zagovaranje.

2.     Delokrug zadatka

Save the Children International na Kosovu traži lokalnog konsultanta/kompaniju koja će održati obuku za podršku nevladinim organizacijama koje pružaju socijalne usluge za najugroženije grupe na Kosovu. Osim toga, cilj zadatka je da poboljša razumevanje i veštine osoblja (lokalnih nevladinih organizacija) o socijalnom preduzetništvu, konceptu (ima), funkciji i primeni radnih standarda u socijalnim preduzećima. Program obuke spaja teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom, izveštavanju, monitoringu i evaluaciji kroz koje će polaznici steći veštine upravljanja projektima.

Ova obuka ima za cilj da učesnicima pruži kompletan set kompetencija, tehnika, alata i dobrih praksi za socijalno preduzetništvo, koncept, funkciju i primenu radnih standarda u takvim socijalnim preduzećima.

Do kraja obuke, učesnici (polaznici) bi trebali biti u stanju da:

a)      Razume obim i funkciju socijalnog preduzetništva;

b)     Pokazati razumevanje radnih standarda unutar socijalnih preduzeća;

c)      Definisati značaj inkluzivnog preduzetništva;

d)     Sposobnost analize i mapiranja potencijala za promovisanje preduzetničke prakse;

3.     Očekivani rezultati

Očekuje se da će ekspert/kompanija postići sledeće:

 

·        Razviti jedan program obuke i nastavni plan i program o socijalnom preduzetništvu, konceptu, funkciji i primeni radnih standarda u socijalnim preduzećima;

·        Pripremiti i distribuirati materijale za obuku (alati; prezentacije) na Albanskom;

·        Razviti i primeniti upitnike pre i posle obuke za praćenje i procenu uticaja pruženog programa obuke;

·        Realizovati obuke;

·        Dostaviti jedan finalni izveštaj o obuci na engleskom jeziku.

4.     Trajanje i vremenski okvir konsultacija

Ekspert/kompanija će biti angažovani u periodu od 24 meseca od potpisivanja Ugovora/Okvirnog sporazuma o radu (na najmanje 10 dana angažovanja).

5.     Potrebne kvalifikacije

 

Ekspert/kompanija moraju posedovati sledeće kvalifikacije:

§  Napredna univerzitetska diploma iz oblasti socijalnog preduzetništva / ekonomije i menadžmenta / poslovne administracije / socijalnih usluga (fokus na socijalne usluge bio bi prednost);

§  Dokazano iskustvo u razvoju i pružanju obuke o socijalnom preduzetništvu, konceptu, funkciji i primeni standarda rada u okviru socijalnih preduzeća;

§  Dokazano iskustvo u oblasti socijalnih i porodičnih usluga;

§  Analitičke sposobnosti za razumevanje i objašnjavanje komplikovanih ideja i problema na jednostavnom i razumljivom jeziku;

§  Stručnost u istraživanju i analizi lokalnog i regionalnog konteksta i njihov uticaj na slična pitanja;

§  Odlično poznavanje engleskog i albanskog jezika (pismeno/govorno). Srpski bi predstavljao prednost;

§  Sposobnost kreiranja grafičkih podataka (uključujući tabele i slične slike);

§  Sposobnost izrade dobro napisanih izveštaja u formatu prilagođenom čitaocima, pokazujući odlične analitičke i komunikacijske veštine.

6.     Save the Children Politika za zaštitu dece:

Kao uslov za zaključivanje Ugovora/Okvirnog sporazuma, ekspert/kompanija moraju potpisati Save the Children International Politiku za zaštitu dece i pridržavati se njenih odredbi i uslova.

 7.     Aplikacija

Molimo vas da svoju aplikaciju pošaljete emajlom na adresu procurementkosovo@savethechildren.orgsa naslovom: „EU SS – SPSE, I ponudite cenu na osnovu samo jednog dana.

Vaša ponuda treba da sadrži sledeće:

·        Biografija (CV)

·        Sertifikat o registraciji (za kompanije);

·        Predložena metodologija programa obuke, prema opisu datom u ToR-u;

·        Primeri prethodnih radova na sličnoj složenosti ili reference (najmanje 2);

·        Finansijska ponuda u bruto iznosu u evrima (pre bilo kakvih pravnih odbitaka) za izvođenje zadatka prema danima i dinamičkom planu (bez PDV-a).

Rok za podnošenje vaše aplikacije je: 18oktobar 2021 do 16:30.

8.     Kriterijumi odabira

Podnesci će se ocenjivati uzimajući u obzir dole navedene kriterijume ocenjivanja:

Kriterijumi

Težina

Maksimum poena

 

Univerzitetska diploma (poželjno master diploma)

10%

10

Dokazano iskustvo u razvoju i sprovođenju programa obuke o) socijalnom preduzetništvu

20%

20

Predložena metodologija obuke

20%

20

Ponuđač pokazuje iskustvo i razumevanje lokalnog konteksta i zajednice

10%

10

Finansijska ponuda

40%

40

Ukupno

100%

100