Terms of Reference (ToR): Local company to facilitate the transmission of three (3) radio messages and three (3) articles/messages in national newspapers

Monday 27 June 2022

 

 

 Strengthening the provision of social services to the most vulnerable groups in Kosovo, in response to the COVID-19 pandemic

Terms of Reference (ToR)

·        Background of Save the Children

Save the Children is the leading global independent organisation for children.Save the Children believes every child deserves a future. Around the world, we work every day to give children a healthy start in life, the opportunity to learn, and protection from harm. When crisis strikes and children are most vulnerable, we are always among the first to respond and the last to leave. We ensure children’s unique needs are met and their voices are heard. We deliver lasting results for millions of children, including those hardest to reach.

We do whatever it takes for children – every day and in times of crisis – transforming their lives and the future we share.

Our vision: A world in which every child attains the right to survival, protection, development, and participation.

Our mission: To inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Our values: Accountability, ambition, collaboration, creativity, and integrity.

We are committed to ensuring our resources are used as efficiently as possible, in order to focus them on achieving maximum impact for children.

·        General information on the project

Through the project "Strengthening the provision of social services to the most vulnerable groups in Kosovo in response to the Covid-19 pandemic", funded by the European Union Office in Kosovo, Save the Children Kosova / o aims to contribute to an effective transformation of social services (psycho-social services; physiotherapy; safe sheltering, recreational activities; empowerment; ability to live independently) in Kosovo to improve the quality and availability of local social and community-based services for children and vulnerable people living at social risk. This will be achieved through three (3) components: increasing the availability and access to social services; Strengthening capacities to increase the adequacy, effectiveness, efficiency, affordability and quality of social services; and increasing awarness and advocacy

·        Objective

The objective of this announcement is the identification and engagement of speakers in Albanian, Serbian and Roma languages, production and broadcasting on local or national radio stations (depending on the language region of the listeners) as well as the publication in national newspapers of 3 messages / articles drafted by SCK in Albanian language and revised and translated into Serbian and Roma by the contracted company. The messages are intended to provide information about the availability of social services and to facilitate citizens' access to social services provided byCenters for Social Work and Non-Governmental Organizations (service providers) supported by the project “"Strengthening the Provision of Social Services to the Most Vulnerable Groups in Kosovo, in Response to Covid-19". Speakers should be native speakers of the languages in which the messages will be recorded.

•             Services to be provided by the Supplier

-       Selection of voices for recording - final approval is done in collaboration with Save the Children

-       Recording of radio messages in three languages and their processing

-       Broadcasting of messages in Albanian language (3 messages in total) on radio stations that have local / national coverage - according to the audience in this language.

-       Broadcasting of messages in Romani language (3 messages in total) on radio stations that have local / national coverage - according to the audience of this language.

-       Broadcasting of messages in Serbian language(3 messages in total) on radio stations that have local / national coverage - according to the audience of this language

-       Publication of messages / articles in Albanian language (total of 3 messages / articles) in newspapers that have local / national coverage - according to the audience of this language.

-       Publication of messages / articles in Romani language (total of 3 messages / articles) in newspapers that have local / national coverage - according to the audience of this language.

-       Publication of messages / articles in Serbian language (total of 3 messages / articles) in newspapers that have local / national coverage - according to the audience of this language.

•             Required experience and skills

A company with proven experience in the quality production of radio advertisements / messages and to be able to ensure the broadcasting of respective messages on local and national radios and national newspapers in Kosovo, according to the Terms of Reference.

·        Save the Children Kosova / o expects the following results within the timeline as follows:

Deadline

Estimated starting date: 01 July 2022

Estimated completion date: 30 July 2022

Status updates / reporting

The selected company will submit a report on the radio listenability and readability of articles in national newspapers (according to the calculation used for the numbers of listeners and readers) as well as a CD with the material recorded in each language.

SCK will remunerate the selected radio company through bank transfer within Kosovo, within seven days after completing the task and submitting the report on the achieved listenability through broadcasted messages and invoice.

·        Submission

The aforementioned products will be received by:

-      Project Manager within 5 days from the date of submission.

V. Report and Payment

·        Information on payment

Save the Children Kosova / o will compensate the company for the gross daily fee (from which will be deducted and paid the taxes on income and pension contribution, based on the Law of Kosovo) and / or the amount without VAT if the applicant is a Company. Save the Children Kosova / o will make the payment by bank transfer to the bank account upon completion and approval of the assignment and submission of the completed timesheet / invoice.

·        50% of the total cost is paid within 15 days from the successful completion of the contracted radio messages;

·        50% of the total cost is paid within 15 days from the successful completion of the publication of messages / articles.

Other important information

As a condition to entering into a consultancy agreement, the company must sign Save the Children's international Child Safeguarding Policy and adhere to its terms and criteria.

How to apply for services

Interested candidates are welcome to apply by submitting the documents listed below to procurementkosovo@savethechildren.org.with the subject: SS_Messages

a.     The narrative proposal should contain the following details:

Understanding the task and the duties arising from it;

Methodology and approach to be used;

Clear timeline operational plan;

National / local radios and national newspapers;

The names of the persons doing the voice recording of the messages.

b.       Financial proposal including the offer in an amount without VAT and in the gross amount before each tax deduction of the country of origin.

c.       Business Certificate

The deadline for application is: June 28, 2022 at 16:30hrs latest.

**** 

Pëmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë, si reagim ndaj pandemisë COVID-19

Termat e Referencës (TeR)

·        Historiku i Save the Children

Save the Children është organizata kryesore e pavarur në botë që punon për fëmijët. Save the Children beson se çdo fëmijë e meriton një të ardhme. Në mbarë botën, ne punojmë çdo ditë për t'u ofruar fëmijëve një fillim të shëndetshëm në jetë, mundësinë për të mësuar dhe për t'u mbrojtur nga dëmet. Kur ndodhin kriza dhe fëmijët janë më të cenueshmit, ne jemi gjithmonë ndër të parët që reagojmë dhe të fundit që largohemi. Ne sigurojmë që nevojat unike të fëmijëve të plotësohen dhe zëri i tyre të dëgjohet. Ne ofrojmë rezultate të qëndrueshme për miliona fëmijë, përfshirë edhe ata që janë më të vështirë për t'u arritur.

Ne bëjmë gjithçka që nevojitet për fëmijët – çdo ditë dhe në kohëra krizash – duke transformuar jetën e tyre dhe të ardhmen e përbashkët.

Vizioni ynë: Një botë në të cilën çdo fëmijë gëzon të drejtën për mbijetesë, mbrojtje, zhvillim dhe pjesëmarrje.

Misioni ynë: Arritja e progresit në mënyrën se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Vlerat tona: Llogaridhënia, ambicia, bashkëpunimi, kreativiteti dhe integriteti.

Ne jemi të përkushtuar që burimet tona të përdoren në mënyrë sa më efikase, në mënyrë që t'i fokusojmë ato në arritjen e ndikimit maksimal për fëmijët.

·        Informacion i përgjithshëm mbi projektin

Përmes projektit “Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë si reagim ndaj pandemisë Covid-19”, financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Save the Children Kosova/o synon të kontribuojë në një transformim efektiv të shërbimeve sociale (shërbimeve psiko-sociale; fizioterapi; strehim të sigurt, aktivitete rekreative; fuqizim; aftësi për jetë të pavarur) në Kosovë për të përmirësuar cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve lokale sociale dhe të bazuara në komunitet për fëmijët dhe personat e cenueshëm që jetojnë në rrezik social. Kjo do të arrihet përmes tre (3) komponentëve: Rritja e disponueshmërisë dhe qasjes ndaj shërbimeve sociale; Forcimi i kapaciteteve për rritjen e përshtatshmërisë, efektivitetit, efikasitetit, përballueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve sociale; dhe Rritja e ndërgjegjësimit dhe avokimit.

·        Objektiva

Objektiva e kësaj shpallje është identifikimi dhe angazhimi i folësve në gjuhën shqipe, serbe dhe rome, prodhimi dhe transmetimi në radio lokale apo nacionale (varësisht nga rajoni gjuhësorë i dëgjuesve) si dhe publikimi ne gazeta nacionale i 3 mesazheve/artikujve të draftuara nga SCK në gjuhën shqipe dhe të ri-shikuara dhe përkthyera në gjuhën serbe dhe rome nga kompania e kontraktuar. Porositë kanë për qëllim të ofrojnë mesazhe për disponueshmërinë e shërbimeve sociale dhe për të lehtësuar aksesin e qytetarëve në shërbimet sociale të cilat ofrohen ngaQendrat për Punë Sociale dhe Organizatat Joqeveritare (ofruesit e shërbimeve) të mbështetura nga projekti ““Fuqizimi i Ofrimit të Shërbimeve Sociale për Grupet më të Cenueshme në Kosovë, në përgjigje ndaj Covid-19”. Folësit duhet të kenë gjuhë amtare gjuhët në të cilat do te incizohen porositë.

•             Shërbimet që do t’i ofrojë Furnizuesi

-       Përzgjedhja e zërave për incizim – aprovimi final bëhët në bashkëpunim me Save the Children

-       Incizimi i radio porosive në tri gjuhët dhe përpunimi i tyre

-       Transmetimi i porosive në gjuhën shqipe (gjithësej 3 mesazhe)  në radio stacione që kanë mbulueshmëri lokale/nacionale – sipas dëgjueshmërisë së popullatës në këtë gjuhë.

-       Transmetimi i porosive në  gjuhën rome (gjithësej 3 mesazhe) në radio stacione që kanë mbulueshmëri lokale/nacionale – sipas dëgjueshmërisë së popullatës në këtë gjuhë.

-       Transmetimi i porosive në gjuhën serbe (gjithësej 3 mesazhe)  në radio stacione që kanë mbulueshmëri lokale/nacionale – sipas dëgjueshmërisë së popullatës në këtë gjuhë

-       Publikimi i mesazheve/artikujve në gjuhën shqipe (gjithësej 3 mesazhe/artikuj)  në gazeta që kanë mbulueshmëri lokale/nacionale – sipas dëgjueshmërisë së popullatës në këtë gjuhë.

-       Publikimi i mesazheve/artikujve në gjuhën rome (gjithësej 3 mesazhe/artikuj)  në gazeta që kanë mbulueshmëri lokale/nacionale – sipas dëgjueshmërisë së popullatës në këtë gjuhë.

-       Publikimi i mesazheve/artikujve në gjuhën serbe (gjithësej 3 mesazhe/artikuj)  në gazeta që kanë mbulueshmëri lokale/nacionale – sipas dëgjueshmërisë së popullatës në këtë gjuhë.

•             Përvoja dhe shkathtësitë e nevojshme

Të jetë kompani me përvojë të dëshmuar në prodhimin kualitativ të radio reklamave/porosive dhe të jetë në pozitë të sigurimit të transmetimit të porosive të prodhuara në radiot lokale dhe nacionale dhe gazetata nacionale në Kosovë, sipas Termave të Referencës.

·        Save the Children Kosova/o pret rezultatet e mëposhtme brenda afatit kohor si në vijim:

Afati kohor

Data e parashikuar e fillimit: 01 korrik 2022

Data e parashikuar e përfundimit: 30 korrik 2022

Përditësimet/raportimi i statusit

Kompania e përzgjedhur do të dorëzojë raport të dëgjueshmërisë të radio porosive dhe lexueshmërise së artikujve në gazeta nacionale  (sipas kalkulimit që përdoret për numrat e dëgjuesëve dhe lexuesëve) si dhe CD me materialin e incizuar në secilën gjuhë. 

 SCK do të paguajë radio kompaninë e përzgjedhur  përmes transferit bankar brenda  Kosovës, brenda shtatë ditëve, pas përfundimit të detyrës dhe dorëzimit të  raportit për dëgjueshmërinë e arritue përmes porosive të transmetuara dhe faturës.

·        Pranimi

Produktet e caktuara do të pranohen nga:

-      Menaxheri i projektit brenda 5 ditëve nga data e dorëzimit.

V. Raporti dhe Pagesa

·        Informata mbi pagesën

Save the Children Kosova/o do ta kompensojë kompaninë për tarifë bruto ditore (nga e cila do të mbahen dhe paguhen taksat mbi të ardhurat dhe kontributi pensional, bazuar në Ligjin e Kosovës) ose/dhe në shumën pa TVSH në rastin e Kompanisë. Save the Children Kosova/o do të kryejë pagesën përmes transferit bankar në llogarinë bankare pas përfundimit dhe miratimit të detyrës dhe dorëzimit të fletës së orëve të punës/faturës së përfunduar.

·        50% e kostos totale paguhet brenda 15 ditëve nga përfundimi me sukses i radio mesazheve tw kontraktuara;

·        50% e kostos totale paguhet brenda 15 ditëve nga përfundimi me sukses i publikimit të mesazheve/artikujve.

Informacione të tjera të rëndësishme

Si kusht për të lidhur një marrëveshje konsulence, kompania duhet të nënshkruajnë politikën ndërkombëtare të mbrojtjes së fëmijëve të Save the Children dhe t'u përmbahen kushteve dhe kritereve të saj.

Si të aplikoni për shërbimet

Kandidatët e interesuar janë të mirëseardhur të aplikojnë duke dërguar dokumentet e listuara më poshtë tek procurementkosovo@savethechildren.org.me temën: SS_Messages

a.     Propozimi narrativ duhet t’i ketë këto detaje:

Të kuptuarit e detyrës dhe punëve që rrjedhin prej saj;

Metodologjia dhe qasja që do të përdoret;

Plani operativ me afat kohor të qartë;

Radiot  nacionale/lokale dhe gazetat nacionale;

Emrat e personave që do të realizojnë zërimin e mesazheve.

b.       Propozimi financiar duke përfshirë ofertën në shumën pa TVSH dhe në shumën bruto përpara çdo zbritjeje tatimore të vendit të origjinës.

c.       Certifikata e biznesit

Afati i fundit për aplikim është: 28 qershor 2022 deri në ora 16:30.

 **** 

 

Poboljšanje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu, kao odgovor na pandemiju COVID-19

Projektni zadaci (ToR)

·        Istorijat Save the Children

Save the Children je vodeća nezavisna organizacija u svetu koja radi za decu. Save the Children veruje da svako dete zaslužuje budućnost. Širom sveta svakodnevno radimo na tome da deci omogućimo zdrav početak života, priliku da uči i da se zaštiti od zla. Kada dođe do krize i kada su deca najugroženija, uvek smo među prvima koji reaguju i poslednji koji odlaze. Osiguravamo da su jedinstvene potrebe dece zadovoljene i da se njihov glas čuje. Pružamo održive rezultate za milione dece, uključujući i one do kojih je teže doći.

Činimo sve što je potrebno da deca - svaki dan i u vremenima krize - transformišu svoje živote i njihovu zajedničku budućnost.

Naša vizija: Svet u kojem svako dete uživa pravo na opstanak, zaštitu, razvoj i učešće.

Naša misija: Postizanje napretka u načinu na koji se svet odnosi prema deci i postizanje trenutne i trajne promene u njihovim životima.

Naše vrednosti: Odgovornost, ambicija, saradnja, kreativnost i integritet.

Posvećeni smo što efikasnijem korišćenju naših resursa, kako bismo ih usmerili na postizanje maksimalnog uticaja na decu.

·        Opšte informacije o projektu

Kroz projekat „Unapređenje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu kao odgovor na pandemiju Covid-19“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Save the Children Kosova/o ima za cilj da doprinese efikasnoj transformaciji socijalnih usluga (psiho-socijalne usluge; fizioterapija; bezbedno stanovanje, rekreativne aktivnosti; osnaživanje; sposobnost za samostalan život) na Kosovu da poboljšaju kvalitet i dostupnost lokalnih socijalnih usluga i usluga u zajednici za decu i ugrožene ljude koji žive u socijalnom riziku. Ovo će se postići kroz tri (3) komponente: Povećanje dostupnosti i pristupa socijalnim uslugama; Jačanje kapaciteta za povećanje adekvatnosti, efektivnosti, efikasnosti, pristupačnosti i kvaliteta socijalnih usluga;

·        Cilj

Cilj ovog saopštenja je identifikacija i angažovanje govornika albanskog, srpskog i romskog jezika, produkcija i emitovanje na lokalnom ili nacionalnom radiju (u zavisnosti od jezičke regije slušalaca) kao i objavljivanje u nacionalnim novinama 3 poruke/članka koje je izradila SCK na albanskom jeziku i revidirala i prevela na srpski i romski od strane ugovorne kompanije. Poruke imaju za cilj da pruže poruke o dostupnosti socijalnih usluga i da građanima olakšaju pristup socijalnim uslugama koje pružaCentar za socijalni rad i nevladine organizacije (pružaoci usluga) uz podršku projekta „Jačanje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu, kao odgovor na Covid-19“. Govornicima treba da je maternji jezik na kojem će se poruke snimati.

•             Usluge koje pruža Dobavljač

-       Odabir glasova za snimanje - konačno odobrenje se vrši u saradnji sa Save the Children

-       Snimanje radio poruka na tri jezika i njihova obrada

-       Emitovanje poruka na albanskom jeziku (ukupno 3 poruke) na radio stanicama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost - prema publici na ovom jeziku.

-       Emitovanje poruka na romskom jeziku (ukupno 3 poruke) na radio stanicama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost - prema publici na ovom jeziku.

-       Emitovanje poruka na srpskom jeziku (ukupno 3 poruke) na radio stanicama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost - prema publici na ovom jeziku

-       Objavljivanje poruka/članaka na albanskom jeziku (ukupno 3 poruke/članka) u novinama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost – prema publici na ovom jeziku.

-       Objavljivanje poruka/članaka na romskom jeziku (ukupno 3 poruke/članka) u novinama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost – prema publici ovog jezika.

-       Objavljivanje poruka/članaka na srpskom jeziku (ukupno 3 poruke/članka) u novinama koje imaju lokalnu/nacionalnu pokrivenost – prema publici na ovom jeziku.

•             Potrebno iskustvo i veštine

Kompanija treba da bude sa dokazanim iskustvom u kvalitetnoj proizvodnji radio reklama/poruka i da bude u poziciji da obezbedi prenos poruka proizvedenih na lokalnim i nacionalnim radijima i nacionalnim novinama na Kosovu, u skladu sa Projektnim zadacima.

·        Save the Children Kosova/o očekuje  sledeće rezultate u roku:

Rok

Predviđeni datum početka: 01. jul 2022.

Predviđeni rok završetka: 30. jul 2022.

Ažuriranje statusa/izveštavanje

Odabrana kompanija će dostaviti izveštaj o slušanosti radija i čitanosti članaka u nacionalnim novinama (prema proračunu koji se koristi za broj slušalaca i čitalaca) kao i CD sa materijalom snimljenim na svakom jeziku.

SCK će izabranoj radio kompaniji platiti bankovnim transferom unutar Kosova, u roku od sedam dana, nakon završetka zadatka i podnošenja izveštaja o postignutoj slušanosti putem prenetih poruka i računa.

·        PRIJEM

Određene proizvode će prihvatiti:

-      Menadžer projekta u roku od 5 dana od dana podnošenja.

V. Izveštaj i uplata

·        Informacije o uplati

Save the Children Kosova/o će kompaniji nadoknaditi bruto dnevnu naknadu (od koje će biti zadržani i plaćeni porezi na prihod i penzijski doprinos, na osnovu zakona Kosova) i/ili iznos bez PDV-a u slučaju Kompanija. Save the Children Kosova/o će izvršiti uplatu bankovnim transferom na žiro-račun po završetku i odobrenju zadatka i predaji popunjenog radnog lista/fakture.

·        50% ukupnog troška plaća se u roku od 15 dana od uspešnog završetka ugovorenih radio poruka;

·        50% ukupnog troška plaća se u roku od 15 dana od uspešnog završetka objavljivanja poruka/članaka.

Ostale važne informacije

Kao uslov za sklapanje konsultantskog ugovora, kompanija mora potpisati međunarodnu politiku zaštite dece Save the Children i pridržavati se njenih uslova i kriterijuma.

Kako se prijaviti za usluge

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti podnošenjem dole navedenih dokumenata na procurementkosovo@savethechildren.orgsa temom: SS_Messages

a.       Narativni predlog treba da sadrži sledeće detalje:

Razumevanje zadatka i posla koji iz njega proizlazi;

Metodologija i pristup koji će se koristiti;

Jasan vremenski plan operativnog plana;

Nacionalni/lokalni radio i nacionalne novine;

Imena osoba koje će realizovati glas poruka.

b.       Finansijski predlog uključujući ponudu u iznosu bez PDV-a i u bruto iznosu pre svakog poreskog odbitka zemlje porekla.

c.       Poslovni sertifikat kompanije

Rok za prijavu je: 28. jun 2022. godine do 16:30 časova.