Terms of Reference/Termat e references/ Projektni zadatak

Tuesday 7 September 2021

 Terms of Reference

Consultant/Company to deliver training on Strategic Planning, Evaluation and Learning (SPEL)

 

I. Background

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children in Kosova/o (SCiK) works on direct interventions and the establishment of good practices, capacity building of civil society and local duty bearers to respond to the needs of children. We also advocate for legislation and policies that will incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long lasting positive changes for all children.

II. General information on the project

The project “Regional CSO Strengthening 2017-2021”, implemented by Save the Children in Kosova/o with support from Save the Children Sweden and funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) is a regional replication of its sister project in Kosovo, which aims ensuring children's protection through establishment of responsive Child Protection (CP) systems and supporting Child Rights Governance (CRG) systems and mechanisms to be put in place regionally, namely in Moldova, Ukraine, Serbia and Macedonia. These efforts are mirrored in the main project objectives: 

·        Children are protected by a responsive child protection system, supported by a strong legislation.

·        Systems, structures and mechanisms for implementing children´s rights are in place in program countries and governments are including CSOs’ and children’s’ voices in these processes.

III. Objective

The SPEL training is needed to support SCiK and its programme partners from Civil Society Organizations (CSO) in making strategic decisions about what, why and how to develop safe child rights programming, monitor performance, assess outcomes and impact, as well as learn from the joint efforts in acting as civil society actors in CP and CRG. This training aims to empower programme staff to thoroughly assess and strategize long-term improvements in the structure and mechanisms of realising children's rights.

As per the objective, SCiK is seeking for an expert consultant/company to carry out a training on SPEL for SCiK programme staff and CSO partners of Sida programme.

The outcome of the training is a stronger understanding of SPEL tools, methods, and areas that can be utilized to improve programming, advocacy and campaigning and complement MEAL systems in place. Some of the methods, tools and approaches the staff is seeking to utilize, for which the expert must be proficient with are: Pathways of Change, Learning and Adapting principles, Progress Markers/Trackers, Feedback Cycle, Case Studies, Impact stories, and Participatory Evaluations.

At the end of the training, the participants are expected to be able to relate on how to use SPEL tools in the following areas:

- Proposal Development

- Meal Plan

- Donor and Other Reporting Processes

- Monitoring Tools

- Evaluations

- Accountability to Children, Communities and Stakeholders

- Learning & Adapting.

IV. Methodology

The facilitator will be using online platforms (i.e. Microsoft Teams or Zoom) to deliver the training in English language. The expert is expected to have an interactive approach in delivering the training and ability to innovate/digitalize a training that would commonly be delivered in person.

V. Tasks, responsibilities and timeframes

The exact training dates will be decided according to both parties’ availability.

 

No.

Tasks

Days

1

Preparation of Scope of Work (training module/materials, pre and post questionnaires, and virtual tools for use during the training) and sharing with SCIK

1 working day

2

Scope of Work review and approval

1 working day

3

Delivery of an innovative training module for targeted participants

 

 

1.5 working days

4

Brief Post-Training report

0.5 days

 

Total number of days:

4 working days

VI. Save the Children Child Safeguarding Policy

As a condition to entering into a consultancy agreement, the applicantmust sign (or have signed) Save the Children International’s Child Safeguarding Policy and abide by the terms and conditions thereof.

VII. Remuneration /Terms of payment

SCiK will remunerate the facilitator on daily gross fee (from which the income taxes and pension contribution will be withheld and paid, based on Kosovo Law) or/and in amount free of VAT in case of the company. SCiK will make the payment through bank transfer in bank account upon completion of the assignment and submission of completed timesheet/invoice.

 

VIII. Company/Individual(s) Profile

The company/Individual(s) should have the following essential skills and knowledge:

·        Advanced university degree in project/program management, monitoring & evaluation, strategic planning, strategic foresight or alike; PMP Certification is an advantage.

·        Knowledge on children’s rights international instruments and child rights governance systems;

·        Excellent analytical, facilitation, delivering training, writing, and communication skills;

·        Past Performance: Applicants must prove that they have enough experience in assignments comparable with the work they are bidding for in terms of scope and complexity and proven experience in conducting training sessions preferably in SPEL

·        Strong fluency of communication (written and oral) in English language.

IX. Application

Interested Candidates are welcome to apply by sending their application to procurementkosovo@savethechildren.org.with the subject line: SPEL Training

a.      The Technical proposal should have the following details: Understanding of the assignment and its tasks, Methodology and approach to be used, Operational plan with clear timeline, Outline of the team that will implement the work, with CVs for key personnel and clearly specified roles for each team member (if any).

b.      Financial proposal for each working day including offer in amount free of VAT (company) and in gross amount (individual) before any legal deductions of the country of origin.

c.      Curriculum Vitae.

d.      Business Certification (for Companies)

X. Selection criteria

Criteria

Weight

Max. Point

Thematic capacities

30%

30

Training methodology

10%

10

Proven experience of delivering similar trainings

20%

20

Financial offer

40%

40

Total

100%

100

 

______

 

Termat e referencës 

Konsulent/Kompani për të realizuar trajnim mbi Planifikimin Strategjik, Vlerësimin, dhe Mësimin (PSVM) 

I. Historiku

Save the Children është organizata e pavarur lidere në botë për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime drejt mënyrave se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Save the Children në Kosovë (SciK) punon në ndërhyrje të drejtpërdrejta dhe në vendosjen e praktikave të mira, ngritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe bartësve lokalë të detyrave për t'iu përgjigjur nevojave të fëmijëve. Ne gjithashtu avokojmë për legjislacion dhe politika që do të përfshijnë praktika gjithpërfshirëse dhe do të kenë mekanizmat e duhur financiar për t’i mbështetur reagimet sistematike dhe në këtë mënyrë për të arritur ndryshime afatgjata pozitive për të gjithë fëmijët.

II. Informata të përgjithshme rreth projektit

Projekti “Fuqizimi Rajonal i OSHC-ve 2017-2021”, i zbatuar nga Save the Children në Kosovë dhe i financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA) është kopje rajonale e projektit simotër në Kosovë, që ka për synim të sigurojë mbrojtjen e fëmijëve përmes themelimit të sistemeve përgjegjëse për Mbrojtjen e Fëmijëve (MF) dhe mbështetjen e sistemeve e mekanizmave të Qeverisjes së të Drejtave të Fëmijëve (QDF) që do të themelohen në rajon, përkatësisht në Moldavi, Ukrainë, Serbi dhe Maqedoni. Këto përpjekje reflektohen në objektivat kryesorë të projektit: 

·        Fëmijët mbrohen nga një sistem përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve, i mbështetur nga një legjislacion i fuqishëm.

·        Sistemet, strukturat dhe mekanizmat për zbatimin e të drejtave të fëmijëve janë të themeluara në vendet e këtij programi dhe qeveritë janë duke i përfshirë zërat e OSHC-ve dhe fëmijëve në këto procese.

III. Qëllimi

Trajnimi për PSVM nevojitet për ta mbështetur SciK-në dhe partnerët e programit të saj nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) në marrjen e vendimeve strategjike për çfarë, pse dhe si duhet të zhvillohen programe të sigurta për të drejta të fëmijëve, të monitorohet performanca, të vlerësohen rezultatet dhe ndikimi si dhe të nxjerren mësime nga përpjekjet e përbashkëta gjatë punës si akterë të shoqërisë civile në MF dhe QDF. Ky trajnim synon ta fuqizojë stafin e programit për t’i vlerësuar dhe për të bërë përmirësime afatgjata strategjike në strukturën dhe mekanizmat e realizimit të të drejtave të fëmijëve.

Sa i përket qëllimit, SCiK është duke kërkuar një konsulent/kompani ekserpt/e për të realizuar një trajnim mbi PSVM për stafin e programit të SCiK-së dhe OSHC-të partnere të programit Sida.

Rezultati i trajnimit përfshin një kuptim më të thellë të mjeteve, metodave dhe fushave të PSVM, që mund të përdoren për t’i përmirësuar programet, avokimin, fushatat dhe për t’i plotësuar sistemet ekzistuese MEAL. Disa prej metodave, mjeteve dhe qasjeve të cilat stafi po kërkon t’i shfrytëzojë, me të cilat eksperti duhet të jetë i shkathtë përfshijnë: Shtigjet e Ndryshimit, parimet e Mësimit dhe Përshtatjes, Shënuesit/Gjurmuesit e Progresit, Cikli i Vlerësimit, tregimit e ndikimit dhe vlerësimet pjesëmarrësve.

Në fund të trajnimit, pjesëmarrësit pritet të kenë mundësi të dine si t’i përdorin mjetet e PSVM në fushat në vijim:

- Zhvillimi i propozimit

- Plani MEAL

- Proceset e raportimit tek donatorët dhe të tjerët

- Mjetet monitoruese

- Vlerësimet

- Llogaridhënia ndaj fëmijëve, komuniteteve dhe akterëve

- Mësimi & Përshtatja.

IV. Metodologjia

Lehtësuesi do t’i përdorë platformat elektronike (d.m.th. Microsoft Teams ose Zoom) për realizimin e trajnimit në gjuhën angleze. Eksperti pritet të ketë një qasje interaktive në realizimin e trajnimit dhe aftësi për të krijuar një trajnim inovativ/digjital që do të realizohej në person në rrethana normale.

V. Detyrat, përgjegjësitë dhe afatet kohore

 Datat e sakta të trajnimit do të vendosen sipas disponueshmërisë së të dy palëve.

 

Nr.

Detyrat

Ditët

1

Përgatitja e Fushëveprimit të Punës (moduli/materialet e trajnimit, pyetësorët para dhe pas trajnimit dhe mjetet virtuale për shfrytëzim gjatë trajnimit) dhe ndarja e tyre me SCIK

1 ditë pune

2

Shqyrtimi dhe miratimi i Fushëveprimit të Punës

 

1 ditë pune

3

Realizimi i një moduli inovativ të trajnimit që pjesëmarrësit e targetuar

 

 

1.5 ditë pune

4

Raport i shkurtër pas trajnimit

0.5 ditë

 

Numri i përgjithshme i ditëve:

4 ditë pune

 

VI. Politika e Save the Children për Mbrojtjen e Fëmijëve

Si kusht për të hyrë në një marrëveshje konsulence, trajneri duhet të nënshkruaj Politikën e Save the Children International për Mbrojtjen e Fëmijës dhe të respektoj qëllimet dhe kushtet e saj.

VII. Pagesa /Kushtet e pagesës

SCiK do ta paguajë lehtësuesin me tarifë ditore bruto (nga të cilat do të ndalen tatimet në të ardhura dhe kontributet pensionale, bazuar në Ligjin e Kosovës) ose/dhe në shumë pa TVSH në rast të kompanisë. SCiK do ta bëjë pagesën përmes transferit banker në llogari bankare pas përfundimit të detyrës dhe dorëzimit të listës kohore së përfunduar /faturës.  

VIII. Profili i kompanisë/individit(ëve)

Kompania/Individi(ët) duhet t’i kenë shkathtësitë dhe njohuritë e mëposhtme:

·        Diplomë të lartë universitare në menaxhim, monitorim & vlerësim të projekteve/programeve, planifikim strategjik, parashikim strategjik ose të ngjashme; Certifikata PMP konsiderohet përparësi.

·        Njohuri për instrumentet ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve dhe sistmet e qeverisjes së të drejtave të fëmijëve;

·        Shkathtësi të shkëlqyeshme analitike, të lehtësimit dhe realizimit të trajnimeve, të shkrimit dhe komunikimit;

·        Performanca e kaluar: Aplikuesit duhet të dëshmojnë që kanë përvojë të mjaftueshme në detyra të ngjashme me punën për të cilën janë duke ofertuar në aspektin e fushëveprimit dhe kompleksitetit dhe kanë përvojë të dëshmuar në realizimin e sesioneve trajnuese, preferohet në PSVM

·        Rrjedhshmëri të lartë në komunikim (të shkruar dhe të folur) në gjuhën angleze.

 

IX. Aplikimi

Kandidatët e interesuar janë të mirëseardhur të aplikojnë duke e dërguar aplikacionin e tyre në procurementkosovo@savethechildren.org.me titullin: SPEL Training

a.      Propozimi teknik duhet t’i ketë këto hollësi: Të tregojë që është kuptuar roli dhe detyrat e tij, Metodologjia dhe qasja që do të përdoret, Plani operativ me një afat të qartë kohor, Përshkrimi i ekipit që do ta zbatojë punën, me CV të stafit kryesor dhe rolet e specifikuara në mënyrë të qartë për secilin anëtar (nëse ka ndonjë).

b.      Propozimi financiar për çdo ditë pune duke përfshirë ofertën në shumën pa TVSH (kompanitë) dhe në shumë bruto (individët) para zbritjeve ligjore të vendit të origjinës.

c.      Curriculum Vitae.

d.      Certifikata e biznesit (për Kompani)

 

X. Kriteret e përzgjedhjes

Kriteret

Vlera

Pikët maks.

Kapacitetet tematike

30%

30

Metodologjia e trajnimit

10%

10

Përvojë e dëshmuar në realizimin e trajnimeve të ngjashme

20%

20

Oferta financiare

40%

40

Gjithsej

100%

100

  ______

Projektni zadatak (na engleskom Terms of Reference)

Konsultant/kompanija za obuku o strateškom planiranju, evaluaciji i učenju (SPEL)

I. Uvod (pozadina)  

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Radimo u oko 120 zemalja kako bismo inspirisali otkrića u načinu na koji se svet odnosi prema deci i postigli trenutne i trajne promene u njihovim životima.

Save the Children na Kosovu (SCiK) radi na direktnim intervencijama i uspostavljanju dobre prakse, izgradnji kapaciteta civilnog društva i nosilaca lokalnih dužnosti da odgovore na potrebe dece. Takođe se zalažemo za zakonodavstvo i politike koje će uključivati inkluzivne prakse i imati odgovarajuće finansijske mehanizme za podršku sistemskim odgovorima i stoga postići dugotrajne pozitivne promene za svu decu.

II. Opšte informacije o projektu

Projekat „Regionalno jačanje OCD 2017-2021“, koji sprovodi Save the Children na Kosovu uz podršku Save the Children Švedska a finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida), predstavlja regionalnu replikaciju svog sestrinskog projekta na Kosovu, čiji je cilj osiguranje zaštite dece uspostavljanjem odgovarajućih sistema zaštite dece (CP) i podržavanjem sistema i mehanizama za upravljanje pravima deteta (CRG) koji će se uspostaviti na regionalnom nivou, naime u Moldaviji, Ukrajini, Srbiji i Makedoniji. Ovi napori ogledaju se u glavnim ciljevima projekta: 

·        Deca su zaštićena odgovarajućim sistemom zaštite dece, podržano jakim zakonodavstvom.

·        Sistemi, strukture i mehanizmi za ostvarivanje prava deteta postoje u zemljama programa, a vlade uključuju glas OCD-a i dece u ovim procesima.

III. Cilj  

Obuka o SPEL-u potrebna je za podršku SCiK-u i njihovim programskim partnerima iz organizacija civilnog društva (OCD) u donošenju strateških odluka o tome šta, zašto i kako razviti bezbedno programiranje prava deteta, nadgledanju učinka, proceni ishoda i uticaja, kao i da uče od zajednički napori u delu kao akteri civilnog društva u CP i CRG. Ova obuka ima za cilj osnažiti programsko osoblje da temeljno proceni i strateški osmisli dugoročna poboljšanja u strukturi i mehanizmima ostvarivanja prava dece.

U skladu sa ovim ciljem, SCiK traži stručnog konsultanta/kompaniju koja bi sprovela SPEL obuku za SCiK programsko osoblje i OCD partnere iz Sida programa.

Ishod obuke je bolje razumevanje SPEL alata, metoda i oblasti koje se mogu koristiti za poboljšanje programiranja, zagovaranja i vođenja kampanje i dopune postojećih MEAL sistema. Neki od metoda, alata i pristupa koje osoblje nastoji koristiti, a za koje ekspert mora biti stručan, su: Putevi promena, Principi učenja i prilagođavanja, Pokazatelji napretka/Tragači, Ciklus povratnih informacija, Studije slučaja, Priče o uticaju i Participativne evaluacije.

Na kraju obuke, od učesnika se očekuje da se upoznaju sa načinom korišćenja SPEL alata u sledećim oblastima:

- Izrada predloga

- MEAL obroka

- Donatorski i drugi procesi izveštavanja

- Alati za nadgledanje

- Evaluacije

- Odgovornost prema deci, zajednicama i zainteresovanim stranama

- Učenje i prilagođavanje.

IV. Metodologija

Fasilitator će koristiti onlajn platforme (kao na primer Microsoft Teams ili Zoom) za izvođenje obuke na engleskom jeziku. Od eksperta se očekuje interaktivan pristup u pružanju obuke i sposobnost inovacije/digitalizacije obuke koja bi se obično održavala lično sa prisustvom u istoj prostoriji.

V. Zadaci, odgovornosti i vremenski okviri

Tačni datumi obuke biće određeni u skladu sa dostupnošću obe strane.

 

Br.

Zadatak

Dana

1

Priprema delokruga rada (modul obuke/materijali, upitnici pre i posle, i virtuelni alati za upotrebu tokom obuke) i razmena sa SCIK-om

1 radnih dana

2

Pregled i odobrenje delokruga posla/aktivnosti

1 radnih dana

3

Realizacija inovativnog modula obuke za ciljane polaznike

 

1.5 radnih dana

4

Kratak izveštaj nakon obuke

 

0.5 dana

 

Ukupan broj dana:

4 radnih dana

 

VI. Save the Children politika za zaštitu dece

Kao uslov za zaključivanje konsultantskog ugovora, podnosilac aplikacije mora da potpiše (ili je potpisao) Save the Children International Politiku za zaštitu dece i da se pridržava njenih odredbi i uslova.

VII. Naknada/Uslovi plaćanja  

SCiK će nadoknaditi fasilitatora u skladu sa bruto dnevnicom (od koje će porezi na prihod i penzijski doprinos biti zadržani i plaćeni, na osnovu kosovskog zakona) ili/i u iznosu bez PDV-a u slučaju kompanije. SCiK će izvršiti uplatu putem bankovnog transfera na bankovni račun po završetku zadatka i podnošenju popunjenog radnog lista/fakture.

VIII. Profil kompanije/pojedinaca

Kompanija/pojedinci treba da poseduju sledeće osnovne veštine i znanja:

·        Napredna univerzitetska diploma za upravljanje projektima/programima, monitoring i evaluaciju, strateško planiranje, strateško predviđanje ili slično; PMP sertifikacija je prednost.

·        Poznavanje međunarodnih instrumenata o pravima deteta i sistema upravljanja pravima deteta;

·        Odlične analitičke sposobnosti, olakšavanje, pružanje obuke, pisanja i komunikacijskih veština;

·        Prethodne performanse: Kandidati moraju dokazati da imaju dovoljno iskustva u zadacima uporedivim sa poslom za koji konkurišu u smislu obima i složenosti i dokazanim iskustvom u sprovođenju obuka po mogućnosti u SPEL-u

·        Jako dobro komuniciranje (pismeno i usmeno) na engleskom jeziku.

IX. Dostava aplikacije (prijava)

Zainteresovani kandidati su dobrodošli da se prijave slanjem svoje aplikacije/prijave najkasnije na adresu procurementkosovo@savethechildren.orgsa naslovom emajla: SPEL Training

a.      Tehnički predlog treba da sadrži sledeće detalje: Razumevanje sveobuhvatnog zadatka i njegovih zadataka, Metodologiju i pristup koji će se koristiti, Operativni plan sa jasnim vremenskim rokom, Pregled tima koji će sprovesti posao, sa biografijama za ključno osoblje i jasno navedenim ulogama za svakog člana tima (ako ga ima).

b.      Finansijski predlog za svaki radni dan, uključujući ponudu u iznosu bez PDV -a (kompanija) i u bruto iznosu (pojedinačno) pre pravnih odbitaka zemlje porekla.

c.      Kratka biografija.

d.      Poslovni sertifikat (za kompanije)

X. Kriterijumi za odabir

Kriterijumi

Težina

Maksimum poena

Tematski kapaciteti  

30%

30

Metodologija obuke (treninga)  

10%

10

Dokazano iskustvo u pružanju sličnih obuka

20%

20

Finansijska ponuda

40%

40

Ukupno

100%

100