TOR: Ndërtimtar/arkitekt për të vlerësuar dhe mbikëqyrur punimet e rehabilitimit dhe rinovimit të pesë klasave parashkollore/parafillore

Monday 15 June 2020

Ndërtimtar/arkitekt për të vlerësuar dhe mbikëqyrur punimet e rehabilitimit dhe rinovimit të pesë klasave parashkollore/parafillore

 Historiku:

Save the Children International, zyra në Kosovë (që këtej e tutje: SCiK), si pjesë e projektit Zgjerimi i shërbimeve të integruara të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme me bazë në komunitet (që këtej e tutje: Projekti), kërkon të angazhojë një ndërtimtar/arkitekt lokal (që këtej e tutje: Ofruesi i shërbimit) për të ofruar mbështetje teknike në vlerësimin dhe mbikëqyrjen e punimeve të rehabilitimit dhe rinovimit e pesë (5) klasave parashkollore/parafillore në fshatra Zhegër në Gjilan; Nerodime në Ferizaj; Gllogjan në Pejë; dhe Gjonaj & Poslishtë në Prizren.

Informata të përgjithshme për projektin:

Ky projekt do të bazohet në, dhe do të zgjerojë zbatimin e prkatikave më të mira të krijuara dhe pilotuara përgjatë periudhës 2015-2019, në përmirësimin e qasjes dhe cilësisë së shërbimeve të Kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme (KZHFH) për vajzat dhe djemtë e moshave 0-6 vjeç, përfshirë më të privuarit, në 8 komuna të Kosovës. Roli i klasës parashkollore/parafillore është të zgjerojë shërbimet per KZHFH për fëmijët e moshës 0-6 dhe familjet e tyre që përndryshe nuk do të kishin qasje në shërbimet për 0-3 dhe 3-6. Administrativisht, këto qendra (që është një klasë brenda shkollës) janë pjesë e shkollave fillore dhe ku komuniteti është i përfshirë në aktivitetet e përditshme.

Objektiva:

Objektiva e përgjithshme të këtij angazhimi është vlerësimi dhe mbikëqyrja e rehabilitimit dhe rinovimit të klasave parashkollore/parafillore në kuadër të shkollave fillore ekzistuese në pesë (5) fshatrat ku është duke u implementuar projekti.

Detyrat, përgjegjësitë dhe kohëzgjatja:

Kjo detyrë duhet të kryhet gjatë periudhës mes 29 qershor 2020 deri 30 gusht 2020. Raporti përfundimtar për detyrën duhet të dorëzohet jo më vonë se shtatë (7) ditë pas përfundimit të angazhimit. 

Ofruesi i shërbimeve kërkohet të ofrojë shërbime ashtu siç specifikohen në planin vijues:

Nr.

Detyra:

           

Ditët:

Afati i fundit për dorëzim:

2

Vlerësimi i 5 strukturave arsimore të përzgjedhura për rehabilitim dhe rinovim për të plotësuar kërkesat për ofrimin e shërbimeve të KZHFH dhe për të vlerësuar nevojat për mobilje dhe pajisje shtesë në të gjitha qendrat e KZHFH

5

Korrik 2020

3

Përgatitja e paramasës/parallogarisë për intervenimet në secilën nga qendrat e KZHFH

1

Korrik 2020

5

Mbikëqyrja dhe aprovimi i punimeve të rehabilitimit dhe rinovimit të të gjitha qendrave të KZHFH

15

Korrik – gusht 2020

6

Dorëzimi në SCiK i raportit përfundimtar lidhur me aktivitetet e caktuara për angazhimin

1

7 ditë brenda përfundimit të detyrës

 

Gjithsej numri i ditëve

22

 


Pagesa:

SCiK do ta paguajë ofruesin e shërbimit me një tarifë bruto ditore, prej së cilës do të zbritet tatimi në të ardhura dhe kontributi pensional, në bazë të Ligjit të Kosovës. Ofruesi i shërbimit do të angazhohet deri në 22 ditë pune. Pagesa do të bëhet përmes transferit bankar brenda Kosovës.

SCiK do ta bëjë pagesën përmes transferit bankar në llogarinë bankare të ofruesit të shërbimit brenda shtatë (7) ditësh pune pas pranimit të raporteve nga ofruesi i shërbimit dhe me të pranuar faturën për ofrimin e shërbimit. Tarifa e ofruar ( per dite) duhet të përfshijë të gjitha shpenzimet e udhëtimit, komunikimit si dhe shpenzimeve tjera relevante. 

Rezultatet e pritura:

-          Vlerësimi i strukturave të përzgjedhura për intervenime rehabilitimi dhe rinovimi, për të plotësuar kërkesat për ofrimin e shërbimeve të KZHFH;

-          Vlerësimi i nevojave për mobilje dhe pajisje shtesë për të gjitha qendrat e KZHFH;

-          Përgatitja e paramasës/parallogarisë për intervenimet në secilën nga qendrat e KZHFH;

-          Pranimi i punëve për intervenimet në rehabilitim dhe rinovim të klasave;

-          Dorëzimi tek SCiK i një raporti përfundimtar lidhur me angazhimin;

-          Vetë-transportimi i ofruesit të shërbimeve deri në lokacionet ku do të realizohet detyra.

Aplikimi:

Kandidatët e interesuar ftohen të aplikojnë duke dërguar aplikacionet e tyre me e-mail jo më vonë se  19.06.2020 në ora 23:59 tek procurementkosovo@savethechildren.org

a.     Propozimi financiar përfshirë ofertën në vlerë bruto (para zbritjeve ligjore) për secilën ditë pune. Tarifa e ofruar do të përfshijë transportin për/nga lokacioni dhe shpenzimet e komunikimit.

b.     Curriculum Vitae.

c.     Se paku nje referencë per pune te ngjajshme.

d.     Kopja e lejes se njoftimit.

_______________________________________

TERMS OF REFERENCE

Civil Engineer/Architectto evaluate and supervise rehabilitation and refurbishment of five preschool/pre-primary classes

Background:

Save the Children International, Country Office in Kosovo (hereafter: SCiK), as part of its Extending Integrated Community Based Early Childhood Care and Development in Kosovo project (hereafter: The project), is looking for a local Civil Engineer/Architect(hereafter: Service Provider) to provide technical support for conducting assessment and supervision for rehabilitation and refurbishment of five (5) classrooms within existing primary schools to serve as preschool/pre-primary classes in the villages of Zheger in Gjilan; Nerodime in Ferizaj; Gllogjan in Peja; and Gjonaj & Poslishte in Prizren.

General information on the project:

This Project will build on and scale up the implementation of best practices established and piloted during 2015-2019 period, in improving access and quality of Early Childhood Care and Development (ECCD) services for girls and boys aged 0-6, including most marginalized ones, in 8 municipalities. The role of the preschool/pre-primary classrooms is to enlarge the ECCD services to children aged 0-6 and their families that otherwise would have not have access to services for 0-3 and 3-6. Administratively, these centres (it is basically 1 classroom within the school) are a part of the primary school, and the community is involved in the day-to-day activities.

Objective:

The overall objective of the assignment is to conducting assessment for rehabilitation and refurbishment of preschool/pre-primary classrooms within existing primary schools in five (5) villages where the project is being implemented, as well as supervise the realization of works.

Tasks, responsibilities and timeframe:

The assignment should be delivered during the period from 29 June 2020 until 30 August 2020. The final assignment reports should be delivered no later than seven (7) days after completion of the assignment.

The Service Provider is required to deliver the services as specified in the schedule below:

 

No.

Task:

Days:

Delivery timeframe:

1

Evaluate the 5 selected educational structures for rehabilitation and refurbishment intervention to meet the requirements for provision of ECCD services and assessment of the needs for additional furniture and equipment in all 5 ECCD centres

5

July 2020

2

Produce bill of quantity for interventions in each ECCD centre

1

July 2020

3

Supervise and accept the rehabilitation and refurbishment interventions of all 5 ECCD centres

15

July – August 2020

4

Provide SCiK with a final report on the activities assigned for engagement

1

7 days within the completion of the assignment

 

Total number of days

22

 

 

Remuneration: SCiK will remunerate the Service Provider on daily gross fee, from which the income taxes and pension contribution will be withheld and paid, based on Kosovo Law. The Service Provider is entitled to perform up to 22 working days. Payment will be made through bank transfer within Kosovo.

SCiK will make the payment through bank transfer in Service Provider’s bank account within seven (7) working days upon receiving the Service Provider’s assignment report and upon receiving Service Provider’s satisfactory invoice. The offered fee (per day) shall include all travel, communication and other relevant expenses.

Expected outputs:

-          Evaluate the selected municipal structures for rehabilitation and refurbishment intervention to meet the requirements for provision of ECCD services;

-          Assessment of the needs for additional furniture and equipment for all ECCD centres;

-          Produce bill of quantity for interventions in each ECCD centre;

-          Accept completion of works of the rehabilitation and refurbishment interventions;

-          Provide SCiK with a final report on the assignment;

-          Own-transportation and of the Service Provider to the locations where the assignment is to be carried out.

Application:

Interested candidates are welcome to apply by sending their application via e-mail no later than 19.06.2020 at 23:59 hours to procurementkosovo@savethechildren.org

a.     Financial proposal including offer in gross amount (before any legal deductions) for each working day. The offered fee should include transport to and from the location and communication expenses.

b.     Curriculum Vitae.

c.     At least one reference for similar work.

 

d.     Copy of ID