News

Monday 14 October 2019

Termat e referencës/ Terms of Reference/ Opis zadataka

Termat e referencës

Kompani lokale për kryerjen e një vlerësimi përfundimtar të projektit "Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenuara në Kosovë

1.    Informata të përgjithshme

Tuesday 10 September 2019

Termat e References: Ofrues i shërbimit

 

TERMAT E REFERENCËS 

Ofrues i shërbimit për përgatitjen e raportit të vlerësimit mbi implementimin e ‘Fletënotimit Komunitar’ (community scorecard) 

1.    Historiku:

Tuesday 13 August 2019

Looking for Midterm Facilitators and Note-takers - TOR

 

Terms of Reference

 Company / individual(s) for facilitating, note taking and reporting during the midterm review workshop for the “Local Civil Society Organization Strengthening 2017-2021” and “Regional Civil Society Organization Strengthening 2017-2021” projects.

 

1.     BACKGROUND  

Thursday 18 July 2019

Kosovo bans Corporal Punishment in all Settings

 

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës me 76 vota për, miraton ligjin për mbrojtjën e fëmijës dhe ndalon ndëshkimin trupor të fëmijëve me ligj në të gjitha hapësirat.

Tuesday 28 May 2019

TOR: Inclusive Education Facilitator/ Lehtesues i arsimit gjithëpërfshirës

 

Termat e Referencës

Vlerësimi për Arsim Gjithëpërfshirës 2018-2020

Profesionist për të lehtësuar punëtorinë për ngritjen e kapaciteteve të Drejtorive Komunale të Arsimit në menaxhimin dhe ofrimin e arsimit gjithëpërfshirës

 

 

Historiku  

 

Pages