News

Thursday 4 June 2020

TOR: Kompani / individ(ë) për kryerjen e një vlerësimi të nevojave për shëndetin mendor dhe mbështetje psiko-sociale (ShMMPS) për grupe të ndryshme të synuara dhe për të hartuar intervenime/trajnime për ndërtimin e kapaciteteve

                                                                         Termat e Referencës

Kompani / individ(ë) për kryerjen e një vlerësimi të nevojave për shëndetin mendor dhe mbështetje psiko-sociale (ShMMPS) për grupe të ndryshme të synuara dhe për të hartuar intervenime/trajnime për ndërtimin e kapaciteteve

I. Historiku

Monday 1 June 2020

Ftesë për aplikim

FTESË PËR APLIKIM

Ekspert/e për të zhvilluar një Instrument vëzhgimi për fëmijët e moshave 0-3 vjeç 

I. Historiku 

Thursday 21 May 2020

Bringing smiles to the faces of children 0-6 from rural areas in Kosovo

Bringing smiles to the faces of children 0-6 from rural areas in Kosovo

Thursday 21 May 2020

Save the Children supports inclusive education of children with disabilities during the COVID-19 pandemic

Save the Children supports inclusive education of children with disabilities during the COVID-19 pandemic

Tuesday 12 May 2020

Save the Children dhe MASHTI lansojnë platformen Arsimi Gjithëpërfshirës në distancë

Save the Children mbështet Ministrinë e Edukimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në lansimin e platformës më të re “Arsimi gjithëpërfshirës” (arsimigjitheperfshires.rks-gov.net), me qëllim të ofrimit të mundësive për zhvillim socio-emocional dhe njohës të fëmijëve me nevoja të veçanta. Platforma ofron aktivitete mësimore për fëmijë dhe materiale ndihmëse për prindër/kujdestarë ligjor, mësimdhënës dhe asistentë të fëmijëve me nevoja të veçanta. 

Pages