News

Tuesday 13 August 2019

Looking for Midterm Facilitators and Note-takers - TOR

 

Terms of Reference

 Company / individual(s) for facilitating, note taking and reporting during the midterm review workshop for the “Local Civil Society Organization Strengthening 2017-2021” and “Regional Civil Society Organization Strengthening 2017-2021” projects.

 

1.     BACKGROUND  

Thursday 18 July 2019

Kosovo bans Corporal Punishment in all Settings

 

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës me 76 vota për, miraton ligjin për mbrojtjën e fëmijës dhe ndalon ndëshkimin trupor të fëmijëve me ligj në të gjitha hapësirat.

Tuesday 28 May 2019

TOR: Inclusive Education Facilitator/ Lehtesues i arsimit gjithëpërfshirës

 

Termat e Referencës

Vlerësimi për Arsim Gjithëpërfshirës 2018-2020

Profesionist për të lehtësuar punëtorinë për ngritjen e kapaciteteve të Drejtorive Komunale të Arsimit në menaxhimin dhe ofrimin e arsimit gjithëpërfshirës

 

 

Historiku  

 

Monday 27 May 2019

TOR: Local Evaluation Expert/ Ekspert vendor i vleresimit

TERMS OF REFERENCE

 

Ekspert Vendor i Evaluimit

 

Rreth organizatës

 

Wednesday 22 May 2019

Big leaps of success, one word at a time

Pages