News

Thursday 17 September 2020

TeR: Ekspert ligjor për mbështetje të grupit punuës/ ToR: Legal expert to support working group/ Projekt Zadatak: Pravni ekspert :

 

Termat e referencës 

Angazhimi i dy (2) ekspertëve (një ekspert tematik dhe një ekspert ligjor) për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimi Administrativ për rregullimin e strukturave dhe mekanizmave institucional për bashkepunim me organizata joqeveritare për të drejtat dhe ofrimin e shërbimeve për mbrojtje të fëmijve, bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës;

1.    Informata

Thursday 17 September 2020

TER: Ekspert ligjor / TOR: Legal expert/ Projektni zadatak: Pravni ekspert

Termat e referencës 

Angazhimi i dy (2) ekspertëve (një ekspert tematik dhe një ekspert ligjor) për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimi Administrativ për ofrimin e shërbimeve sociale, edukative, dhe shëndetësore për fëmijët me aftësi të kufizuara, bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve.

1.    Informata 

Thursday 3 September 2020

A new way of care and education for children of Kosovo during the COVID-19 pandemic

A new way of care and education  for children of Kosovo

during the COVID-19 pandemic

Thursday 23 July 2020

Save the Children dhe Syri i Vizionit mbajnë konferencën mbi hyrjen në fuqi të Ligjit për Mbrojtje të Fëmijës. Kërkohet angazhim e mobilizim ndër-institucional për zbatim të ligjit

Save the Children dhe Syri i Vizionit mbajnë konferencën mbi hyrjen në fuqi të Ligjit për Mbrojtje të Fëmijës. Kërkohet angazhim e mobilizim ndër-institucional për zbatim të ligjit

Tuesday 21 July 2020

Hyn në fuqi Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës në Kosovë. Save the Children dhe Syri i Vizionit bëjnë thirrje për respektim të këtij ligji dhe ndalim të ndëshkimit trupor në të gjitha mjediset.

Hyn në fuqi Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës në Kosovë. Save the Children dhe Syri i Vizionit bëjnë thirrje për respektim të këtij ligji dhe ndalim të ndëshkimit trupor në të gjitha mjediset.

Pages