News

Monday 15 June 2020

TOR: Ndërtimtar/arkitekt për të vlerësuar dhe mbikëqyrur punimet e rehabilitimit dhe rinovimit të pesë klasave parashkollore/parafillore

Ndërtimtar/arkitekt për të vlerësuar dhe mbikëqyrur punimet e rehabilitimit dhe rinovimit të pesë klasave parashkollore/parafillore

 Historiku:

Thursday 4 June 2020

TOR: Kompani / individ(ë) për kryerjen e një vlerësimi të nevojave për shëndetin mendor dhe mbështetje psiko-sociale (ShMMPS) për grupe të ndryshme të synuara dhe për të hartuar intervenime/trajnime për ndërtimin e kapaciteteve

                                                                         Termat e Referencës

Kompani / individ(ë) për kryerjen e një vlerësimi të nevojave për shëndetin mendor dhe mbështetje psiko-sociale (ShMMPS) për grupe të ndryshme të synuara dhe për të hartuar intervenime/trajnime për ndërtimin e kapaciteteve

I. Historiku

Monday 1 June 2020

Ftesë për aplikim

FTESË PËR APLIKIM

Ekspert/e për të zhvilluar një Instrument vëzhgimi për fëmijët e moshave 0-3 vjeç 

I. Historiku 

Thursday 21 May 2020

Bringing smiles to the faces of children 0-6 from rural areas in Kosovo

Bringing smiles to the faces of children 0-6 from rural areas in Kosovo

Thursday 21 May 2020

Save the Children supports inclusive education of children with disabilities during the COVID-19 pandemic

Save the Children supports inclusive education of children with disabilities during the COVID-19 pandemic

Pages