News

Friday 2 November 2018

Call for Applicants: Local Consultant or Company to develop documentation of community-based services model for children with disabilities and cost analysis for sustainable funding of such services

 

Terms of Reference 

Local Consultant or Company to develop documentation of community-based services model for children with disabilities and cost analysis for sustainable funding of such services

 

Background

Monday 29 October 2018

Call for Applicants: Consultant for External Final Evaluation

Terms of Reference for Evaluation 

"Quality Education for All, without Discrimination"

 

Project Summary

Type of evaluation

External Final Evaluation

Thursday 25 October 2018

Re-call for Applicants: Local Consultant to conduct the baseline study report for our "Action for Inclusive Education” project

TERMS OF REFERENCE

Background:

Friday 19 October 2018

Call for Applicants: Local expert for monitoring the performance of 27 NGOs / Thirrje për Aplikim: Ekspert vendor për monitorim në terren të performancës së 27 OJQ-ve / Poziv za Apliciranje: Domaći stručnjak za praćenje učinka na terenu 27 korisnika

Terms of Reference

Local expert for field monitoring of the performance of 27 beneficiaries of the sub-grants within the project "Support to Better Social Services for the Most Vulnerable Groups in Kosovo”

1.    Background     

Tuesday 16 October 2018

Ri-shpallje: Thirrje për aplikim - Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale / Re-advertisement: Call for Applicants - Local Social Services Expert / Poziv za apliciranje: Domaći stručnjak iz oblasti socijalnih

Termat e Referencës 

Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale për ofrimin e një trajnimi njëditor në fushën e ndërmarrësisë sociale – konceptin dhe praktikueshmërinë në Kosovë, për përfaqësuesit e 27 organizatave jo-qeveritare që ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë

                                                                   

1. Historiku     

Pages