Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfGreen Deal TrainingReport06/05/20222MB
application/pdfInstrumenti i vezhgimit te femijeve 3-6Instrumenti i vezhgimit te femijeve 3-622/03/2022350KB
application/pdfSaveti sa Prilagodavanje Heart AktivnosniSaveti sa Prilagodavanje Heart Aktivnosni25/01/2022361KB
application/pdfHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz UmetnostHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz Umetnost25/01/2022129KB
application/pdfHEART Smernice i savetiHEART Smernice i saveti25/01/202277KB
application/pdfEse nga Puhiza Shemsedini - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Puhiza Shemsedini e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira. 14/12/20211MB
application/pdfEse nga Gresa Agushi - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Gresa Agushi e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira.14/12/2021874KB
application/pdfEse nga Anila Nikqi - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Anila Nikqi e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira.14/12/2021948KB
application/pdfModelet e praktikave të mira për pjesëmarrjen e fëmijëve Në këtë raport janë përmbledhur praktikat më të mira për ngritjen e kapaciteteve të fëmijëve për të ushtruar ndikim në vendimmarrje në Kosovë, Moldavi, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Ukrainë duke përfshirë rekomandime për mënyrat si mund të përdoren këto praktika për të rindërtuar sisteme më të mira të pjesëmarrjes së fëmijëve.03/12/20212MB
application/pdfIzveštaj o modelima najbolje prakse u učešću dece Ovaj izveštaj prikuplja najbolje prakse u jačanju kapaciteta dece da utiču na donošenje odluka na Kosovu, u Moldaviji, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Ukrajini, uključujući preporuke o tome kako se ove prakse mogu koristiti za izgradnju boljih sistema učešća dece.03/12/20212MB
All Save the Children publications are free

Pages