Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfFletushka për higjienën e fëmijëve për prindërFletushka për higjienën e fëmijëve për prindër11/08/20223MB
application/pdfFletushka për higjienën e fëmijëve për edukatorëFletushka për higjienën e fëmijëve për edukatorë10/08/20225MB
application/pdfInstrumenti i vezhgimit te femijeve 3-6Instrumenti i vezhgimit te femijeve 3-610/08/2022655KB
application/pdfBrošura 'Glasovi Mladih' 2022 KosovoGlasovi Mladih su široko nacionalno istraživanje koje predstavlja glasove 1242 dečaka i devojčica od 12 do 16 godina sa Kosova o važnim pitanjima za njih kao što su nihovo učešće u donošenju odluka, pogledi na obrazovanje, bezbednost, osetljiva rodna pitanja, teme o COVID-19 i mišljenja o psiho-socijalnim izazovima i uticajnim globalnim procesima kao što su klimatske promene i životna okolina.26/05/20224MB
application/pdf'Young Voices' Brochure 2022 KosovoYoung Voices is nation-wide research that brings forward the voices of 1242 boys and girls 12-16 years old from Kosovo on important issues for them such as their participation in decision making, views on education, security, gender sensitive topics, COVID-19 related issues and thoughts on their psycho-social challenges and impactful global processes such as climate change and environment.26/05/20224MB
application/pdfBroshura "Zërat e Rinj" 2022 Kosovë‘‘Zëri ynë’’ është një hulumtim mbarëkombëtar që mbledh zërat e 1242 djemve dhe vajzave 12-16 vjeç nga Kosova duke vënë në pah mendimet e tyre për çështje të rëndësishme për ta si: pjesëmarrja e tyre në vendimmarrje, arsimi, siguria, çështjet gjinore, sfidat me pandeminë, ndryshimet klimatike dhe çeshtjet mjedisore26/05/20224MB
application/pdf'Glasovi mladih' 2022 KosovoGlasovi mladih je nacionalno istraživanje o tome šta deca misle o određenim temama, a sprovodi se pomoću upitnika. Pitanja se odnose na opštinske i nacionalne odgovornosti i teme, kao što su učešće u donošenju odluka, obrazovanje, sigurnost, budućnost, klimatske promene i životna okolina, aspekti rodne ravnopravnosti, pitanja vezana za COVID-19 i mentalno zdravlje. Kvantitativni rezultati istraživanja analizirani su i diskutovani koristeći metodologiju diskusije u fokusnim grupama. Diskusije u fokusnim grupama (DFG) su se sastojale od dece iz opština Priština, Mitrovica, Đakovica, Gnjilane i Prizren.26/05/20223MB
application/pdfRaporti 'Zërat e Rinj' 2022 KosovëZërat e Rinj është një anketë mbarëkombëtare për mendimet e fëmijëve rreth çështjeve të ndryshme dhe realizohet duke përdorur Pyetësorë. Pyetjet adresojnë përgjegjësi dhe tema komunale dhe kombëtare, siç është pjesëmarrja në vendimmarrje, arsimi, siguria, e ardhmja, ndryshimet klimatike dhe mjedisi, aspektet e barazisë gjinore, çështjet lidhur me COVID-19 dhe shëndeti mendor. Rezultatet kuantitative të anketës janë analizuar dhe diskutuar me fëmijët duke e përdorur metodologjinë e diskutimeve në grupe fokusi. Diskutimet në Fokus Grupe (DFG) kanë qenë të përbëra nga fëmijë nga komuna e Prishtinës, Mitrovicës, Gjakovës, Gjilanit dhe Prizrenit.26/05/20223MB
application/pdf'Young Voices' Kosovo Report 2022Young Voices is a nation-wide survey on what children think about certain issues and it is carried out using questionnaires. The questions address both municipal and national responsibilities and themes, such as participation in decision making, education, safety, the future, climate change and environment, aspects of gender equality, COVID-19 related issues and mental health. Quantitative results of the survey have been analyzed by and discussed with children using focus group discussion methodology. Focus group discussions (FGD) consisted of children from the municipalities of Prishtina/Priština, Mitrovica, Gjakova/ Đakovica, Gjilan/Gnjilane and Prizren.26/05/20223MB
application/pdfClimate Resilience Snapshot, Middle East and Eastern Europe Below is a snapshot of country offices in the region that are currently engaged in climate resilience, either through a project or through components of climate integrated within their programs such as in the field of education, voice of adolescents and youth, or child rights governance, or working on climate change in their advocacy and campaigns.18/05/2022425KB
All Save the Children publications are free

Pages