Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfYoung Voices Case StudyYoung Voices Case Study22/11/2022488KB
application/pdfUdhëzuesi mbi praktikat e mira të arsimit gjithëpërfshirësUdhëzues me praktikat e mira të arsimit gjithëpërfshirës nga shkollat, për shkollat. Udhëzuesi paraqet një ndihmes shtesë për shkollat të cilat dëshirojnë të bëhen shkolla gjithëpërfshirëse, duke iu ofruar përshkrime të detajuara të secilit element të gjithëpërfshirjes në arsim, duke ofruar edhe tregime rastesh. Përmes këtij udhëzuesi, shkollat do të kenë mundësinë që hap pas hapi të zbatojnë praktika dhe metodologji të cilat janë provuar të suksesshme, me qëllim që të realizojnë të drejtën në arsim për të gjithë.30/08/20222MB
application/pdfFletushka për higjienën e fëmijëve për prindërFletushka për higjienën e fëmijëve për prindër11/08/20223MB
application/pdfFletushka për higjienën e fëmijëve për edukatorëFletushka për higjienën e fëmijëve për edukatorë10/08/20225MB
application/pdfInstrumenti i vezhgimit te femijeve 3-6Instrumenti i vezhgimit te femijeve 3-610/08/2022655KB
application/pdfBrošura 'Glasovi Mladih' 2022 KosovoGlasovi Mladih su široko nacionalno istraživanje koje predstavlja glasove 1242 dečaka i devojčica od 12 do 16 godina sa Kosova o važnim pitanjima za njih kao što su nihovo učešće u donošenju odluka, pogledi na obrazovanje, bezbednost, osetljiva rodna pitanja, teme o COVID-19 i mišljenja o psiho-socijalnim izazovima i uticajnim globalnim procesima kao što su klimatske promene i životna okolina.26/05/20224MB
application/pdf'Young Voices' Brochure 2022 KosovoYoung Voices is nation-wide research that brings forward the voices of 1242 boys and girls 12-16 years old from Kosovo on important issues for them such as their participation in decision making, views on education, security, gender sensitive topics, COVID-19 related issues and thoughts on their psycho-social challenges and impactful global processes such as climate change and environment.26/05/20224MB
application/pdfBroshura "Zërat e Rinj" 2022 Kosovë‘‘Zëri ynë’’ është një hulumtim mbarëkombëtar që mbledh zërat e 1242 djemve dhe vajzave 12-16 vjeç nga Kosova duke vënë në pah mendimet e tyre për çështje të rëndësishme për ta si: pjesëmarrja e tyre në vendimmarrje, arsimi, siguria, çështjet gjinore, sfidat me pandeminë, ndryshimet klimatike dhe çeshtjet mjedisore26/05/20224MB
application/pdf'Glasovi mladih' 2022 KosovoGlasovi mladih je nacionalno istraživanje o tome šta deca misle o određenim temama, a sprovodi se pomoću upitnika. Pitanja se odnose na opštinske i nacionalne odgovornosti i teme, kao što su učešće u donošenju odluka, obrazovanje, sigurnost, budućnost, klimatske promene i životna okolina, aspekti rodne ravnopravnosti, pitanja vezana za COVID-19 i mentalno zdravlje. Kvantitativni rezultati istraživanja analizirani su i diskutovani koristeći metodologiju diskusije u fokusnim grupama. Diskusije u fokusnim grupama (DFG) su se sastojale od dece iz opština Priština, Mitrovica, Đakovica, Gnjilane i Prizren.26/05/20223MB
application/pdfRaporti 'Zërat e Rinj' 2022 KosovëZërat e Rinj është një anketë mbarëkombëtare për mendimet e fëmijëve rreth çështjeve të ndryshme dhe realizohet duke përdorur Pyetësorë. Pyetjet adresojnë përgjegjësi dhe tema komunale dhe kombëtare, siç është pjesëmarrja në vendimmarrje, arsimi, siguria, e ardhmja, ndryshimet klimatike dhe mjedisi, aspektet e barazisë gjinore, çështjet lidhur me COVID-19 dhe shëndeti mendor. Rezultatet kuantitative të anketës janë analizuar dhe diskutuar me fëmijët duke e përdorur metodologjinë e diskutimeve në grupe fokusi. Diskutimet në Fokus Grupe (DFG) kanë qenë të përbëra nga fëmijë nga komuna e Prishtinës, Mitrovicës, Gjakovës, Gjilanit dhe Prizrenit.26/05/20223MB
All Save the Children publications are free

Pages