Child Protection

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfTryeza Diskutuese: “Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës – një vit Raporti mbi tryezën diskutuese “Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës – një vit pas hyrjes në fuqi” organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeminisrit dhe Save the Children në Kosovë. Raporti përmbledh diskutimet e tryezës duke theksuar progresin deri një vit pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, sfidat ekzistuese, hapat e radhës dhe rekomandimet. 30/08/2021610KB
application/pdfDPPP PrimerDisiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm www.positivedisciplineeveryday.com © Disiplina Pozitive në Jetën e Përditshme 24/07/2020587KB
application/pdfInformata për DPPP gjatë COVID-19Informata për Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm gjatë COVID-19 www.positivedisciplineeveryday.com24/07/2020559KB
application/pdfMonitoring and evaluation of social services in KosovoMonitoring and evaluation of social services in Kosovo; policy challenges19/03/2020269KB
application/pdfMonitorimi Dhe Vlerësimi i Shërbimeve Sociale në KosovëMonitorimi Dhe Vlerësimi i Shërbimeve Sociale Në Kosovë 19/03/2020364KB
application/pdfNadzor i Procena Socijalnih Usluga Na KosovuNadzor I Procena Socijalnih Usluga Na Kosovu 19/03/2020282KB
application/pdfAnaliza SituacjeIzveštaj je sačinjen kao deo projekta „Podrške boljim socijalnim uslugama za najosetljivije grupe na Kosovu“, koji finansira Evropska unija a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i realizuje Save the Children Kosovo u saradnji sa Evropskim centrom za istraživanje i politiku socijalne zaštite.23/04/20191MB
application/pdfAnaliza e SituatesKy raport është realizuar si pjesë e projektit “Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i bashkëfinancuar nga Qeveria Suedeze, dhe i zbatuar nga Save the Children Kosovë në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për hulumtim dhe politika të mirëqenies sociale.23/04/20191MB
application/pdfSituational AnalysisThis report was conducted as part of the project “Support for better social services for the most vulnerable groups in Kosovo”, funded by the European Union and co-funded by the Swedish Government and implemented by Save the Children Kosovo in cooperation with the European Centre for Social Welfare Policy and Research.18/04/20191MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentTerms of Reference: Local Social Services ExpertTerms of Reference: Local Social Services Expert to provide a One-day Training in Social Entrepreneurship – the concept and practicability in Kosovo, for representatives of 27 non-governmental organizations that provide social services for the most vulnerable groups in Kosovo 04/10/201891KB
All Save the Children publications are free

Pages