Child Protection

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfEarthquake School DrillEarthquake School Drill at the “Selami Hallaqi” Primary School in Gjilan23/01/20142MB
application/pdfMeasuring Internet Use, Risk, and Safety Among ChildrenThis leaflet presents the key findings and recommendations deriving from the research “Measuring Internet Use, Risk, and Safety among Children of 9-16 Years of age in Kosovo/ Promotion of Sound Surfing Methods in the Internet by Children”. Through this research we have tried to learn about the online experiences of children in order to inform the wider Kosovar public opinion and policy-makers, so that they take the necessary measures to protect children from Internet risks. A total of 1,150 children of ages 9 to 16 took part in questionnaire from Prizren, Mitrovica, Prishtina, Peja, Ferizaj, Gjilan and Gjakova municipalities.06/07/2015223KB
application/pdfVlerësim- përdorimi i internetit,rreziku,siguria tek femiuKjo fletëpalosje paraqet gjetjet kryesore dhe rekomandimet e dala nga hulumtimi “Vlerësimi i përdorimit të internetit, Rreziku dhe Siguria në mesin e fëmijëve nga mosha 9-16 në Kosovë/ Promovimi i mënyrave të sigurta të hulumtimit në internet nga ana e fëmijëve”. Përmes këtij hulumtimi ne jemi munduar të mësojmë për përvojat e fëmijëve online në mënyrë që të informojmë opinionin e gjërë kosovar dhe politikë-bërësit me qëllim që ata të ndërmarrin veprime të duhura për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet në internet. Në pyetësor kanë marrë pjesë 1,150 fëmijë të moshave 9 deri 16 vjeç nga komuna e Prizrenit, Mitrovicës, Prishtinës, Pejës, Ferizajt, Gjilanit, dhe Gjakovës.06/07/2015224KB
application/pdfBrochure for Children on Internet SafetyBroshure për fëmijë mbi internetin e sigurt.06/07/2015648KB
application/pdfBrochure for Parents on Internet SafetyBroshure për prindër mbi Sigurinë në Internet06/07/2015390KB
application/pdfAnalysis for budget allocation for CWDAnalysis for budget allocation for Children with Disabilities in municipality of Gjakova and Ferizaj09/02/2017997KB
application/pdfNeed Assessment for Centre for Social Work Need Assessment for Centre for Social Work in three municipalities of Kosovo, In Pristina, Ferizaj and Klina09/02/20172MB
application/pdfRegional ResearchA Research looking into Roma, Ashkali and Egyptian Child Rights09/02/201716MB
application/pdfSupport for better social services for the most vulnerable Overview of the Project - leaflet 18/07/201789KB
application/pdfMBËSHTETJE PËR SHËRBIME MË TË MIRA SOCIALEBroshure mbi projektin18/07/201782KB
All Save the Children publications are free

Pages