Child Rights Governance

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfGreen Deal TrainingReport06/05/20222MB
application/pdfModelet e praktikave të mira për pjesëmarrjen e fëmijëve Në këtë raport janë përmbledhur praktikat më të mira për ngritjen e kapaciteteve të fëmijëve për të ushtruar ndikim në vendimmarrje në Kosovë, Moldavi, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Ukrainë duke përfshirë rekomandime për mënyrat si mund të përdoren këto praktika për të rindërtuar sisteme më të mira të pjesëmarrjes së fëmijëve.03/12/20212MB
application/pdfIzveštaj o modelima najbolje prakse u učešću dece Ovaj izveštaj prikuplja najbolje prakse u jačanju kapaciteta dece da utiču na donošenje odluka na Kosovu, u Moldaviji, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Ukrajini, uključujući preporuke o tome kako se ove prakse mogu koristiti za izgradnju boljih sistema učešća dece.03/12/20212MB
application/pdfBest practice models of child participation This report gathers best practices in capacity strengthening of children to influence decision-making in Kosovo, Moldova, North Macedonia, Serbia and Ukraine encompassing recommendations on how these practices can be used to build back better systems of child participation.03/12/20212MB
application/pdfDoracak për mësimdhënës Ky doracak synon ta rrisë ndërgjegjësimin e mësimdhënësve për Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës të Republikës së Kosovës në mënyrë që mësimdhënësit e të gjitha niveleve arsimore t’i vetëdijesojnë dhe edukojnë fëmijët për t’i realizuar dhe mbrojtur të drejtat e tyre që u garantohen me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës të Republikës së Kosovës.08/11/20215MB
application/pdfReport on the Child-led Ecological Camp Child-led Ecological Camp 'Think of a Better Earth for Children'08/09/2021285KB
application/pdfTe drejtat e miaLiber për ngjyrosje22/02/2021843KB
application/pdfEĞITIM PAKETIEĞITIM PAKETI22/02/2021630KB
application/pdfObrazovni paketOBRAZOVNI PAKET / ATRC i Save the Children22/02/2021649KB
application/pdfEducational packageEducational package/ ATRC and Save the Children22/02/2021654KB
All Save the Children publications are free

Pages