Child Rights Governance

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfHulumtim me pjesëmarrje aktiveKomponenta e identifikimit dhe hulumtimit të problemeve të diskriminimit dhe përjashtimit social në komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë ka përfshirë 28 të rinj të cilët në bazë të trajnimeve dhe diskutimit të njohurive të tyre kanë vendosur të hulumtojnë katër (4) probleme kyçe në bashkësitë e tyre. Në komunën e Prizrenit, liderët e rinj kanë konsideruar se problemet kryesore në komunitetin e tyre janë Braktisja e shkollës dhe Martesat e hershme, ndërsa në atë të Gjakovës Diskriminimi nga mësimdhënësit dhe Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin shkollor. Secila prej këtyre katër temave është hulumtuar dhe analizuar përmes anketave me fëmijë, prindër dhe shkolla të cilat janë zhvilluar për një periudhën kohore prej 2-javësh nga një grup punues i përbërë prej 5 liderëve të rinj dhe 2 vullnetarëve.21/05/2014925KB
application/pdfParticipatory Action ResearchThe component of identifying and researching the problems relating discrimination and social exclusion among the Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo involved 28 young people who, based on the trainings held and discussions of previous knowledge, decided to research four (4) key problems in their communities. In the municipality of Prizren, the leaders believe that School dropouts and Early marriages, whereas in Gjakova Discrimination by the teachers and Inclusion of children with special needs in the schooling system were considered to be major problems. Each of these issues were researched and analysed through surveys with children, parents and schools, which lasted for a period for 2 weeks, by working groups comprised of 5 young leaders and 2 volunteers. 21/05/2014892KB
application/pdfRodlǎripe Prekalo Aktiv KotorleipeIdentifikuipaski thaj rodlǎripnaski komponenta vaś o problemǎ ki diskriminacia thaj xasaripen ko problemǎ ki sociala ko komunitetǎ, Rroma, Aśkalie thaj Egiptianǎ ani Kosova, lela ano angaźivipen 28 ternen kola ano butǎriněngo thaj diskusiengo fundo, lele decizia te keren rodlǎripen ano śtar (4)śerutne problemǎ ano olengo maśkar. Ani Prizrenoski komuna, o terne liderǎ gndinde so sar śerutne problemǎ ano olengo komuniteto isi: E śkolako mukhipe thaj nibades ( rano) ternengo prandipe, a odola kotar i Ʒakovatar śerutni problema isi: Diskriminacia kotar o siklǎrno thaj Ćhavorengo kotorleipen savo isi len ulavde mangipǎ, ano śkolako sistemo. Vaś akala teme ulo rodlǎripe thaj analizivipe prekalo ćhavorrengo anketuipe, olengo nǎmo thaj ano śkole,butǎ save kerdile 2 kurkenge kotar jekh grupa so sas le terne 5 liderǎ thaj 2 volunterǎ.21/05/2014998KB
application/pdfNxitja e shpenizimev në nivelin lokal me fokus në të DFNjë studim i buxhetit të Komunës së Pejës me fokus në promovimin e të drejtave të fëmijëve (DF)03/07/20154MB
application/pdfFostering Child Focused Spending in Local MunicipalitiesA Child Focused Budget Study in Peja Municipality 03/07/20153MB
application/pdfRaport nga Hulumtimi në tre Komuna të KosovësPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla, i udhëhequr nga fëmijët në tri komuna te Kosoves.03/07/2015441KB
application/pdfColor your rights in SerbianOboji tvoja prava Bojanka - Konvencija decijih prava. 06/07/20155MB
application/pdfColor your rights in AlbanianNgjyros të drejtat e tuaja. Libri i ngjyrosjes - Konventa e te drejtave të fëmijës06/07/20153MB
application/pdfColor your rights in EnglishColoring book - UNCRC06/07/20153MB
application/pdfBudget Analysis for the municipalities of Peja and PrishtinaBudget Analysis for the municipalities of Peja and Prishtina Contains Citizen Friendly Budget for Peja and Prishtina 201505/02/20163MB
All Save the Children publications are free

Pages