Education

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfFëmijëria e Hershme_Televizioni dhe interneti_broshuraSi ndikojnë televizori, kompjuteri e telefoni te fëmijët 0 deri 6 vjec? Cilat janë pasojat e përdorimit të pakontrolluar? Me cka t'i zëvendësojmë ato?08/05/20172MB
application/pdfRaport mbi Modelet e Praktikave më të miraKy raport paraqet praktikat më të mira të arritura, të cilat janë krijuar si rezultat i punës së Save the Children International në Kosovë, me përkrahje nga Fondacioni IKEA përmes Save the Children Suedisë. Përkrahja e Fondacionit IKEA është ofruar për një periudhë tri-vjeçare, nga viti 2013 deri në vitin 2015. Përkrahja është ofruar në kuadër të projektit të titulluar “Realizimi i të drejtave të fëmijëve të minoriteteve dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë” në 9 komuna të synuara: 9 institucione parashkollore dhe 9 shkolla fillore. Qëllimi i këtij raporti është vlerësimi i suksesit të projekteve dhe paraqitja e praktikave më të mira, të cilat janë krijuar si rezultat i projektit dhe mund të ndiqen në komunat dhe institucionet e tjera arsimore që nuk kanë qenë të synuara në kuadër e këtij projekti.19/02/20166MB
application/pdfBest Practices Model ResearchThis report presents the resulting best practices that have been established as the result of the work of Save the Children International in Kosovo with the support of the IKEA Foundation through Save the Children Sweden. The support of IKEA Foundation was provided for the period a three-years from 2013 to 2015. The support has been provided under the project titled ‘Realizing the rights of minority and disabled children in Kosovo’ in 9 target municipalities: in 9 preschool institutions and 9 primary schools. The aim of this report is to assess the success of the projects and present the best practices derived as a result of the project that could be replicated in other non-project targeted municipalities and educational institutions.19/02/20166MB
application/pdfBrochure on Inclusive Education_EnglishBrochure on INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS English06/07/2015931KB
application/pdfINKLUZIVNOM OBRAZOVANJU ZA DECU SA POSEBNIM POTREBAMABrochure INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU ZA DECU SA POSEBNIM POTREBAMA06/07/2015931KB
application/pdfMANUAL DIDAKTIK PËR PARANDALIMIN E DHUNËSManuali didaktik për parandalimin e dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar është një hap i mirë në drejtim të zbatimit të Protokollit 21/2013, i bere në bashkëpunim me MASHT06/07/20152MB
application/pdfAnaliza e situatës mbi ZHKFHAnaliza e situatës mbi zhvillimin dhe kujdesin gjatë fëmijërisë së hershme (ZHKFH) Pasqyrimi i profesionalizmit të edukatorëve, pritshmëritë e prindërve, përfshirja e fëmijëve të minoriteteve etnike dhe me nevoja të veçanta. 03/07/2015327KB
application/pdfECCD Situation AnalysisIDENTIFICATION OF THE EXTENT OF EDUCATORS’ PROFESSIONALISM, PARENTS’ EXPECTATIONS, AND THE INCLUSION OF ETHNIC MINORITY CHILDREN AND CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS03/07/2015291KB
application/pdfIndeksi për GjithëpërfshirjeIndeksi për gjithëpërfshirje është një instrument i cili u ndihmon shkollave për t’u zhvilluar si shkolla gjithëpërfshirëse dhe mësimdhënës gjithëpërfshirës. Faktet dhe opinionet e paraqitura, do të mund të shërbejnë si një model dhe mundësi për të inkurajuar MASHT, DKA, institucionet parashkollore dhe shkollore me një fjalë, të gjithë komunitetin arsimor, për të inicuar dhe zbatuar gjithëpërfshirjen sipas metodologjisë së Indeksit për gjithëpërfshirje.03/07/2015314KB
application/pdfIndex for Inclusion _EnglishIndex for Inclusion is an instrument that supports schools to develop as inclusive schools and inclusive teachers. The facts and opinions presented here will serve as a model and opportunity to encourage Ministry of Education, Municipal Education Departments, pre-school institutions and schools, in a word, the whole education community, to initiate and implement the inclusion in compliance with the methodology of the Index for Inclusion.03/07/2015356KB
All Save the Children publications are free

Pages