Health & Nutrition

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfRREGULLAT PËR TË QENË TË SIGURT NË KOPSHT GJATË COVID-19RREGULLAT PËR TË QENË TË SIGURT NË KOPSHT GJATË KOHËS SË KORONAVIRUSIT01/09/20202MB
application/pdfGjidhenia Broshure mbi gjidhenien 05/08/20207MB
application/pdfGjidhenia Broshure informuese mbi gjidhenien dhe rendesine qe ka per femijen dhe për nënën. 05/08/20194MB
application/pdfDhëmbët: Rëndësia, mirëmbajtja dhe këshilla praktikeKjo broshurë është krijuar për prindër/kujdestar/edukator dhe ka për qëllim promovimin e higjienes së mirë dentare për një shëndet më të mirë për fëmijët.01/06/20194MB
application/pdfModeli i Shërbimeve të Bazuara në Komunitet Qëllimi i këtij aktiviteti është të theksojë praktikat më të mira të zbatuara në Qendrat HANDIKOS të Rehabilitimit të Bazuar në Bashkësi (QRBB), që funksionojnë në komunat Ferizaj dhe Gjakovë, të financuara nga donatori Margaret Cargill Philantropy (MACP) dhe implementuara në partneritet me Save the Children International në Kosovë.02/04/2019893KB
application/pdfQuality of Care Study 2018The Quality of Care (QoC) study is designed to consider key aspects of Primary Health Care (PHC) services, primarily from the perspective of the patient who is receiving the service rather than the perspective of the health professional who is providing the service. The study was originally designed for the Accessible Quality Healthcare (AQH) project with a focus on Non-Communicable Diseases (NCDs), and more specifically on diabetes and hypertension as these are key areas of interest for the project. When the study was first conducted in the 12 project municipalities in 2016 the findings provided those municipalities with evidence about the current status of their PHC services. In 2018, at the request of the Minster of Health, the same study was undertaken in all 38 municipalities and municipality-specific data has been produced for each municipality. This provides research-based data to support PHC managers and service providers in making evidence-based decisions in their municipalities. This report provides consolidated data that illustrates the current status of PHC from the national perspective. The data indicates a number of areas where things work well but also other areas where further improvements are needed.28/02/20193MB
application/pdfStudimi mbi cilësinë e Kujdesit Shëndetësor 2018Studimi mbi Cilësinë e Kujdesit (CK) është dizajnuar ashtu që të mbulojë aspektet kyçe të shërbimeve të Kujdesit Parësor Shëndetësor (KPSh), para së gjithash nga këndvështrimi i pacientit që merr shërbimin dhe jo nga ai i profesionistit shëndetësor, që e ofron atë. Studimi fillimisht ishte projektuar për projektin AQH, me fokus në sëmundjet jo-ngjitëse (SJN), më saktësisht në diabet dhe hipertension, pasi këto sëmundje përbëjnë fushat kryesore të interesit për projektin. Kur studimi u zhvillua së pari në 12 komunat e projektit në vitin 2016, gjetjet u ofruan këtyre komunave dëshmi mbi gjendjen aktuale të shërbimeve të tyre të KPSh-së. Në vitin 2018, me kërkesë të Ministrit të Shëndetësisë, i njëjti studim u realizua në të 38 komunat e Kosovës dhe për secilën komunë u prodhuan të dhëna specifike. Në këtë mënyrë ofrohen të dhëna të bazuara në hulumtim për të mbështetur menaxherët dhe ofruesit e shërbimeve të KPSh-së në arrjen e vendimeve të bazuara në dëshmi në komunat e tyre. Ky raport ofron të dhëna të konsoliduara, që ilustrojnë gjendjen aktuale të KPSh-së në rrafshin kombëtar. Të dhënat nxjerrin në pah një numër fushash ku gjërat shkojnë mirë, por edhe fusha të tjera ku nevojiten përmirësime të mëtejme.28/02/20192MB
application/pdfBreastfeeding Week Campaign Highlights 2018The following document summarizes the main activities that took place during our Breastfeeding Week Campaign (October 1st - 7th 2018).08/11/20182MB
application/pdfAQH Campaign HighlightsAQH Campaign Highlights 30/04/2018772KB
application/pdfPërmbledhje e zhvillimeve të Projektit MACPPërmbledhje e zhvillimeve në projektin “Shërbimet e Bazuara në Komunitet për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara” / “Community Based Services for Children with Disabilities” (MACP), periudha Janar 2016 – Dhjetor 201719/03/20183MB
All Save the Children publications are free

Pages