Other

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfShkolla është thesar për jetë - këshilla për prindërShkolla është thesar për jetë - këshilla për prindër01/02/20211MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetSC-PR-10a Request for Quotation MediaSC-PR-10a Request for Quotation Media12/11/202148KB
application/pdfSaveti sa Prilagodavanje Heart AktivnosniSaveti sa Prilagodavanje Heart Aktivnosni25/01/2022361KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSave the Children: Evaluation Report TemplateEvaluation Report Template15/10/2018193KB
application/pdfSave the Children Policies Save the Children Policies - Only for applicants wishing to apply for the "Local/ International Consultant or Consultancy Company to conduct Mapping and Assessment of Interventions on Family Strengthening" vacancy.22/11/2018327KB
application/pdfReach of the project ''Support for Better Social Services'Infographic27/06/2019103KB
application/pdfRaporti 'Zërat e Rinj' 2022 KosovëZërat e Rinj është një anketë mbarëkombëtare për mendimet e fëmijëve rreth çështjeve të ndryshme dhe realizohet duke përdorur Pyetësorë. Pyetjet adresojnë përgjegjësi dhe tema komunale dhe kombëtare, siç është pjesëmarrja në vendimmarrje, arsimi, siguria, e ardhmja, ndryshimet klimatike dhe mjedisi, aspektet e barazisë gjinore, çështjet lidhur me COVID-19 dhe shëndeti mendor. Rezultatet kuantitative të anketës janë analizuar dhe diskutuar me fëmijët duke e përdorur metodologjinë e diskutimeve në grupe fokusi. Diskutimet në Fokus Grupe (DFG) kanë qenë të përbëra nga fëmijë nga komuna e Prishtinës, Mitrovicës, Gjakovës, Gjilanit dhe Prizrenit.26/05/20223MB
application/pdfPrilagođavanje aktivnosti HEARTPrilagođavanje aktivnosti HEART.21/12/2020241KB
application/pdfPoster- SuperheronjëtPoster 01/02/20212MB
application/pdfPolicy Brief: Monitoring and Evaluation of Social ServicesPolicy Brief26/12/2019283KB
All Save the Children publications are free

Pages