Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfINKLUZIVNOM OBRAZOVANJU ZA DECU SA POSEBNIM POTREBAMABrochure INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU ZA DECU SA POSEBNIM POTREBAMA06/07/2015931KB
application/pdfBrochure on Inclusive Education_EnglishBrochure on INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS English06/07/2015931KB
application/pdfBroshure mbi Arsimin GjithëpërfshirësARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS PËR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA ARSIMORE06/07/2015932KB
application/pdfPositive Discipline in Everyday ParentingPositive discipline provides a foundation for parents. It is a set of principles that can be applied in a wide range of situations. In fact, it is a set of principles that can guide all of your interactions with your children, not just the challenging ones. The Convention on the Rights of the Child recognizes that parents have the right to assistance in carrying out their important role. This book is intended to provide information and support that will help parents learn how to discipline their children without violence.06/07/20157MB
application/pdfDISIPLINA POZITIVE NË PRINDËRIMIN E PËRDITSHËMDisiplinimi pozitiv siguron një bazë për prindërit. Përbëhet nga një grup parimesh, të cilat mund të përdoren në një numër të madh situatash. Në të vërtetët, përbëhet nga një grup i parimeve të cilat mund t’i udhëheqin të gjitha ndërveprimet tuaja me fëmijët tuaj, jo vetëm ato sfiduese. Konventa për të Drejtat e Fëmijës e njeh të drejtën e prindërve për ndihmë në kryerjen e rolit të tyre të rëndësishëm. Ky libër synon që të sigurojë informacion dhe mbështetje të cilat do t’u ndihmojnë prindërve të mësojnë se si t’i isiplinojnë fëmijët e tyre pa dhunë.06/07/201515MB
application/pdfBudget Analysis for the municipalities of Peja and PrishtinaBudget Analysis for the municipalities of Peja and Prishtina Contains Citizen Friendly Budget for Peja and Prishtina 201505/02/20163MB
application/pdfAnaliza Buxhetore për Fëmijë në Komunat_Prishtinë dhe PejëAnaliza Buxhetore për Fëmijë në Komunat e Prishtinës dhe Pejës Buxheti Miqësor - Prishtina dhe Peja, 201505/02/20163MB
application/pdfBest Practices Model ResearchThis report presents the resulting best practices that have been established as the result of the work of Save the Children International in Kosovo with the support of the IKEA Foundation through Save the Children Sweden. The support of IKEA Foundation was provided for the period a three-years from 2013 to 2015. The support has been provided under the project titled ‘Realizing the rights of minority and disabled children in Kosovo’ in 9 target municipalities: in 9 preschool institutions and 9 primary schools. The aim of this report is to assess the success of the projects and present the best practices derived as a result of the project that could be replicated in other non-project targeted municipalities and educational institutions.19/02/20166MB
application/pdfRaport mbi Modelet e Praktikave më të miraKy raport paraqet praktikat më të mira të arritura, të cilat janë krijuar si rezultat i punës së Save the Children International në Kosovë, me përkrahje nga Fondacioni IKEA përmes Save the Children Suedisë. Përkrahja e Fondacionit IKEA është ofruar për një periudhë tri-vjeçare, nga viti 2013 deri në vitin 2015. Përkrahja është ofruar në kuadër të projektit të titulluar “Realizimi i të drejtave të fëmijëve të minoriteteve dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë” në 9 komuna të synuara: 9 institucione parashkollore dhe 9 shkolla fillore. Qëllimi i këtij raporti është vlerësimi i suksesit të projekteve dhe paraqitja e praktikave më të mira, të cilat janë krijuar si rezultat i projektit dhe mund të ndiqen në komunat dhe institucionet e tjera arsimore që nuk kanë qenë të synuara në kuadër e këtij projekti.19/02/20166MB
application/pdfChild Rights Situation Analysis_Northern MunicipalitiesSituational analysis of child’s rights in Kosovo (hereinafter: Analysis) represents a comprehensive overview of realization and protection of children’s rights in four Kosovo municipalities - Northern Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic and Zvecan. The aim of the Analysis is to determine the level of realization of children’s rights in the aforementioned municipalities, especially the level of realization for the child’s rights that correspond to the priorities of Save the Children organization – rule of child’s rights, protection of child’s rights, education, health and social care, as well as children’s participation.19/02/2016626KB
All Save the Children publications are free

Pages