Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfSupport for better social services for the most vulnerable Overview of the Project - leaflet 18/07/201789KB
application/pdfMBËSHTETJE PËR SHËRBIME MË TË MIRA SOCIALEBroshure mbi projektin18/07/201782KB
application/pdfPlani Individual i Arsimit dhe Udhezuesi per hartimin e tijPlani Individual i Arsimit (PIA) është dokument zyrtar pedagogjik, i cili hartohet për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore, për të cilët ekipi vlerësues komunal apo edhe ekipi në nivel institucioni ka marrë vendim për arsim me nevoja të veçanta arsimore.19/09/2017451KB
application/pdfPODRŠKA ZA BOLJE SOCIJALNE USLUGEPREGLED PROJEKTA16/10/2017111KB
application/pdfQuestions and Answers for sub-granting scheme for ESSVG Enhancing Social Services for Vulnerable Groups Sub-Granting Scheme Reference: 2016/383-067 On December 15, 2017, Save the Children office in Kosova/o launched the EU-funded Call for Proposals under the Sub-Grant Scheme Enhancing Social Services for Vulnerable Groups, part of the EU-funded project “Support for Better Social Services for the Most Vulnerable Groups”. As part of this Call, Save the Children International in Kosova/o organized two (2) Information Sessions in Prishtinë/Priština and North Mitrovica/Mitrovicë on December 27, 2018, during which prospective applicants had the chance to ask questions on any aspect of the Call. In addition to the two information sessions, prospective applicants also had the chance to pose questions via e-mail by January 9th, 2018. In the document are the questions posed during the information sessions and via e-mail, and the answers provided. 17/01/2018618KB
application/pdfBreastfeeding General information on the importance and how to of breastfeeding12/03/20184MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetAnnex 2 Budget Template Inclusive EducationAnnex 2 of the Request for Proposal on Inclusive Education14/03/201821KB
application/vnd.ms-excelAnnex 3 Vetting Information Inclusive Education Annex 3 is Vetting Information on the Inclusive Education Request for Proposal14/03/201869KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentAnnex 1 Project Proposal Template Inclusive EducationAnnex 1 of the Project Proposal Template of the Inclusive Education Request for Proposal 14/03/201831KB
application/pdfAnaliza e Situates - Raporti (Shqip)Raporti "Analizë e Situatës: Konteksti ligjor dhe fiskal si dhe kapacitetet e ofruesve të shërbimeve sociale në Kosovë"16/03/20181MB
All Save the Children publications are free

Pages