Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfConsent FormConsent Form - Only for applicants wishing to apply for the "Local/ International Consultant or Consultancy Company to conduct Mapping and Assessment of Interventions on Family Strengthening" vacancy.22/11/2018113KB
application/pdf Plani juaj familiar per fatkeqesiFamiljet mund të përballen me fatkeqësinë duke u përgatitur paraprakisht dhe duke punuar së bashku. Ndiqni hapat e renditura në këtë broshurë për ta hartuar planin tuaj familjar për fatkeqësi.21/02/2019286KB
application/pdfLibër pune për nxënës - Zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitëKy libër pune është një nga shumë rezultatet e projektit “Promovimi i zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësitë në komunitet, me qasje gjithëpërfshirëse dhe fokus tek fëmijët” i implementuar nga Save the Children në Kosovë, i cili synon t'ju mësojë fëmijëve koncepte dhe metoda të ndryshme lidhur me sigurinë në shkolla, përkatësisht rreth zvogëlimit gjithëpërfshirës të rrezikut të fatkeqësive të mundshme.21/02/20192MB
application/pdf Media ethics and the protection of child rights in mediaBrochure on media ethics and the protection of children’s rights in the media in Kosovo21/02/2019146KB
application/pdfEtika e medieve, mbrojtja e të drejtave të fëmiut në mediaBroshurë në - etika e medieve dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në medie21/02/201956KB
application/pdfReport on legislation and responsibilities of stakeholders. DRR research report on legislation and responsibilities of stakeholders in Kosovo. This study was supported by Save the Children in Kosovo to examine the existing Disaster Risk Management (DRM) legislation and policy framework in Kosovo, to elucidate the roles and responsibilities among various national and municipal departments for effective Disaster Risk Reduction.25/02/2019233KB
application/pdfRaporti i ZRRF-së për legjislacionin dhe përgjegjësitë e palRaporti hulumtues i ZRRF-së për legjislacionin dhe përgjegjësitë e palëve të interesit në Kosovë. Ky studim u mbështet nga “Save the Children Kosovë” për të shqyrtuar kornizën ekzistuese ligjore dhe të politikave mbi Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (MRRF) për të shpjeguar rolet dhe përgjegjësitë nëpër departamente të ndryshme kombëtare dhe komunale për Zvogëlimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (ZRrF).25/02/2019256KB
application/pdfStudimi mbi cilësinë e Kujdesit Shëndetësor 2018Studimi mbi Cilësinë e Kujdesit (CK) është dizajnuar ashtu që të mbulojë aspektet kyçe të shërbimeve të Kujdesit Parësor Shëndetësor (KPSh), para së gjithash nga këndvështrimi i pacientit që merr shërbimin dhe jo nga ai i profesionistit shëndetësor, që e ofron atë. Studimi fillimisht ishte projektuar për projektin AQH, me fokus në sëmundjet jo-ngjitëse (SJN), më saktësisht në diabet dhe hipertension, pasi këto sëmundje përbëjnë fushat kryesore të interesit për projektin. Kur studimi u zhvillua së pari në 12 komunat e projektit në vitin 2016, gjetjet u ofruan këtyre komunave dëshmi mbi gjendjen aktuale të shërbimeve të tyre të KPSh-së. Në vitin 2018, me kërkesë të Ministrit të Shëndetësisë, i njëjti studim u realizua në të 38 komunat e Kosovës dhe për secilën komunë u prodhuan të dhëna specifike. Në këtë mënyrë ofrohen të dhëna të bazuara në hulumtim për të mbështetur menaxherët dhe ofruesit e shërbimeve të KPSh-së në arrjen e vendimeve të bazuara në dëshmi në komunat e tyre. Ky raport ofron të dhëna të konsoliduara, që ilustrojnë gjendjen aktuale të KPSh-së në rrafshin kombëtar. Të dhënat nxjerrin në pah një numër fushash ku gjërat shkojnë mirë, por edhe fusha të tjera ku nevojiten përmirësime të mëtejme.28/02/20192MB
application/pdfQuality of Care Study 2018The Quality of Care (QoC) study is designed to consider key aspects of Primary Health Care (PHC) services, primarily from the perspective of the patient who is receiving the service rather than the perspective of the health professional who is providing the service. The study was originally designed for the Accessible Quality Healthcare (AQH) project with a focus on Non-Communicable Diseases (NCDs), and more specifically on diabetes and hypertension as these are key areas of interest for the project. When the study was first conducted in the 12 project municipalities in 2016 the findings provided those municipalities with evidence about the current status of their PHC services. In 2018, at the request of the Minster of Health, the same study was undertaken in all 38 municipalities and municipality-specific data has been produced for each municipality. This provides research-based data to support PHC managers and service providers in making evidence-based decisions in their municipalities. This report provides consolidated data that illustrates the current status of PHC from the national perspective. The data indicates a number of areas where things work well but also other areas where further improvements are needed.28/02/20193MB
application/pdfUdhëzues i detajuar për fëmijë për rrjetet socialeQendra për Studime të Avancuara FIT (Qendra FIT ) në partneritet me organizatën Save the Children në Kosovë ka përpiluar këtë udhëzues të detajuar për fëmijët që përdorin rrjetet sociale, në mënyrë që t’i pajisë ata me njohuri të nevojshme për të pasur një përvojë sa më të këndshme dhe të sigurt gjatë kohës që e kalojnë duke shfrytëzuar mundësitë e shumta që ofrojnë ato rrjete. Kjo nismë është realizuar në kuadër të projektit “Promovimi i përdorimit të internetit në mënyrë të përgjegjshme dhe të sigurt në mesin e fëmijëve”. 04/03/20191MB
All Save the Children publications are free

Pages