Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSupplier DeclarationSupplier Declaration12/11/202113KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSupplier DeclarationSupplier Declaration14/10/201914KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetAnnex 2 Budget Template Inclusive EducationAnnex 2 of the Request for Proposal on Inclusive Education14/03/201821KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetAnnex 2 - Budget Template - Inclusive Education 201821/05/201821KB
application/pdfKonventa e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e FëmijësKjo broshurë e Save the Children, e paraqet një përmbledhje të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, e cila shpjegon se kush janë fëmijët, cilat janë të drejtat e tyre dhe cilat janë përgjegjësitë e qeverive.17/11/202131KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentAnnex 1 Project Proposal Template Inclusive EducationAnnex 1 of the Project Proposal Template of the Inclusive Education Request for Proposal 14/03/201831KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentAnnex 1 - Project Proposal Template - Inclusive Education21/05/201831KB
application/pdfConvention on the Rights of the ChildThis brochure summarizes the United Nations Convention on the Rights of the Child, which explains who children are, all their rights, and the responsibilities of governments. 17/11/202131KB
application/pdfKonvencija o pravima detetaOva brošura rezimira Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta, koja objašnjava ko su deca, sva njihova prava i odgovornosti vlada.17/11/202147KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetSC-PR-10a Request for Quotation MediaSC-PR-10a Request for Quotation Media12/11/202148KB
All Save the Children publications are free

Pages