Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfInfo-graphics: Support for better social servicesThis info-graphics outlines key information on the 27 NGOs awarded with EU-funded sub-grants under the "Support for better Social Services for the most vulnerable groups in Kosovo" project26/07/2018150KB
application/pdfFUQIZIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE SOCIALE PËR GRUPET MË TË CEFUQIZIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE SOCIALE PËR GRUPET MË TË CENUESHME NË KOSOVË SI PËRGJIGJE NDAJ COVID-1916/04/2021153KB
application/pdfSTRENGTHENING SOCIAL SERVICE PROVISION FOR THE MOST VULNERABPeople who live in the most disadvantaged conditions and environments need immediate attention in times of a pandemic crisis. Responsive, accessible, and quality social services are essential to relieve the pressure of the major global crisis of our time. The overall objective of “Strengthening Social Service Provision for the most vulnerable groups in Kosovo in response to COVID-19” project is to increase the availability of high quality and accessible social services through a third-party financing mechanism for NGOs who are providers of social services in Kosovo for the most vulnerable groups such as people with disabilities.16/04/2021154KB
application/pdfJACANJE PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA ZA NAJUGROŽENIJE GRUPE NALjudima koji žive u najlošijim uslovima i okruženjima neophodna je hitna pažnja u ovo vreme krize od pandemije. Reaktivne, pristupne i kvalitetne socijalne usluge su bitne da bi se oslobodili pritiska od najveće globalne krize našeg vremena. Celokupni cilj projekta ’’Jacanje pružanja socijalnih usluga za najugroženije grupe na Kosovu, kao odgovor na Kovid-19 svrha projekta’’ je da poveća dostupnost socijalnih usluga visokog kvaliteta kroz finansiranje od finansirajućeg mehanizma treće strane za NVO koje su pružaoci socijalnih usluga na Kosovu za najugroženije grupe kao što su ljudi sa invaliditetom.16/04/2021155KB
application/pdfAdjustment of HEART activitiesAdjustment of HEART activities21/12/2020161KB
application/pdfInfo-graphics: Podrška za Bolje socijalne Usluge26/07/2018166KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSave the Children: Evaluation Report TemplateEvaluation Report Template15/10/2018193KB
application/pdfMeasuring Internet Use, Risk, and Safety Among ChildrenThis leaflet presents the key findings and recommendations deriving from the research “Measuring Internet Use, Risk, and Safety among Children of 9-16 Years of age in Kosovo/ Promotion of Sound Surfing Methods in the Internet by Children”. Through this research we have tried to learn about the online experiences of children in order to inform the wider Kosovar public opinion and policy-makers, so that they take the necessary measures to protect children from Internet risks. A total of 1,150 children of ages 9 to 16 took part in questionnaire from Prizren, Mitrovica, Prishtina, Peja, Ferizaj, Gjilan and Gjakova municipalities.06/07/2015223KB
application/pdfVlerësim- përdorimi i internetit,rreziku,siguria tek femiuKjo fletëpalosje paraqet gjetjet kryesore dhe rekomandimet e dala nga hulumtimi “Vlerësimi i përdorimit të internetit, Rreziku dhe Siguria në mesin e fëmijëve nga mosha 9-16 në Kosovë/ Promovimi i mënyrave të sigurta të hulumtimit në internet nga ana e fëmijëve”. Përmes këtij hulumtimi ne jemi munduar të mësojmë për përvojat e fëmijëve online në mënyrë që të informojmë opinionin e gjërë kosovar dhe politikë-bërësit me qëllim që ata të ndërmarrin veprime të duhura për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet në internet. Në pyetësor kanë marrë pjesë 1,150 fëmijë të moshave 9 deri 16 vjeç nga komuna e Prizrenit, Mitrovicës, Prishtinës, Pejës, Ferizajt, Gjilanit, dhe Gjakovës.06/07/2015224KB
application/pdfReport on legislation and responsibilities of stakeholders. DRR research report on legislation and responsibilities of stakeholders in Kosovo. This study was supported by Save the Children in Kosovo to examine the existing Disaster Risk Management (DRM) legislation and policy framework in Kosovo, to elucidate the roles and responsibilities among various national and municipal departments for effective Disaster Risk Reduction.25/02/2019233KB
All Save the Children publications are free

Pages