Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfClimate Resilience Snapshot, Middle East and Eastern Europe Below is a snapshot of country offices in the region that are currently engaged in climate resilience, either through a project or through components of climate integrated within their programs such as in the field of education, voice of adolescents and youth, or child rights governance, or working on climate change in their advocacy and campaigns.18/05/2022425KB
application/pdfInstrument për vëzhgimin e zhvillimit dhe të të nxënitInstrumenti për vëzhgimin e zhvillimit dhe të të nxënit në fëmijërinë e hershme është zhvilluar nga Save the Children dhe është produkt i rishqyrtimit dhe ripërpilimit nga versioni origjinal i 'Protokollit të vëzhgimit të fëmijës në institucionet parashkollore'' i hartuar në vitin 2015. 07/02/2020439KB
application/pdfRaport nga Hulumtimi në tre Komuna të KosovësPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla, i udhëhequr nga fëmijët në tri komuna te Kosoves.03/07/2015441KB
application/pdfPlani Individual i Arsimit dhe Udhezuesi per hartimin e tijPlani Individual i Arsimit (PIA) është dokument zyrtar pedagogjik, i cili hartohet për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore, për të cilët ekipi vlerësues komunal apo edhe ekipi në nivel institucioni ka marrë vendim për arsim me nevoja të veçanta arsimore.19/09/2017451KB
application/pdfChild Rights Situation AnalysisThis situation analysis provides a comprehensive overview of the situation of boys and girls in Kosovo and the extent to which their rights, as defined by the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), have been realized. It identifies the capacity of duty-bearers, including local and central government, parents, civil society, education, health and social welfare professionals, the private sector and the international community.19/02/2016455KB
application/pdfInformata për DPPP gjatë COVID-19Informata për Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm gjatë COVID-19 www.positivedisciplineeveryday.com24/07/2020559KB
application/pdfKNF-FR për promovimin e proceseve gjithëpërfshirëse në planeKNF-FR për promovimin e proceseve gjithëpërfshirëse në planet arsimore të Republikës së Kosovës11/12/2019561KB
application/pdfDPPP PrimerDisiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm www.positivedisciplineeveryday.com © Disiplina Pozitive në Jetën e Përditshme 24/07/2020587KB
application/pdfTryeza Diskutuese: “Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës – një vit Raporti mbi tryezën diskutuese “Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës – një vit pas hyrjes në fuqi” organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeminisrit dhe Save the Children në Kosovë. Raporti përmbledh diskutimet e tryezës duke theksuar progresin deri një vit pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, sfidat ekzistuese, hapat e radhës dhe rekomandimet. 30/08/2021610KB
application/pdfFive Minutes of Inspiration’ - “Education, Social IntegratioFive Minutes of Inspiration’ - “Education, Social Integration and Development: Realizing the Rights of Children with Disabilities”24/02/2020618KB
All Save the Children publications are free

Pages